Deling i den kulturelle multemyra

Cloudberry.cc tar sikte på å heve nordiske Creative Commons-kunstnere opp og frem.

Cloudberry.cc ble lan­sert høs­ten 2010 og er et nor­disk sam­ar­beid for å øke kjenn­ska­pen til og frem­me bevisst­he­ten om Crea­ti­ve Com­mons (CC), et alter­na­tivt sys­tem for for­valt­ning av ret­tig­he­ter til ånds­verk. CC ble grunn­lagt i USA i 2001 og har som for­mål å leg­ge til ret­te for en delings­kul­tur der opp­havs­per­soner av for­skjel­li­ge typer verk let­te­re kan få til­gang til og benyt­te seg av hver­and­res arbeid.

CC søker å ska­pe et mer flek­si­belt ram­me­verk for hvor­dan et verk kan bli delt og dis­tri­bu­ert gjen­nom uli­ke lisen­ser. Målet er å sti­mu­le­re net­tets delings­kul­tur og der­med ska­pe en ny type øko­no­mi.

Al Jazeera og REM

Creativecommons.org esti­mer­te antall CC-lisen­sier­te verk til rundt 350 mil­lio­ner på ver­dens­ba­sis i 2009. Det er stor bred­de når det gjel­der hvem som benyt­ter seg av lisen­se­ne. Nyhets­ka­na­len Al Jaze­era lan­ser­te en sek­sjon på sitt nett­sted tid­lig i 2009 dedi­kert til video­er under CC-lisens. Via sek­sjo­nen kun­ne and­re medi­er og pri­vat­per­soner pub­li­se­re Al Jaze­eras mate­ria­le fra Gaza-kri­gen i 2009, for­ut­satt at kana­len ble kredi­tert. Kana­len har til­budt det sam­me under opp­rø­ret i Egypt de sis­te uke­ne.

Ban­det REM har også benyt­tet seg av Crea­ti­ve Com­mons. Med øns­ke om å høre pub­li­kums ide­er og ver­sjo­ner av san­gen It Hap­pe­ned Today til­gjenge­lig­gjor­de ban­det nylig musikk­fi­le­ne på sin nett­side under CC-lisens.

Cloudberry vil fronte nordiske CC-verk

Lisens­for­men har imid­ler­tid begren­set utbre­del­se i Nor­den. Lede­ren for Cloudberry.cc, Jonas Öberg, sier at det til nå har vært et stort fokus på selve lisen­sie­rin­gen og de juri­dis­ke aspek­te­ne ved CC, en type mar­keds­fø­ring som ikke nød­ven­dig­vis appel­le­rer til kunst­ner­sam­fun­net. Det­te kan være en av grun­ne­ne til at kunst­ne­re ikke vel­ger CC.

— På bak­grunn av det­te bestem­te vi å arbei­de på en måte som kun­ne fun­ge­re mer inklu­de­ren­de og attrak­tivt for kunst­ne­re. Vi vil­le foku­se­re på den sto­re meng­den verk med CC-lisens som fins, og i til­legg vise at det fins en øko­no­mi i fri kul­tur og pre­sen­te­re uli­ke model­ler for det­te, sier han til Vox Pub­li­ca.

Mari­elund sta­sjon, Upp­sa­la (foto: Kicki Holmén, CC: by-nc-nd)

Cloud­ber­ry øns­ker der­med å øke bevisst­he­ten rundt CC ved å leg­ge til ret­te for og støt­te arran­ge­men­ter der CC blir brukt eller frem­met. Nett­si­den viser fram krea­ti­ve arbei­der med CC-lisens fra de nor­dis­ke lan­de­ne. I til­legg orga­ni­se­rer Cloud­ber­ry sam­men­koms­ter og events med sik­te på å vise frem og for­mid­le hva CC er og hvor­dan det kom­mer til uttrykk.

Pro­sjek­tet får støt­te fra Nor­disk Kul­tur­fond og Kul­tur­kon­takt Nord og er et sam­ar­beid mel­lom Crea­ti­ve Com­mons-grup­per fra de nor­dis­ke lan­de­ne.

CC i Norge

Crea­ti­ve Com­mons-orga­ni­sa­sjo­nen er bygd opp som et inter­na­sjo­nalt nett­verk, og har en norsk til­stede­væ­rel­se på Creativecommons.no. Lisen­se­ne er til­pas­set norsk lov­verk, og detal­jert infor­ma­sjon om dem er pub­li­sert på nett­ste­det.

Det er vans­ke­lig å si noe kon­kret om hvor utbredt Crea­ti­ve Com­mons er i Nor­ge og i de øvri­ge nor­dis­ke lan­de­ne, for­di verk under CC-lisens oftest blir spredt via Inter­nett, og der­med er dis­tri­bu­sjons­ka­na­le­ne man­ge og uli­ke. Det­te gjør det vans­ke­lig å få en full­ver­dig over­sikt over verk under CC-lisens i et gitt land, sier Öberg.

— Cloud­ber­ry for­sø­ker å løse det­te pro­ble­met ved å til­by en sen­tral plass for nor­dis­ke kunst­ne­re der de kan vise frem sitt arbeid, uav­hen­gig av for­mat. Vi ser posi­tivt på de man­ge og uli­ke dis­tri­bu­sjons­ka­na­le­ne og vil ikke mot­ar­bei­de dis­se. Men på grunn av mang­fol­det er det vans­ke­lig å sva­re på spørs­mål som hvor omfat­ten­de CC er, ingen vet det sik­kert, sier Öberg.

