Ukens medienyheter: Hatefulle ytringer, sporing og cookies

I Frankrike er det nå vedtatt en lov som ikke tillater hatefulle ytringer på nett, NRK kommer med en avsløring av applikasjoner som sporer nordmenns bevegelser, og EU har endret retningslinjene for nettsiders informasjonslagring.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Hver fre­dag vil utvalg­te nyhets­sa­ker pub­li­se­res her på Vox Publica.


Frankrike innfører lov mot hatefulle ytringer på nett

Den frans­ke nasjo­nal­for­sam­lin­gen har ved­tatt en lov som for­byr hate­ful­le ytrin­ger på sosia­le medi­er og i søke­mo­to­rer. Rasis­tis­ke ytrin­ger, volds­opp­ford­rin­ger eller reli­giøst kren­ken­de utsagn må fjer­nes innen 24 timer for å unn­gå bøter. Ikke alle er for­nøyd med den nye loven. Kri­ti­ker­ne under­stre­ker at ytrings­fri­he­ten kan begren­ses, da de sosia­le medie­ne tro­lig vil være kjapt ute med å slet­te og/eller sen­su­re­re kon­tro­ver­si­elt inn­hold i frykt for bøter.

LES MER HOS JOURNALISTEN (14/05/2020)


NRK avslører detaljert sporing av nordmenns bevegelser

NRK avslør­te før hel­gen at det fore­går omfat­ten­de spo­ring av oss som data­bru­ke­re via uli­ke apper. En rek­ke apper kart­leg­ger posi­sjo­nen vi er i til enhver tid, og vil på den­ne måten kun­ne vise hvor vi van­lig­vis beve­ger oss — eller avvik fra van­li­ge opp­holds­ste­der. Til­syne­la­ten­de uskyl­di­ge gra­tis­ap­per ber om til­gang til posi­sjo­nen din, og tje­ner pen­ger på å sel­ge opp­lys­nin­ge­ne de sam­ler inn. Fra et engelsk fir­ma fikk NRK kjøpt detal­jer­te posi­sjons­data som blant annet vis­te nord­menns opp­hold på syke­hus og krise­sent­re. Data­til­sy­net skal nå grans­ke selskapet.

LES MER HOS NRK (11/05/2020)


EU med oppdaterte retningslinjer for bruk av cookies

Inn­fø­rin­gen av GDPR i 2018 før­te til en rek­ke end­rin­ger i måten nett­ste­der lag­rer infor­ma­sjon og spo­rer bru­ker­ne sine på. Nå har EU opp­da­tert reg­le­ne for nett­si­ders bruk av cookies, skri­ver Helt Digi­tal. Der­som bru­ke­ren sier nei til bruk av cookies får det ikke ha neg­a­ti­ve kon­se­kven­ser, og nett­si­den kan hel­ler ikke nek­te bru­ke­ren til­gang til inn­hold. Scrol­ling eller bruk av nett­si­der reg­nes ikke som et gyl­dig sam­tyk­ke for bruk av infor­ma­sjons­kaps­ler. De opp­da­ter­te ret­nings­lin­je­ne kan få kon­se­kven­ser for blant and­re medie­hu­se­nes nett­si­der, med mind­re de end­rer på dagens praksis.

LES RETNINGSLINJENE HER.


Besøk Medie­nor­ge for å lese enda fle­re medienyheter.

TEMA

S

osiale
medier

66 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen