Kildevern

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • kildevern

  Kildevern er medienes, redaktørenes og journalistenes rett til ikke å oppgi sine kilder, selv ikke under rettslig vitneavhør. Pressens kildevern er en sentral del av ytringsfriheten, slik den også er beskyttet i den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 10.Kildevernet er nå regulert i straffeprosessloven av 1981 § 125, og tvisteloven av 2005 § 22-11.

 • anonym

  Anonym betyr uten navn, en unevnt; ukjent, navnløs person. Det er ikke forbud mot å trykke eller utgi anonyme skrifter, men unnlatelse av å oppgi trykkeri og trykkested er straffbart. Hvis det i et blad eller tidsskrift ikke er angitt hvem som er redaktør, straffes redaktøren eller forleggeren med bøter. En redaktør kan som vitne nekte å oppgi forfatteren av en anonym artikkel under påberopelse av at han etter kutyme i presseforhold har taushetsplikt.

  Fra wikipedia

 • Kildevern

  Kildevern eller kjeldevern er massemedienes og journalistenes rett til ikke å røpe kildene sine.

 • Ulrik Imtiaz Rolfsen

  Ulrik Imtiaz Rolfsen (født 4.

 • Vidar Strømme

  Vidar Strømme (født 1958) er en norsk jurist, advokat og ekspert på ytringsfrihet.