En kvalitetsindeks for vurdering av nettdebatter

Med kriterier for usaklighet som utgangspunkt vil vi måle kvalitet i nettdebatter.

Pros­jek­tets overord­nete spørsmål er om inn­føring av krav om iden­ti­fis­er­ing før­er til bedre kvalitet i avisenes nettde­bat­ter. Net­tavisenes debat­tre­gler set­ter en min­ste­s­tandard for kvalitet og er basis for fil­trering av inn­legg gjen­nom mod­ererin­gen. En indikasjon på effek­ten av krav om iden­ti­fis­er­ing vil være om det kom­mer færre inn­legg som ikke slip­per gjen­nom hånd­hevin­gen av net­tiket­tere­g­lene. Det neste spørsmålet er om de som slip­per igjen­nom er blitt bedre. For å kunne svare på dette må vi ha en stan­dard for kvalitet som debat­tene kan måles etter. Men er det menings­fullt å kon­struere en kvalitetsin­deks for nettde­bat­ter? Det avhenger av to ting: 1) at det finnes kri­terier for kvalitet som de fleste vil akseptere, og 2) at kri­te­riene lar seg operasjon­alis­ere på en slik måte at det er lett å avgjøre hvor­dan kri­te­riene så ut i det enkelte til­fel­let. I denne blog­g­posten diskuter­er vi del 1) av prob­lem­still­in­gen. Vi argu­menter­er for at kri­terier for hva som gjør inn­legg usak­lige bør danne utgangspunkt for kvalitetsindeksen.

Det er to for­mu­leringer av normer for god debatt vi vil vur­dere. Den ene tilnær­min­gen er inspir­ert av Jür­gen Haber­mas, og artikulerer ide­al­er for diskusjon mel­lom men­nesker som er inter­essert i å basere sine opp­fat­ninger på best mulig grunnlag. Dette er normer som er pos­i­tive i den for­stand at de sier hvilke egen­skaper en god diskusjon bør ha. Den andre tilnær­min­gen er fra sak­lighet­slæren til Arne Næss. Disse normene er neg­a­tive i den for­stand at de sier hva slags argu­menter som er usak­lige og der­for bør unngås. Næss er opp­tatt av at usak­lighet skad­er kom­mu­nikasjon og reduser­er muligheten for å lære noe av diskusjonen. 

For­målet med debatt i net­tavisenes kom­men­tar­felt er å få leserne til å bel­yse sak­en avisen skriv­er om, fra sine per­spek­tiv­er. De to teoriene om normer for debatt kan sees som forslag til svar på spørsmålet: hva kjen­neteg­n­er en debatt hvor dette for­målet realis­eres?  Skil­let mel­lom å over­tale og å over­be­vise er grunn­leggende for både Næss og Haber­mas: det er snakk om normer for rasjonell mening­sutvek­sling og ikke strate­gi­er for «å vinne» diskusjon­er. Men antakelsen er ikke at målet med diskusjo­nen nød­vendigvis er å bli enige. Folk kan gjerne være ryk­ende uenige, men likev­el saklige.

Idealer for deliberasjon

Det er gjort en rekke forsøk på å gi mer operasjonelle ver­sjon­er av Haber­mas abstrak­te for­mu­leringer. Hvor godt disse forsøkene ivare­tar de filosofiske inten­sjonene til Haber­mas, spiller en under­ord­net rolle her. I boka Promis­es and Lim­its of Web-delib­er­a­tion fores­lår Raphäel Kies noen for­mu­leringer av Haber­mas-inspir­erte normer for debatt, som han men­er kan brukes i eval­uer­ing også av nettde­bat­ter. Kies for­mulerer 9 ide­al­er som debat­ter og deltak­erne i denne bør oppfylle:

 1. Inklusjon, det vil si at alle som er inter­essert i sak­en kan bidra med sitt syn, mak­t­forhold i og rundt debat­tan­tene eksklud­er­er ikke noen fra å delta
 2. Diskur­siv likhet: alle kan intro­dusere et tema og kom­mentere på andres innlegg.
 3. Begrun­nelse: argu­menter må støttes av begrun­nelser som de andre deltak­erne i debat­ten kan forholde seg til
 4. Gjen­sidighet: debat­tan­tene må forholde seg til det andre sier
 5. Reflek­sivitet: deltak­erne må være vil­lige til å vur­dere sine egne antakelser, hold­ninger og verdier
 6. Empati: deltak­erne må være sen­si­tive over­for andres syn og oppfatninger
 7. Opprik­tighet: deltak­erne i debat­ten må gjøre ærlige forsøk på å få frem all rel­e­vant infor­masjon, og vise sine sanne intensjoner
 8. Mang­fold: debat­ten må gi rom for hele bred­den av syn, også slike som er kon­tro­ver­sielle og kritiske
 9. Ekstern innvirkn­ing: en vel­lykket debatt har også innvirkn­ing utover selve debattforumet

Haber­mas-inspir­erte kri­terier gir best mening i vur­der­ing av poli­tisk debatt. Et eksem­pel på dette er mas­teropp­gaven til Thomas Vie Nordei­de, som vur­der­er den avs­lut­tende par­tiled­erde­bat­ten på fjern­syn i 2009 i lys av kri­terier tilsvarende punk­tene 3–5 på lis­ten over. Reflek­sivitet (punkt 5), som Nordei­de kaller kom­mu­nika­tiv han­dling, har å gjøre med i hvilken grad debat­tan­tene står fast ved sine stand­punk­ter uansett hva som kom­mer frem i debat­ten, eller om man er vil­lig til å skifte syn om et bedre argu­ment legges på bor­det. Krav om begrun­nelse av stand­punk­ter og gyldighet­skrav (punkt 3) er et vik­tig mål på debat­tk­valitet, for­di det er gjen­nom å forsøke å gi begrun­nelser at nye faset­ter av sak­skom­plek­set kom­mer frem.

I hvilken grad motar­gu­menter tas til følge eller ignor­eres (punkt 4), er vesentlig i forhold til en vur­der­ing av nettde­bat­ters kvalitet. Det er i alle fall fire måter å håndtere motar­gu­menter på. De kan bli (i) ignor­ert; (ii) inklud­ert i eget inn­legg, men avvist; (iii) inklud­ert i inn­legget, men omtales på en nøy­tral måte; (iv) og motar­gu­menter blir inklud­ert og verd­satt. Den avs­lut­tende par­tiled­erde­bat­ten i 2009 var kjen­neteg­net av at motar­gu­menter stort sett ble ignor­ert eller avvist uten at man gikk inn på sub­stansen i argumentene.

Her er et eksem­pel fra et ord­skifte mel­lom Jens Stoltenberg og Siv Jensen. Først kri­tis­er­er Stoltenberg FrP for å pri­or­itere reduk­sjon av skat­ter og avgifter, noe i følge ham, ville ha med­ført finan­sier­ing­sprob­le­mer av eldrebøl­gen.  Deretter argu­menter­er han for et forslag til syke­hjems­for­lik, knyt­tet til en forskrift om ret­tigheter til syke­hjem­splass. Så svar­er Siv Jensen på dette. I sitt motar­gu­ment ignor­erer hun det første argu­mentet og avfeier forslaget om sykehjemsgaranti:

SJ: Den forskriften som du skry­ter av, den ler jo eldreor­gan­isas­jonene av, de sier at det ikke er noen forskjell på den og de man­glende ret­tighetene de har i dag. Det er     bare  en  måte å  gjøre dette på, Jens Stoltenberg. Det er å gi lan­dets eldre men­nesker den samme lovfest­ede ret­ten som dine barn har til skole­plass. Så det er ingen som stiller spørsmål når sek­såringer møter opp på skolen og sier at beklager, her er det fullt, du får komme igjen til neste år. Det er for­di de har en lovfestet rett. Den samme lovfest­ede ret­ten må nå lan­dets eldre få […]

Som tilhørere til debat­ten får vi ikke vite noe om hvor­dan FrP svar­er på kri­tikken om finan­sier­ing, og heller ikke noe om hva som er prob­lemet med den forskriften Stoltenberg nevn­er. Den avs­lut­tende par­tiled­erde­bat­ten er full av eksem­pler på at poli­tik­erne – og defin­i­tivt ikke bare rep­re­sen­tan­ter for FrP – debat­ter­er på en måte som ikke gir tilhør­erne bedre grunnlag for selv å ta still­ing til de spørsmå­lene det snakkes om. Poenget i vår sam­men­heng er at prob­lemet bun­ner i at deltak­erne i debat­ten bry­ter med normer for debatt av den typen som artikuleres i punk­tene 3–5.

Punk­tene 1–9 er krevende ide­al­er, men Kies vis­er at de kan brukes til å vur­dere kvalitet på nettde­batt i prak­sis. Og Ingvild Berg bruk­er i sin mas­teropp­gave kri­te­riene på inter­es­sante måter til å vur­dere norske nettde­bat­ter våren 2011. Styrken som fremheves ved nettde­bat­ter er særlig 1, 2 og 8. Det svakeste punk­tet er 9, og ofte scor­er debat­tene lavt på 3–6.

Disse kri­te­riene fokuser­er på om debat­tan­tene vis­er respekt for hveran­dre, men sier lite direk­te om innhold­et i debat­ten. De sier for eksem­pel ikke noe om kvaliteten på kom­mentarene, eller hvor gode begrun­nelsene er. Ta to av de hyp­pigst diskuterte prob­lemene med kvalitet i nettde­bat­ter, nem­lig per­so­n­an­grep og at folk ikke hold­er seg til sak­en. Kri­te­riene for kvalitet må artikulere disse på en tydelig måte. Kri­te­riene til Kies/Habermas berør­er disse, på den måten at per­so­n­an­grep er i strid med punkt 6 om empati, og punkt 4 implis­er­er et krav om å holde seg til sak­en. Men disse normene, som bun­ner i krav om gjen­sidi­ge respek­ten mel­lom deltak­erne, får ikke frem hele kjer­nen i prob­lemene. Prob­lemet med per­so­n­an­grep er delvis at det er respek­tløst, men mest at det ikke er noe argu­ment som er rel­e­vant for å ta still­ing til sak­en. Det samme gjelder inn­legg på siden av debat­tens tema, som først og fremst er et prob­lem for­di det ikke til­før­er debat­ten momenter som er rel­e­vante for å vur­dere alter­na­tive standpunkt.

Saklighetslæren til Arne Næss

Normene for sak­lighet som Arne Næss i sin tid fores­lo, er et alter­na­tivt per­spek­tiv på debat­tk­valitet. Det er ingen mot­set­ning mel­lom kri­te­riene vi har sett på oven­for og Næss sine normer, men de siste fokuser­er mer på selve debat­ten enn forhold­et mel­lom debat­tan­tene. Arild Ped­er­sen har diskutert sak­lighet i nettde­batt i lys av normene til Næss (Aften­posten, 7/2–2012). Sak­lighet­slæren til Næss er for­mulert som 6 normer mot usaklighet:

 1. Mot ten­den­siøst utenomsnakk
 2. Mot ten­den­siøse gjengivelser
 3. Mot ten­den­siøs flertydighet
 4. Mot ten­den­siøs bruk av stråmenn
 5. Mot ten­den­siøse originalfremstillinger
 6. Mot ten­den­siøs tilbere­delse av innlegg

Et annet ord for ten­den­siøs er ensidig, det vil si inn­legg som forsøk­er å påvirke still­ingsta­gen ved å sette sak­en i et skjevt lys. Næss men­er det er brudd på den første nor­men der­som et argu­ment a) ikke er rel­e­vant for sak­en, b) ikke kom­mer med et argu­ment som er egnet til å støtte eller svekke noe stand­punkt i debat­ten c) ikke er en pre­sis­er­ing eller opp­klar­ing av en mis­forståelse., eller d) påvirk­er tilhør­erne til å god­ta en av posisjonene i debat­ten. Per­so­n­an­grep er et eksem­pel på ten­den­siøst utenom­snakk. Hvis man ikke hold­er seg til sak­en er det også en form for ten­den­siøst utenom­snakk, men kan også invol­vere brudd på andre normer, blant annet bruk av stråmenn.

Forde­len med Næss sine regler som utgangspunkt for å lage en kvalitetsin­deks er at de gir rel­a­tivt klare kri­terier for når et debat­tinn­legg er usak­lig. Da er det mulig å vur­dere den enkelte kom­mentaren lokalt for seg, noe som er enklere i prak­sis enn å skulle gjøre en hel­hetlig vur­der­ing av debat­ten under ett. Det er også let­tere å vur­dere om et inn­legg er usak­lig, enn om – eller i hvilken grad — de til­fredsstiller ide­al­er for en god debatt.

Forslag til kvalitetsindeks

Vi vil forsøke å ta normene til Næss som utgangspunkt for en usak­lighetsin­deks, hvor vi starter med å telle antall kom­mentar­er som kri­te­riene klas­si­fis­er­er som usak­lige. Antall usak­lige inn­legg (U) delt på det totale antall kom­mentar­er (K) gir et mål (U/K) på hvor usak­lig debat­ten er. Dette er et tall mel­lom 0 og 1 (som ganget med 100 gir prosenten).

Men som et mål på kvalitet er dette for begrenset. Det tar ikke hen­syn til om det er få eller mange med i debat­ten, eller hvor mange inn­legg det er, noe som også er rel­e­vante dimen­sjon­er av debat­tk­valitet. Vi kan ta høyde for dette ved å bringe inn antall inn­legg og antall debattdeltakere i formelen:

Kvalitet­snivå = (K + D) *  (1 — U/K)

K er alt­så totalt antall inn­legg, U er antall usak­lige inn­legg og D er antall deltakere i debat­ten. Uttrykket på høyre side er et tall mel­lom 0 og 1 som angir ande­len sak­lige inn­legg i debat­ten. Ganges dette med sum­men av alle inn­legg og deltakere, vil vi få et tall som både reflek­ter­er sak­lighet­snivået og debat­tens omfang. Dette er ikke et per­fekt mål på kvalitet, men vi tror det er godt nok til å gi et grunnlag for å sam­men­likne debat­ter for å se hvilken innvirkn­ing krav om anonymitet og andre for­mer for reg­u­ler­ing har.

Dette vil i teorien gi en indeks for noe vi kunne kalle debat­tk­valitet. Men det neste spørsmålet er om kri­te­riene for usak­lighet kan brukes på en enkel og ukon­tro­ver­siell måte i prak­sis. Det vil være tema for neste blog­g­post om «Ytring på nett».

TEMA

O

ffentli
ghet

91 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen