Ukens medienyheter: Avisbransjen, lokalradio og brukerdata

Facebook innfører tiltak for å avkrefte avlytting, tre lokalradioer får bot av Medietilsynet, ny postlov rammer 75 000 avisabonnenter og norsk mobilspill vinner BAFTA-pris. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Lokalradioene ønsker å bli inkludert i pressestøtten

Flere lokale radiostasjon­er øns­ket mer fokus på lokalra­dio i mediemeldin­gen, og er skuf­fet over å ikke bli inklud­ert i press­es­tøt­ten. Lokale radiostasjon­er kan benytte seg av støt­te­ord­nin­gen «tilskudd til lokale lyd- og bildeme­di­er», og får også inntek­ter fra radiob­in­go. Bin­gotil­la­telse gjelder der­i­mot kun ett år av gan­gen. Rep­re­sen­tan­ter fra lokalra­dio under­strek­er at plat­tform­nøy­tralitet – som er vik­tig for diskusjo­nen om press­es­tøt­ten – ikke gjelder radio. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (10/04/2019)

Ny postlov rammer 75 000 avisabonnenter

Reg­jerin­gens nye post­lov innebær­er at 75 000 abon­nen­ter (ca 200 000 lesere) ikke får papi­rav­isa slik som før. I stedet for avis seks dager i uka, blir avisa å finne i postkassen tre dager hver uke. Sam­tidig er papirut­gaven fort­satt vik­tigst for økonomien til fler­tal­let av avisene. Det er dagsavis­er som vil merke over­gan­gen best, siden de ikke vil bli dis­tribuert til leserne hver dag. 5 000 av Natio­nens lesere vil miste avisen flere dager i uken. For abon­nen­ter hos avis­er eid av Polaris Media, vil kut­tet ramme 25 000. Posten har vært hov­edans­varlig for lev­er­ing av avis­er i gris­grendte strøk som ikke dekkes av avisbud.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (10/04/2019)

Postlevering av aviser 3 dager i uka

I reg­jerin­gens forslag til ny post­lov blir antall dager med lev­er­ing av post halvert, slik at posten blir lev­ert to dager den ene uka og tre den andre. Dette har avisene pro­test­ert mot, siden det også ram­mer lev­er­ing av avis­er med posten. Nå vil reg­jerin­gen at avis­er skal leveres på faste dager, tre ganger i uken, ved hjelp av pri­vate sel­skap som dekker de dagene posten ikke har utkjøring. Ord­nin­gen er avgrenset til fire år. Lokalavisene rea­ger­er på at reg­jerin­gen i Mediemeldin­gen sig­nalis­er­er at det skal sat­ses på lokalavis­er, sam­tidig som den kut­ter dis­tribusjo­nen for de samme avisene.

LES MER HOS JOURNALISTEN
SE FORSLAGET TIL NY POSTLOV HER (09/04/2019)

Flere reklamekjøpere vil redusere TV-reklamen

Redusert seer­tid og økte pris­er har ført til at enkelte annon­sør­er i større grad vel­ger bort TV-reklame. En under­søkelse gjen­nom­ført av analy­se­byrået Regi for Dagens Næringsliv vis­er at 40 pros­ent av reklamekjøperne i Norge vil redusere eller kutte TV-reklame i år. Like mange vil holde reklamekro­nene til TV uen­dret. Langt over halv­parten av respon­den­tene men­er prisen på TV-rekla­men er for høy. Sal­gs- og markeds­di­rek­tør i TV 2, Bjørn Gun­nar Rosvoll, hevder at resul­tatene fra under­søkelsen ikke stem­mer overens med TV 2s erfarin­gen så langt i år.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (09/04/2019)

BBC og Discovery sammen om ny strømmetjeneste

Natur og viten­skap blir sen­trale tema når BBC og Dis­cov­ery lanser­er sin nye strøm­met­jen­este neste år. De pop­ulære doku­men­tarse­riene Plan­et Earth og Blue Plan­et blir med i den nye tjen­esten, som skal dri­ves av Dis­cov­ery. BBC har inngått en avtale om lev­er­ing av pro­gram­mer til strøm­met­jen­esten som del av betalin­gen for sel­skapets over­takelse av UKTV, som BBC tidligere eide sam­men med Discovery.

LES MER HOS JOURNALISTEN (09/04/2019)

Vesterålen Online tilbyr nyheter på arabisk

Denne måne­den tester lokalavisen i Vesterålen ut nyheter på ara­bisk. Ifølge redak­tør Geir Bjørn Nilsen bor det mange folk i Vesterålen med ara­bisk morsmål, og avisen ønsker å nå ut til flere lesere. En syrisk jour­nal­ist har fått ans­varet for å over­sette sak­er fra norsk til ara­bisk, samt å skrive egne sak­er spe­sielt ret­tet mot innvandrere.

LES MER HOS JOURNALISTEN (09/04/2019)

Flertall for at lokalradioene kan bli lenger på FM

Lokalra­dioene har bedt om å få bli på FM-net­tet lenger enn 2021, som er det de har vært lovet fram til nå. Mange radio­er har opplevd et løft etter at det riks­dekkende FM-net­tet ble tatt ned, og de store kana­lene gikk over til DAB. Nå ser det ut til at det er poli­tisk fler­tall for å for­lenge FM-peri­o­den. Det let­ter situ­asjo­nen for små lokalra­dio­er som ikke har råd til dyrt DAB-utstyr. Sam­tidig håper lokalra­dioene at dagens kons­esjon­er ikke blir lyst ut på nytt, men bare blir forlenget.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS LOKALRADIOFORBUNDET (08/04/2019)

BAFTA-pris til norsk mobilspill

Mobil­spillet My Child Lebens­born vant prisen Game Beyond Enter­tain­ment under årets BAFTA Game Awards-utdel­ing. Det er en egen kat­e­gori for spill som han­dler om mer enn kun under­hold­ning. Målet i spillet er å opp­fos­tre et tysker­barn i Norge i tiden etter andre ver­den­skrig. Spillet er utviklet i samar­beid mel­lom Teknopi­lot og Sarep­ta Studios. 

LES MER HOS NRK (08/04/2019)

Riksdekkende nisjeaviser reagerer

Mens lokalavisene jubler over sig­na­lene i Mediemeldin­gen om at del­er av press­es­tøt­ten skal omforde­les til lokale avis­er, er de riks­dekkende nis­jeav­isene naturlig nok bekym­ret. Disse er blant avisene som mot­tar mest i støtte under dagens ord­ning. Flere av avisene rea­ger­er nå på det de men­er er kul­tur­min­is­terens skjøn­n­ma­l­ing av den økonomiske situ­asjo­nen de er i. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN
LES MEDIEMELDINGEN HER (05/04/2019)

Tre lokalradioer får bot av Medietilsynet

Medi­etil­synet har gitt tre lokale radiostasjon­er i Oslo-området gebyr på til sam­men 1,05 mil­lion­er kro­ner på grunn av for høye reklamein­ntek­ter. Kana­lene er Norsk Lokalkringkast­ing (Hal­lo Ski), Asker og Bærum Lokalra­dio og Radio Hurum. Lokalra­dio­er som sender på FM i stor­byene kan ifølge kons­esjonsvilkårene ikke ha mer enn 135 000 kro­ner i reklamein­ntek­ter i året. Slike nis­jekanaler skal ikke dri­ves kom­mer­sielt og må ikke være til hin­der for over­gan­gen til dig­i­tal lyt­ting. Anslag fra Medi­etil­synet tilsi­er at Norsk Lokalkringkast­ing og Asker og Bærum lokalra­dio tjent mel­lom tre og fem mil­lion­er kro­ner årlig på reklame, mens Radio Hurums reklamein­ntek­ter lig­ger på rundt 700 000 kroner.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (05/04/2019)

Facebook med tiltak for å avkrefte avlytting

Stadig flere mis­tenker at vi blir avlyt­tet av Face­book og andre nettgi­gan­ter via mobil­tele­fo­nen for at sel­skapene skal kunne mål­rette reklame­bud­skapene. For å berolige bruk­erne har Face­book nå inn­ført en funksjon i nyhetsstrøm­men som gir deg over­sikt over algo­ritmene som avgjør hvilken reklame som dukker opp. Funksjo­nen er foreløpig kun tilgjen­gelig i USA, men lanseres ver­den over i mai. Nylig har Face­book vært involvert i enda en per­son­vern­skan­dale. Ifølge en rap­port fra cyber­sikker­hets­sel­skapet UpGuard har det vært lagret bruk­er­in­for­masjon – inklud­ert pas­sord, bruk­er­navn og kom­mentar­er – i Ama­zons sky-ser­vere som det har vært mulig for alle å laste det ned. 

LES MER HOS NRK (05/04/2019)

Tidal slettet brukerdataene

Økokrims etter­forskn­ing av svin­delbeskyld­nin­gene mot Tidal fikk prob­le­mer da ransakin­gen av Tidals norske kon­tor – inklud­ert dig­i­tale bruk­er­da­ta – ble stanset. Bak­grun­nen var at Tidal gikk til ret­ten for­di sel­skapet mente ransakin­gen var ulovlig, noe Høyesterett avviste. Men da Økokrim tok opp igjen ransakin­gen, viste det seg at Tidal har slet­tet dataene som kunne bel­yse om det er hold i svin­de­lan­kla­gene. Tidal vis­er til GDPR – de nye per­son­vern­re­g­lene på nett – som årsak til at dataene er slettet.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (DN+)
LES MER HOS DIGI.NO (05/04/2019)

Australia kriminaliserer voldsinnhold på nett

Aus­tralia har ved­tatt en ny lov hvor nettmedi­er som ikke straks fjern­er grovt voldsinnhold kan bli straf­fet med store bøter. Bak­grun­nen er tiden det tok før videoen fra mas­sakren på New Zealand ble fjer­net fra Face­book. Sel­skaper kan måtte betale opp­til 10 pros­ent av omset­nin­gen, mens enkelt­per­son­er risik­er­er fengselsstraff, hvis loven ikke følges.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES LANGT MER HOS GUARDIAN (04/04/2019)

Pengestøtte til fem nye dramaserier

Norsk filmin­sti­tutt ga denne uken 26 mil­lion­er kro­ner i pro­duk­sjon­stil­skudd til fem nye norske dra­maserier. Støt­ten er fordelt på NRK, TV 2, TVNorge og Viaplay. Sesong to av NRK-serien Lykke­land er blant mot­tak­erne. Seriene er plukket ut blant totalt 14 søkere, som til sam­men søk­te om nærmere 120 mil­lion­er kroner.

LES MER HOS KAMPANJE (04/04/2019)

Lovutvalg vil innføre automatisert arkivering

I Norge har man rett til å kreve innsyn i den offentlige for­valt­nin­gens doku­menter. Denne uken har kul­tur­min­is­teren fått over­lev­ert arkivlovut­val­gets utkast til ny arkivlov. Utval­get fores­lår å fjerne den 300 år gam­le ord­nin­gen med jour­nalføring og heller inn­føre automa­tis­ert arkiver­ing. Hva som blir igjen av postjour­nalen er på dette tid­spunk­tet usikkert. Lovut­val­get fores­lår også straff for såkalte arkivsyn­dere, og vil sam­tidig inn­føre sterke virkemi­dler for å disi­plinere offentlige insti­tusjon­er som ikke gjør det de skal.

LES MER HOS JOURNALISTEN (04/04/2019)

TEMA

F

acebook

76 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen