La Sylvi bære korset

Støtter du Sylvi?
Foto: Fremskrittspartiet

«Det ned­rigs­te angre­pet jeg noen sin­ne har sett», svar­te Syl­vi List­haug på Sven Egil Omdals påstan­der om at inn­vand­rings­mi­nis­te­ren bru­ker kor­set som et «poli­tisk rekvi­sitt for å fri til den under­li­ge grup­pen som tror at frem­med­frykt er en kris­te­lig dyd». Ikke man­ge dage­ne etter­på duk­ket en rekla­me laget for og av Frem­skritts­par­ti­et opp på Face­bo­ok, som viser en kors-bæren­de Syl­vi som smi­ler blidt, og påskrif­ten: «La Syl­vi bære kor­set. Støt­ter du Syl­vi?».

At kri­tikk av Syl­vi List­haug og Frem­skritts­par­ti­et raskt blir snudd på hodet og brukt til å appel­le­re til par­ti­ets vel­ge­re, er ikke noe nytt. Par­ti­et har en lang tra­di­sjon for å snu kri­tikk til noe som gag­ner dem selv. Øvel­sen består i at de frem­stil­ler kri­tik­ken som ret­tes mot dem som  uri­me­lig mob­bing. Der­med blir det mulig for den kri­ti­ser­te å inn­ta en offerrol­le. I den­ne reklame­pla­ka­ten ser vi nett­opp det­te: Syl­vi er et offer for uri­me­li­ge ankla­ger ved­rø­ren­de hen­nes moti­va­sjon for å ikle seg kor­set. Der­for tren­ger hun fol­kets støt­te.

«Det ned­rigs­te angre­pet jeg noen sin­ne har sett», svar­te Syl­vi List­haug på Sven Egil Omdals påstan­der om at inn­vand­rings­mi­nis­te­ren bru­ker kor­set som et «poli­tisk rekvi­sitt for å fri til den under­li­ge grup­pen som tror at frem­med­frykt er en kris­te­lig dyd». Ikke man­ge dage­ne etter­på duk­ket en rekla­me laget for og av Frem­skritts­par­ti­et opp på Face­bo­ok, som viser en kors-bæren­de Syl­vi som smi­ler blidt, og påskrif­ten: «La Syl­vi bære kor­set. Støt­ter du Syl­vi?».

At kri­tikk av Syl­vi List­haug og Frem­skritts­par­ti­et raskt blir snudd på hodet og brukt til å appel­le­re til par­ti­ets vel­ge­re, er ikke noe nytt. Par­ti­et har en lang tra­di­sjon for å snu kri­tikk til noe som gag­ner dem selv. Øvel­sen består i at de frem­stil­ler kri­tik­ken som ret­tes mot dem som  uri­me­lig mob­bing. Der­med blir det mulig for den kri­ti­ser­te å inn­ta en offerrol­le. I den­ne reklame­pla­ka­ten ser vi nett­opp det­te: Syl­vi er et offer for uri­me­li­ge ankla­ger ved­rø­ren­de hen­nes moti­va­sjon for å ikle seg kor­set. Der­for tren­ger hun fol­kets støt­te.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen