Ukens medienyheter: Personvern, oppkjøp og musikkbransjen

Spotify leverer positivt driftsresultat for første gang, Datatilsynet kritiserer forslag til ny e-lov, intensivordningens pengepott for 2019 er brukt opp og Norsk Journalistlag er misfornøyde med regjeringens forslag til endringer i kildevernreglene. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Journalistene misfornøyd med nytt kildevern

Norsk Jour­na­list­lag (NJ) har i man­ge år øns­ket å få styr­ket kilde­ver­net for pres­sen i Nor­ge, på lin­je med lov­ver­ket man har i Sve­ri­ge. Etter at Stor­tin­get ba regje­rin­gen utre­de spørs­må­let, har Jus­tis­de­par­te­men­tet sendt et lov­for­slag på høring. Men NJ er ikke for­nøyd og mener for­sla­get ikke er en reell for­bed­ring. Jour­na­lis­te­ne mener Jus­tis­de­par­te­men­tet ikke har for­stått hva Stor­tin­get har bedt om.

LES MER HOS JOURNALISTEN (11/02/2019)

Insentivordningens pengepott for 2019 er brukt opp

Norsk film­in­sti­tutt har til­budt insen­tiv­til­skudd på til sam­men 75 mil­lio­ner kro­ner til én inter­na­sjo­nal stor­film og drama­se­rie­ne Vill­mark og Fen­ris. Der­med er årets penge­pott alle­re­de tom. Spille­fil­men har søkt til­skudd under nav­net B25, og det er den 25. spille­fil­men om James Bond som skju­ler seg bak nav­net. Det er ennå ikke avgjort hvor­vidt fil­men skal spil­le inn enkel­te sce­ner i Nor­ge, da pro­du­sen­te­ne først må god­ta til­bu­det fra Norsk film­in­sti­tutt. Svar­fris­ten er rundt april.

LES MER HOS NFI
LES MER HOS NRK (11/02/2019)

Økt inntektsgap mellom kvinnelige og mannlige artister

En fersk BI-rap­port påstår at kjønns­for­skjel­le­ne styr­kes med digi­ta­li­se­rin­gen av musikk­bran­sjen i Nor­ge. Det er sær­lig i det øvre inn­tekts­sjik­tet kvinne­an­de­len går ned. Tall fra ret­tig­hets­or­ga­ni­sa­sjo­nen Tono viser det sam­me: Én pro­sent av med­lem­me­ne får utbe­talt 20 pro­sent av mid­le­ne – og av dis­se topp­ar­tis­te­ne er kun ni pro­sent kvin­ner. Kvin­ne­li­ge artis­ter utgjør 21 pro­sent av Tonos med­lem­mer. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (11/02/2019)

Bonnier og Amedia har kjøpt aviskonsernet Mittmedia

Det svens­ke lokal­avis­kon­ser­net Mitt­me­dia er kjøpt av Bon­ni­er News Group og Ame­dia. Avis­kon­ser­net består av 28 lokal­avi­ser, og har i lang tid slitt med øko­no­mi­en. I til­legg til abon­ne­ments­avi­se­ne eier Mitt­me­dia ni gra­tis­avi­ser. Bon­ni­er News vil eie 80 pro­sent og Ame­dia 20 pro­sent. Også Polar­is var inter­es­sert i over­ta­kel­se, men tap­te bud­run­den. 

LES MER HOS KAMPANJE (08/02/2019)

Forlagene kutter i sakprosa

Sal­get av norsk sak­pro­sa falt med 7,3 pro­sent i fjor. Før jul meld­te Cap­pe­len Damm ned­be­man­ning i sak­pro­sa­re­dak­sjo­nen og reduk­sjon av antall utgi­vel­ser. Nå kut­ter også Vigmo­stad & Bjør­ge i sak­pro­sa­re­dak­sjo­nen. Omset­nin­gen for sjan­ge­ren har sun­ket jevnt de tre sis­te åre­ne. I Gyl­den­dal var 2018 der­imot et godt år for sak­pro­sa, men for­la­get sier de er klar over utford­rin­ge­ne.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (08/02/2019)

Datatilsynet hardt ut mot ny e‑lov

For­sla­get til ny lov for Etter­ret­nings­tje­nes­ten er nå ute på høring. For­sla­get inne­bæ­rer at etter­ret­nings­tje­nes­ten kan lag­re meta­data – blant annet navn og tids­punkt for kom­mu­ni­ka­sjon – i opp­til 18 måne­der under git­te betin­gel­ser. Iføl­ge Data­til­sy­net bry­ter for­sla­get med Grunn­lo­vens para­graf 102 om rett til pri­vat­liv, og de fryk­ter nord­menn i stør­re grad vil bli engste­lig for hva de sier og hvem de kom­mu­ni­se­rer med.

LES MER HOS NRKBETA (07/02/2019)

Vekst og oppkjøp for Spotify

Resul­ta­tet for fjer­de kvar­tal 2018 viser at Spo­ti­fy for førs­te gang lever­te et posi­tiv drifts­re­sul­tat. Strøm­me­tje­nes­ten har nå 96 mil­lio­ner pre­mium­bru­ke­re, mot 71 mil­lio­ner ett år tid­li­ge­re. Sam­ti­dig mel­der Spo­ti­fy opp­kjøp av podkast­sel­ska­pe­ne Gim­let Media og Anchor. Strøm­me­sel­ska­pet plan­leg­ger å bru­ke opp mot 500 mil­lio­ner dol­lar på frem­ti­di­ge opp­kjøp i sitt for­søk på å eks­pan­de­re virk­som­he­ten utover musikk­strøm­ming. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (07/02/2019)

TEMA

K

ildever
n

17 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen