Datatilsynet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Datatilsynet

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kunst i offentlige rom - KORO

  Datatilsynet

 • Bilde: Kunst i offentlige rom - KORO

  Datatilsynets kunstprosjektv "Privatlivets fred"

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  Måke 1.0

  Fra SNL

 • Datatilsynet

  Datatilsynet er et offentlig kontrollorgan som har ansvar for at personvern og sikkerhet er ivaretatt i behandling av digitale dataregistre.Tilsynet skal holde seg orientert om bruken av personregistre, gi råd om personvern og datasikring, kontrollere at lovgivningen blir fulgt og føre oversikt over eksisterende personregistre. Datatilsynet har myndighet til å godkjenne bruk av personopplysninger og kameraovervåkning, og kan i den forbindelse utstede bøter i tilfelle overtredelser.Datatilsynet skal også behandle klager fra allmennheten som gjelder registrering og bruk av personopplysninger i privat næringsvirksomhet, foreninger, offentlige organer med mer, og har myndighet til å gi konsesjon til opprettelse av personregistre som skal gjøre bruk av elektroniske hjelpemidler, og andre registre som skal inneholde særlig følsomme opplysninger.Tilsynet ble opprettet i 1978 i henhold til lov om personregistre m.m., fra 2000 personopplysningsloven.

 • personopplysningsloven

  Personopplysningsloven er en norsk lov med formål å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger.Personopplysningsloven, eller Lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000, med den tilhørende personopplysningsforskriften av 15. desember 2000, erstattet med virkning fra 1. januar 2001 den tidligere personregisterloven.

  Fra wikipedia

 • Bjørn Erik Thon

  For andre med samme etternavn, se ThonBjørn Erik Thon (født 6.

 • Datatilsynet (Norge)

  Datatilsynet er et norsk, uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Kommunal- og moderniseringsdepartementet, opprettet 1.

 • Personopplysningsloven

  Lov om behandling av personopplysninger (kortnavn: personopplysningsloven) er en norsk lov som utgjør den viktigste rettskilden innen beskyttelse av personvern.