Stor sjanse, dårlig tid for NRK på nettet

Allmennkringkastere trenger en ny digital strategi. Publikumsdeltakelse og NRK som inngangsporten til offentlig kunnskap og kultur er stikkordene, mener medieforsker Graham Murdock.

Utviklin­gen av fritt tilgjen­gelig kunnskaps- og kul­tur­pro­duk­sjon på inter­nett gir lisens­fi­nan­sierte kringkastere som NRK en unik mulighet til å fornye seg og styrke bån­dene til pub­likum. Men kringkasterne har dårlig tid på seg til å velge rik­tig strate­gi, men­er den britiske medieforskeren Gra­ham Mur­dock.

Mur­dock er pro­fes­sor ved Lough­bor­ough Uni­ver­si­ty, og har vært særlig opp­tatt av masseme­di­enes organ­is­er­ing og økono­mi. De siste årene har han arbei­det mye med offent­lighet­ste­ori og “cul­tur­al cit­i­zen­ship”, med fokus på kul­turelle ret­tigheter i en dig­i­tal medieverden.

— All­mennkringkastin­gen kan alltid over­leve i en mer begrenset rolle, men skal den for­bli en sen­tral insti­tusjon, må den gå i koal­isjon med andre offentlige insti­tusjon­er, sier Mur­dock i et inter­vju med Vox Publica.

Ny strategi for allmennkringkasting

For to år siden holdt Mur­dock et fore­drag om kringkast­ing i inter­netts tid­salder (pdf). Der gikk han inn for at “pub­lic service”-kringkastere som BBC må bli selve knutepunk­tet i det dig­i­tale offentlige rom­met. Dette rom­met beskrev Mur­dock med begrepet “the com­mons”, eller all­men­nin­gen på norsk. Konkret: de offentlige kul­tur- og kunnskapsin­sti­tusjonene burde knyttes tet­tere sam­men på net­tet, med all­mennkringkasteren som portal.

Dessuten så Mur­dock muligheten for at en med net­tet endelig kunne gjøre noe med en innebygd spen­ning all­mennkringkastin­gen har slitt med hele sin lev­etid: man­ge­len på reell publikumsdeltakelse.

Etter at Mur­dock skrev sin artikkel, har utviklin­gen på inter­nett rast videre. For eksem­pel eksis­terte ikke videot­jen­esten YouTube i 2004, og andre for­mer for bruk­er­styrt pro­duk­sjon og dis­tribusjon av infor­masjon og kul­tur bare fort­set­ter å øke i omfang. I dette inter­vjuet opp­dater­er og konkre­tis­er­er Mur­dock sitt inn­spill til ny strate­gi for allmennkringkasting.

Mur­dock uttaler seg naturlig nok med spe­siell adresse til debat­tene som foregår om BBCs rolle og framtid. Men syn­spunk­tene burde også ha rel­e­vans for Norge. NRK-styret har startet jak­ten på ny kringkast­ingss­jef, og kul­tur­min­is­ter Trond Giske har varslet at reg­jerin­gen til våren vil legge frem en ny stort­ingsmeld­ing om NRK.

Nytt forhold mellom proff og amatør

Eksplosjo­nen i pro­duk­sjon av kunnskap og kul­tur blant folk flest ser Mur­dock som en bekref­telse på at han er på rett spor med sine ideer.

— Tekniske begren­sninger har alltid gjort det vanske­lig for all­mennkringkasterne å inklud­ere folk, å være rep­re­sen­ta­tive for et bredt spek­ter av meninger. Det har vært gjort diverse modi­ge forsøk på å gjøre noe med dette med nye typer pro­gram­mer. Men det har alltid vært veldig begrenset plass til slikt. Slik er det ikke lenger, sier Murdock.

Dette betyr at vi må tenke igjen­nom på ny hvor­dan vi kan skape et mest mulig pro­duk­tivt forhold mel­lom innsat­sen til pro­fesjonelle og amatør­er, men­er han.

— Vi kan tenke oss nye for­mer for jour­nal­is­tikk, hvor det ville være sub­stan­sielle bidrag fra van­lige folk, som fotografi­er eller øyen­vit­neberetninger. Hvis du ser på ter­ror­bombene i Lon­don, kom mye av den vik­tige første infor­masjo­nen fra folk som fak­tisk var der eller tok bilder. Det pro­fesjonelle jour­nal­is­ter kan gjøre, er å sørge for kon­tekst og analyse. Slik blir jour­nal­is­tikk i større grad en ana­lytisk aktivitet enn enkel rap­por­ter­ing, sier Murdock.

Adam Stacey tok dette bildet med sin mobiltelefon på toget som ble rammet ved t-banestasjonen Kings Cross 7. juli 2005.
Foto:Adam Staceycb

Adam Stacey tok dette bildet med sin mobil­tele­fon på toget som ble ram­met ved t‑banestasjonen Kings Cross 7. juli 2005.

Til tross for bety­delige kom­mer­sielle sideak­tiviteter, er all­mennkringkasterne i utgangspunk­tet ikke-kom­mer­sielle sel­skaper med et ideelt sam­funnsop­p­drag. Det kan vise seg å være en fordel når en skal skape et tillits­fullt forhold til kul­tur­pro­duserende brukere, påpeker Mur­dock. Han vis­er til YouTube som eksempel.

— Folk er vil­lige til å laste opp noe de har laget uten ved­er­lag, for­di de vet at andre ville gjøre det samme. Jeg tror all­mennkringkastere kan beg­ynne å danne nye relasjon­er til slike bruk­er­grup­per. Det er allerede en inter­es­sant debatt i gang om hvorvidt YouTube har sol­gt sje­len for­di den nå er eid av et kom­mer­sielt sel­skap. Hvis en all­mennkringkaster hadde alliert seg med et slikt nettst­ed, ville vi kan­skje sett en mer pos­i­tiv reak­sjon, sier Murdock

Den beste portalen?

Den andre byggesteinen i Mur­docks forslag til dig­i­tal all­mennkringkaster­strate­gi, er alt­så å koble et BBC eller NRK tett sam­men med de øvrige offentlig finan­sierte kul­tur- og kunnskapsin­sti­tusjonene. Og dette offentlige rom­met er ikke lenger nasjon­alt avgrenset.

— Alle de store offentlige insti­tusjonene er i gang med dig­i­talis­er­ing av sitt mate­ri­ale og sin eksper­tise – fil­markivene, bib­liotekene, museene. Vi beg­yn­ner å se kon­turene av et fan­tastisk rikt mate­ri­ale av alle slag, som er tilgjen­gelig dig­i­talt. Men ennå er det ikke knyt­tet sam­men. Besøk­ende på for eksem­pel British Muse­ums nettst­ed, vil ikke nød­vendigvis vite veien videre. La oss si de er veldig inter­essert i kun­st fra stille­hav­som­rådet. Det er mange sam­linger rundt i ver­den som er tilgjen­gelig, men det er vanske­lig å vite hvor­dan en skal finne dem. Vi trenger alt­så å finne en måte å knytte de offentlige insti­tusjonene sam­men på, inklud­ert uni­ver­sitetene, sier Murdock.

Nå har vi sjansen til å gjøre dette kom­plekse offentlig rom­met let­tere tilgjen­gelig for folk på en bruk­er­vennlig måte, men­er Murdock.

— Det er der­for jeg fores­lår all­mennkringkastin­gen som inngangsporten. For­di den allerede er en vik­tig del av folks liv, de er vant til den, sier han.

I Storbri­tan­nia har mot­standere av BBCs sterke still­ing fores­lått at alle kanalens tjen­ester bør bli abon­nements­basert, og at bare pro­gram­typer med begrenset pub­likum­sap­pell skal få offentlig finan­sier­ing. All­mennkringkasterne kan forsvare seg bedre mot slike argu­menter hvis de kan øke sin bruksver­di for pub­likum, men­er Murdock.

— Folk er generelt pos­i­tive til all­mennkringkast­ing. Men hvis de ser at det eneste de får igjen er det som kom­mer på TV-skjer­men eller blir sendt på radiokana­lene, tror jeg all­mennkringkastin­gen alltid vil være sår­bar for poli­tisk kri­tikk. Hvis ver­di­en blir økt gjen­nom at kringkasterne blir folks favorittpor­tal, tror jeg du ville se en stor økn­ing i støt­ten til hele pros­jek­tet, sier Murdock.

Bakkenettet gir BBC/NRK sterke kort

Medieforskeren tror all­mennkringkasterne har en unik sjanse til å fornye seg og øke legit­imiteten i de nærmeste årene. Byg­gin­gen av det dig­i­tale bakkenet­tet for fjern­syn har pågått i Storbri­tan­nia en stund, og beg­y­nte i Norge i høst. Hos oss skal over­gan­gen fra analoge til dig­i­tale sendinger etter pla­nen være fullført innen utløpet av 2009. Poli­tik­erne trenger all­mennkringkastin­gen for å gjøre bakkenet­tet til en suk­sess, men­er Mur­dock, og vis­er til tjen­esten Free­view med nye, gratis tilgjen­gelige BBC-kanaler, som er blitt svært pop­ulær blant britene.

Men der­som Mur­dock har rett, har ikke all­mennkringkasterne så god tid på seg.

— Når over­gan­gen er fullført, foran­dr­er de poli­tiske forut­set­nin­gene seg igjen. Når bakke­sendt TV er blitt dig­i­talt, vil ikke den britiske reg­jerin­gen trenge BBC på samme måte som nå. Da tror jeg vi får en mye mer polaris­ert debatt om grunnlaget og hen­sik­ten med all­mennkringkast­ing. De som vil pri­va­tis­ere vil stå mye sterkere. Tid­srom­met som står til rådighet er svært begrenset, og det er der­for jeg hele tiden poengter­er at dette er en spe­siell mulighet som ikke vil være der i all evighet, sier Murdock.

Se også kom­men­tar fra Hal­l­vard Moe.

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen