Hekta på slekta

TV-program om slektsgranskning har ført til svimlende økning i besøkstall for Digitalarkivet.

— Det vir­ker å være vik­tig for folk å kjen­ne til sine røt­ter og fin­ne ut hvor man kom­mer fra. Det­te er iden­ti­tets­ska­pen­de, sier Simon Trøan fra Digi­tal­ar­ki­vet.

Digi­tal­ar­ki­vet dri­ves av det stat­li­ge Arkiv­ver­ket og er et av man­ge nett­ste­der som til­byr søke­tje­nes­ter for slekts­fors­ke­re. Det måned­li­ge besøks­tal­let på nett­si­den plei­er å lig­ge mel­lom 180.000 og 233.000.

— I janu­ar 2013 lå besøks­tal­let på omtrent 572.000, som er en tyde­lig effekt av TV-pro­gram­met «Hvem tror du at du er?» på NRK, sier infor­ma­sjons­sjef i Digi­tal­ar­ki­vet Mar­ga­ret Aar­s­æther.

— En av de mest bruk­te kil­de­ne vi har til­gjen­ge­lig på nett, er skan­ne­de kirke­bø­ker. Der gikk besø­ket opp fra i gjen­nom­snitt 155.000 til omtrent 424.000 førs­te måne­den i 2013, fort­set­ter Aar­s­æther.

Størst økning var det i antall besøk til den digi­ta­le folke­tel­lin­gen fra 1910, hvor man kan søke på navn. — Der gikk tal­let fra omkring 80.000 til over 370.000 i janu­ar, sier Aar­s­æther.

Folke­tel­lin­gen fra 1910 ble gjort til­gjen­ge­lig i 2010. Det er 100 års taus­hets­plikt for nasjo­na­le folke­tel­lin­ger. Data­ene fra folke­tel­lin­gen er også «påmeldt» som data­sett i kon­kur­ran­sen Apps4Norge.

I slekt med venninnen sin

Hele­ne Hau­ke­nes Huse­klepp er en av man­ge som har gle­de av slekts­gransk­ning (foto: pri­vat)

En av dem som har latt seg inspi­re­re til å gra­ve i egen slekt er Hele­ne Hau­ke­nes Huse­klepp. Hun bor i Ber­gen og job­ber på Tren­ger­eid opp­vekst­tun. Da hun var yng­re så Huse­klepp «Tore på spo­ret», men inter­es­sen kom for alvor da hun opp­da­get at hun, langt ute i fami­lie­gre­ne­ne, var i slekt med en av venn­in­ne­ne sine. — Jeg vil­le fort­set­te å fin­ne ut hvem and­re jeg var i slekt med, for­tel­ler hun.

Gjen­nom slekts­forsk­nin­gen har Huse­klepp fun­net man­ge arti­ge navn og his­to­ri­er. — Det kan være alt fra hvor­dan slekt­nin­ge­ne mine fikk gårds­bru­ket til for­tel­lin­ger om fami­lie­for­hol­de­ne, sier hun. I grans­kin­gen bru­ker Huse­klepp bygde­bø­ker og pro­gram­met Brother’s Keeper.

Hjelper slektsforskerne

Det er man­ge som øns­ker å få hjelp til å gra­ve i sin slekts­his­to­rie. Orga­ni­sa­sjo­nen Data­be­hand­ling i Slekts­forsk­ning (DIS) i Horda­land møter den sto­re inter­es­sen ved å arran­ge­re hjelp til slekts­forsk­ning den førs­te lør­da­gen hver måned på Ber­gen offent­li­ge biblio­tek. Kas­se­rer i DIS-Horda­land Johan Lud­vig Kvam­me for­tel­ler at slekts­forsk­ning er spe­si­elt stort i Ber­gen i for­hold til res­ten av Nor­ge. Han tror det er for­di orga­ni­sa­sjo­nen var en av de førs­te etab­ler­te i lan­det.

Per Aase And­re­sen (t.v.) Johan Lud­vig Kvam­me i DIS-Horda­land er eni­ge om at slekts­forsk­ning er en svært tid­kre­ven­de hobby. – Det går kan­skje med 15–20 timer i uka, for­tel­ler And­re­sen. (foto: Ida Maria Dahr Nygaard)

— DIS-Horda­land har holdt på i 21 år og har over 600 med­lem­mer. Dis­se arbei­der fri­vil­lig med å føre inn slek­ter og navn i data­ba­sen vår, sier Kvam­me. Han dri­ver selv med slekts­forsk­ning, men inn­røm­mer at han sjel­den fin­ner noe spen­nen­de.

— De aller fles­te var jo almin­ne­li­ge bor­ge­re. TV-pro­gram­me­ne har natur­lig­vis fun­net frem til de med inter­es­san­te slekt­nin­ger, der man kan gra­ve frem hem­me­lig­he­ter, sier Kvam­me.

For nest­le­de­ren i DIS-Horda­land har slekts­forsk­nin­gen blitt en slags avhen­gig­het. — Jeg er frelst. Men det har blitt en mani, det må jeg inn­røm­me, sier Per Aase And­re­sen med et smil. — Det er som med and­re sam­le­re. Man blir hek­ta, sier han.

Digitalarkivets tips for nybegynnere

  • Begynn med å for­hø­re deg med fami­lie­med­lem­mer for å få opp­lys­nin­ger om slek­ten.
  • Det er en for­del om man kjen­ner slekt­nin­ger som lev­de i år 1910. Da kan man søke dis­se opp i folke­tel­lin­gen 1910 som lig­ger på Digi­tal­ar­ki­vet.
  • Infor­ma­sjo­nen fra folke­tel­lin­gen gir grunn­lag for vide­re søk i de skan­ne­de kirke­bø­ke­ne, som også fin­nes på Digi­tal­ar­ki­vets nett­si­der.
  • Det fin­nes også en rek­ke forum for slekts­fors­ke­re, der man kan få hjelp og rett­led­ning.
  • Får du drei­sen på slekts­grans­kin­gen kan du fin­ne en rek­ke inter­es­san­te opp­lys­nin­ger om slek­ten din. For eksem­pel hvor de lev­de, hvor­dan de bod­de, om de flyt­tet eller utvand­ret, hvem de gif­tet seg med og hvor man­ge barn de fikk, hvil­ket yrke de had­de, hva de eide og hva de betal­te i skatt, om de brøt loven, om de krang­let med nabo­ene osv.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen