Publikums arkiv: Slik deler NRK historien i nye sammenhenger

NRKs arkiv er publikums arkiv, og siden 1933 har NRK vært en del av folks hverdag. Våre ambisjoner om å være der folk er utgjør en lang tradisjon, og vi tar stadig sikte på å ta den til nye, digitale høyder.

Som­meren 2017: NRKs Som­mer­tog tøf­fer inn på stasjo­nen, i midten lyser en knall­gul con­tain­er­vogn med en diger blomst på. Con­taineren åpnes og folk får se bilder fra sitt hjem­st­ed, delta på lokale Kahoot-quiz og oppleve NRK gjen­nom VR-briller. Gjen­nom åtte uker med Som­mer­to­get får pub­likum ta del i vår felles his­to­rie på nye og ulike måter.

En del av folks hverdag

NRKs arkiv er pub­likums arkiv, for helt siden starten i 1933 har NRK vært en del av folks hverdag. I flere tiår har NRK doku­mentert nyheter, folk, sted­er og vik­tige hen­delser i lyd og bilder, i hele Norge. Vi sit­ter på en unik historie.

NRK Arkiv job­ber fortløpende med å åpne og dele våre arkiv, og på Som­mer­to­get 2017 fikk vi en ypperlig sjanse til å dele med folket der de er. Van­ligvis når vi snakker om “der de er” snakker vi om ulike nye dig­i­tale plat­tformer. Men denne gan­gen kom vi fysisk hjem til hjem­st­edet ditt. Med lokalt fokus skulle pub­likum kjenne at arkivet var “litt sitt”. Både NRK og folket skulle gjenkjenne, delta og dele.

NRK har pro­dusert flere VR-filmer som pub­likum fikk oppleve på Som­mer­to­get. Foto: Ole Kaland, NRK.

Hvordan da?

Vi var en aktiv del av pub­likum­sop­plevelsene på de 40 stasjonene hvor toget stop­pet. Sam­men med guider og NRK Super delte vi den gule con­taineren i midten av toget hvor vi arrangerte ulike pub­likum­sak­tiviteter for store og små.

Flipp­Klipp-gut­ta hold­er Kahoot i Rog­nan. Foto: Mari Skarnes

Lokal Kahoot-quiz på din stasjon

Like etter ankomst startet vi med Kahoot. Vi hadde med oss 80 quiz­er, to for hvert sted. Målet med disse var å skape liv, røre og stol­thet på stasjonene. Konkur­ransene var pop­ulære, og vi så at fam­i­li­er og ven­ner samar­bei­det om spørsmå­lene, som var hen­tet fra gam­le og nye TV- og radiosendinger.

Quizen besto av ti spørsmål, hvor tre av disse var lokale, resten var generelt NRK-stoff. Kahootene ble ofte holdt av kjente NRK-pro­fil­er og pro­gram­ledere som også del­tok på toget, til stor glede for publikum.

Kahoot i Mo i Rana. Foto: Anne Kirsten Bakke, NRK

Arkivvideoer på stasjonene: Vi har vært her før

NRK har vært i nesten hele Norge. Dette ville vi vise pub­likum med lokale arkivvideo­er fra alle stoppest­ed­er, 40 til sam­men, på storskjerm. Flere gjenkjente seg selv eller fam­i­lie, sted­er og bygninger og hen­delser. Det ble ofte lat­ter og diskusjon­er rundt vis­nin­gene, og det var tydelig glede over å få se igjen klip­pene fra sitt eget hjem­st­ed. Mange tok bilder for å vise dem til fam­i­lie og ven­ner hjemme.

VR-filmer fra NRK 

Tidligere i 2017, i forbindelse med hopp­konkur­ransen Raw Air, pro­duserte NRK Arkiv VR-fil­men “Hopplev360°” med arkiv­bilder og lyd. Her kan du hoppe på ski i Hol­menkollen, med gam­le opp­tak av kol­len­brølet og gjenkjen­nelige kom­men­ta­tor­er. I til­legg ble det pro­dusert en VR-film fra Som­mer­to­get med gut­ta fra Flipp­Klipp-stu­dio som også ble pre­sen­tert for publikum.

På hver stasjon fikk pub­likum oppleve virtuell virke­lighet (VR) gjen­nom disse NRK-pro­duk­sjonene. VR-bril­lene vak­te begeistring både hos små barn til vok­sne, og til og med beste­mor ville prøve.

Historiesanking – kan vi skape nye historier?

Vi hadde et ønske om å bruke arkivstof­fet vårt aktivt og ville under­søke føl­gende: Kunne vi bruke pub­likums reak­sjon­er på arkivinnhold til å skape nye his­to­ri­er vi ellers ikke ville fått? For å teste dette, laget vi ni his­to­riesank­ingssider på nrk.no.

Disse ble ikke gjort tilgjen­gelig på annet vis enn at vi opp­for­dret lokale ild­sjel­er til å spre dem i rel­e­vante, lokale Facebook-grupper.

Vi fikk napp, og flere gode his­to­ri­er ble skapt. Et eksem­pel er his­to­rien fra Tynset. Arkivet la ut et inter­vju med fire skoleelever fra 1986, hvor de sa at de skulle fly­tte fra Tynset når skolen var fer­dig. Pub­likum tipset oss om at alle fire hadde fly­t­tet tilbake, og vi sam­let dem på Tynset stasjon hvor de fikk se inter­vjuet fra 1986. Dette resul­terte i radiosak og videoinnslag på Facebook.

Vi opplevde at NRKs arkiv trig­ger følelser som skapte engas­je­ment. Dette engas­je­mentet skapte nye his­to­ri­er og opplevelser for pub­likum. Akku­rat det vi ønsket.

Som­mer­to­get, første dag før avreise.

Andre godbiter fra NRK-arkivet

Som­mer­to­get 2017 var et stunt vi lærte mye av. I til­legg til slike store pros­jek­ter, job­ber vi kon­tin­uerlig med å åpne og dele arkivet på andre måter. Vi har pub­lis­ert nesten hele TV-arkivet til NRK TV, og utval­gte his­toriske radioprogrammer.

I 2016 utviklet vi nos­tal­gitrip­pen «Mim­re», hvor du kan skrive inn årstal­let du ble født, for å se barne-TV fra din barn­dom­stid. Og mens vi job­bet med Mim­re, så vi at tan­n­puss har spilt en stor rolle i barne-TV. Så vi klip­pet ut alle san­gene om tan­n­puss og laget en tid­slin­je hvor du kan se og høre de kjente tan­n­puss­esan­gene.

Vi har også laget noen quiz­er på nrk.no: «Første gang på TV» og «Husker du disse barne-TV-san­gene?» Vi er svært aktive på sosiale medi­er, Face­book, Insta­gram og Twit­ter, hvor vi reak­tu­alis­er­er arkivstoff. I til­legg har vi vår egen arkivkat­e­gori på NRK TV.

Vi samar­bei­der også med NRK Teg­n­språk om å tilgjen­gelig­gjøre arkivøye­b­likk med teg­n­språk­tolk. For eksem­pel klip­pet hvor daværende NRK-kor­re­spon­dent Ole Torp redegjør for situ­asjo­nen den 11. sep­tem­ber 2001.

I fjor arrangerte vi en temakveld med his­toriske nyt­tårstaler på NRK2. Da kunne du se ti utval­gte statsmin­is­ter­taler fra hvert tiår fortløpende min­utt for minutt.

Vi har også delt Fjern­syn­steatret og Fil­mavisen med Euro­peana, den felle­seu­ropeiske åpne kun­st- og kul­tu­rut­still­in­gen på nett.

I år har vi også beg­y­nt å leke oss med innhold til smarthøyt­talere, for­di vi tror at arkiv­lyd vil fun­gere godt på denne nye plat­tfor­men. Vi har utviklet en pro­to­type med Ingrid Espelid Hov­igs stemme fra Fjern­syn­skjøkkenet. Her kan du be om en opp­skrift på vørter­brød, og få en steg-for-steg-opp­skrift mens du bak­er. Foreløpig er dette kun interne tester og utvikling.

Mulighetene for arkivstoff er mange, og vårt mål er å dele his­to­riene vi sit­ter på, i mange ulike sam­men­henger og på mange ulike måter. Hold utkikk!

Ta en titt på hva vi har laget

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen