Datatilsynet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Datatilsynet

  Datatilsynet er et offentlig norsk kontrollorgan som har ansvar for at personvern og sikkerhet er ivaretatt i behandling av digitale dataregistre. Tilsynet skal holde seg orientert om bruken av personregistre, gi råd om personvern og datasikring, kontrollere at lovgivningen blir fulgt og føre oversikt over eksisterende personregistre. Datatilsynet har myndighet til å godkjenne bruk av personopplysninger og kameraovervåkning, og kan i den forbindelse utstede bøter i tilfelle overtredelser.

 • Bjørn Erik Thon

  Bjørn Erik Thon er en norsk offentlig tjenestemann som siden 2010 er direktør i Datatilsynet og fra 2022 er er likestillings- og diskrimineringsombud. Thon har også vært aktiv som politiker for Venstre, og forfattet flere bøker, både romaner og sakprosa. Thon er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han var politisk rådgiver for Odd Einar Dørum i Justisdepartementet fra 1999 til 2000, lokalpolitiker i Oslo, seksjonssjef og avdelingsdirektør i Forbrukerrådet.

  Fra wikipedia

 • Datatilsynet (Danmark)

  Datatilsynet er et uavhengig statlig tilsyn som organisatorisk hører under Justisministeriet, som dog ikke har instruksjonsmyndighet over tilsynet.

 • Datatilsynet (Norge)

  Datatilsynet er et norsk, uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Kommunal- og moderniseringsdepartementet, opprettet 1.

 • Det europeiske datatilsynet

  Det europeiske datatilsynet er en uavhengig tilsynsmyndighet i Den europeiske union (EU) med oppdrag å overvåke og garantere implementeringen av unionens bestemmelser om behandling av personopplysninger med formål å sikre beskyttelsen av fysiske personers grunnleggende fri- og rettigheter.