Kildevern

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • kildevern

  Kildevern, medienes, redaktørenes og journalistenes rett til ikke å oppgi sine kilder, selv ikke under rettslig vitneavhør. Pressens kildevern er en sentral del av ytringsfriheten, slik den også er beskyttet i den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 10. Kildevernet er nå regulert i straffeprosessloven av 1981 § 125, og tvisteloven av 2005 § 22-11.  Det fastsettes blant annet at redaktøren av et trykt skrift kan nekte å svare på spørsmål om hvem som er forfatter av en artikkel eller melding i skriftet eller hjemmelsmann for opplysninger i det.

 • anonym

  Anonym betyr uten navn, en unevnt; ukjent, navnløs person. Det er ikke forbud mot å trykke eller utgi anonyme skrifter, men unnlatelse av å oppgi trykkeri og trykkested er straffbart. Hvis det i et blad eller tidsskrift ikke er angitt hvem som er redaktør, straffes redaktøren eller forleggeren med bøter. En redaktør kan som vitne nekte å oppgi forfatteren av en anonym artikkel under påberopelse av at han etter kutyme i presseforhold har taushetsplikt.

  Fra wikipedia

 • Kildevern

  Kildevern eller kjeldevern er massemedienes og journalistenes rett til ikke å røpe kildene sine.

 • Ulrik Imtiaz Rolfsen

  Ulrik Imtiaz Rolfsen (født 4.

 • Ytringsfrihet

  Ytringsfrihet omhandler retten til å ytre seg og til å gi eller motta opplysninger (informasjonsfrihet), uansett hva slags medium man benytter, og uten innblanding fra myndighetene.