Radiohistorien kommer nærmere

Hele NRKs radioarkiv er digitalisert, men til nå er bare en liten brøkdel åpent tilgjengelig på nett. Nasjonalbiblioteket åpner gradvis flere av de over 1,3 millioner radioklippene.

Nos­tal­gien vel­let ikke opp i meg, ei heller ble jeg grepet av en sår lengsel etter det gode, gam­le 80-tal­let. Men aut­en­tisiteten i radiok­lip­pene jeg snublet over i Nasjon­al­bib­liotekets NRK-arkiv, er det ingent­ing å utsette på.

Jeg var på jakt etter val­gkampinnslag, og fant to som hver på sin måte oppleves som rep­re­sen­ta­tive for perioden. 

I det første, fra 6. august 1985, rap­porteres det fra et val­gmøte med statsmin­is­ter Kåre Willoch på Hitra. Willoch advar­er i kjent stil mot økn­ing i offentlige utgifter. 

I det andre, fra 4. august 1989, sier Frem­skrittspar­ti­ets for­mann Carl I. Hagen i et inter­vju at vi i “vår sosial­is­tiske velferds­stat” må endre lover og regler slik at vi “beløn­ner de som står på og er skikke­lige”, i mot­set­ning til f.eks. alen­emø­dre og andre som, sier Hagen, vel­ter reg­nin­gen for valg de tar over på andre mennesker.

Dette er to av ca. 40000 klipp fra NRKs radioarkiv som nå kan lyttes til via Nasjon­al­bib­liotekets åpne net­tarkiv. Klip­pene er spredt over en peri­ode fra 1930 til i fjor. Dette er imi­dler­tid bare 3 pros­ent av hele arkivet, som omfat­ter over 1,3 mil­lion­er klipp. For å lytte til de øvrige klip­pene, må man opp­søke Nasjon­al­bib­lioteket fysisk.

Radiostemmer bak en Kurer i mai 1965: F.h. Kjell Thue, Johan Vigeland, Jon Anders Helseth.

Radiostem­mer bak en Kur­er i mai 1965: F.h. Kjell Thue, Johan Vige­land, Jon Anders Helseth.

Radioarkivet — den åpne delen — er også tilgjen­gelig for IT-utviklere via et pro­gram­mer­ings­grens­es­nitt (API). Det har vi benyt­tet oss av i Vox Pub­li­ca. Radioarkivet er en av tre nye eksterne kilder vi har lagt til på temasi­dene våre. Det var på temasi­dene om hen­holdsvis “val­gkamp” og “Carl I. Hagen” at jeg fant de to nevnte åttitallsklippene.

Opphavsretten begrenser

Det er opphavs­ret­ten som begrenser den åpne til­gan­gen til arkivet. Avtal­en med NRK gir Nasjon­al­bib­lioteket rett til å pub­lis­ere pro­gram­mer der NRK har alle rettigheter. 

“Dette eksklud­er­er fler­tal­let av pro­grammene, der det forekom­mer musikk, teater, hørespill, opplesning, kåseri, fore­drag som det ikke er skrevet avtaler om nettpub­lis­er­ing av. Kan­skje ca 10 pros­ent av pro­grammene slip­per gjen­nom dette nåløyet,” oppl­yser senior­råd­giv­er Karl Erik Ander­sen i Nasjon­al­bib­lioteket (NB) i en e‑post.

Arbei­det med å iden­ti­fis­ere pro­gram­mer som kan pub­lis­eres pågår fort­satt. Ander­sen oppl­yser at de nå går i gang med året 1960. Til nå er bare et fåtall innslag fra 1960- og 70-tal­let pub­lis­ert, så det åpne arkivet vil vokse med flere klipp framover. “Tiårene vi nå går løs på, har bety­delig flere pro­gram å vur­dere,” sier Andersen. 

Dagsnytt-sendinger merkes automa­tisk for pub­lis­er­ing. Nyhetssendinger vil med andre ord være over­rep­re­sen­tert i nettarkivet.

1,3 mil­lion­er klipp høres mye ut, men langt fra hele radio­his­to­rien er tatt vare på, forteller bib­liotekar Bir­git Stenseth.

– I starten av NRKs his­to­rie hadde de ikke råd til å bevare alt. Tapene var så dyre at de ble spilt over igjen og igjen. Så sent som på 1960-tal­let er det bare 25 pros­ent av radio­ma­te­ri­alet som er bevart, sier Stenseth. Først fra 1. jan­u­ar 1986 er alt mate­ri­ale bevart.

Radioinnsla­gene har to hov­ed­kilder, oppl­yser Ander­sen. Den ene er pro­gram­mer og innslag som har blitt bevart og beskrevet av NRKs arki­vavdel­ing. Den andre er opp­tak som NRK har lev­ert til Nasjon­al­bib­lioteket etter at loven om plik­tavlev­er­ing trådte i kraft i 1990. Mel­lom 1990 og 2004 ble opp­tak­ene lev­ert på fysiske for­mater (mag­net­bånd, CD osv.). Fra slut­ten av 2004 lev­er­er NRK mate­ri­alet som lyd­fil­er over nett. 

“Vi har kon­vert­ert en del fra fysisk for­mat til fil­er, men har mye igjen,” forteller Andersen.

Bare på 1990-tal­let ble det lev­ert 249000 pro­gram­mer til NB. Det åpne arkivet innehold­er til nå 11167 fil­er fra dette tiåret.

Slik kom­mer, eller kryper, radio­his­to­rien nærmere, men Ander­sen skulle gjerne sett en løs­ning på opphavs­retts­be­gren­snin­gen — som alt­så hold­er hun­dretusen­er av klipp unna det åpne nettet:

“Det er å håpe at vi en gang i framti­da får avtaler som lar oss pub­lis­ere alle pro­grammene, slik at vi slip­per å vente til 70 år etter at alle ret­tighet­sha­vere er døde!”

(Red. anm: Artikke­len ble opp­datert 23. august 2017 med en pre­sis­er­ing: Alt mate­ri­ale fra radioarkivet er bevart fra 1. jan­u­ar 1986).

TEMA

M

ediehis
torie

27 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen