Publikums arkiv: Slik deler NRK historien i nye sammenhenger

NRKs arkiv er publikums arkiv, og siden 1933 har NRK vært en del av folks hverdag. Våre ambisjoner om å være der folk er utgjør en lang tradisjon, og vi tar stadig sikte på å ta den til nye, digitale høyder.

Som­mer­en 2017: NRKs Som­mer­tog tøf­fer inn på sta­sjo­nen, i midt­en lyser en knall­gul con­tai­ner­vogn med en diger blomst på. Con­tai­ne­ren åpnes og folk får se bil­der fra sitt hjem­sted, del­ta på loka­le Kahoot-quiz og opp­le­ve NRK gjen­nom VR-bril­ler. Gjen­nom åtte uker med Som­mer­to­get får pub­li­kum ta del i vår fel­les his­to­rie på nye og uli­ke måter.

En del av folks hverdag

NRKs arkiv er pub­li­kums arkiv, for helt siden star­ten i 1933 har NRK vært en del av folks hver­dag. I fle­re tiår har NRK doku­men­tert nyhe­ter, folk, ste­der og vik­ti­ge hen­del­ser i lyd og bil­der, i hele Nor­ge. Vi sit­ter på en unik historie.

NRK Arkiv job­ber fort­lø­pen­de med å åpne og dele våre arkiv, og på Som­mer­to­get 2017 fikk vi en ypper­lig sjan­se til å dele med fol­ket der de er. Van­lig­vis når vi snak­ker om «der de er» snak­ker vi om uli­ke nye digi­ta­le platt­for­mer. Men den­ne gan­gen kom vi fysisk hjem til hjem­ste­det ditt. Med lokalt fokus skul­le pub­li­kum kjen­ne at arki­vet var «litt sitt». Både NRK og fol­ket skul­le gjen­kjen­ne, del­ta og dele.

NRK har pro­du­sert fle­re VR-fil­mer som pub­li­kum fikk opp­le­ve på Som­mer­to­get. Foto: Ole Kaland, NRK.

Hvordan da?

Vi var en aktiv del av pub­li­kums­opp­le­vel­se­ne på de 40 sta­sjo­ne­ne hvor toget stop­pet. Sam­men med guid­er og NRK Super del­te vi den gule con­tai­ne­ren i midt­en av toget hvor vi arran­ger­te uli­ke pub­li­kums­ak­ti­vi­te­ter for sto­re og små.

Flipp­Klipp-gut­ta hol­der Kahoot i Rog­nan. Foto: Mari Skarnes

Lokal Kahoot-quiz på din stasjon

Like etter ankomst star­tet vi med Kahoot. Vi had­de med oss 80 quizer, to for hvert sted. Målet med dis­se var å ska­pe liv, røre og stolt­het på sta­sjo­ne­ne. Kon­kur­ran­se­ne var popu­læ­re, og vi så at fami­li­er og ven­ner sam­ar­bei­det om spørs­må­le­ne, som var hen­tet fra gam­le og nye TV- og radiosendinger.

Quizen besto av ti spørs­mål, hvor tre av dis­se var loka­le, res­ten var gene­relt NRK-stoff. Kahoo­te­ne ble ofte holdt av kjen­te NRK-pro­fi­ler og pro­gram­le­de­re som også del­tok på toget, til stor gle­de for publikum.

Kahoot i Mo i Rana. Foto: Anne Kir­sten Bak­ke, NRK

Arkivvideoer på stasjonene: Vi har vært her før

NRK har vært i nes­ten hele Nor­ge. Det­te vil­le vi vise pub­li­kum med loka­le arkiv­vi­deo­er fra alle stoppe­ste­der, 40 til sam­men, på stor­skjerm. Fle­re gjen­kjen­te seg selv eller fami­lie, ste­der og byg­nin­ger og hen­del­ser. Det ble ofte lat­ter og dis­ku­sjo­ner rundt vis­nin­ge­ne, og det var tyde­lig gle­de over å få se igjen klip­pe­ne fra sitt eget hjem­sted. Man­ge tok bil­der for å vise dem til fami­lie og ven­ner hjemme.

VR-filmer fra NRK 

Tid­li­ge­re i 2017, i for­bin­del­se med hopp­kon­kur­ran­sen Raw Air, pro­du­ser­te NRK Arkiv VR-fil­men «Hopplev360°» med arkiv­bil­der og lyd. Her kan du hop­pe på ski i Hol­men­kol­len, med gam­le opp­tak av kol­len­brø­let og gjen­kjen­ne­li­ge kom­men­ta­to­rer. I til­legg ble det pro­du­sert en VR-film fra Som­mer­to­get med gut­ta fra Flipp­Klipp-stu­dio som også ble pre­sen­tert for publikum.

På hver sta­sjon fikk pub­li­kum opp­le­ve vir­tu­ell vir­ke­lig­het (VR) gjen­nom dis­se NRK-pro­duk­sjo­ne­ne. VR-bril­le­ne vak­te begeist­ring både hos små barn til voks­ne, og til og med beste­mor vil­le prøve.

Historiesanking – kan vi skape nye historier?

Vi had­de et øns­ke om å bru­ke arkiv­stof­fet vårt aktivt og vil­le under­sø­ke føl­gen­de: Kun­ne vi bru­ke pub­li­kums reak­sjo­ner på arkiv­inn­hold til å ska­pe nye his­to­ri­er vi ellers ikke vil­le fått? For å tes­te det­te, laget vi ni his­to­rie­san­kings­si­der på nrk.no.

Dis­se ble ikke gjort til­gjen­ge­lig på annet vis enn at vi opp­ford­ret loka­le ild­sje­ler til å spre dem i rele­van­te, loka­le Facebook-grupper.

Vi fikk napp, og fle­re gode his­to­ri­er ble skapt. Et eksem­pel er his­to­ri­en fra Tyn­set. Arki­vet la ut et inter­vju med fire skole­ele­ver fra 1986, hvor de sa at de skul­le flyt­te fra Tyn­set når sko­len var fer­dig. Pub­li­kum tip­set oss om at alle fire had­de flyt­tet til­ba­ke, og vi sam­let dem på Tyn­set sta­sjon hvor de fikk se inter­vju­et fra 1986. Det­te resul­ter­te i radio­sak og video­inn­slag på Facebook.

Vi opp­lev­de at NRKs arkiv trig­ger følel­ser som skap­te enga­sje­ment. Det­te enga­sje­men­tet skap­te nye his­to­ri­er og opp­le­vel­ser for pub­li­kum. Akku­rat det vi ønsket.

Som­mer­to­get, førs­te dag før avreise.

Andre godbiter fra NRK-arkivet

Som­mer­to­get 2017 var et stunt vi lær­te mye av. I til­legg til sli­ke sto­re pro­sjek­ter, job­ber vi kon­ti­nu­er­lig med å åpne og dele arki­vet på and­re måter. Vi har pub­li­sert nes­ten hele TV-arki­vet til NRK TV, og utvalg­te his­to­ris­ke radioprogrammer.

I 2016 utvik­let vi nos­tal­git­rip­pen «Mim­re», hvor du kan skri­ve inn års­tal­let du ble født, for å se bar­ne-TV fra din barn­doms­tid. Og mens vi job­bet med Mim­re, så vi at tann­puss har spilt en stor rol­le i bar­ne-TV. Så vi klip­pet ut alle san­ge­ne om tann­puss og laget en tids­lin­je hvor du kan se og høre de kjen­te tann­pus­se­san­ge­ne.

Vi har også laget noen quizer på nrk.no: «Førs­te gang på TV» og «Hus­ker du dis­se bar­ne-TV-san­ge­ne?» Vi er svært akti­ve på sosia­le medi­er, Face­bo­ok, Insta­gram og Twit­ter, hvor vi reak­tua­li­se­rer arkiv­stoff. I til­legg har vi vår egen arkiv­ka­te­go­ri på NRK TV.

Vi sam­ar­bei­der også med NRK Tegn­språk om å til­gjenge­lig­gjø­re arkiv­øye­blikk med tegn­språk­tolk. For eksem­pel klip­pet hvor davæ­ren­de NRK-kor­re­spon­dent Ole Torp rede­gjør for situa­sjo­nen den 11. sep­tem­ber 2001.

I fjor arran­ger­te vi en tema­kveld med his­to­ris­ke nytt­års­ta­ler på NRK2. Da kun­ne du se ti utvalg­te stats­mi­nis­ter­ta­ler fra hvert tiår fort­lø­pen­de minutt for minutt.

Vi har også delt Fjern­syns­teat­ret og Film­avi­sen med Euro­pea­na, den fel­les­euro­pe­is­ke åpne kunst- og kul­tur­ut­stil­lin­gen på nett.

I år har vi også begynt å leke oss med inn­hold til smart­høyt­ta­le­re, for­di vi tror at arkiv­lyd vil fun­ge­re godt på den­ne nye platt­for­men. Vi har utvik­let en proto­type med Ing­rid Espe­lid Hovigs stem­me fra Fjern­syns­kjøk­ke­net. Her kan du be om en opp­skrift på vør­ter­brød, og få en steg-for-steg-opp­skrift mens du baker. Fore­lø­pig er det­te kun inter­ne tes­ter og utvikling.

Mulig­he­te­ne for arkiv­stoff er man­ge, og vårt mål er å dele his­to­rie­ne vi sit­ter på, i man­ge uli­ke sam­men­hen­ger og på man­ge uli­ke måter. Hold utkikk!

Ta en titt på hva vi har laget

TEMA

N

RK

95 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen