Deleknappen som ikke sladrer til Facebook

Deleknappene du vanligvis ser på nettsider overvåker nettbruken din og sender dataene til Facebook, Twitter & co. Men det finnes et alternativ som ivaretar personvernet.

På denne siden ser du logoene til Face­book, Twit­ter og Google. Jada, det er de såkalte delek­nap­pene du har sett mil­lion­er av ganger før. Som kjent er de der for å gjøre det lett å spre – “dele” – artikke­len slik at den blir oppdaget og lest av flest mulig.

Men det er en forskjell. Løs­nin­gen Vox Pub­li­cas delek­nap­per er basert på, utviklet av det tyske teknologima­gasinet c’t, ivare­tar nem­lig per­son­ver­net ditt på en måte van­lige delek­nap­per ikke gjør.

Lekker data

Når du besøk­er en nett­side med en av de van­ligst bruk­te delek­nap­pene, over­føres infor­masjon om din IP-adresse og net­tat­ferd til Face­book, Twit­ter og andre sosiale medi­et­jen­ester, og det også uten at du benyt­ter deg av delek­nap­pen. Overvåkin­gen av net­tbruken foregår i bak­grun­nen. “Bak” delek­nap­pene er kode som stam­mer direk­te fra Face­book & co. Du behøver heller ikke være logget inn på en tjen­este, si Face­book, for at dette skal skje. Ja, du behøver ikke være bruk­er av tjen­esten i det hele tatt. Face­book lagr­er dataene uansett, og bruk­er dem til f.eks. å til­by annonser som er tilpas­set dine inter­ess­er (så godt de klar­er – dette lykkes som kjent ikke bestandig).

Er du innlogget på Face­book i samme net­tleser, er du enda mer gjen­nom­sik­tig. Da avstemmes også dataene med det Face­book ellers vet om deg via kon­toen din hos dem.

En vik­tig grunn til at nettsider benyt­ter seg av disse knap­pene, er at de kan vise infor­masjon om antall ganger artikke­len har blitt delt. Dette lar seg ikke gjøre uten at knap­pene kobler seg opp mot delet­jen­estenes sys­te­mer. Der­som nettst­edet kun bruk­er van­lige html-lenker i delek­nap­pene vil ikke noe data lekkes til delet­jen­estene før en knapp trykkes på, men knap­pene vil heller ikke vise antall delinger. Dette er en løs­ning Datatil­synet bruk­er på sine nettsider.

“Shariff” bedrer personvernet

En tysk dom­stol avgjorde tidligere i år at bruk av Face­books “liker”-knapp på nettst­ed­er utgjør et brudd på per­son­vernbestem­melsene. Hvis den skulle vært tillatt, måtte bruk­eren eksplisitt god­kjenne dataover­førin­gen på hver nett­side før den finner sted. En por­tal for tyske net­tbu­tikker anbe­faler sine medlem­mer at man enten drop­per “liker”-knappen helt, eller bruk­er “Shar­iff”, alter­na­tivet fra c’t som du ser i aksjon på denne siden.

“Shar­iff” fun­ger­er i kor­thet slik: Selve knap­pene er i utgangspunk­tet van­lige html-lenker. Når du går inn på en Vox Pub­li­ca-artikkel, over­føres ingen data til Face­book & co. Det Shar­iff gjør i til­legg til dette er å la nettst­edet selv kon­tak­te sys­temene til delet­jen­estene for å vise antall delinger. Dermed vil det ikke være noe kode som kjør­er i bruk­ernes net­tle­sere som kon­tak­ter delet­jen­estene før en bruk­er fak­tisk trykker på en av deleknappene.

Shar­iff har fått stor utbre­delse i Tysk­land, der tusen­er av nettst­ed­er har tatt det i bruk.

Koden er gjort tilgjen­gelig på Github med en fri lisens.

Vi har tatt en snarvei og inte­gr­ert Shar­iff ved hjelp av en pro­gra­mutvidelse for Word­Press.

Men trengs knappene i det hele tatt?

Åtte av ti nord­menn synes det er ube­hagelig at net­tak­tør­er sam­ler data om oss på net­tet for at vi skal bli servert tilpas­set reklame, ifølge en under­søkelse Datatil­synet og Teknolo­girådet pre­sen­terte tidligere i år.

Alt­så skulle vi tro at tiltak som Shar­iff hilses velkom­men av mange.

En annen løs­ning er naturligvis å kutte ut knap­pene helt. Ida Jack­son i kon­sulentsel­skapet Netlife men­er for eksem­pel at vi ikke trenger dem. Det er andre måter å dele innhold på enn via knap­pene, og hvor mange nettst­ed-eiere har egentlig under­søkt hvor ofte bruk­erne fak­tisk benyt­ter seg av deleknappene?

Selv om ikke alle nettst­ed­er kvit­ter seg med lekkende delek­nap­per, finnes det fort­satt muligheter for for­brukere å beskytte seg. Leverandørene av inter­net­treklame har gått sam­men om å lage siden www.youronlinechoices.com. Den gir deg en over­sikt over hvilke cook­ies som er installert i net­tle­seren din som sam­ler inn data for reklametil­by­derne. Her kan du selv bestemme hvilken infor­masjon du vil dele.

Mange aktør­er sam­ler data om oss på mange ulike måter. Både brukere og nettst­ed-eiere må bli mer bevisst om hvor­dan det skjer, med hvilket for­mål og til hvilken nytte. Delek­nap­pene er i hvert fall et sted å starte bevisstgjøringsprosessen.

TEMA

P

ersonve
rn

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Erik Bugge says:

    Bra med bevis­s­thet rundt dette, Olav, som jeg men­er har vært skrem­mende lav hos medi­ene siden Face­book lanserte sin Open Graph i 2011. De har jo gitt Face­book mil­liarder i gratis reklame­plass med sine Face­book-bokser uten å tenke på kon­sekvensene. I dag ser vi resul­tatet og det er lite selvre­flek­sjon rundt sitt eget bidrag til dette.

til toppen