Peiling

En blogg om kritikk, kultur og offentlighet.

28 innlegg

Gratisapper er ikke gratis

Da det ble avslørt at Face­bo­ok had­de gitt Cam­brid­ge Ana­ly­ti­ca til­gang til pri­vat infor­ma­sjon om 50 mil­lio­ner av sine bru­ke­re, valg­te man­ge å slet­te pro­fi­le­ne sine. Men hva med alle de and­re appe­ne som har til­gang til data­ene våre? 

 

Facebook-utfordringen

Å ende opp med å bli dik­tert fra and­re siden av Atlan­te­ren er nep­pe guns­tig ver­ken for inn­holds­pro­du­sent eller kon­su­ment. Nors­ke medi­er bør ten­ke seg godt om før de tar i bruk Face­bo­oks Instant Articles.

 

Et politisk perspektiv på David Bowie

På alle side­ne pres­sen har levert om David Bowie mang­ler et helt sen­tralt per­spek­tiv på man­nen og kuns­ten hans: Et kul­tur- og utdan­nings­po­li­tisk. Jeg skal kort prø­ve å pre­sen­te­re et slikt per­spek­tiv her, og vise hvor­for det er viktig.

 

Forfengelighetens fyrverkeri

Doku­men­ta­ren Best of Ene­mies for­tel­ler his­to­ri­en om for­hol­det mel­lom de inn­fly­tel­ses­rike skri­ben­te­ne Wil­liam F. Buck­ley og Gore Vidal. Den er pom­pøs og per­spek­tiv­rik, akku­rat som hovedpersonene. 

 
 
til toppen