Datatilsynet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kunst i offentlige rom - KORO

  Datatilsynet

 • Bilde: Kunst i offentlige rom - KORO

  Datatilsynets kunstprosjektv "Privatlivets fred"

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  Måke 1.0

  Fra SNL

 • Datatilsynet

  Datatilsynet er et offentlig kontrollorgan som har ansvar for at personvern og sikkerhet er ivaretatt i behandling av digitale dataregistre. Tilsynet skal holde seg orientert om bruken av personregistre, gi råd om personvern og datasikring, kontrollere at lovgivningen blir fulgt og føre oversikt over eksisterende personregistre. Datatilsynet har myndighet til å godkjenne bruk av personopplysninger og kameraovervåkning, og kan i den forbindelse utstede bøter i tilfelle overtredelser.Datatilsynet skal også behandle klager fra allmennheten som gjelder registrering og bruk av personopplysninger i privat næringsvirksomhet, foreninger, offentlige organer med mer, og har myndighet til å gi konsesjon til opprettelse av personregistre som skal gjøre bruk av elektroniske hjelpemidler, og andre registre som skal inneholde særlig følsomme opplysninger.Tilsynet ble opprettet i 1978 i henhold til lov om personregistre m.m., fra 2000 personopplysningsloven.

 • blankofullmakt

  Blankofullmakt er en fullmakt som gir mottakeren uinnskrenkede rettigheter. Opprinnelig var blankofullmakt en faktisk fullmakt med åpne steder i teksten som kunne utfylles av fullmektigen. I dag brukes uttrykket for det meste om noen som har fått for stor frihet til å definere egne rettigheter.  .

  Fra wikipedia

 • Datatilsynet (Danmark)

  Datatilsynet er et uavhengig statlig tilsyn som organisatorisk hører under Justisministeriet, som dog ikke har instruksjonsmyndighet over tilsynet.

 • Datatilsynet (Norge)

  Datatilsynet er et norsk, uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Kommunal- og moderniseringsdepartementet, opprettet 1.

 • Det europeiske datatilsynet

  Det europeiske datatilsynet er en uavhengig tilsynsmyndighet i Den europeiske union (EU) med oppdrag å overvåke og garantere implementeringen av unionens bestemmelser om behandling av personopplysninger med formål å sikre beskyttelsen av fysiske personers grunnleggende fri- og rettigheter.