Stor sjanse, dårlig tid for NRK på nettet

Allmennkringkastere trenger en ny digital strategi. Publikumsdeltakelse og NRK som inngangsporten til offentlig kunnskap og kultur er stikkordene, mener medieforsker Graham Murdock.

Utvik­lin­gen av fritt til­gjen­ge­lig kunn­skaps- og kul­tur­pro­duk­sjon på inter­nett gir lisens­fi­nan­sier­te kring­kas­te­re som NRK en unik mulig­het til å for­nye seg og styr­ke bån­de­ne til pub­li­kum. Men kring­kas­ter­ne har dår­lig tid på seg til å vel­ge rik­tig stra­te­gi, mener den bri­tis­ke medie­fors­ke­ren Gra­ham Mur­d­ock.

Mur­d­ock er pro­fes­sor ved Lough­bo­rough Uni­ver­sity, og har vært sær­lig opp­tatt av masse­me­die­nes orga­ni­se­ring og øko­no­mi. De sis­te åre­ne har han arbei­det mye med offent­lig­hets­teori og «cul­tural citizen­ship», med fokus på kul­tu­rel­le ret­tig­he­ter i en digi­tal medie­ver­den.

— All­menn­kring­kas­tin­gen kan all­tid over­le­ve i en mer begren­set rol­le, men skal den for­bli en sen­tral insti­tu­sjon, må den gå i koa­li­sjon med and­re offent­li­ge insti­tu­sjo­ner, sier Mur­d­ock i et inter­vju med Vox Pub­li­ca.

Ny strategi for allmennkringkasting

For to år siden holdt Mur­d­ock et fore­drag om kring­kas­ting i inter­netts tids­al­der (pdf). Der gikk han inn for at «pub­lic service»-kringkastere som BBC må bli selve knute­punk­tet i det digi­ta­le offent­li­ge rom­met. Det­te rom­met beskrev Mur­d­ock med begre­pet «the com­mons», eller all­men­nin­gen på norsk. Kon­kret: de offent­li­ge kul­tur- og kunn­skaps­in­sti­tu­sjo­ne­ne bur­de knyt­tes tet­te­re sam­men på net­tet, med all­menn­kring­kas­te­ren som por­tal.

Dess­uten så Mur­d­ock mulig­he­ten for at en med net­tet ende­lig kun­ne gjø­re noe med en inne­bygd spen­ning all­menn­kring­kas­tin­gen har slitt med hele sin leve­tid: man­ge­len på reell pub­li­kums­del­ta­kel­se.

Etter at Mur­d­ock skrev sin artik­kel, har utvik­lin­gen på inter­nett rast vide­re. For eksem­pel eksis­ter­te ikke video­tje­nes­ten YouT­ube i 2004, og and­re for­mer for bru­ker­styrt pro­duk­sjon og dis­tri­bu­sjon av infor­ma­sjon og kul­tur bare fort­set­ter å øke i omfang. I det­te inter­vju­et opp­da­te­rer og kon­kre­ti­se­rer Mur­d­ock sitt inn­spill til ny stra­te­gi for all­menn­kring­kas­ting.

Mur­d­ock utta­ler seg natur­lig nok med spe­si­ell adres­se til debat­te­ne som fore­går om BBCs rol­le og fram­tid. Men syns­punk­te­ne bur­de også ha rele­vans for Nor­ge. NRK-sty­ret har star­tet jak­ten på ny kring­kas­tings­sjef, og kul­tur­mi­nis­ter Trond Gis­ke har vars­let at regje­rin­gen til vår­en vil leg­ge frem en ny stor­tings­mel­ding om NRK.

Nytt forhold mellom proff og amatør

Eks­plo­sjo­nen i pro­duk­sjon av kunn­skap og kul­tur blant folk flest ser Mur­d­ock som en bekref­tel­se på at han er på rett spor med sine ide­er.

— Tek­nis­ke begrens­nin­ger har all­tid gjort det vans­ke­lig for all­menn­kring­kas­ter­ne å inklu­de­re folk, å være repre­sen­ta­ti­ve for et bredt spek­ter av menin­ger. Det har vært gjort diver­se modi­ge for­søk på å gjø­re noe med det­te med nye typer pro­gram­mer. Men det har all­tid vært vel­dig begren­set plass til slikt. Slik er det ikke len­ger, sier Mur­d­ock.

Det­te betyr at vi må ten­ke igjen­nom på ny hvor­dan vi kan ska­pe et mest mulig pro­duk­tivt for­hold mel­lom inn­sat­sen til pro­fe­sjo­nel­le og ama­tø­rer, mener han.

— Vi kan ten­ke oss nye for­mer for jour­na­lis­tikk, hvor det vil­le være sub­stan­si­el­le bidrag fra van­li­ge folk, som foto­gra­fi­er eller øyen­vitne­be­ret­nin­ger. Hvis du ser på ter­ror­bom­be­ne i Lon­don, kom mye av den vik­ti­ge førs­te infor­ma­sjo­nen fra folk som fak­tisk var der eller tok bil­der. Det pro­fe­sjo­nel­le jour­na­lis­ter kan gjø­re, er å sør­ge for kon­tekst og ana­ly­se. Slik blir jour­na­lis­tikk i stør­re grad en ana­ly­tisk akti­vi­tet enn enkel rap­por­te­ring, sier Mur­d­ock.

Adam Stacey tok dette bildet med sin mobiltelefon på toget som ble rammet ved t-banestasjonen Kings Cross 7. juli 2005.

Adam Sta­cey tok det­te bil­det med sin mobil­te­le­fon på toget som ble ram­met ved t‑banestasjonen Kings Cross 7. juli 2005.

Til tross for bety­de­li­ge kom­mer­si­el­le side­ak­ti­vi­te­ter, er all­menn­kring­kas­ter­ne i utgangs­punk­tet ikke-kom­mer­si­el­le sel­ska­per med et ide­elt sam­funns­opp­drag. Det kan vise seg å være en for­del når en skal ska­pe et til­lits­fullt for­hold til kul­tur­pro­du­se­ren­de bru­ke­re, påpe­ker Mur­d­ock. Han viser til YouT­ube som eksem­pel.

— Folk er vil­li­ge til å las­te opp noe de har laget uten veder­lag, for­di de vet at and­re vil­le gjø­re det sam­me. Jeg tror all­menn­kring­kas­te­re kan begyn­ne å dan­ne nye rela­sjo­ner til sli­ke bru­ker­grup­per. Det er alle­re­de en inter­es­sant debatt i gang om hvor­vidt YouT­ube har solgt sje­len for­di den nå er eid av et kom­mer­si­elt sel­skap. Hvis en all­menn­kring­kas­ter had­de alli­ert seg med et slikt nett­sted, vil­le vi kan­skje sett en mer posi­tiv reak­sjon, sier Mur­d­ock

Den beste portalen?

Den and­re bygge­stei­nen i Mur­d­ocks for­slag til digi­tal all­menn­kring­kas­ter­stra­te­gi, er alt­så å kob­le et BBC eller NRK tett sam­men med de øvri­ge offent­lig finan­sier­te kul­tur- og kunn­skaps­in­sti­tu­sjo­ne­ne. Og det­te offent­li­ge rom­met er ikke len­ger nasjo­nalt avgren­set.

— Alle de sto­re offent­li­ge insti­tu­sjo­ne­ne er i gang med digi­ta­li­se­ring av sitt mate­ria­le og sin eks­per­ti­se – film­ar­ki­ve­ne, biblio­te­ke­ne, muse­ene. Vi begyn­ner å se kon­tu­re­ne av et fan­tas­tisk rikt mate­ria­le av alle slag, som er til­gjen­ge­lig digi­talt. Men ennå er det ikke knyt­tet sam­men. Besø­ken­de på for eksem­pel Bri­tish Muse­ums nett­sted, vil ikke nød­ven­dig­vis vite vei­en vide­re. La oss si de er vel­dig inter­es­sert i kunst fra stil­le­havs­om­rå­det. Det er man­ge sam­lin­ger rundt i ver­den som er til­gjen­ge­lig, men det er vans­ke­lig å vite hvor­dan en skal fin­ne dem. Vi tren­ger alt­så å fin­ne en måte å knyt­te de offent­li­ge insti­tu­sjo­ne­ne sam­men på, inklu­dert uni­ver­si­te­te­ne, sier Mur­d­ock.

Nå har vi sjan­sen til å gjø­re det­te kom­plek­se offent­lig rom­met let­te­re til­gjen­ge­lig for folk på en bru­ker­venn­lig måte, mener Mur­d­ock.

— Det er der­for jeg fore­slår all­menn­kring­kas­tin­gen som inn­gangs­por­ten. For­di den alle­re­de er en vik­tig del av folks liv, de er vant til den, sier han.

I Stor­bri­tan­nia har mot­stan­de­re av BBCs ster­ke stil­ling fore­slått at alle kana­lens tje­nes­ter bør bli abon­ne­ments­ba­sert, og at bare pro­gram­ty­per med begren­set pub­li­kums­ap­pell skal få offent­lig finan­sie­ring. All­menn­kring­kas­ter­ne kan for­sva­re seg bed­re mot sli­ke argu­men­ter hvis de kan øke sin bruks­ver­di for pub­li­kum, mener Mur­d­ock.

— Folk er gene­relt posi­ti­ve til all­menn­kring­kas­ting. Men hvis de ser at det enes­te de får igjen er det som kom­mer på TV-skjer­men eller blir sendt på radio­ka­na­le­ne, tror jeg all­menn­kring­kas­tin­gen all­tid vil være sår­bar for poli­tisk kri­tikk. Hvis ver­di­en blir økt gjen­nom at kring­kas­ter­ne blir folks favo­ritt­por­tal, tror jeg du vil­le se en stor økning i støt­ten til hele pro­sjek­tet, sier Mur­d­ock.

Bakkenettet gir BBC/NRK sterke kort

Medie­fors­ke­ren tror all­menn­kring­kas­ter­ne har en unik sjan­se til å for­nye seg og øke legi­ti­mi­te­ten i de nær­mes­te åre­ne. Byg­gin­gen av det digi­ta­le bakke­net­tet for fjern­syn har pågått i Stor­bri­tan­nia en stund, og begyn­te i Nor­ge i høst. Hos oss skal over­gan­gen fra ana­lo­ge til digi­ta­le sen­din­ger etter pla­nen være full­ført innen utlø­pet av 2009. Poli­ti­ker­ne tren­ger all­menn­kring­kas­tin­gen for å gjø­re bakke­net­tet til en suk­sess, mener Mur­d­ock, og viser til tje­nes­ten Free­view med nye, gra­tis til­gjen­ge­li­ge BBC-kana­ler, som er blitt svært popu­lær blant bri­te­ne.

Men der­som Mur­d­ock har rett, har ikke all­menn­kring­kas­ter­ne så god tid på seg.

— Når over­gan­gen er full­ført, for­and­rer de poli­tis­ke for­ut­set­nin­ge­ne seg igjen. Når bakke­sendt TV er blitt digi­talt, vil ikke den bri­tis­ke regje­rin­gen tren­ge BBC på sam­me måte som nå. Da tror jeg vi får en mye mer pola­ri­sert debatt om grunn­la­get og hen­sik­ten med all­menn­kring­kas­ting. De som vil pri­va­ti­se­re vil stå mye ster­ke­re. Tids­rom­met som står til rådig­het er svært begren­set, og det er der­for jeg hele tiden poeng­te­rer at det­te er en spe­si­ell mulig­het som ikke vil være der i all evig­het, sier Mur­d­ock.

Se også kom­men­tar fra Hall­vard Moe.

TEMA

N

RK

95 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen