Edle deler og norske verdier

På Trollpikken oppfordrer Hadia Tajik oss til å stå opp for den norske modellen.
Hadia Tajik på Trollpikken. Foto: Harald Henden/VG.

Smi­len­de og med vind i håret, pose­rer Hadia Tajik (Ap) foran stein­for­ma­sjo­nen som så pas­sen­de har fått nav­net Trollpik­ken. Hun har dratt med seg VG til fjells for å sva­re Lin­da Hof­stad Helle­land (H) og Ola Borten Moe (Sp), som — med mun­nen full av vaf­ler og brun­ost — advar­te mot at nors­ke ver­di­er er truet.

Med den poten­te stein­for­ma­sjo­nen som bak­grunns­mo­tiv, kom Tajik med sin egen defi­ni­sjon av nors­ke ver­di­er, i form av en lis­te over tra­di­sjo­nel­le sosial­de­mo­kra­tis­ke ver­di­er. Hun benyt­tet også mulig­he­ten til å kom­me med vit­ti­ge stikk mot «stør­rel­sen» på Helle­land og Moes advars­ler, kri­ti­se­re regje­rin­gens valg­kamp for å «mang­le sprut» og til å min­ne om hvor vik­tig det var å «stå opp­reist» for de nors­ke verdiene.

VG-des­ken fry­det seg nok over både foto og ord­spill. Bilde­bru­ken tjen­te også and­re funk­sjo­ner. Til tross for at Tajik ikke går med på at debat­ten om nors­ke ver­di­er skal hand­le om vaf­ler og brun­ost — tro­lig hel­ler ikke om fjell — tyr også hun til «typisk nors­ke» sym­bo­ler for å frem­me bud­ska­pet. Det­te kan tol­kes som en lat­ter­lig­gjø­ring av and­re poli­ti­ke­res uori­gi­na­le bruk av sli­ke sym­bo­ler. Satt opp mot Helle­land og Moes bruk av tra­di­sjo­nell norsk kaffe­mat som rekvi­sit­ter, frem­står Tajik med sitt valg av bak­grunns­mo­tiv og under­bukse­hu­mor som fri­sin­net og moderne.

Kledd i tur­tøy og omgitt av norsk natur sig­na­li­se­rer hun sam­ti­dig at også hun set­ter pris på — og vil ver­ne om — tra­di­sjo­ner man­ge reg­ner som norske.

Smi­len­de og med vind i håret, pose­rer Hadia Tajik (Ap) foran stein­for­ma­sjo­nen som så pas­sen­de har fått nav­net Trollpik­ken. Hun har dratt med seg VG til fjells for å sva­re Lin­da Hof­stad Helle­land (H) og Ola Borten Moe (Sp), som — med mun­nen full av vaf­ler og brun­ost — advar­te mot at nors­ke ver­di­er er truet.

Med den poten­te stein­for­ma­sjo­nen som bak­grunns­mo­tiv, kom Tajik med sin egen defi­ni­sjon av nors­ke ver­di­er, i form av en lis­te over tra­di­sjo­nel­le sosial­de­mo­kra­tis­ke ver­di­er. Hun benyt­tet også mulig­he­ten til å kom­me med vit­ti­ge stikk mot «stør­rel­sen» på Helle­land og Moes advars­ler, kri­ti­se­re regje­rin­gens valg­kamp for å «mang­le sprut» og til å min­ne om hvor vik­tig det var å «stå opp­reist» for de nors­ke verdiene.

VG-des­ken fry­det seg nok over både foto og ord­spill. Bilde­bru­ken tjen­te også and­re funk­sjo­ner. Til tross for at Tajik ikke går med på at debat­ten om nors­ke ver­di­er skal hand­le om vaf­ler og brun­ost — tro­lig hel­ler ikke om fjell — tyr også hun til «typisk nors­ke» sym­bo­ler for å frem­me bud­ska­pet. Det­te kan tol­kes som en lat­ter­lig­gjø­ring av and­re poli­ti­ke­res uori­gi­na­le bruk av sli­ke sym­bo­ler. Satt opp mot Helle­land og Moes bruk av tra­di­sjo­nell norsk kaffe­mat som rekvi­sit­ter, frem­står Tajik med sitt valg av bak­grunns­mo­tiv og under­bukse­hu­mor som fri­sin­net og moderne.

Kledd i tur­tøy og omgitt av norsk natur sig­na­li­se­rer hun sam­ti­dig at også hun set­ter pris på — og vil ver­ne om — tra­di­sjo­ner man­ge reg­ner som norske.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen