Nyheter på liv og død

Illegale aviser spilte en viktig rolle i den ideologiske motstandskampen under den tyske okkupasjonen. Nå er mange av dem tilgjengelig på nett i en ny database.

Etter ini­tia­tiv fra den norske krigskilde­por­tal­en Nordi­ki, og i regi av Uni­ver­sitets­bib­lioteket i Bergen, er det etablert en data­base med mer enn 160 titler. Avisene er fra sam­lin­gene til Hjem­me­front­museet, Aale­sund muse­um og UB Bergen. Bergen offentlige bib­liotek vil også bidra med sitt materiale. 

Et mangfold av undergrunnsaviser

Kon­troll over medi­ene er det første en okku­pasjon­s­makt eller en dik­ta­tor skaf­fer seg. Slik kan offentlig infor­masjon ensrettes, i den hen­sikt å forme folke­menin­gen i sitt bilde. Tyskerne tok der­for umid­del­bart kon­troll over NRK, og allerede kvelden 9. april kunne Quis­ling i radioen lese prokla­masjo­nen hvor han utnevn­er seg selv til statsmin­is­ter. De nær 300 avisene var det mer krevende å få kon­troll over. Det var ikke i tyskernes inter­esse at avisene stop­pet. Strate­gien var å bruke pressen til å forme en tyskvennlig opin­ion. Ett krav var imi­dler­tid ufravike­lig: Avisene fikk ikke pub­lis­ere noe som skadet tyske inter­ess­er. Dette ville okku­pan­tene få til dels gjen­nom appell til redak­tørenes for­nuft, dels gjen­nom forhåndssen­sur, dels gjen­nom en instruks som skulle veilede redaktørene.

Pro­duk­sjon av en ille­gal avis i bergen­som­rådet. Avisens navn og bildets aktør­er er ukjente. (Kilde: UB Bergens billedsamling)

Naz­i­fis­erin­gen av pressen gikk sak­te. Dessuten kunne befolknin­gen lytte på BBC og slik få nyheter fra den frie ver­den. Det første krigsåret var det der­for få ille­gale avis­er. I sep­tem­ber 1941 ble grepet om infor­masjo­nen stram­met og alle radioap­pa­rater ble inndratt. Dette førte til en bety­delig økn­ing av pub­likasjon­er skrevet og dis­tribuert uten­for de nazis­tiske myn­dighetenes kon­troll. Avis­er ble laget i hem­me­lighet over hele lan­det, men de fleste i Oslo-området. Noen hadde en lokal leserkrets, andre ble dis­tribuert over store områder. 

Opplagstall og utgivelse­shyp­pighet vari­erte, fra flere tusen eksem­plar flere gan­gen i uken over en årrekke, til noen få ark med til­feldig utgivelse. Under­grunns­pressen var av vari­erende teknisk utform­ing og kvalitet. Hånd­skrevne, mask­in­skrevne og tryk­te pub­likasjon­er fantes side om side. To av de største avisene, kom­mu­nist­par­ti­ets Fri­heten og Alt for Norge, var tryk­te og hadde begge på det meste et opplag på rundt 20.000. Her er stof­fet satt opp i spal­ter med titler, og det forekom­mer fotografi­er. Hjem­me­fron­tens sen­trale organ, Bul­leti­nen, hadde til sam­men­lign­ing kun et opplag på mel­lom 2000 og 4000, og er mask­in­skrevet og stensilert.

Dødsstraff

Hans Lui­hn, som selv var med å utgi Avant­gar­den i Oslo, sam­let inn avis­er og skrev det som ennå er stan­dard­ver­ket om dem De ille­gale avisene i 1960. I hans kat­a­log, utgitt av Nasjon­al­bib­lioteket i 1999, er det reg­istr­ert hele 444 avis­ti­tler i peri­o­den 1940 til ‑45. Flere skiftet imi­dler­tid navn i peri­o­den, ofte flere ganger. Lui­hn anslår antall involverte i dette ille­gale arbei­det til ca 20.000 per­son­er. Av disse ble mel­lom 3000 og 4000 arrestert — og om lag 200 mis­tet livet. 

I okto­ber 1942 offentlig­gjorde Ter­boven en forord­ning som proklamerte dødsstraff for å lage, dis­tribuere og være i besit­telse av ”tysk-fiendtlige med­delelser eller pro­pa­gan­da­ma­te­ri­ale”. Noen utgi­vere lot seg skremme, men de fleste fort­sat­te — bare med enda større for­sik­tighet. Så en kan med full rett si at avisene ble pro­dusert, dis­tribuert og lest med livet som innsats.

Hva skrev avisene om?

Innhold­et føl­ger i noen grad kri­gens gang. De første krigsåret var det spede forsøk på å mobilis­ere til mot­stand gjen­nom appell til nasjon­alfølelse og avs­løring av tyske direk­tiv­er. Fra høsten 1941 kom en rekke trykksak­er som skriv­er av nyheter fra BBC-Lon­don. Disse avisene ble kalt Lon­don-nytt, Lon­don-radio eller Radio-nytt, og kom både i lokale, regionale og nasjonale utgaver. Alter­na­tive rap­porter om kri­gens gang ute i ver­den var vesentlig, men de formi­dlet også hen­delses­ny­heter fra Norge, brakt til Lon­don av fly­k­t­ninger og agen­ter. En tred­je stofftype var parol­er fra Hjem­me­fron­ten og reg­jerin­gen i London.

Fam­i­liei­dyll med mørke under­ton­er fra krigsti­dens Bergen,: lyt­ting til ille­gal radio kunne i ver­ste fall med­føre dødsstraff for dem som del­tok (Kilde: Billed­sam­lin­gen UB Bergen).

Paro­lene var særlig vik­tige for å koordinere hold­ninger og han­dlinger når NS naz­i­fis­erte sam­funn­som­råder som fag­beveg­else, kirke, skole og idrett. Men det han­dlet også om hverdagslige sak­er som å holde kjeft, vise var­somhet, unngå pro­vokasjon­er, og plik­ten til å sende ille­gale avis­er videre. En fjerde kat­e­gori er advarsler mot nazis­ter og angi­vere. Særlig i lokale avis­er kan man finne sterke karak­ter­is­tikker av dårlige nord­menn. Øke­navn, per­son­lige svakheter og adresse ble formi­dlet. NS-folk i ledende still­inger skulle man kjenne til, men særlig vik­tig var infor­masjon om hvem man ikke kunne stole på eller som var provokatører. 

Et eksem­pel på en vik­tig sak, er mobilis­erin­gen mot og mot­standen mot NS-reg­jerin­gens forsøk på å reg­istrere årsklassene 1921–23 for arbei­d­st­jen­este. Fryk­ten for Arbei­d­st­jen­esten (AT) og mulighetene for at utskrevne ung­dom­mer kunne bli satt inn i mil­itære opp­drag på Øst­fron­ten lå bak. 

Den siste tiden av kri­gen var spørsmål angående avviklin­gen av selve kri­gen vik­tige. I 1944 ble kon­flik­ten mel­lom kom­mu­nist­par­ti­et og hjem­me­fron­ten tilspis­set, og en poli­tisk kamp om Norge etter kri­gen foregikk i aviss­pal­tene. I beg­yn­nelsen av 1945 beg­y­nte man for alvor å tenke på for­bere­delsene til et rettsoppgjør med landssvikerne.

Mange av avisene holdt en rel­a­tivt nøk­tern tone, advarte mot selvtekt, og hen­viste til at det var rettsvesenet som skulle forestå oppgjøret. Under lå likev­el et krav om gjeng­jeldelse. I den bergenske avisen Fram 25. feb­ru­ar 1945 het det: ”… men vi skal ha et raskt og effek­tivt rettsoppgjør, ingen byråkratisk sendrek­tighet, eller sen­ti­men­tal over­bæren­het – slik som landssvikerne håper. Enhver sviker må stå til ans­var og få sin strenge velfort­jente straff – enten han er stor eller liten …”.

Krigshistorisk kilde

De ille­gale avisene ble pro­dusert under enkle forhold og med enkle midler. Trykkvalitet og papir vit­ner om dette. I til­legg bær­er avisene preg av å ha vært lest av mange. De er tynnslitte, gjerne bret­tet, og har mange trekk ved seg som tyder på at de må ha gått gjen­nom mange hen­der. Dette er med på å sette sitt preg på hvor­dan avisene frem­står i orig­i­nal form. Her er avkut­tede sider, dårlig leselig trykk og noe av mate­ri­alet er kun delvis bevart. På tross av at noe av mate­ri­alet kan virke noe “med­tatt”, er det allikev­el et vik­tig sup­ple­ment til vår kunnskap om den 2. ver­den­skrig og hvor­dan mange nord­menn så på, og forholdt seg til, den tyske okku­pasjo­nen av Norge. 

Avisene er også en vik­tig mediehis­torisk kilde til å stud­ere opin­ions­dan­nelsens mekanis­mer under sen­sur. Gjen­nom spred­ning av nyheter og parol­er, spilte disse trykksak­ene trolig en vesentlig rolle med å bygge opp og koordinere ”den tause mot­standen”. De formet en alter­na­tiv forståelse av kri­gens gang og hva som sto på spill. 

Etter hvert som data­basen over den ille­gale presse bygges ut, vil det inter­esserte pub­likum, elever og forskere få til­gang til et stort krigshis­torisk primær­ma­te­ri­ale som gir unik til­gang til kri­gens bru­tale alvor, dens smerte og hat, etiske dilem­maer og poli­tiske spill. 

TEMA

H

istorie

18 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Mar­tin Bekkelund, Net­th­oder (NONA). Net­th­oder (NONA) said: RT @MartinBekkelund: På 70 års­da­gen til invasjo­nen er det nyt­tig å se tilbake på en tid hvor fri­heten var begrenset: http://bit.ly/bTq2Dj http://bit.ly/bfGioT […]

til toppen