Anders Johansen: Fornuft og forakt

Anders Johansen har nylig markert seg med boken Komme til orde. Politisk kommunikasjon 1814-1913. Her dreier det seg om utvikling av "retorisk medborgerskap" som betingelse for realisering av den formelle ytringsfrihet i en levende demokratisk kultur. "Folkestyret ble til etter hvert som flere og flere ble i stand til å handle med ord", heter det her. "I denne historien dreier det seg om forholdet mellom taushet og tale, skam og forakt, krenkelse og kamp om anerkjennelse". For dette verket er Johansen blitt tildelt Kritikerprisen for beste sakprosabok. Vinteren 2020 presenterte han det selv med et festivalforedrag og med en serie radiosnutter som Vox Publica har fått tillatelse til å gjengi her.

Bergen inter­nasjonale lit­ter­atur­fes­ti­val, 7. feb­ru­ar 2020

Hvor­for var det så vanske­lig å komme til orde? Den rådende mod­ellen for poli­tisk kom­mu­nikasjon la til rette for råd­slag­ing med sik­te på enighet om det felles beste. Den som skulle bidra til slikt, måtte være i stand til å gjøre seg opp en egen mening, fritt og selvs­tendig. Betingelsen var at han prak­tisk og materielt sett sto på egne bein. De som var avhengige av sine fore­sat­te – og det var de fleste – hadde ikke noe de skulle sagt. Av hen­syn til for­nuften ble offentlige sam­tal­en reservert for noen ganske få. Men den ikke spe­sielt for­nuftig av den grunn.

I våre dager, fra demokratisk syn­spunkt, er det nok­så opplagt at flest mulig må få komme til orde. I dette er det en men­neske­lig anerk­jen­nelse som alle fort­jen­er. Mest nytte er det jo også i offentlig ord­skifte der­som mot­stri­dende inter­ess­er blir frem­met, og der­som mange forskjel­lige erfaringer kan deles og mange meninger brytes. Ytrings­fri­het er en betingelse for at dette skal skje, men det er ikke nok. At alle etter loven kan si hva de men­er, betyr ikke uten videre at de er i stand til å gjøre det – og slett ikke at de blir hørt, om de skulle prøve seg, eller at de blir akseptert og tatt på alvor. Ero­brin­gen av poli­tiske ret­tigheter – ytrings­fri­het, stem­merett – er lite verdt om den ikke blir ful­gt opp med utvikling av slikt «retorisk med­borg­er­skap» som vis­er seg i evne til å gjøre seg gjeldende som myn­dig sam­talepart­ner og med egen stemme.

Det er dette jeg har satt meg fore å under­søke i denne boka: Poli­tisk kul­tur sett som fordel­ing av retorisk makt og avmakt. Hvem har ført ordet, hvem er blitt holdt uten­for? Hvor­dan har noen kun­net få et slikt kul­turelt over­tak at andre er blitt spake og tause? Hva ville det si, med tanke på selvfølelse og selvre­spekt, å ikke kunne ha en stemme? Fram­for alt dreier det seg her om hvor­dan beboerne av «de stummes leir», for å si det med Camil­la Col­lett, – hvor­dan de, den ene flokken etter den andre – bøn­dene, hus­mennene, arbei­derne, kvinnene – hvor­dan de har ret­tet seg opp og krevd å få komme til orde. Hvor høy var terske­len for dem som følte seg ube­ty­delige og små? Hva skulle til for å sette seg i respekt? Hvor­dan få selvtil­lit og mot på å stå fram?

Embet­seliten, som først kom til orde, domin­erte det poli­tiske livet nok­så suv­er­ent, og den gjorde det med en retorisk over­legen­het som fikk andre til å føle seg små. De dannedes arro­ganse vir­ket lenge, i kom­bi­nasjon med min­dreverdighets­følelsen hos all­muen, til at det frie ordet i prak­sis var et priv­i­legium for de få. Slik måtte det være, het det den gang, om fri­heten skulle åpne for sannhet og rett. Avgjørende var ikke hva de fleste mente, men hva de beste mente, dvs. de mest solide og selvs­tendi­ge, i prak­sis de mest vel­stående og best utdannede. Om all­muen forholdt seg pas­siv og taus, var det til egen fordel, for den kunne ikke vite sitt eget beste. Lenge lot den seg også innbille dette. Den stolte på sine fore­sat­te og tvilte på seg selv – som min­dreårige over­for sine forel­dre – og turte sjelden eller aldri heve stem­men for å si noe på egne vegne.

Forsøk på å rokke ved dette dom­i­nans­forhold­et er en hov­edlin­je i his­to­rien som blir for­t­alt i denne boken. Å mobilis­ere til en selvs­tendig bon­de­poli­tikk var å gjøre et første fram­støt. Men dette var ikke mulig uten tilsvarende fram­støt på andre hold. Hau­gian­ernes vekkelse hevdet van­lige men­neskers rett til å forkynne Guds ord, på lin­je med prestene, ja i oppo­sisjon til dem. Ære­fryk­ten for autoritetene ble svekket på denne måten, troen på egne evn­er ble styr­ket. Kam­p­en for landsmålet skulle sette små­folket i stand til å uttrykke seg med et språk det behers­ket, uten å skamme seg. I slike og andre for­mer kom det på plass noen før­poli­tiske forut­set­ninger for seinere folke­lig oppo­sisjon­spoli­tikk. I alle til­feller drei­de det seg om å over­be­vise van­lige men­nesker om at de hadde noe de skulle sagt, de også.

His­to­rien som fram­stilles i denne boken beg­yn­ner i 1814. Da fikk selveiende bøn­der stem­merett – men ikke dermed kap­a­sitet til å gjøre seg gjeldende i det poli­tiske ord­skiftet. I fort­set­telsen dreier det seg, fra denne siden sett, om oppar­bei­d­ing av retorisk han­dlekraft. I dag het­er det «empow­er­ment», alt­så egenkraft­mo­bilis­er­ing. Denne his­to­rien kul­min­erte i 1884, da embet­sregimet endelig ble ned­kjem­pet. I samme his­toriske stund kom nye poli­tiske kon­flik­tlin­jer til syne. Norsk Kvin­de­sags­foren­ing ble stiftet nå (1884), og deretter Kvin­destem­merets­forenin­gen (1885). Slut­ten på his­to­rien som fortelles her, er slik sett opp­tak­ten til nye historier.

Kvin­ner, som til nå ideelt sett hadde hørt pri­vatlivet til, beg­y­nte mot slut­ten av det 19. århun­dret å reise krav om deltakelse i poli­tikk og annen offentlig virk­somhet. Selv om de dermed sat­te sin kvin­nelighet på spill, var det enkelte som beg­y­nte å ta seg til rette med egne, bestemte meninger og med selvs­tendi­ge opp­tre­den­er både i skrift og tale. His­to­rien om denne stri­den har jeg her bare ful­gt et lite stykke på vei, fram til ero­brin­gen av likestill­ing i poli­tiske ret­tigheter. Med Stortingets ved­tak i 1913, om all­menn stem­merett for kvin­ner, ble demokrati­et endelig inn­ført i Norge, nok­så nøyak­tig hun­dre år etter opp­tak­ten i 1814. For så vidt blir én his­to­rie her for­t­alt fra beg­yn­nelse til slutt. Men denne slut­ten er også en ny beg­yn­nelse. At kvin­ner fikk stem­merett, betyr jo ikke at de dermed fikk kap­a­sitet til å gjøre seg poli­tisk gjeldende med egen stemme. Fak­tisk skulle det drøye til nærmere neste hun­dreårsskifte – langt uten­for rammene for denne boken – før kvin­nebeveg­elsen skulle mak­te å utfylle den stats­borg­erlige ret­tighet – stem­meretten – med virk­somt retorisk medborgerskap.

For hver peri­ode i denne his­to­rien gjaldt egne stan­dard­er for veltal­en­het. Det som én gang hadde gjort susen, falt seinere håpløst igjen­nom. Der­for er det en hel del spørsmål som stadig må stilles på ny: Hvilke hon­nørord gjaldt det å bruke? Hva var det som vir­ket beve­g­ende, begeistrende? Hva kunne gå for å være sant og naturlig, hva var det som ga moral­sk tro­verdighet? Kort sagt: Hva var det som skulle til for å gjøre inntrykk?

Å spørre på denne måten, er å gi seg til å rekon­struere en hel retorisk kul­tur. Å merke seg hvor­dan noe ble uttrykt (ord­val­get, fak­tene, følelses­trykket) er uten videre å spørre seg hvor­dan det kunne være mulig å uttrykke seg slik (og bli tatt på alvor). Hva var det som ble under­forstått her, hva var det som ble forut­satt? Hvilke verdier var det man påkalte når man sa det på denne måten, hva slags form­følelse var det, hva slags poli­tisk moral? Hvor­dan (i all ver­den) kan noen ha trodd på dette? I det hele tatt: Hva slags ver­den var det som ble tatt for gitt – hvor­dan var forhold­et mel­lom språk og virke­lighet, for­nuft og følelse, per­son og rolle – hvor­dan var denne ver­den, der talerens ord kunne bli virk­somme, egentlig skrudd sammen?

I denne boka er det alt­så to hov­ed­spor, eller det er to gjen­nomgående his­to­ri­er som fortelles.

I det ene sporet dreier det seg om opp­brud­det fra de stummes leir. Når jeg forteller om bon­deop­po­sisjo­nen og hau­gian­ervekkelsen, og deretter om mål­rørsla og folke­høyskolen, og de første tilløpene til en arbei­der­beveg­else og en kvin­nebeveg­else, er det som etap­per i denne his­to­rien om hvor­dan folke­fler­tal­let litt etter hvert har kvit­tet seg med sin forknyt­thet og sin min­dreverds­følelse, og krevd å få komme til orde.

 Det andre sporet, som stadig krysser dette første, er his­to­rien om skift­nin­gene i den poli­tiske elitens retoriske kul­tur. Jeg prøver å få tak på noen sær­drag ved kom­mu­nikasjons­formene i «patri­otenes tid», fra slut­ten av eneveldet og fram til om lag 1840 – deretter i hva man kunne kalle «pro­fes­sor­poli­tik­ernes tid», gjen­nom embets­man­nsstatens glanspe­ri­ode rundt midten av århun­dret – og så endelig i «folke­talernes tid», eller i «de store følelsers tid», under mobilis­erin­gen fram mot det store oppgjøret med byråkrati og konge­makt i 1880-årene.

 Å kjen­neteg­ne disse «tidene» er som å teg­ne portret­ter av tre gen­erasjon­er, hver med sin særeg­ne stil­følelse og livsh­old­ning. Først «slek­ten fra 1814», med dens sans for høyspent hero­isme etter klas­siske for­bilder. Deretter «de unge fra 1830», styringseliten fra rundt 1840 og fram­et­ter, med dens aver­sjon mot det gam­le stor­ta­leri­et, dens vil­je til å sette noe annet i stedet: roman­tisk inderlighet på den ene siden, byråkratisk-akademisk sak­lighet på den andre. Slut­ten av boka blir så et slags portrett av hva man litt løselig kunne kalle «48’erne», siden så mange av dem i unge år var blitt mer­ket av fri­het­sideene fra feb­ru­ar­rev­o­lusjo­nen i 1848. Dette var «høvdin­gene» i ven­stre­opp­marsjen fra rundt 1870, væp­net med hva de forsto som «det lev­ende ordet»: De gjen­reiste begeistringsre­torikken fra beg­yn­nelsen av århun­dret, men i et enklere og mer per­son­lig språk, og med en mer hardt­slående folke­lig appell. 

Det er alt­så to hov­ed­spor i denne boken, de krysser hveran­dre og flet­ter seg sam­men: På den ene siden opp­brud­det fra de stummes leir, kam­p­en for å komme til orde, på den andre siden gen­erasjonsvek­slin­gen, skift­nin­gene og bry­t­nin­gene i den dominerende poli­tisk-retoriske kul­turen. Når disse sporene flet­ter seg sam­men her, er det blant annet på den måten at kam­p­en for å komme til orde blir ført på skif­tende betingelser ut gjen­nom århun­dret, etter hvert som den retoriske elitekul­turen foran­dr­er seg, og byr på nye muligheter og nye forhindringer.

Hvor­for var det så vanske­lig å komme til orde? Det er sånn det gjelder å spørre, hvis man er ute etter å rekon­struere en retorisk kul­tur som er gått tapt. En vik­tig grunn til at det var så vanske­lig er ide­alet om sak­lighet og for­nuft som rådde grun­nen gjen­nom det meste av århun­dret, og selve mod­ellen for poli­tisk dia­log som var innret­tet for å ivare­ta dette idealet.

Hvis lan­det skulle styres med tanke på det felles beste, gjaldt det å finne fram til «de beste menn», som det het, og så over­late til dem å diskutere seg fram til de mest for­nuftige løs­nin­gene. Hva rep­re­sen­tan­tene måtte mene om det ene eller andre, angikk ikke vel­gerne. Det eneste som bety­dde noe, var at de hadde per­son­lige egen­skaper som sat­te dem i stand til å delta i sak­lig mening­sutvek­sling på kon­struk­tivt vis. Den ideelle poli­tik­er var en som sat­te seg grundig inn sak­ene og deretter gjorde seg opp en egen mening, og tok sin beslut­ning uten å skjele til noen kant, og så sto fast på dette selv om det stormet rundt ham. Han var åpen, for­doms­fri, udog­ma­tisk, men også ure­dd og ubestikke­lig. Han var mot­take­lig for gode motar­gu­menter, men lot seg ikke presse. Fram­for alt var han myn­dig, dvs. karak­ter­fast og uavhengig.

Dette ide­alet tilhørte en poli­tisk kul­tur som sat­te sin lit til for­nuften. Det var for at den poli­tiske pros­essen skulle føre til mest mulig for­nuftige beslut­ninger, at deltak­erne måtte være i stand til å fris­tille seg fra alt som kunne gå på bekost­ning av kvaliteten i argu­men­tasjo­nen – for­dom­mer og bindinger og avhengigheter av alle slag. Hvis alle var innstilt på å lytte til hveran­dre, gikk man ut fra – hvis ingen låste seg i utgangspunk­tet, men sto fritt til å bedømme argu­mentene på selvs­tendig og rent for­nuftig grunnlag – og hvis ingen var ute etter å mele sin egen kake, men bare etter å finne den løs­ning som var til beste for alle – ja, da ville man til sist komme til enighet ved at de beste argu­mentene seiret. Man råd­s­lo, vei­de for og mot – og lot den mest for­standi­ge få rett.

Så lenge dette ide­alet var lev­ende og for­p­lik­tende, var det klart at den poli­tiske pros­essen bare kunne engas­jere noen få. Borg­erne var ikke uten videre kval­i­fis­ert til å delta. Adgang til offentlig ord­skifte var i prak­sis reservert for embet­seliten og en del vel­stående eien­doms­menn. Materielt sett var det bare disse som sto så trygt på egne bein at de kunne tillate seg å tenke selv og tale fritt. Andre var avhengige av sine fore­sat­te – arbei­deren var avhengig av bruk­sh­er­ren, hus­man­nen av bon­den, tjeneren av her­skapet, kona var avhengig av sin ekte­mann – slik at de ikke kunne for­ventes å gjøre seg opp en egen mening. De kunne tvinges, trues, kjøpes. I alle fall kunne man ikke reg­ne med at de skulle risikere mye ved å si imot og stå på sitt. De man­glet slik selvs­tendighet som beror på eier­skap til gård og grunn og kon­troll over egen arbei­dssi­tu­asjon. Der­for kunne man ikke ta dem alvorlig når de sa noe. Der­for kunne de ikke reg­nes som poli­tisk myndige.

Slik sto det for Riks­for­sam­lin­gen i 1814. All­menn stem­merett kom ikke på tale.

Stem­meretten ble reservert for embets­menn, selveiende bøn­der, han­dels- og hånd­verks­borg­ere, samt eiere av bygårder over en viss ver­di – mens hus­menn, for­pak­tere, lønnsar­bei­dere, sjø­menn, skolelærere, funksjonær­er, tjen­este­folk og andre som økonomisk sett ikke var sine egne her­rer, ble holdt utenfor.

Det var sol­id real­isme i dette stand­punk­tet: Økonomisk uavhengighet gjorde det prak­tisk mulig å tale fritt og gå sine egne veier. Men sak­en kan også ses fra en annen side. I stedet for å utelukke det avhengige fler­tal­let, kan man satse på å kval­i­fis­ere til poli­tisk deltakelse ved å kom­pensere for eller motvirke de økonomiske avhengighets­forhold­ene. Når det 20. århun­dres sosialdemokrati tok sik­te på å bygge opp van­lige arbei­ds­folk til myn­di­ge poli­tiske aktør­er, var det jo ikke minst på denne måten – ved å sikre trygge lev­ekår og vern mot vilkårlig behan­dling fra eiere og overordnede. Hva eien­dom­sret­ten var for borg­er­skapet, kom etter hvert organ­isas­jons- og forhan­dlingsret­ten, opp­sigelsesver­net, ledighetstryg­den m. v. til å bli for arbei­derk­lassen. Det var organ­isas­jonenes styrke som garan­terte at ingen skulle bli nødt til å «stå med lua i han­da», som det het. Men dette – den per­son­lige og poli­tiske fri­heten som kollek­tivt pros­jekt – var utenke­lig innen­for en poli­tisk kul­tur som var gjen­nomgående indi­vid­u­al­is­tisk ori­en­tert. Slagordet av typen «samhold gjør sterk» kunne ikke gi mye mening for den som ennå trodde at enhver er «sin egen lykkes smed».

Hvis arbei­ds­folk i vår egen tid kan sies å ha fått andel i den poli­tiske fri­heten – ikke bare formelt, men også reelt – på den måten at de ikke trenger vært redd for å mene noe annet enn sje­fen – da er det for­di de vet at de ifølge avtalev­er­ket ikke kan bli opp­sagt uten videre, og for­di de vet at de har statlige trygde- og pen­sjon­sret­tigheter å falle tilbake på. Kam­p­en mot dereg­u­ler­ing av arbei­d­slivet – for fast anset­telse og ordnede arbei­ds­forhold, for fagor­gan­is­er­ing og kollek­tive avtaler, mot utleiebyråer og indi­vidu­ell lønns­fast­set­telse – er i dag også en kamp for myn­di­ge men­neskers kår og en kamp for poli­tisk frihet.

Men slikt var ikke begripelig den gang. I lib­er­al­is­mens glanspe­ri­ode i det 19. århun­dret lå det langt uten­for rekke­v­id­de for den poli­tiske fan­tasien i stort sett alle leire. Thranit­tene kunne begripe det, men de ble da også sett som farlige ekstrem­is­ter og bragt til taushet med vold og makt. Sosi­ol­o­gisk real­isme i opp­fat­nin­gen av det frie ords betingelser kunne den gan­gen nesten bare tenkes å peke mot en eller annen autoritær begren­sning: Det store fler­tal­let (av eien­dom­sløse, avhengige, umyn­di­ge) måtte (av hen­syn til den uni­verselle for­nuft og det felles beste) nød­vendigvis holdes utenfor.

Da den første arbei­der­beveg­elsen ble dratt i gang i årene rundt 1850, med Thrane-ria, ble dette gjort klart for enhver. Van­lige arbei­ds­folk var ikke legit­ime deltakere i det offentlige ord­skiftet. Ikke bare var deres krav om stem­merett helt uberettiget, de var heller ikke egentlig menings­berettiget. Hus­menn og lønnsar­bei­dere ble reg­net som del av det pri­vate hush­old­et til gård- eller bruk­seieren, og hadde fremde­les i realiteten ingen større rett til å legge seg opp i offentlig ord­skifte enn eierens kone og min­dreårige barn. Når de prøvde å komme til orde, var det der­for nød­vendig å slå til med hard hånd. Hele led­er­sjik­tet ble pågrepet og dømt til lange fengselsstraf­fer. Ret­ten kunne ikke anklage dem for å ha fore­tatt seg noe bestemt ulovlig, den klarte ikke å finne fram til noen para­graf som de skulle ha for­brutt seg mot. Ifølge rettspro­tokol­lene ble de dømt for det hele «Forhold», som det het, eller for sin «Virk­somhed i det Hele».1 1

De første arbei­der­forenin­gene var et forsøk på å få den beskjedne all­muen opp å stå som poli­tisk sub­jekt. Mer enn noe annet drei­de det seg om å lære seg til å han­dle med ord. Det ble utgitt avis; det ble arrangert diskusjon­s­møter og under­skrift­skam­pan­jer, det ble holdt kurs i skrive- og taleteknikk, det ble stiftet sangkor og teater­grup­per. Det var dette man ikke kunne ha noe av. Skol­erte og tale­føre arbei­dere var en poli­tisk trussel mot selve den bestående orden.

Kravet om eien­dom ble ikke prak­tis­ert kon­sekvent, rik­tig nok. Etter slike mål burde mange kvin­ner hatt stem­merett, og ingen embets­menn. Men forestill­in­gen om den myn­di­ge borg­er var like mye legit­i­masjon av de rådende mak­t­forhold som det var ide­al for fris­till­ing av for­nuften. Virke­lig prin­sip­iell ble tenknin­gen om disse forhold egentlig først når det var oppor­tunt. Embets­menn var statens tjenere, og burde der­for vært nek­tet stem­merett. Noen kvin­ner, for eksem­pel enker, var inneha­vere av jordeien­dom eller borg­er­brev, og burde der­for vært tilk­jent stem­merett. Men det var ikke mange som så grunn til å trekke disse kon­sekvensene. At embets­menn skulle ha stem­merett – og kvin­ner ikke – var så selvføl­gelig at det ikke trengtes nærmere begrun­nelse. Uavhengighet­skravet var rik­tig nok begrun­net i noen uni­verselle begreper om fri­het og for­nuft – men det ble brukt når det passet.

Meningsmonopo­let til de vel­stående grun­net seg på en poli­tisk moral som fram­for alt bekym­ret seg om indi­videts integritet. Til Stortinget sendte man ikke rep­re­sen­tan­ter for pro­gram­mer eller ide­olo­gi­er, men aktverdi­ge og for­standi­ge enkelt­per­son­er. For at de skulle kunne gå inn i debat­ten med åpent sinn, var det en avgjørende betingelse at de ikke hadde kon­klud­ert på forhånd gjen­nom avtaler med par­tifeller og løfter til vel­ger­folket. En virke­lig myn­dig mann kunne umulig finne seg i å stille med bun­det man­dat. For å kunne bidra til menings­bry­t­ning med sik­te på enighet, måtte han være fri til å endre opp­fat­ning. Skulle det være håp om gjen­nom­slag for de bedre argu­menter, måtte han være parat til å bøye seg for sin mot­stander og gi ham rett.

Dette ide­alet gjorde det lenge nærmest umulig å organ­is­ere en poli­tisk oppo­sisjon. Den som tilhør­er et par­ti, er jo ikke fri til å fat­te selvs­tendi­ge beslut­ninger. Par­tior­gan­is­er­ing var alde­les uhørt i denne poli­tiske kul­turen, selve ideen var skan­daløs. Hver gang noe slikt kom på tale, ble det spetakkel; ini­tia­tiv­tak­erne trakk seg forskremt tilbake. Mor­gen­bladet slo fast at «det ikke sømmede sig for Lan­dets kaarne Mænd, at lade sig dri­ve som en Saue­flok frem i Thingsalen». Å bøye seg for par­ti­ets fler­tall, og se seg nødt til å stemme mot sin egen over­be­vis­ning, var en skam, selvføl­gelig. Men hov­ed­prob­lemet var at man dermed kom i Stortinget «med færdig opgjorte Meninger». De som lar seg binde til «et forud opstil­let Pro­gram», skrev Mor­gen­bladet, har jo i realiteten gått sam­men om «at komme Stor­thinget i Forkjø­bet». Et slikt pro­gram «gaar nød­vendi­gen ud paa at afs­lutte og tillukke, hvad der end­nu bør holdes aabent, alt­saa paa at gjøre Drøf­telsen umulig eller afmægtig».

Kan man si at det poli­tiske livet i Norge noen gang levde opp til dette ide­alet om råd­slagn­ing blant lan­dets beste menn? Tja – fram til par­tidan­nelsene i 1880-årene: et stykke på vei, i det min­ste. Fran­cis Sejer­st­ed har vist til en «rel­a­tivt åpen menings­dan­nelse» som bidro til å «reduserte poli­tikkens preg av mak­tkamp» – selv om dette aspek­tet jo også hele tiden var til stede. «Det var diskusjon mel­lom enkelt­per­son­er mer enn tautrekking mel­lom inter­esseg­rup­per», hevdet Sejer­st­ed. Denne diskusjo­nen utmer­ket seg ofte ved sitt «åpne og fritt reson­nerende preg»

Hvis debat­ten kunne være preget av dia­log mer enn kamp, var det ikke minst for­di det poli­tiske miljøet var så lite og så enhetlig. Deltak­erne kom fra mer eller min­dre samme klasse og sjikt, det ikke var noen grunn­leggende inter­esse­mot­set­ning mel­lom dem. Der­for kunne debat­ten fak­tisk arte seg som råd­slagn­ing mange ganger. Tal­ene i Stortinget kunne bety noe der og da. De kunne over­be­vise mot­standere, de kunne fly­tte stem­mer – helt forskjel­lig fra dagens stort­ings­de­bat­ter, som aldri får noen til å skifte mening. Slik kunne det være så lenge for­sam­lin­gen bare rep­re­sen­terte noen få – og så lenge disse få bare rep­re­sen­terte seg selv, ikke partier.

Men dette betyr ikke at debat­tene bestandig var så for­nuftige at det gjorde noe. Tilliten til «de beste menn» hadde noen kon­sekvenser som måtte virke til dels direk­te mot sin hen­sikt. Jo mer hver enkelt aktør kunne sies å være selvs­tendig og fri, desto mer måtte jo poli­tikken synes å dreie seg om ham per­son­lig. Så lenge han verken var rep­re­sen­tant for et par­ti eller for­p­lik­tet til noe pro­gram, var han fri til å bruke sitt eget hode og følge sin egen samvit­tighet; nå var det hans egen intel­li­gens og moral det kom an på. Var han så rakrygget som man kunne for­vente, så ubestikke­lig, så samvit­tighets­full, så ans­varlig? Når den frem­ste poli­tiske ressursen var slike per­son­lige egen­skaper, måtte poli­tisk kri­tikk nød­vendigvis bli til per­son­kri­tikk i stort omfang. Kravet om per­son­lig myn­dighet (som skulle være en betingelse for for­nuft) kom til å fun­gere som opphav til mas­siv usak­lighet (alt­så ufor­nuft). Debat­tk­li­maet ble forgiftet av per­son­lige beskyld­ninger og bak­vaskelser i en slik grad at det stiller kom­men­tar­fel­tene i dagens net­tavis­er full­s­tendig i skyggen. For eksem­pel var det ikke til å unngå at en taler med bred, folke­lig appell ville bli beskyldt for å være en samvit­tighet­sløs «dem­a­gog» som rett og slett benyt­tet seg av «massens» uviten­het bare for å kare til seg makt og penger. Til det fast innar­bei­d­ede fien­de­bilde hørte det en demonis­er­ing av den folke­lige poli­tik­er som net­topp grunn­leggende uhed­erlig – kor­rupt, mak­t­syk, tyran­nisk osv.

Bedre ble det ikke av at mange deltakere i debat­ten val­gte å holde sin iden­titet skjult. Dermed var det i grun­nen fritt fram for en hvilken som helst sjofel­het. Ret­ten til anonymitet ble reg­net som en vik­tig demokratisk ret­tighet. Vis­st­nok var den beskyt­tet av Grunnloven. Rik­tig nok står det ingen der om akku­rat dette, men de lovkyn­di­ge fant at bestem­melsene om trykke­fri­het ikke kunne tolkes på noen annen måte. For at borg­erne skulle våge å stå fram med kri­tikk, måtte de kjenne seg trygge for at de ikke risik­erte å bli utsatt for straff og andre ube­hage­ligheter. Tryggest var det å ikke gi seg til kjenne. På denne måten ville også inn­leggene bli vur­dert etter styrken i argu­men­tasjo­nen, uten hen­syn til hvem som hadde ført dem i pen­nen. Dette var den andre del av begrun­nelsen for ret­ten til anonymitet. En strengt for­nuftig sam­tale forut­set­ter at deltak­erne opp­tr­er på like fot, som menings­berettigede borg­ere og ingen ting annet, det vil si som prin­sip­ielt fremmede for hveran­dre. I prak­sis kunne dette være vanske­lig å få til om de opp­trådte under eget navn.

I 1800-tal­lets poli­tiske kul­tur var det et ele­ment av uans­varlighet som effek­tivt bidro til å under­grave sen­trale off­isielle verdier av typen sak­lighet, sannhet, for­nuft. Anonymitet­sret­ten vir­ket direk­te mot sin hen­sikt. Som mid­del til sak­lighet kom den til å åpne for per­so­n­an­grep av ver­ste sort. Som mid­del til myn­dig­gjøring ble den en unnskyld­ning for ikke å ta ans­var for sine egne ytringer.

Ide­alet om dia­log mel­lom «lan­dets beste menn» var lenge en avgjørende hin­dring for at folke­fler­tal­let skulle få komme til orde. På den måten gjorde det nyt­ten. Men påskud­det om at det dermed var så mye å vinne i form av sannhet og for­nuft, kan vi i dag, i tilbake­b­likk, ta med en stor klype salt.

I løpet av det 19. århun­dre ble én mod­ell for poli­tisk kom­mu­nikasjon skiftet ut med en annen.

Råd­slagn­ing mel­lom prag­ma­tiske enkelt­per­son­er ble erstat­tet med kon­frontasjon mel­lom parti­er med prin­sip­ielt forskjel­lige pro­gram­mer. Med folkemøtene, og med avisen som massemedi­um, åpnet det seg nå en ny are­na der det poli­tiske livet kom til syne for andre enn den lille eksklu­sive krets. Mens det før var et ide­al at debat­ten mel­lom folkets rep­re­sen­tan­ter fant sted med hver av deltak­erne som upar­tisk dom­mer, var tanken nå at debat­ten mel­lom par­tiske rep­re­sen­tan­ter fikk utspille seg over­for sivil­sam­fun­net, i full åpen­het, og med vel­ger­folket som dommer.

Skiftet av mod­ell for poli­tisk kom­mu­nikasjon var en treg, kon­flik­t­fylt pros­ess, den dro ut i mer enn tret­ti år. I disse årene sto det strid om nær sagt hvert eneste ele­ment i mod­ellen: Ikke bare om taleren (og hans uavhengighet) og om par­ti­grup­pen (med dens fer­diglagde meninger), men også om hen­ven­delsens form (som enten kon­fron­terende eller kon­sen­su­sori­en­tert), og om appellen (til enten liden­skapene eller for­nuften), samt debattstill­in­gen (over­for hveran­dre eller over­for et pub­likum), og endelig sto det også strid om mot­tak­erne (som uavhengige like­menn eller som uans­varlig «mengde» eller «masse»).

Disse stridighetene top­pet seg med den store for­fat­ningskam­p­en tidlig på 1880-tal­let, da ven­stre­beveg­elsen tok et avgjørende oppgjør med konge­makt og byråkratisk formynderi.

I dette oppgjøret, som ikke minst utspilte seg på stor­mende folkemøter, kan vi legge merke til at det ikke var dialo­gen som over­vant split­telsen, men agi­tasjo­nen. Den var ikke innret­tet på kon­sen­sus, tvert om – men i det lange løp var det likev­el en slags grunn­leggende kon­sen­sus den munnet ut i. Forut­set­nin­gen om at noen få, spe­sielt kval­i­fis­erte burde få styre på veg­ne av alle andre, hadde tidligere skapt noen farlige avs­tander mel­lom døve og stumme. Egentlig sam­funnsop­pløsende var dette formyn­deri­et til eliten mye mer enn «dem­a­go­genes» fryk­t­ede «oppvigling av massen». Men oppo­sisjo­nen vis­ste å sette følelser i kok ved hjelp av en skarpere og mer kon­fron­terende tale, for å vinne styrke i form av det større antallets og ikke bare de bedre argu­mentenes tyn­gde – og slå seg inn. Det gjaldt ikke lenger å reson­nere med en mot­part som man kunne komme til enighet med, men å vinne tilslut­ning i for­sam­lin­gen for å smadre mot­standeren. Man måtte kunne rive med seg store folke­mengder – det krevde et nytt og mer hardt­slående språk: enkelt, emosjonelt, med korte, muntlige set­ninger, gjerne kon­sen­tr­ert om et slående bilde, med gjen­takelser av noen få, min­n­everdi­ge for­mu­leringer. Åpen retorisk aggresjon var ikke en fare for sam­fun­nets fred, viste det seg nå, men eneste rimelig fre­delige mid­del til anerk­jen­nelse og inklusjon.


21 Mona Ringvej: Mar­cus Thrane. For­bry­telse og straff. Oslo 2014, s. 256.

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen