På flukt til Europa

Mens mange av bildene fra flyktningkrisen har vist oss menneskelig lidelse uten omsvøp, virker Amundsens bilde mer indirekte.
Foto: Paul Sigve Amundsen

Både i Nor­ge og inter­na­sjo­nalt ble kårin­ge­ne av årets bes­te presse­bil­der 2015 pre­get av flykt­ning­kri­sen i Euro­pa. Paul Sig­ve Amund­sens bil­de «På flukt til Euro­pa» vant kate­go­ri­en Nyhet Enkelt-bil­de fra Presse­fo­to­gra­fe­nes Klubb. Bil­det viser Ibra­him Abdul­la (26) fra Sør-Sudan som for­sø­ker å sni­ke seg om bord på en fer­ge mel­lom Hel­las og Ita­lia ved å hen­ge fast under en trailer.

Mens man­ge av bil­de­ne fra flykt­ning­kri­sen har vist oss men­nes­ke­lig lidel­se uten omsvøp, vir­ker Amund­sens bil­de mer indi­rek­te. Når vi først for­står situa­sjo­nen, blir Abdul­las blikk meget­si­gen­de. Vi møter et men­nes­ke direk­te og får et inn­blikk i hans liv og hans despe­ra­te situasjon.

Både i Nor­ge og inter­na­sjo­nalt ble kårin­ge­ne av årets bes­te presse­bil­der 2015 pre­get av flykt­ning­kri­sen i Euro­pa. Paul Sig­ve Amund­sens bil­de «På flukt til Euro­pa» vant kate­go­ri­en Nyhet Enkelt-bil­de fra Presse­fo­to­gra­fe­nes Klubb. Bil­det viser Ibra­him Abdul­la (26) fra Sør-Sudan som for­sø­ker å sni­ke seg om bord på en fer­ge mel­lom Hel­las og Ita­lia ved å hen­ge fast under en trailer.

Mens man­ge av bil­de­ne fra flykt­ning­kri­sen har vist oss men­nes­ke­lig lidel­se uten omsvøp, vir­ker Amund­sens bil­de mer indi­rek­te. Når vi først for­står situa­sjo­nen, blir Abdul­las blikk meget­si­gen­de. Vi møter et men­nes­ke direk­te og får et inn­blikk i hans liv og hans despe­ra­te situasjon.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen