Deling i den kulturelle multemyra

Cloudberry.cc tar sikte på å heve nordiske Creative Commons-kunstnere opp og frem.

Cloudberry.cc ble lansert høsten 2010 og er et nordisk samar­beid for å øke kjennskapen til og fremme bevis­s­theten om Cre­ative Com­mons (CC), et alter­na­tivt sys­tem for for­valt­ning av ret­tigheter til åndsverk. CC ble grunnlagt i USA i 2001 og har som for­mål å legge til rette for en del­ingskul­tur der opphavsper­son­er av forskjel­lige typer verk let­tere kan få til­gang til og benytte seg av hveran­dres arbeid.

CC søk­er å skape et mer flek­si­belt ram­mev­erk for hvor­dan et verk kan bli delt og dis­tribuert gjen­nom ulike lisenser. Målet er å stim­ulere net­tets del­ingskul­tur og dermed skape en ny type økono­mi.

Al Jazeera og REM

Creativecommons.org estimerte antall CC-lisen­sierte verk til rundt 350 mil­lion­er på ver­dens­ba­sis i 2009. Det er stor bred­de når det gjelder hvem som benyt­ter seg av lisensene. Nyhet­skanalen Al Jazeera lanserte en sek­sjon på sitt nettst­ed tidlig i 2009 dedik­ert til video­er under CC-lisens. Via sek­sjo­nen kunne andre medi­er og pri­vat­per­son­er pub­lis­ere Al Jazeeras mate­ri­ale fra Gaza-kri­gen i 2009, forut­satt at kanalen ble kred­itert. Kanalen har tilbudt det samme under opprøret i Egypt de siste ukene. 

Ban­det REM har også benyt­tet seg av Cre­ative Com­mons. Med ønske om å høre pub­likums ideer og ver­sjon­er av san­gen It Hap­pened Today tilgjen­gelig­gjorde ban­det nylig musikkfi­lene på sin nett­side under CC-lisens. 

Cloudberry vil fronte nordiske CC-verk

Lisens­for­men har imi­dler­tid begrenset utbre­delse i Nor­den. Led­eren for Cloudberry.cc, Jonas Öberg, sier at det til nå har vært et stort fokus på selve lisen­sierin­gen og de juridiske aspek­tene ved CC, en type markeds­føring som ikke nød­vendigvis appellerer til kun­st­ner­sam­fun­net. Dette kan være en av grunnene til at kun­st­nere ikke vel­ger CC. 

— På bak­grunn av dette bestemte vi å arbei­de på en måte som kunne fun­gere mer inklud­erende og attrak­tivt for kun­st­nere. Vi ville fokusere på den store meng­den verk med CC-lisens som fins, og i til­legg vise at det fins en økono­mi i fri kul­tur og pre­sen­tere ulike mod­eller for dette, sier han til Vox Publica.

Marielund stasjon, Upp­sala (foto: Kic­ki Holmén, CC: by-nc-nd)

Cloud­ber­ry ønsker dermed å øke bevis­s­theten rundt CC ved å legge til rette for og støtte arrange­menter der CC blir brukt eller frem­met. Nettsi­den vis­er fram kreative arbei­der med CC-lisens fra de nordiske lan­dene. I til­legg organ­is­er­er Cloud­ber­ry sam­menkom­ster og events med sik­te på å vise frem og formi­dle hva CC er og hvor­dan det kom­mer til uttrykk. 

Pros­jek­tet får støtte fra Nordisk Kul­tur­fond og Kul­turkon­takt Nord og er et samar­beid mel­lom Cre­ative Com­mons-grup­per fra de nordiske landene. 

CC i Norge

Cre­ative Com­mons-organ­isas­jo­nen er bygd opp som et inter­nasjon­alt nettverk, og har en norsk tilst­ede­værelse på Creativecommons.no. Lisensene er tilpas­set norsk lovverk, og detal­jert infor­masjon om dem er pub­lis­ert på nettstedet.

Det er vanske­lig å si noe konkret om hvor utbredt Cre­ative Com­mons er i Norge og i de øvrige nordiske lan­dene, for­di verk under CC-lisens oftest blir spredt via Inter­nett, og dermed er dis­tribusjon­skana­lene mange og ulike. Dette gjør det vanske­lig å få en ful­lverdig over­sikt over verk under CC-lisens i et gitt land, sier Öberg.

— Cloud­ber­ry forsøk­er å løse dette prob­lemet ved å til­by en sen­tral plass for nordiske kun­st­nere der de kan vise frem sitt arbeid, uavhengig av for­mat. Vi ser pos­i­tivt på de mange og ulike dis­tribusjon­skana­lene og vil ikke motar­bei­de disse. Men på grunn av mang­fold­et er det vanske­lig å svare på spørsmål som hvor omfat­tende CC er, ingen vet det sikkert, sier Öberg.

Ved Oper­aen (foto: Jon Mar­tin, CC: nc-sa)

Skal man forsøke å danne seg et bilde av hvor utbredt norske verk under CC-lisens er, kan man gå til større dis­trib­utør­er av frie verk. Ved for eksem­pel å bruke søke­ordet ”Nor­way” på musikk­t­jen­esten Jamen­do får man opp 62 album. Man kan også bruke denne frem­gangsmåten på nettst­edet Flickr (fotografi og lev­ende bilder) for å finne frem til bilder under CC-lisens. Dette gir imi­dler­tid ikke et nøyak­tig tall på hvor mange norske opphavsper­son­er som gir sine bilder CC-lisens, for­di søke­ordet også kan ref­erere til motivet.

Jonas Öberg trekker frem boken Delte meninger (2009), antake­lig den første boken utgitt under CC-lisens i Norge. Daværende forny­ingsmin­is­ter Hei­di Grande Røys er redak­tør for boken. Öberg ser på dette som en pos­i­tiv utvikling:

— Dette vis­er at CC-lisenser beg­yn­ner å få spred­ning og aksept hos for­fat­tere så vel som for­lag, sier Jonas Öberg.

Vox Pub­li­ca leg­ger for øvrig ut noe av vårt mate­ri­ale med CC-lisens; denne artikke­len er et eksem­pel. Vi repub­lis­er­er også fotografi­er med CC-lisens, slik som bildene vi har illus­tr­ert med her.

Cloudberrys rolle

Organ­isas­jonene for Cre­ative Com­mons i ulike land ver­den over håndter­er hov­ed­sake­lig spørsmål rundt lisensspørsmål og det juridiske rundt disse. Cloud­ber­ry vil sam­le CC-lisen­sierte verk og vise dem frem via hjemmesiden.

Jonas Öberg men­er pros­jek­tet har lyk­tes i den for­stand at kun­st­nere får vise frem sine verk, tre­ffe andre kun­st­nere som bruk­er lisensene og delta i diskusjonen. 

— Nylig ble vi kon­tak­tet av en gruppe film­skapere i Oslo som er i ferd med å skape en doku­men­tarfilm som skal dis­tribueres med CC-lisens. Nettver­ket har i dag ca. 40 medlem­mer på hjemmes­i­den. Vi får utelukkende pos­i­tiv respons og job­ber nå med en plan for å markeds­føre de lokale even­tene mot et større pub­likum, forteller Öberg.

Forskning og utdanning under CC

Cloud­ber­ry fokuser­er hov­ed­sake­lig på kun­st­ner­iske og kreative verk. Cre­ative Com­mons-lisenser dekker imi­dler­tid også forskn­ing og utdan­ning. Cre­ative Com­mons-tankegan­gen føl­ger opp den dis­tribuerte, åpne arkitek­turen i Inter­nett, som vi finner igjen i Free Soft­ware- og Open Source-beveg­elsen. Ved å tilret­te­legge for CC-lisens på forskn­ing tilgjen­gelig­gjøres funn og infor­masjon som igjen kan videreutvikles. Tanken er at et samar­beid mel­lom mange står sterkere enn sep­a­rate små grup­per som ikke del­er det de finner eller får ta del i andres funn. 

Inter­nett åpn­er mulighetene for å spre infor­masjon og ikke minst utdan­ning over lan­de­grenser. Gjen­nom CC-lisen­siert utdan­nings­ma­te­ri­ale kan man tilgjen­gelig­gjøre utdan­ningsres­surs­er for omver­de­nen slik at flere kan ta dem i bruk, eventuelt kon­struere og sette sam­men nye lære­bøk­er og læreplaner. 

TEMA

C

reative
Common
s

8 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

3 KOMMENTARER

  1. Jonas kom­mer for øvrig til Norge om snaue tre uker, til kon­fer­ansen GoOpen. Da bør det bli plen­ty av muligheter for å diskutere dette temaet med ham.

  2. Sam­ferd­selse­tat­en (Oslo Kom­mune) la nylig ut mange bilder på flickr med CC-lisens

    Sam­men­lign med f.eks Friluft­se­tat­en hvor de leg­ger van­n­merk­er med copy­right infor­masjon over bildene sine…

  3. Flott at dere skriv­er om dette!

    Bare en kor­rek­sjon: Delte meninger var ikke den første CC-lisen­sierte boka utgitt i Norge. Så vidt jeg vet går den æren til Jam som ble gitt ut av Adbusters Norge i samar­beid med Rik­sut­still­inger og Omni­pax i 2005 (i forbindelse med en turne hvor de lærte ung­domsskoleelever å aksjonere). Den hadde CC by-sa-nc-lisens. Er dessverre utsol­gt nå, tror jeg, og Adbusters Norge har gitt seg.

    Der­i­mot var Delte Meninger, så vidt jeg vet, den første CC-lisen­sierte boken pub­lis­ert av et lands myn­digheter. Men jeg har ikke under­søkt dette grundig, så jeg kan ta feil. Om noen vet noe om dette, så gi gjerne beskjed!

til toppen