Ved Ope­ra­en (foto: Jon Mar­tin, CC: nc-sa)

Skal man for­sø­ke å dan­ne seg et bil­de av hvor utbredt nors­ke verk under CC-lisens er, kan man gå til stør­re dis­tri­bu­tø­rer av frie verk. Ved for eksem­pel å bru­ke søke­or­det ”Nor­way” på musikk­tje­nes­ten Jamen­do får man opp 62 album. Man kan også bru­ke den­ne frem­gangs­må­ten på nett­ste­det Flickr (foto­gra­fi og leven­de bil­der) for å fin­ne frem til bil­der under CC-lisens. Det­te gir imid­ler­tid ikke et nøy­ak­tig tall på hvor man­ge nors­ke opp­havs­per­soner som gir sine bil­der CC-lisens, for­di søke­or­det også kan refe­re­re til moti­vet.

Jonas Öberg trek­ker frem boken Del­te menin­ger (2009), anta­ke­lig den førs­te boken utgitt under CC-lisens i Nor­ge. Davæ­ren­de for­ny­ings­mi­nis­ter Hei­di Gran­de Røys er redak­tør for boken. Öberg ser på det­te som en posi­tiv utvik­ling:

— Det­te viser at CC-lisen­ser begyn­ner å få spred­ning og aksept hos for­fat­te­re så vel som for­lag, sier Jonas Öberg.

Vox Pub­li­ca leg­ger for øvrig ut noe av vårt mate­ria­le med CC-lisens; den­ne artik­ke­len er et eksem­pel. Vi repub­li­se­rer også foto­gra­fi­er med CC-lisens, slik som bil­de­ne vi har illust­rert med her.

Cloudberrys rolle

Orga­ni­sa­sjo­ne­ne for Crea­ti­ve Com­mons i uli­ke land ver­den over hånd­te­rer hoved­sa­ke­lig spørs­mål rundt lisens­spørs­mål og det juri­dis­ke rundt dis­se. Cloud­ber­ry vil sam­le CC-lisen­sier­te verk og vise dem frem via hjem­me­si­den.

Jonas Öberg mener pro­sjek­tet har lyk­tes i den for­stand at kunst­ne­re får vise frem sine verk, tref­fe and­re kunst­ne­re som bru­ker lisen­se­ne og del­ta i dis­ku­sjo­nen.

— Nylig ble vi kon­tak­tet av en grup­pe film­ska­pe­re i Oslo som er i ferd med å ska­pe en doku­men­tar­film som skal dis­tri­bu­eres med CC-lisens. Nett­ver­ket har i dag ca. 40 med­lem­mer på hjem­me­si­den. Vi får ute­luk­ken­de posi­tiv respons og job­ber nå med en plan for å mar­keds­føre de loka­le even­te­ne mot et stør­re pub­li­kum, for­tel­ler Öberg.

Forskning og utdanning under CC

Cloud­ber­ry foku­se­rer hoved­sa­ke­lig på kunst­ne­ris­ke og krea­ti­ve verk. Crea­ti­ve Com­mons-lisen­ser dek­ker imid­ler­tid også forsk­ning og utdan­ning. Crea­ti­ve Com­mons-tanke­gan­gen føl­ger opp den dis­tri­bu­er­te, åpne arki­tek­tu­ren i Inter­nett, som vi fin­ner igjen i Free Soft­ware- og Open Source-beve­gel­sen. Ved å til­rette­leg­ge for CC-lisens på forsk­ning til­gjenge­lig­gjø­res funn og infor­ma­sjon som igjen kan videre­ut­vik­les. Tan­ken er at et sam­ar­beid mel­lom man­ge står ster­ke­re enn sepa­ra­te små grup­per som ikke deler det de fin­ner eller får ta del i and­res funn.

Inter­nett åpner mulig­he­te­ne for å spre infor­ma­sjon og ikke minst utdan­ning over lande­gren­ser. Gjen­nom CC-lisen­siert utdan­nings­ma­te­ria­le kan man til­gjenge­lig­gjø­re utdan­nings­res­sur­ser for omver­de­nen slik at fle­re kan ta dem i bruk, even­tu­elt kon­stru­ere og set­te sam­men nye lære­bø­ker og lære­pla­ner.

TEMA

C

reative
Common
s

8 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

3 KOMMENTARER

  1. Jonas kom­mer for øvrig til Nor­ge om snaue tre uker, til kon­fe­ran­sen GoOp­en. Da bør det bli plen­ty av mulig­he­ter for å dis­ku­te­re det­te tema­et med ham.

  2. Sam­ferd­sels­eta­ten (Oslo Kom­mu­ne) la nylig ut man­ge bil­der på flickr med CC-lisens

    Sam­men­lign med f.eks Fri­lufts­eta­ten hvor de leg­ger vann­mer­ker med copy­right infor­ma­sjon over bil­de­ne sine…

  3. Flott at dere skri­ver om det­te!

    Bare en kor­rek­sjon: Del­te menin­ger var ikke den førs­te CC-lisen­sier­te boka utgitt i Nor­ge. Så vidt jeg vet går den æren til Jam som ble gitt ut av Adbus­ters Nor­ge i sam­ar­beid med Riks­ut­stil­lin­ger og Omni­pax i 2005 (i for­bin­del­se med en tur­ne hvor de lær­te ung­doms­skole­ele­ver å aksjo­ne­re). Den had­de CC by-sa-nc-lisens. Er dess­ver­re utsolgt nå, tror jeg, og Adbus­ters Nor­ge har gitt seg.

    Der­imot var Del­te Menin­ger, så vidt jeg vet, den førs­te CC-lisen­sier­te boken pub­li­sert av et lands myn­dig­he­ter. Men jeg har ikke under­søkt det­te grun­dig, så jeg kan ta feil. Om noen vet noe om det­te, så gi gjer­ne beskjed!

til toppen