Arkiver

For arkivering på Wikipedia, se Wikipedia:Arkivering. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • arkiv

    Arkiv er dokumenter eller informasjon som er skapt eller mottatt av fysiske eller juridiske personer, arkivskapere, som ledd i deres virksomhet. Begrepet arkiv kan også stå for den lokalet hvor arkiv blir oppbevart; den funksjon i en virksomhet som utfører arkivoppgaver, arkivtjeneste; eller et organ som tar imot arkiver fra ulike virksomheter, oppbevarer, forvalter og stiller disse til rådighet for bruk, en arkivinstitusjon.

  • arkivar

    Ein arkivar er ein fagperson som arbeider med danning av aktive arkiv i offentlege eller private verksemder og organisasjonar, eller med bevaring og tilgjengeleggjering av eldre og avslutta arkiv i arkivsinstitusjonar. Både Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved OsloMet og Institutt for lærarutdanning ved Noregs teknisk-vitskaplege universitet (NTNU) tilbyr bachelorprogram for utdanning av arkivarar.