Arkiver

For arkivering på Wikipedia, se Wikipedia:Arkivering. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Telemuseet

  Arkiver systemer

 • Bilde: Stiftelsen Nordmøre Museum

  Diplom fra Mannskoret ";Varden"; sine arkiver:

 • Bilde: Stiftelsen Nordmøre Museum

  Fra Mannskoret ";Varde"; sine arkiver

 • Bilde: Stiftelsen Nordmøre Museum

  Diplom fra Mannskoret "Varde" sine arkiver: "Diplom for tilkjendegivelse av at Otto Halln av oss er tildelt Roseordenens ridderkors

  Fra SNL

 • arkiv

  Arkiv brukes i fire betydninger: Dokumenter som er skapt av eller har kommet inn til en virksomhet som ledd i denne virksomhetens oppgaveløsning, saksbehandling og administrasjon. Arkivtjenesten i en virksomhet, det vil si den organisatoriske enheten som utfører arkivoppgaver. Et lokale der det blir oppbevart arkivdokumenter. En arkivinstitusjon, som tar i mot arkiver fra ulike virksomheter, oppbevarer og forvalter arkivene og stiller disse til rådighet for bruk.Arkiv som begrep og funksjon var kjent allerede i oldtiden, men en egentlig organisasjon av arkivene fant først sted i løpet av middelalderen og nyere tid med de pavelige og keiserlige arkiver som forbilder.Dokumentene i et arkiv kan foreligge på ulike informasjonsbærere og i ulike formater: lesbar tekst på papir, digitalt materiale i databaser, kart, tegninger, foto, film, lydbånd med mer.

 • Arkivverket

  Arkivverket er en statlig etat med ansvar for bevaring og tilgjengeliggjøring av arkiver fra statsforvaltningen. Etaten ledes av riksarkivaren og sorterer under Kulturdepartementet. Arkivverket er i dag organisert som tre landsomfattende avdelinger, for innovasjon, forvaltning og publikum..