Ukens medienyheter: Avisbransjen, lokalradio og brukerdata

Facebook innfører tiltak for å avkrefte avlytting, tre lokalradioer får bot av Medietilsynet, ny postlov rammer 75 000 avisabonnenter og norsk mobilspill vinner BAFTA-pris. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Lokalradioene ønsker å bli inkludert i pressestøtten

Fle­re loka­le radio­sta­sjo­ner øns­ket mer fokus på lokal­ra­dio i medie­mel­din­gen, og er skuf­fet over å ikke bli inklu­dert i presse­støt­ten. Loka­le radio­sta­sjo­ner kan benyt­te seg av støtte­ord­nin­gen «til­skudd til loka­le lyd- og bilde­me­di­er», og får også inn­tek­ter fra radio­bin­go. Bingo­til­la­tel­se gjel­der der­imot kun ett år av gan­gen. Repre­sen­tan­ter fra lokal­ra­dio under­stre­ker at platt­form­nøy­tra­li­tet – som er vik­tig for dis­ku­sjo­nen om presse­støt­ten – ikke gjel­der radio.

LES MER HOS JOURNALISTEN (10/04/2019)

Ny postlov rammer 75 000 avisabonnenter

Regje­rin­gens nye post­lov inne­bæ­rer at 75 000 abon­nen­ter (ca 200 000 lese­re) ikke får papir­avi­sa slik som før. I ste­det for avis seks dager i uka, blir avi­sa å fin­ne i post­kas­sen tre dager hver uke. Sam­ti­dig er papir­ut­ga­ven fort­satt vik­tigst for øko­no­mi­en til fler­tal­let av avi­se­ne. Det er dags­avi­ser som vil mer­ke over­gan­gen best, siden de ikke vil bli dis­tri­bu­ert til leser­ne hver dag. 5 000 av Natio­nens lese­re vil mis­te avi­sen fle­re dager i uken. For abon­nen­ter hos aviser eid av Polar­is Media, vil kut­tet ram­me 25 000. Pos­ten har vært hoved­an­svar­lig for leve­ring av aviser i gris­grend­te strøk som ikke dek­kes av avis­bud.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (10/04/2019)

Postlevering av aviser 3 dager i uka

I regje­rin­gens for­slag til ny post­lov blir antall dager med leve­ring av post hal­vert, slik at pos­ten blir levert to dager den ene uka og tre den and­re. Det­te har avi­se­ne pro­te­stert mot, siden det også ram­mer leve­ring av aviser med pos­ten. Nå vil regje­rin­gen at aviser skal leve­res på fas­te dager, tre gan­ger i uken, ved hjelp av pri­va­te sel­skap som dek­ker de dage­ne pos­ten ikke har utkjø­ring. Ord­nin­gen er avgren­set til fire år. Lokal­avi­se­ne rea­ge­rer på at regje­rin­gen i Medie­mel­din­gen sig­na­li­se­rer at det skal sat­ses på lokal­avi­ser, sam­ti­dig som den kut­ter dis­tri­bu­sjo­nen for de sam­me avi­se­ne.

LES MER HOS JOURNALISTEN
SE FORSLAGET TIL NY POSTLOV HER (09/04/2019)

Flere reklamekjøpere vil redusere TV-reklamen

Redu­sert seer­tid og økte pri­ser har ført til at enkel­te annon­sø­rer i stør­re grad vel­ger bort TV-rekla­me. En under­sø­kel­se gjen­nom­ført av ana­lyse­by­rå­et Regi for Dagens Nærings­liv viser at 40 pro­sent av reklame­kjø­per­ne i Nor­ge vil redu­se­re eller kut­te TV-rekla­me i år. Like man­ge vil hol­de reklame­kro­ne­ne til TV uend­ret. Langt over halv­par­ten av respon­den­te­ne mener pri­sen på TV-rekla­men er for høy. Salgs- og mar­keds­di­rek­tør i TV 2, Bjørn Gun­nar Ros­voll, hev­der at resul­ta­te­ne fra under­sø­kel­sen ikke stem­mer over­ens med TV 2s erfa­rin­gen så langt i år.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (09/04/2019)

BBC og Discovery sammen om ny strømmetjeneste

Natur og viten­skap blir sen­tra­le tema når BBC og Dis­covery lan­se­rer sin nye strøm­me­tje­nes­te nes­te år. De popu­læ­re doku­men­tar­se­rie­ne Pla­net Earth og Blue Pla­net blir med i den nye tje­nes­ten, som skal dri­ves av Dis­covery. BBC har inn­gått en avta­le om leve­ring av pro­gram­mer til strøm­me­tje­nes­ten som del av beta­lin­gen for sel­ska­pe­ts over­ta­kel­se av UKTV, som BBC tid­li­ge­re eide sam­men med Dis­covery.

LES MER HOS JOURNALISTEN (09/04/2019)

Vesterålen Online tilbyr nyheter på arabisk

Den­ne måne­den tes­ter lokal­avi­sen i Ves­ter­ålen ut nyhe­ter på ara­bisk. Iføl­ge redak­tør Geir Bjørn Nil­sen bor det man­ge folk i Ves­ter­ålen med ara­bisk mors­mål, og avi­sen øns­ker å nå ut til fle­re lese­re. En syrisk jour­na­list har fått ansva­ret for å over­set­te saker fra norsk til ara­bisk, samt å skri­ve egne saker spe­si­elt ret­tet mot inn­vand­re­re.

LES MER HOS JOURNALISTEN (09/04/2019)

Flertall for at lokalradioene kan bli lenger på FM

Lokal­ra­dio­ene har bedt om å få bli på FM-net­tet len­ger enn 2021, som er det de har vært lovet fram til nå. Man­ge radio­er har opp­levd et løft etter at det riks­dek­ken­de FM-net­tet ble tatt ned, og de sto­re kana­le­ne gikk over til DAB. Nå ser det ut til at det er poli­tisk fler­tall for å for­len­ge FM-peri­oden. Det let­ter situa­sjo­nen for små lokal­ra­dio­er som ikke har råd til dyrt DAB-utstyr. Sam­ti­dig håper lokal­ra­dio­ene at dagens kon­se­sjo­ner ikke blir lyst ut på nytt, men bare blir for­len­get.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS LOKALRADIOFORBUNDET (08/04/2019)

BAFTA-pris til norsk mobilspill

Mobil­spil­let My Child Lebens­born vant pri­sen Game Beyond Enter­tain­ment under årets BAFTA Game Awards-utde­ling. Det er en egen kate­go­ri for spill som hand­ler om mer enn kun under­hold­ning. Målet i spil­let er å opp­fost­re et tys­ker­barn i Nor­ge i tiden etter and­re ver­dens­krig. Spil­let er utvik­let i sam­ar­beid mel­lom Tek­no­pi­lot og Sarep­ta Stu­dios. 

LES MER HOS NRK (08/04/2019)

Riksdekkende nisjeaviser reagerer

Mens lokal­avi­se­ne jub­ler over sig­na­le­ne i Medie­mel­din­gen om at deler av presse­støt­ten skal omfor­de­les til loka­le aviser, er de riks­dek­ken­de nisje­avi­se­ne natur­lig nok bekym­ret. Dis­se er blant avi­se­ne som mot­tar mest i støt­te under dagens ord­ning. Fle­re av avi­se­ne rea­ge­rer nå på det de mener er kul­tur­mi­nis­te­rens skjønn­ma­ling av den øko­no­mis­ke situa­sjo­nen de er i. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN
LES MEDIEMELDINGEN HER (05/04/2019)

Tre lokalradioer får bot av Medietilsynet

Medie­til­sy­net har gitt tre loka­le radio­sta­sjo­ner i Oslo-områ­det gebyr på til sam­men 1,05 mil­lio­ner kro­ner på grunn av for høye reklame­inn­tek­ter. Kana­le­ne er Norsk Lokalk­ring­kas­ting (Hal­lo Ski), Asker og Bærum Lokal­ra­dio og Radio Hurum. Lokal­ra­dio­er som sen­der på FM i stor­by­ene kan iføl­ge kon­se­sjons­vil­kå­re­ne ikke ha mer enn 135 000 kro­ner i reklame­inn­tek­ter i året. Sli­ke nisje­ka­na­ler skal ikke dri­ves kom­mer­si­elt og må ikke være til hin­der for over­gan­gen til digi­tal lyt­ting. Anslag fra Medie­til­sy­net til­si­er at Norsk Lokalk­ring­kas­ting og Asker og Bærum lokal­ra­dio tjent mel­lom tre og fem mil­lio­ner kro­ner årlig på rekla­me, mens Radio Hurums reklame­inn­tek­ter lig­ger på rundt 700 000 kro­ner.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (05/04/2019)

Facebook med tiltak for å avkrefte avlytting

Sta­dig fle­re mis­ten­ker at vi blir avlyt­tet av Face­bo­ok og and­re nett­gi­gan­ter via mobil­te­le­fo­nen for at sel­ska­pe­ne skal kun­ne mål­ret­te reklame­bud­ska­pe­ne. For å bero­li­ge bru­ker­ne har Face­bo­ok nå inn­ført en funk­sjon i nyhets­strøm­men som gir deg over­sikt over algo­rit­me­ne som avgjør hvil­ken rekla­me som duk­ker opp. Funk­sjo­nen er fore­lø­pig kun til­gjen­ge­lig i USA, men lan­se­res ver­den over i mai. Nylig har Face­bo­ok vært involvert i enda en per­son­verns­kan­da­le. Iføl­ge en rap­port fra cyber­sik­ker­hets­sel­ska­pet UpGuard har det vært lag­ret bru­ker­in­for­ma­sjon – inklu­dert pass­ord, bru­ker­navn og kom­men­ta­rer – i Ama­zons sky-ser­ve­re som det har vært mulig for alle å las­te det ned.

LES MER HOS NRK (05/04/2019)

Tidal slettet brukerdataene

Øko­krims etter­forsk­ning av svin­del­be­skyld­nin­ge­ne mot Tidal fikk pro­ble­mer da ran­sa­kin­gen av Tidals nors­ke kon­tor – inklu­dert digi­ta­le bru­ker­data – ble stan­set. Bak­grun­nen var at Tidal gikk til ret­ten for­di sel­ska­pet men­te ran­sa­kin­gen var ulov­lig, noe Høy­este­rett avvis­te. Men da Øko­krim tok opp igjen ran­sa­kin­gen, vis­te det seg at Tidal har slet­tet data­ene som kun­ne bely­se om det er hold i svin­de­lan­kla­ge­ne. Tidal viser til GDPR – de nye per­son­vern­reg­le­ne på nett – som årsak til at data­ene er slet­tet.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (DN+)
LES MER HOS DIGI.NO (05/04/2019)

Australia kriminaliserer voldsinnhold på nett

Aust­ra­lia har ved­tatt en ny lov hvor nett­me­di­er som ikke straks fjer­ner grovt volds­inn­hold kan bli straf­fet med sto­re bøter. Bak­grun­nen er tiden det tok før video­en fra mas­sa­kren på New Zea­land ble fjer­net fra Face­bo­ok. Sel­ska­per kan måt­te beta­le opp­til 10 pro­sent av omset­nin­gen, mens enkelt­per­soner risi­ke­rer feng­sels­straff, hvis loven ikke føl­ges.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES LANGT MER HOS GUARDIAN (04/04/2019)

Pengestøtte til fem nye dramaserier

Norsk film­in­sti­tutt ga den­ne uken 26 mil­lio­ner kro­ner i pro­duk­sjons­til­skudd til fem nye nors­ke drama­se­ri­er. Støt­ten er for­delt på NRK, TV 2, TVNor­ge og Via­play. Sesong to av NRK-seri­en Lykke­land er blant mot­ta­ker­ne. Serie­ne er pluk­ket ut blant totalt 14 søke­re, som til sam­men søk­te om nær­me­re 120 mil­lio­ner kro­ner.

LES MER HOS KAMPANJE (04/04/2019)

Lovutvalg vil innføre automatisert arkivering

I Nor­ge har man rett til å kre­ve inn­syn i den offent­li­ge for­valt­nin­gens doku­men­ter. Den­ne uken har kul­tur­mi­nis­te­ren fått over­le­vert arkiv­lov­ut­val­gets utkast til ny arkiv­lov. Utval­get fore­slår å fjer­ne den 300 år gam­le ord­nin­gen med jour­nal­fø­ring og hel­ler inn­føre auto­ma­ti­sert arki­ve­ring. Hva som blir igjen av post­jour­na­len er på det­te tids­punk­tet usik­kert. Lov­ut­val­get fore­slår også straff for såkal­te arkiv­syn­de­re, og vil sam­ti­dig inn­føre ster­ke virke­mid­ler for å disi­pli­ne­re offent­li­ge insti­tu­sjo­ner som ikke gjør det de skal.

LES MER HOS JOURNALISTEN (04/04/2019)

TEMA

F

acebook

72 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen