Ukens medienyheter: Brukerdata, lovforslag og dagens nyhetskilder

I denne ukens medienyheter kan du blant annet lese om Googles krav i lys av GDPR, Tidals potensielle manipulering av brukerdata, forslag til ny åndsverklov, samt barn og unges nyhetsvaner.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Manipulerte brukertall i Tidal?

Dagens Næringsliv har i samar­beid med NTNU analy­sert musikkstrøm­met­jen­esten Tidals bruk­er­log­ger, og men­er dataene for avspillinger er blitt manip­ulert. Det er avspillinger av Bey­on­cé og Kanye West som skal være for­fals­ket, slik at artis­tene får langt større utbe­talinger enn de har krav på. Begge artis­ter er medeiere i Tidal. Tidal benek­ter alle påstander.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (DN+)
LES MER HOS AFTENPOSTEN (09/05/2018)

Kanye Wests avspillinger i Tidal kan være manipulerte.

Forslag til medieansvarslov på høring

Kul­tur­de­parte­mentet har sendt forslag til en ny lov om medi­enes ans­var for pub­lis­er­ing av innhold på høring. Forslaget lovfester blant annet den redak­sjonelle uavhengigheten, og skal sørge for at samme regler gjelder, uavhengig av plat­tform. Lov­forslaget gir også redak­tørene ans­var for kommentarfeltene.

LES MER HOS MEDIER24
LES LOVFORSLAGET HER (09/05/2018)

Mindre tillit til at NRK er upartisk

NRKs egen måling om befolknin­gens syn på NRKs virk­somhet vis­er klare endringer sam­men­lignet med tidligere år. Sam­men­lignet med 2016 opp­gir dobbelt så mange at NRK opp­fyller målset­tin­gen om å være upar­tisk dårlig. NRK er likev­el det mediehuset som har desidert størst tillit i befolkningen.

LES MER HOS KAMPANJE
SE TALLENE HOS NRK (09/05/2018)

Ingen nasjonal “Google”-skatt

Stortinget har forkastet et forslag om utred­ning av en særnorsk skatt på over­nasjonale dig­i­tale tjen­ester, som skulle sikre at Google og Face­book ble skat­t­lagt høyere enn i dag. Schib­st­ed har støt­tet forslaget, mens andre del­er av næringslivet har vært neg­a­tive, for­di en slik skatt også kunne ramme norske selskaper.

LES MER HOS MEDIER24 (09/05/2018)

Ny åndsverklov klar

Fam­i­lie- og kul­turkomi­teen er blitt enige om forslag til ny åndsverk­slov – en lov som ikke har vært mod­ernisert siden 1961. Det har vært store kon­tro­vers­er rundt reg­jerin­gens opprin­nelige forslag, men nå er kun­st­neror­gan­isas­jonene fornøyde. Det vik­tig­ste punk­tet er at opp­drags­giv­er ikke automa­tisk over­tar alle ret­tigheter til et verk, noe det opprin­nelige forslaget innebar. I til­legg har det vært strid om bruk av film og musikk i under­vis­ning, og ved­er­lag i etterkant hvis en pro­duk­sjon bringer inn mye penger. Loven skal ved­tas 15. mai.

LES MER HOS NRK
LES MER HOS DAGSAVISEN
DU FINNER LOVFORSLAGET HER (09/05/2018)

Google med nakketak på mediene

Google for­langer at medi­ene føl­ger deres regler i forbindelse med inn­førin­gen av EUs nye per­son­vernlov – GDPR. Google tolk­er loven på sin måte, og krev­er at alle medi­er ber om sam­tykke til lagring av per­son­da­ta, sam­tidig som Google får råderett over dataene. Medi­er som ikke opp­fyller disse kravene blir utestengt fra Google annonsenettverk.

LES MER HOS MEDIER24
LES MER HOS TECHCRUNCH (08/05/2018)

Google stiller høye krav til medi­ene i kjøl­van­net av GDPR.

TVNorge-eier kutter stillinger

Dis­cov­ery Net­works Nor­way, som blant annet dri­ver TV-kana­lene TVNorge, Fem, Max, Vox og Eurosport Norge, skal kutte i staben. Bak­grun­nen er behovet for å frigjøre penger til økt sats­ing på norsk innhold og dig­i­tal kom­petanse. 13 still­inger kan bli fjer­net i denne siste kut­trun­den. Dis­cov­erys norske sel­skap har også tidligere vært gjen­nom flere run­der med kutt.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES MER HOS KAMPANJE (08/05/2018)

Kringkastingssjefen tar seks nye år

Thor Gjer­mund Erik­sen takker ja til seks nye år som sjef for NRK, melder NRKs styre. NRK-sje­fer ansettes på åremål, seks år i slen­gen, for mak­si­mum to peri­oder. Erik­sen blir dermed sit­tende til mars 2025. Styret uttaler at de er svært fornøyd med måten kringkast­ingss­je­fen har ledet NRK på.

LES MER HOS MEDIER24
LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (08/05/2018)

New York Times øker stadig

New York Times ser ut til å tjene på den neg­a­tive omtal­en fra Don­ald Trump. Den amerikanske pres­i­den­ten lik­er avisen dårlig, og kom­mer med stadi­ge utfall om «fake news» når New York Times skriv­er om ham. Avisen har fått nærmere 140 000 nye abon­nen­ter bare i løpet av første kvar­tal 2018, og har nå 2,8 mil­lion­er abon­nen­ter. 63 pros­ent av avisens inntek­ter kom­mer fra avissalg, og over­skud­det øker.

LES MER HOS MEDIER24 (07/05/2018)

The New York Times høster abon­nen­ter i 2018.

Nettaviser viktigst blant unge

Mens sosiale medi­er er vik­tig­ste nyhet­skilde for 9–18-åringer i Medi­etil­synets under­søkelse Barn og medi­er, vis­er Medie­un­der­søkelsen 2018 at net­tavis­er er vik­tigst for unge i alderen 16–25 år. Hele 56 pros­ent svar­er at net­tavis­er er deres vik­tig­ste kilde for nyheter i årets under­søkelse, mens bare 14 pros­ent fore­trekker sosiale medi­er. Under­søkelsen vis­er også at medi­et nyheten kom­mer fra, og hvem som har pro­dusert den, er mest avgjørende for om unge har tiltro til innhold­et. Medie­un­der­søkelsen gjen­nom­føres hvert år for Nordiske Mediedager av Uni­ver­sitetet i Bergen og Respons Analyse.

LES MER HOS NRK
DU FINNER RESULTATENE HER (07/05/2018)

Dagbladet skiller ut plusstilbud

Dag­bladet skiller ut plusstil­budet sitt i eget sel­skap. Dette kan være et grep for å kunne søke om press­es­tøtte, skriv­er Dagens Næringsliv. For å få støtte må nem­lig minst halv­parten av opplaget være basert på abon­nement, noe som ikke ville gjøre Dag­bladet som hel­het kval­i­fis­ert for press­es­tøtte, men alene er plusstil­budet 100 pros­ent abonnementsbasert.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (DN+)
LES MER HOS KAMPANJE (07/05/2018)

Sosiale medier er barn og unges viktigste nyhetskilde

Medi­etil­synets under­søkelse «Barn og medi­er» vis­er at sosiale medi­er er barn og unges klart vik­tig­ste nyhet­skilde. 48 pros­ent i alderen 9–18 år får med seg nyheter i sosiale medi­er daglig, mens 15 pros­ent ser nyhetssendinger på TV og 14 pros­ent leser net­tavis­er. Nyhets­bruken øker naturlig nok med alder, og blant 18-åringer er ande­len som leser net­tavis hen­holdsvis 42 pros­ent blant gut­ter og 36 pros­ent blant jen­ter. Også nyhets­bruk i sosiale medi­er øker med alder.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
DU FINNER UNDERSØKELSEN HER (07/05/2018)

Cambridge Analytica konkurs

Sel­skapet som sto sen­tralt i Face­book-skan­dalen, hvor data om mil­lion­er av brukere ble sam­let inn og videresol­gt til poli­tiske kam­pan­jer, har slått seg selv konkurs. Sel­skapet men­er den neg­a­tive medieom­tal­en har jagd vekk alle kun­der, og hevder det aldri har gjort noe ulovlig.

LES MER HOS KAMPANJE (04/05/2018)

Momsfritak for fagpressen

Kul­tur­min­is­ter Trine Skei Grande annon­serte under åpnin­gen av Nordiske Mediedager at reg­jerin­gen starter arbei­det med et moms­fritak for fag­pressen. Fag­pressen har gjen­tat­te ganger bedt om å bli likestilt med avisene, som fikk fritak i 2016. Kul­tur­min­is­teren sa i tal­en sin at målet er at medi­er med fritak for moms på papir, også skal slippe avgift på nett. Om dette også vil omfat­te bøk­er er ikke klart.

LES MER HOS DAGENS NYHETER
LES MER HOS MEDIER24 (04/05/2018)

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen