Deleknappen som ikke sladrer til Facebook

Deleknappene du vanligvis ser på nettsider overvåker nettbruken din og sender dataene til Facebook, Twitter & co. Men det finnes et alternativ som ivaretar personvernet.

På den­ne siden ser du logo­ene til Face­bo­ok, Twit­ter og Goog­le. Jada, det er de såkal­te dele­kna­ppe­ne du har sett mil­lio­ner av gan­ger før. Som kjent er de der for å gjø­re det lett å spre – «dele» – artik­ke­len slik at den blir opp­da­get og lest av flest mulig.

Men det er en for­skjell. Løs­nin­gen Vox Pub­li­cas dele­kna­pper er basert på, utvik­let av det tys­ke tek­no­logima­ga­si­net c’t, iva­re­tar nem­lig per­son­ver­net ditt på en måte van­li­ge dele­kna­pper ikke gjør.

Lekker data

Når du besø­ker en nett­side med en av de van­ligst bruk­te dele­kna­ppe­ne, over­fø­res infor­ma­sjon om din IP-adres­se og net­t­at­ferd til Face­bo­ok, Twit­ter og and­re sosia­le medie­tje­nes­ter, og det også uten at du benyt­ter deg av dele­kna­ppen. Over­vå­kin­gen av nett­bru­ken fore­går i bak­grun­nen. «Bak» dele­kna­ppe­ne er kode som stam­mer direk­te fra Face­bo­ok & co. Du behø­ver hel­ler ikke være log­get inn på en tje­nes­te, si Face­bo­ok, for at det­te skal skje. Ja, du behø­ver ikke være bru­ker av tje­nes­ten i det hele tatt. Face­bo­ok lag­rer data­ene uan­sett, og bru­ker dem til f.eks. å til­by annon­ser som er til­pas­set dine inter­es­ser (så godt de kla­rer – det­te lyk­kes som kjent ikke bestan­dig).

Er du inn­log­get på Face­bo­ok i sam­me nett­le­ser, er du enda mer gjen­nom­sik­tig. Da avstem­mes også data­ene med det Face­bo­ok ellers vet om deg via kon­to­en din hos dem.

En vik­tig grunn til at nett­si­der benyt­ter seg av dis­se kna­ppe­ne, er at de kan vise infor­ma­sjon om antall gan­ger artik­ke­len har blitt delt. Det­te lar seg ikke gjø­re uten at kna­ppe­ne kob­ler seg opp mot dele­tje­nes­te­nes sys­te­mer. Der­som nett­ste­det kun bru­ker van­li­ge html-len­ker i dele­kna­ppe­ne vil ikke noe data lek­kes til dele­tje­nes­te­ne før en kna­pp tryk­kes på, men kna­ppe­ne vil hel­ler ikke vise antall delin­ger. Det­te er en løs­ning Data­til­sy­net bru­ker på sine nett­si­der.

«Shariff» bedrer personvernet

En tysk dom­stol avgjor­de tid­li­ge­re i år at bruk av Face­bo­oks «liker»-knapp på nett­ste­der utgjør et brudd på per­son­vern­be­stem­mel­se­ne. Hvis den skul­le vært til­latt, måt­te bru­ke­ren eks­pli­sitt god­kjen­ne data­over­fø­rin­gen på hver nett­side før den fin­ner sted. En por­tal for tys­ke nett­bu­tik­ker anbe­fa­ler sine med­lem­mer at man enten drop­per «liker»-knappen helt, eller bru­ker «Sha­riff», alter­na­ti­vet fra c’t som du ser i aksjon på den­ne siden.

«Sha­riff» fun­ge­rer i kort­het slik: Selve kna­ppe­ne er i utgangs­punk­tet van­li­ge html-len­ker. Når du går inn på en Vox Pub­li­ca-artik­kel, over­fø­res ingen data til Face­bo­ok & co. Det Sha­riff gjør i til­legg til det­te er å la nett­ste­det selv kon­tak­te sys­te­me­ne til dele­tje­nes­te­ne for å vise antall delin­ger. Der­med vil det ikke være noe kode som kjø­rer i bru­ker­nes nett­le­se­re som kon­tak­ter dele­tje­nes­te­ne før en bru­ker fak­tisk tryk­ker på en av dele­kna­ppe­ne.

Sha­riff har fått stor utbre­del­se i Tysk­land, der tuse­ner av nett­ste­der har tatt det i bruk.

Koden er gjort til­gjen­ge­lig på Git­hub med en fri lisens.

Vi har tatt en snar­vei og inte­grert Sha­riff ved hjelp av en pro­gram­ut­vi­del­se for Word­Press.

Men trengs knappene i det hele tatt?

Åtte av ti nord­menn synes det er ube­ha­ge­lig at nett­ak­tø­rer sam­ler data om oss på net­tet for at vi skal bli ser­vert til­pas­set rekla­me, iføl­ge en under­sø­kel­se Data­til­sy­net og Tek­no­logi­rå­det pre­sen­ter­te tid­li­ge­re i år.

Alt­så skul­le vi tro at til­tak som Sha­riff hil­ses vel­kom­men av man­ge.

En annen løs­ning er natur­lig­vis å kut­te ut kna­ppe­ne helt. Ida Jack­son i kon­su­lent­sel­ska­pet Net­li­fe mener for eksem­pel at vi ikke tren­ger dem. Det er and­re måter å dele inn­hold på enn via kna­ppe­ne, og hvor man­ge nett­sted-eiere har egent­lig under­søkt hvor ofte bru­ker­ne fak­tisk benyt­ter seg av dele­kna­ppe­ne?

Selv om ikke alle nett­ste­der kvit­ter seg med lek­ken­de dele­kna­pper, fin­nes det fort­satt mulig­he­ter for for­bru­ke­re å beskyt­te seg. Leve­ran­dø­re­ne av inter­nett­re­kla­me har gått sam­men om å lage siden www.youronlinechoices.com. Den gir deg en over­sikt over hvil­ke cookies som er instal­lert i nett­le­se­ren din som sam­ler inn data for reklame­til­by­der­ne. Her kan du selv bestem­me hvil­ken infor­ma­sjon du vil dele.

Man­ge aktø­rer sam­ler data om oss på man­ge uli­ke måter. Både bru­ke­re og nett­sted-eiere må bli mer bevisst om hvor­dan det skjer, med hvil­ket for­mål og til hvil­ken nyt­te. Dele­kna­ppe­ne er i hvert fall et sted å star­te bevisst­gjø­rings­pro­ses­sen.

TEMA

P

ersonve
rn

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Bra med bevisst­het rundt det­te, Olav, som jeg mener har vært skrem­men­de lav hos medie­ne siden Face­bo­ok lan­ser­te sin Open Graph i 2011. De har jo gitt Face­bo­ok mil­li­ar­der i gra­tis reklame­plass med sine Face­bo­ok-bok­ser uten å ten­ke på kon­se­kven­se­ne. I dag ser vi resul­ta­tet og det er lite selv­re­flek­sjon rundt sitt eget bidrag til det­te.

til toppen