Datatilsynet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Datatilsynet

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kunst i offentlige rom - KORO

  Datatilsynet

 • Bilde: Kunst i offentlige rom - KORO

  Datatilsynets kunstprosjektv "Privatlivets fred"

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  Måke 1.0

  Fra SNL

 • Datatilsynet

  Datatilsynet, offentlig kontrollorgan opprettet 1978 i henhold til lov om personregistre m.m., fra 2000 personopplysningsloven.Tilsynet skal holde seg orientert om bruken av personregistre, gi råd om personvern og datasikring, kontrollere at lovgivningen blir fulgt og føre oversikt over eksisterende personregistre. Datatilsynet skal også behandle klager fra allmennheten som gjelder registrering og bruk av personopplysninger i privat næringsvirksomhet, foreninger, offentlige organer m.m., og har myndighet til å gi konsesjon til opprettelse av personregistre som skal gjøre bruk av elektroniske hjelpemidler, og andre registre som skal inneholde særlig følsomme opplysninger.Datatilsynet er fra 2006 underlagt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet..

 • personopplysningsloven

  Personopplysningsloven er en lov med formål om å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger.Lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000 med den tilhørende personopplysningsforskriften av 15. desember 2000 erstattet med virkning fra 1. januar 2001 den tidligere personregisterloven. Personopplysningsloven gjennomfører EUs personopplysningsdirektiv (direktiv 95/46/EF) i norsk rett..

  Fra wikipedia

 • Datatilsynet (Norge)

  Datatilsynet er et norsk, uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Kommunal- og moderniseringsdepartementet, opprettet 1.

 • Personopplysningsloven

  Lov om behandling av personopplysninger (kortnavn: personopplysningsloven) er en norsk lov som utgjør den viktigste rettskilden innen beskyttelse av personvern.

 • Personvern

  Personvern er ivaretakelse av personlig integritet og ivaretakelse av enkeltindividers mulighet for privatliv, selvbestemmelse (autono­mi) og selvutfoldelse.