Åndsverk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • åndsverk

  Åndsverk, verk som er frembrakt av menneskelig tankevirksomhet; f.eks. litterært verk, film, musikkstykke eller kunstverk.

 • fotografiers rettsbeskyttelse

  Fotografiers rettsbeskyttelse er regulert i lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven) av 12. mai 1961 nr. 2. Loven sondrer mellom fotografiske verk og fotografiske bilder. Dette skillet er nærmere drøftet i Ot.prp.nr.54 (1994-1995) pkt 3.1.2 med overskriften "Sondringen mellom fotografisk verk og fotografisk bilde". .

  Fra wikipedia

 • Opphavsrett

  For opphavsrettslige problemstillinger knyttet til Wikipedia selv, se Wikipedia:Opphavsrett.

 • Åndsverk

  Et åndsverk er et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk menneskeskapt verk.

 • Åndsverkloven

  Åndsverkloven (fullt navn lov om opphavsrett til åndsverk m.v., forkortet åvl.) av 15.