Peiling

En blogg om kritikk, kultur og offentlighet.

26 innlegg

Facebook-utfordringen

Å ende opp med å bli dik­tert fra and­re siden av Atlan­te­ren er nep­pe guns­tig ver­ken for inn­holds­pro­du­sent eller kon­su­ment. Nors­ke medi­er bør ten­ke seg godt om før de tar i bruk Face­bo­oks Instant Articles.

 

Fra mørkerom til selfiestang

Fore­stil­lin­gen «Vår ære/vår makt» på Den Natio­na­le Sce­ne er en frem­kal­ling av Nor­dahl Grieg. Skre­vet av dra­ma­ti­ker Ceci­lie Løveid, regis­sør Tore Vagn Lid – og Grieg selv.

 

Et politisk perspektiv på David Bowie

På alle side­ne pres­sen har levert om David Bowie mang­ler et helt sen­tralt per­spek­tiv på man­nen og kuns­ten hans: Et kul­tur- og utdan­nings­po­li­tisk. Jeg skal kort prø­ve å pre­sen­te­re et slikt per­spek­tiv her, og vise hvor­for det er viktig.

 

Forfengelighetens fyrverkeri

Doku­men­ta­ren Best of Ene­mies for­tel­ler his­to­ri­en om for­hol­det mel­lom de inn­fly­tel­ses­rike skri­ben­te­ne Wil­liam F. Buck­ley og Gore Vidal. Den er pom­pøs og per­spek­tiv­rik, akku­rat som hovedpersonene. 

 
Side 1 av 3123
 
til toppen