Ukens medienyheter: Brukerdata, lovforslag og dagens nyhetskilder

I denne ukens medienyheter kan du blant annet lese om Googles krav i lys av GDPR, Tidals potensielle manipulering av brukerdata, forslag til ny åndsverklov, samt barn og unges nyhetsvaner.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Manipulerte brukertall i Tidal?

Dagens Nærings­liv har i sam­ar­beid med NTNU ana­ly­sert musikk­strøm­me­tje­nes­ten Tidals bru­ker­log­ger, og mener data­ene for avspil­lin­ger er blitt mani­pu­lert. Det er avspil­lin­ger av Beyoncé og Kanye West som skal være for­fals­ket, slik at artis­te­ne får langt stør­re utbe­ta­lin­ger enn de har krav på. Beg­ge artis­ter er med­ei­ere i Tidal. Tidal benek­ter alle påstan­der.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (DN+)
LES MER HOS AFTENPOSTEN (09/05/2018)

Kanye Wests avspil­lin­ger i Tidal kan være mani­pu­ler­te.

Forslag til medieansvarslov på høring

Kul­tur­de­par­te­men­tet har sendt for­slag til en ny lov om medie­nes ansvar for pub­li­se­ring av inn­hold på høring. For­sla­get lov­fes­ter blant annet den redak­sjo­nel­le uav­hen­gig­he­ten, og skal sør­ge for at sam­me reg­ler gjel­der, uav­hen­gig av platt­form. Lov­for­sla­get gir også redak­tø­re­ne ansvar for kom­men­tar­fel­te­ne.

LES MER HOS MEDIER24
LES LOVFORSLAGET HER (09/05/2018)

Mindre tillit til at NRK er upartisk

NRKs egen måling om befolk­nin­gens syn på NRKs virk­som­het viser kla­re end­rin­ger sam­men­lig­net med tid­li­ge­re år. Sam­men­lig­net med 2016 opp­gir dob­belt så man­ge at NRK opp­fyl­ler mål­set­tin­gen om å være upar­tisk dår­lig. NRK er like­vel det medie­hu­set som har desi­dert størst til­lit i befolk­nin­gen.

LES MER HOS KAMPANJE
SE TALLENE HOS NRK (09/05/2018)

Ingen nasjonal «Google»-skatt

Stor­tin­get har for­kas­tet et for­slag om utred­ning av en sær­norsk skatt på over­na­sjo­na­le digi­ta­le tje­nes­ter, som skul­le sik­re at Goog­le og Face­bo­ok ble skatt­lagt høy­ere enn i dag. Schib­sted har støt­tet for­sla­get, mens and­re deler av nærings­li­vet har vært neg­a­ti­ve, for­di en slik skatt også kun­ne ram­me nors­ke sel­ska­per.

LES MER HOS MEDIER24 (09/05/2018)

Ny åndsverklov klar

Fami­lie- og kul­tur­ko­mi­te­en er blitt eni­ge om for­slag til ny ånds­verks­lov – en lov som ikke har vært moder­ni­sert siden 1961. Det har vært sto­re kon­tro­ver­ser rundt regje­rin­gens opp­rin­ne­li­ge for­slag, men nå er kunst­ner­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne for­nøy­de. Det vik­tigs­te punk­tet er at opp­drags­gi­ver ikke auto­ma­tisk over­tar alle ret­tig­he­ter til et verk, noe det opp­rin­ne­li­ge for­sla­get inne­bar. I til­legg har det vært strid om bruk av film og musikk i under­vis­ning, og veder­lag i etter­kant hvis en pro­duk­sjon brin­ger inn mye pen­ger. Loven skal ved­tas 15. mai.

LES MER HOS NRK
LES MER HOS DAGSAVISEN
DU FINNER LOVFORSLAGET HER (09/05/2018)

Google med nakketak på mediene

Goog­le for­lan­ger at medie­ne føl­ger deres reg­ler i for­bin­del­se med inn­fø­rin­gen av EUs nye per­son­vern­lov – GDPR. Goog­le tol­ker loven på sin måte, og kre­ver at alle medi­er ber om sam­tyk­ke til lag­ring av per­son­data, sam­ti­dig som Goog­le får råde­rett over data­ene. Medi­er som ikke opp­fyl­ler dis­se kra­ve­ne blir ute­stengt fra Goog­le annonse­nett­verk.

LES MER HOS MEDIER24
LES MER HOS TECHCRUNCH (08/05/2018)

Goog­le stil­ler høye krav til medie­ne i kjøl­van­net av GDPR.

TVNorge-eier kutter stillinger

Dis­covery Networks Nor­way, som blant annet dri­ver TV-kana­le­ne TVNor­ge, Fem, Max, Vox og Euro­sport Nor­ge, skal kut­te i sta­ben. Bak­grun­nen er beho­vet for å fri­gjø­re pen­ger til økt sat­sing på norsk inn­hold og digi­tal kom­pe­tan­se. 13 stil­lin­ger kan bli fjer­net i den­ne sis­te kutt­run­den. Dis­coverys nors­ke sel­skap har også tid­li­ge­re vært gjen­nom fle­re run­der med kutt.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES MER HOS KAMPANJE (08/05/2018)

Kringkastingssjefen tar seks nye år

Thor Gjermund Erik­sen tak­ker ja til seks nye år som sjef for NRK, mel­der NRKs sty­re. NRK-sje­fer anset­tes på åre­mål, seks år i slen­gen, for mak­si­mum to peri­oder. Erik­sen blir der­med sit­ten­de til mars 2025. Sty­ret utta­ler at de er svært for­nøyd med måten kring­kas­tings­sje­fen har ledet NRK på.

LES MER HOS MEDIER24
LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (08/05/2018)

New York Times øker stadig

New York Times ser ut til å tje­ne på den neg­a­ti­ve omta­len fra Donald Trump. Den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten liker avi­sen dår­lig, og kom­mer med sta­di­ge utfall om «fake news» når New York Times skri­ver om ham. Avi­sen har fått nær­me­re 140 000 nye abon­nen­ter bare i løpet av førs­te kvar­tal 2018, og har nå 2,8 mil­lio­ner abon­nen­ter. 63 pro­sent av avi­sens inn­tek­ter kom­mer fra avis­salg, og over­skud­det øker.

LES MER HOS MEDIER24 (07/05/2018)

The New York Times høs­ter abon­nen­ter i 2018.

Nettaviser viktigst blant unge

Mens sosia­le medi­er er vik­tigs­te nyhets­kil­de for 9–18-åringer i Medie­til­sy­nets under­sø­kel­se Barn og medi­er, viser Medie­un­der­sø­kel­sen 2018 at nett­avi­ser er vik­tigst for unge i alde­ren 16–25 år. Hele 56 pro­sent sva­rer at nett­avi­ser er deres vik­tigs­te kil­de for nyhe­ter i årets under­sø­kel­se, mens bare 14 pro­sent fore­trek­ker sosia­le medi­er. Under­sø­kel­sen viser også at medi­et nyhe­ten kom­mer fra, og hvem som har pro­du­sert den, er mest avgjø­ren­de for om unge har til­tro til inn­hol­det. Medie­un­der­sø­kel­sen gjen­nom­fø­res hvert år for Nor­dis­ke Medie­da­ger av Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen og Respons Ana­ly­se.

LES MER HOS NRK
DU FINNER RESULTATENE HER (07/05/2018)

Dagbladet skiller ut plusstilbud

Dag­bla­det skil­ler ut pluss­til­bu­det sitt i eget sel­skap. Det­te kan være et grep for å kun­ne søke om presse­støt­te, skri­ver Dagens Nærings­liv. For å få støt­te må nem­lig minst halv­par­ten av opp­la­get være basert på abon­ne­ment, noe som ikke vil­le gjø­re Dag­bla­det som hel­het kva­li­fi­sert for presse­støt­te, men ale­ne er pluss­til­bu­det 100 pro­sent abon­ne­ments­ba­sert.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (DN+)
LES MER HOS KAMPANJE (07/05/2018)

Sosiale medier er barn og unges viktigste nyhetskilde

Medie­til­sy­nets under­sø­kel­se «Barn og medi­er» viser at sosia­le medi­er er barn og unges klart vik­tigs­te nyhets­kil­de. 48 pro­sent i alde­ren 9–18 år får med seg nyhe­ter i sosia­le medi­er dag­lig, mens 15 pro­sent ser nyhets­sen­din­ger på TV og 14 pro­sent leser nett­avi­ser. Nyhets­bru­ken øker natur­lig nok med alder, og blant 18-årin­ger er ande­len som leser nett­avis hen­holds­vis 42 pro­sent blant gut­ter og 36 pro­sent blant jen­ter. Også nyhets­bruk i sosia­le medi­er øker med alder.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
DU FINNER UNDERSØKELSEN HER (07/05/2018)

Cambridge Analytica konkurs

Sel­ska­pet som sto sen­tralt i Face­bo­ok-skan­da­len, hvor data om mil­lio­ner av bru­ke­re ble sam­let inn og videre­solgt til poli­tis­ke kam­pan­jer, har slått seg selv kon­kurs. Sel­ska­pet mener den neg­a­ti­ve medie­om­ta­len har jagd vekk alle kun­der, og hev­der det ald­ri har gjort noe ulov­lig.

LES MER HOS KAMPANJE (04/05/2018)

Momsfritak for fagpressen

Kul­tur­mi­nis­ter Tri­ne Skei Gran­de annon­ser­te under åpnin­gen av Nor­dis­ke Medie­da­ger at regje­rin­gen star­ter arbei­det med et moms­fri­tak for fag­pres­sen. Fag­pres­sen har gjen­tat­te gan­ger bedt om å bli like­stilt med avi­se­ne, som fikk fri­tak i 2016. Kul­tur­mi­nis­te­ren sa i talen sin at målet er at medi­er med fri­tak for moms på papir, også skal slip­pe avgift på nett. Om det­te også vil omfat­te bøker er ikke klart.

LES MER HOS DAGENS NYHETER
LES MER HOS MEDIER24 (04/05/2018)

TEMA

N

RK

93 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen