De tyngste dagene

Bildet fanger en stemning som ord vanskelig kan uttrykke.
Foto: Tommy Ellingsen

Vårt kol­lek­ti­ve min­ne beva­res i bil­de­ne som fan­ger sto­re begi­ven­he­ter. Bil­det av Jens Stol­ten­berg som omfav­ner Eskil Peder­sen på Sund­vol­len hotell 23. juli 2011 er tro­lig blant de bil­de­ne som står ster­kest i vår kol­lek­ti­ve min­ne om 22. juli. Bil­det fan­ger en stem­ning som ord vans­ke­lig kan uttryk­ke.

Kom­po­si­sjo­nen av bil­det frem­he­ver de ster­ke følel­se­ne som for­mid­les. Blik­ket fal­ler på Stol­ten­bergs for­knyt­te ansikt og fas­te grep, som røper reak­sjo­ne­ne han for­sø­ker å kon­trol­le­re. I bak­grun­nen ser vi Knut Stor­ber­gets alvors­tun­ge ansikt og en årvå­ken sik­ker­hets­vakt som min­ner oss om unn­taks­til­stan­den lan­det befant seg i dage­ne etter ter­ro­ren.

Foto­graf Tom­my Elling­sen ble til­delt pri­sen «Årets bil­de» for det­te blink­skud­det. I en kom­men­tar til VG Nett i for­bin­del­se med pri­sen, sa Stol­ten­berg føl­gen­de om sce­nen:

«Jeg hus­ker vel­dig godt at jeg møt­te Eskil Peder­sen, at jeg ga ham en klem, og at det var vondt. Vondt å se ham, vondt å se alle de som had­de fått beskje­den om at en av deres nær­mes­te had­de mis­tet livet.»

Vårt kol­lek­ti­ve min­ne beva­res i bil­de­ne som fan­ger sto­re begi­ven­he­ter. Bil­det av Jens Stol­ten­berg som omfav­ner Eskil Peder­sen på Sund­vol­len hotell 23. juli 2011 er tro­lig blant de bil­de­ne som står ster­kest i vår kol­lek­ti­ve min­ne om 22. juli. Bil­det fan­ger en stem­ning som ord vans­ke­lig kan uttryk­ke.

Kom­po­si­sjo­nen av bil­det frem­he­ver de ster­ke følel­se­ne som for­mid­les. Blik­ket fal­ler på Stol­ten­bergs for­knyt­te ansikt og fas­te grep, som røper reak­sjo­ne­ne han for­sø­ker å kon­trol­le­re. I bak­grun­nen ser vi Knut Stor­ber­gets alvors­tun­ge ansikt og en årvå­ken sik­ker­hets­vakt som min­ner oss om unn­taks­til­stan­den lan­det befant seg i dage­ne etter ter­ro­ren.

Foto­graf Tom­my Elling­sen ble til­delt pri­sen «Årets bil­de» for det­te blink­skud­det. I en kom­men­tar til VG Nett i for­bin­del­se med pri­sen, sa Stol­ten­berg føl­gen­de om sce­nen:

«Jeg hus­ker vel­dig godt at jeg møt­te Eskil Peder­sen, at jeg ga ham en klem, og at det var vondt. Vondt å se ham, vondt å se alle de som had­de fått beskje­den om at en av deres nær­mes­te had­de mis­tet livet.»

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen