Ukens medienyheter: Hatefulle ytringer, sporing og cookies

I Frankrike er det nå vedtatt en lov som ikke tillater hatefulle ytringer på nett, NRK kommer med en avsløring av applikasjoner som sporer nordmenns bevegelser, og EU har endret retningslinjene for nettsiders informasjonslagring.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Hver fredag vil utval­gte nyhetssak­er pub­lis­eres her på Vox Publica.


Frankrike innfører lov mot hatefulle ytringer på nett

Den franske nasjon­al­for­sam­lin­gen har ved­tatt en lov som for­byr hate­fulle ytringer på sosiale medi­er og i søke­mo­tor­er. Rasis­tiske ytringer, vold­sopp­for­dringer eller religiøst krenk­ende utsagn må fjernes innen 24 timer for å unngå bøter. Ikke alle er fornøyd med den nye loven. Kri­tik­erne under­strek­er at ytrings­fri­heten kan begrens­es, da de sosiale medi­ene trolig vil være kjapt ute med å slette og/eller sen­surere kon­tro­ver­sielt innhold i frykt for bøter.

LES MER HOS JOURNALISTEN (14/05/2020)


NRK avslører detaljert sporing av nordmenns bevegelser

NRK avs­lørte før hel­gen at det foregår omfat­tende sporing av oss som data­brukere via ulike apper. En rekke apper kart­leg­ger posisjo­nen vi er i til enhver tid, og vil på denne måten kunne vise hvor vi van­ligvis beveg­er oss — eller avvik fra van­lige oppholdsst­ed­er. Tilsynela­tende uskyldige grati­s­ap­per ber om til­gang til posisjo­nen din, og tjen­er penger på å selge opplysnin­gene de sam­ler inn. Fra et engel­sk fir­ma fikk NRK kjøpt detal­jerte posisjons­da­ta som blant annet viste nord­menns opphold på syke­hus og kris­esen­tre. Datatil­synet skal nå granske selskapet.

LES MER HOS NRK (11/05/2020)


EU med oppdaterte retningslinjer for bruk av cookies

Inn­førin­gen av GDPR i 2018 førte til en rekke endringer i måten nettst­ed­er lagr­er infor­masjon og sporer bruk­erne sine på. Nå har EU opp­datert reg­lene for nettsiders bruk av cook­ies, skriv­er Helt Dig­i­tal. Der­som bruk­eren sier nei til bruk av cook­ies får det ikke ha neg­a­tive kon­sekvenser, og nettsi­den kan heller ikke nek­te bruk­eren til­gang til innhold. Scrolling eller bruk av nettsider reg­nes ikke som et gyldig sam­tykke for bruk av infor­masjon­skap­sler. De opp­daterte ret­ningslin­jene kan få kon­sekvenser for blant andre mediehusenes nettsider, med min­dre de endr­er på dagens praksis.

LES RETNINGSLINJENE HER.


Besøk Medienorge for å lese enda flere medienyheter.

TEMA

S

osiale
medier

67 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen