Datatilsynet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Datatilsynet

  Datatilsynet er et offentlig norsk kontrollorgan som har ansvar for at personvern og sikkerhet er ivaretatt i behandling av digitale dataregistre. Tilsynet skal holde seg orientert om bruken av personregistre, gi råd om personvern og datasikring, kontrollere at lovgivningen blir fulgt og føre oversikt over eksisterende personregistre. Datatilsynet har myndighet til å godkjenne bruk av personopplysninger og kameraovervåkning, og kan i den forbindelse utstede bøter i tilfelle overtredelser.

 • blankofullmakt

  Blankofullmakt er en fullmakt som gir mottakeren uinnskrenkede rettigheter. Opprinnelig var blankofullmakt en faktisk fullmakt med åpne steder i teksten som kunne utfylles av fullmektigen. I dag brukes uttrykket for det meste om noen som har fått for stor frihet til å definere egne rettigheter. .

  Fra wikipedia

 • Datatilsynet (Danmark)

  Datatilsynet er et uavhengig statlig tilsyn som organisatorisk hører under Justisministeriet, som dog ikke har instruksjonsmyndighet over tilsynet.

 • Datatilsynet (Norge)

  Datatilsynet er et norsk, uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Kommunal- og moderniseringsdepartementet, opprettet 1.

 • IP-adresse

  En IP-adresse, (av engelsk: Internet Protocol address) er en unik identifikator eller adresse som tildeles en enhet, for eksempel en PC eller en skriver i et TCP/IP-basert datanettverk.