Ukens medienyheter: Personvern, oppkjøp og musikkbransjen

Spotify leverer positivt driftsresultat for første gang, Datatilsynet kritiserer forslag til ny e-lov, intensivordningens pengepott for 2019 er brukt opp og Norsk Journalistlag er misfornøyde med regjeringens forslag til endringer i kildevernreglene. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Journalistene misfornøyd med nytt kildevern

Norsk Jour­nal­ist­lag (NJ) har i mange år øns­ket å få styr­ket kilde­v­er­net for pressen i Norge, på lin­je med lovver­ket man har i Sverige. Etter at Stortinget ba reg­jerin­gen utrede spørsmålet, har Justis­de­parte­mentet sendt et lov­forslag på høring. Men NJ er ikke fornøyd og men­er forslaget ikke er en reell forbedring. Jour­nal­is­tene men­er Justis­de­parte­mentet ikke har forstått hva Stortinget har bedt om.

LES MER HOS JOURNALISTEN (11/02/2019)

Insentivordningens pengepott for 2019 er brukt opp

Norsk filmin­sti­tutt har tilbudt insen­tivtil­skudd på til sam­men 75 mil­lion­er kro­ner til én inter­nasjon­al stor­film og dra­mase­riene Vill­mark og Fen­ris. Dermed er årets penge­pott allerede tom. Spille­filmen har søkt tilskudd under navnet B25, og det er den 25. spille­filmen om James Bond som skjuler seg bak navnet. Det er ennå ikke avgjort hvorvidt fil­men skal spille inn enkelte scener i Norge, da pro­dusen­tene først må god­ta tilbudet fra Norsk filmin­sti­tutt. Svar­fris­ten er rundt april.

LES MER HOS NFI
LES MER HOS NRK (11/02/2019)

Økt inntektsgap mellom kvinnelige og mannlige artister

En fer­sk BI-rap­port påstår at kjønns­forskjel­lene styrkes med dig­i­talis­erin­gen av musikkbran­sjen i Norge. Det er særlig i det øvre inntek­tssjik­tet kvin­ne­an­de­len går ned. Tall fra ret­tighet­sor­gan­isas­jo­nen Tono vis­er det samme: Én pros­ent av medlemmene får utbe­talt 20 pros­ent av mid­lene – og av disse top­partis­tene er kun ni pros­ent kvin­ner. Kvin­nelige artis­ter utgjør 21 pros­ent av Tonos medlemmer. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (11/02/2019)

Bonnier og Amedia har kjøpt aviskonsernet Mittmedia

Det svenske lokalaviskon­ser­net Mitt­media er kjøpt av Bon­nier News Group og Ame­dia. Aviskon­ser­net består av 28 lokalavis­er, og har i lang tid slitt med økonomien. I til­legg til abon­nementsavisene eier Mitt­media ni grati­savis­er. Bon­nier News vil eie 80 pros­ent og Ame­dia 20 pros­ent. Også Polaris var inter­essert i over­takelse, men tapte budrunden. 

LES MER HOS KAMPANJE (08/02/2019)

Forlagene kutter i sakprosa

Sal­get av norsk sakprosa falt med 7,3 pros­ent i fjor. Før jul meldte Cap­pe­len Damm nedbe­man­ning i sakprosaredak­sjo­nen og reduk­sjon av antall utgivelser. Nå kut­ter også Vig­mostad & Bjørge i sakprosaredak­sjo­nen. Omset­nin­gen for sjan­geren har sun­ket jevnt de tre siste årene. I Gylden­dal var 2018 der­i­mot et godt år for sakprosa, men for­laget sier de er klar over utfordringene.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (08/02/2019)

Datatilsynet hardt ut mot ny e‑lov

Forslaget til ny lov for Etter­ret­ningst­jen­esten er nå ute på høring. Forslaget innebær­er at etter­ret­ningst­jen­esten kan lagre meta­da­ta – blant annet navn og tid­spunkt for kom­mu­nikasjon – i opp­til 18 måned­er under gitte betingelser. Ifølge Datatil­synet bry­ter forslaget med Grunnlovens para­graf 102 om rett til pri­vatliv, og de fryk­ter nord­menn i større grad vil bli eng­stelig for hva de sier og hvem de kom­mu­nis­er­er med.

LES MER HOS NRKBETA (07/02/2019)

Vekst og oppkjøp for Spotify

Resul­tatet for fjerde kvar­tal 2018 vis­er at Spo­ti­fy for første gang lev­erte et pos­i­tiv drift­sre­sul­tat. Strøm­met­jen­esten har nå 96 mil­lion­er pre­mi­um­brukere, mot 71 mil­lion­er ett år tidligere. Sam­tidig melder Spo­ti­fy opp­kjøp av pod­kast­sel­skapene Gim­let Media og Anchor. Strømme­sel­skapet plan­leg­ger å bruke opp mot 500 mil­lion­er dol­lar på frem­tidi­ge opp­kjøp i sitt forsøk på å ekspan­dere virk­somheten utover musikkstrømming. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (07/02/2019)

TEMA

K

ildever
n

17 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen