Hekta på slekta

TV-program om slektsgranskning har ført til svimlende økning i besøkstall for Digitalarkivet.

— Det virk­er å være vik­tig for folk å kjenne til sine røt­ter og finne ut hvor man kom­mer fra. Dette er iden­titetsskapende, sier Simon Trøan fra Digitalarkivet. 

Dig­i­ta­larkivet dri­ves av det statlige Arkivver­ket og er et av mange nettst­ed­er som tilbyr søket­jen­ester for slek­ts­forskere. Det månedlige besøk­stal­let på nettsi­den pleier å ligge mel­lom 180.000 og 233.000.

— I jan­u­ar 2013 lå besøk­stal­let på omtrent 572.000, som er en tydelig effekt av TV-pro­gram­met «Hvem tror du at du er?» på NRK, sier infor­masjon­ss­jef i Dig­i­ta­larkivet Mar­garet Aarsæther.

— En av de mest bruk­te kildene vi har tilgjen­gelig på nett, er skannede kirke­bøk­er. Der gikk besøket opp fra i gjen­nom­snitt 155.000 til omtrent 424.000 første måne­den i 2013, fort­set­ter Aarsæther. 

Størst økn­ing var det i antall besøk til den dig­i­tale folketellin­gen fra 1910, hvor man kan søke på navn. — Der gikk tal­let fra omkring 80.000 til over 370.000 i jan­u­ar, sier Aarsæther.

Folketellin­gen fra 1910 ble gjort tilgjen­gelig i 2010. Det er 100 års taushet­sp­likt for nasjonale folketellinger. Dataene fra folketellin­gen er også “påmeldt” som datasett i konkur­ransen Apps4Norge.

I slekt med venninnen sin

Helene Haukenes Husek­lepp er en av mange som har glede av slek­ts­granskn­ing (foto: privat)

En av dem som har latt seg inspirere til å grave i egen slekt er Helene Haukenes Husek­lepp. Hun bor i Bergen og job­ber på Tren­gereid oppvek­st­tun. Da hun var yngre så Husek­lepp «Tore på sporet», men inter­essen kom for alvor da hun oppdaget at hun, langt ute i fam­i­liegrenene, var i slekt med en av ven­ninnene sine. — Jeg ville fort­sette å finne ut hvem andre jeg var i slekt med, forteller hun.

Gjen­nom slek­ts­forsknin­gen har Husek­lepp fun­net mange artige navn og his­to­ri­er. — Det kan være alt fra hvor­dan slek­t­nin­gene mine fikk gårds­bruket til fortellinger om fam­i­lieforhold­ene, sier hun. I gransk­in­gen bruk­er Husek­lepp bygde­bøk­er og pro­gram­met Brother’s Keeper.

Hjelper slektsforskerne

Det er mange som ønsker å få hjelp til å grave i sin slek­t­shis­to­rie. Organ­isas­jo­nen Data­behan­dling i Slek­ts­forskn­ing (DIS) i Horda­land møter den store inter­essen ved å arran­gere hjelp til slek­ts­forskn­ing den første lørda­gen hver måned på Bergen offentlige bib­liotek. Kasser­er i DIS-Horda­land Johan Lud­vig Kvamme forteller at slek­ts­forskn­ing er spe­sielt stort i Bergen i forhold til resten av Norge. Han tror det er for­di organ­isas­jo­nen var en av de første etablerte i landet.

Per Aase Andresen (t.v.) Johan Lud­vig Kvamme i DIS-Horda­land er enige om at slek­ts­forskn­ing er en svært tid­krevende hob­by. – Det går kan­skje med 15–20 timer i uka, forteller Andresen. (foto: Ida Maria Dahr Nygaard)

— DIS-Horda­land har holdt på i 21 år og har over 600 medlem­mer. Disse arbei­der friv­il­lig med å føre inn slek­ter og navn i data­basen vår, sier Kvamme. Han dri­ver selv med slek­ts­forskn­ing, men innrøm­mer at han sjelden finner noe spennende.

— De aller fleste var jo almin­nelige borg­ere. TV-pro­grammene har naturligvis fun­net frem til de med inter­es­sante slek­t­ninger, der man kan grave frem hem­me­ligheter, sier Kvamme.

For nes­tled­eren i DIS-Horda­land har slek­ts­forsknin­gen blitt en slags avhengighet. — Jeg er frelst. Men det har blitt en mani, det må jeg innrømme, sier Per Aase Andresen med et smil. — Det er som med andre sam­lere. Man blir hek­ta, sier han.

Digitalarkivets tips for nybegynnere

  • Beg­ynn med å forhøre deg med fam­i­liemedlem­mer for å få opplysninger om slekten.
  • Det er en fordel om man kjen­ner slek­t­ninger som levde i år 1910. Da kan man søke disse opp i folketellin­gen 1910 som lig­ger på Digitalarkivet.
  • Infor­masjo­nen fra folketellin­gen gir grunnlag for videre søk i de skannede kirke­bøkene, som også finnes på Dig­i­ta­larkivets nettsider.
  • Det finnes også en rekke forum for slek­ts­forskere, der man kan få hjelp og rettledning.
  • Får du dreisen på slek­ts­gransk­in­gen kan du finne en rekke inter­es­sante opplysninger om slek­ten din. For eksem­pel hvor de levde, hvor­dan de bodde, om de fly­t­tet eller utvan­dret, hvem de giftet seg med og hvor mange barn de fikk, hvilket yrke de hadde, hva de eide og hva de betalte i skatt, om de brøt loven, om de kran­glet med naboene osv.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen