Kildevernets grenser

Høyesterett tar i disse dager stilling til kildevernets grenser på internett, og om det skal tolkes tilsvarende som for trykte medier.

Høy­este­rett tar i dis­se dager stil­ling til kilde­ver­nets gren­ser på inter­nett. Et av prin­sipp­spørs­må­le­ne dom­sto­len skal ta stil­ling til, er om leser­nes menin­ger på nett skal ha sam­me beskyt­tel­se (kilde­vern) som leser­brev i papir­ba­ser­te og tryk­te medi­er. Poli­ti­et har for­langt at iden­ti­te­ten bak en leser­kom­men­tar på www.dinside.no skal utle­ve­res, slik at ved­kom­men­de kan etter­fors­kes for miljø­kri­mi­na­li­tet.

Kilde­ver­net er et grunn­leg­gen­de retts­sik­ker­hets­prin­sipp i et fritt og demo­kra­tisk sam­funn. Kilde­ver­net er  en (av fle­re) for­ut­set­ning for at pres­sen og sam­fun­net som sådan skal kun­ne sik­re seg fri til­gang på infor­ma­sjon av bety­ding for sam­fun­net. Av og til må alt­så men­nes­ker kun­ne for­lan­ge beskyt­tel­se mot repre­sa­li­er og kon­se­kven­ser av egne hand­lin­ger og utsagn, nett­opp for­di sam­fun­nets behov for rele­vant infor­ma­sjon er vik­ti­ge­re enn feks. straff­bar­he­ten i en enkelt hand­ling. I det­te til­fel­let, alt­så at man­nen opp­lys­te at han had­de fun­net og solgt en rune­stein for å slip­pe utgra­vin­ger på egen eien­dom.

Ingen edel hand­ling i seg selv, men vik­tig for oss som sam­funn at vi får vite at slikt skjer. Hvis man­nen straffor­føl­ges for sin kom­men­tar på nett,  vil tro­lig få and­re våge å for­tel­le om lik­nen­de for­hold — nett­opp i frykt for straff og repre­sa­li­er. Kilde­ver­net er på ingen måte et juri­disk amnes­ti for kri­mi­nel­le hand­lin­ger, men sna­re­re en for­sik­ring om at medie­ne ikke er en for­len­gel­se av poli­ti­ets egne etter­forsk­nin­ger.

Lag­manns­ret­tens dom er uklar på hvor gren­sen for kilde­ver­net på nett skal være. Kilde­ver­net i Nor­ge er klart sva­ke­re enn for eksem­pel i Sve­ri­ge, som blant annet har med­de­lar­skyd­det som beskyt­ter per­soner som utta­ler seg til pres­sen.

Kilde­ver­net er en sær­lig vik­tig insti­tu­sjon for nors­ke vars­le­re. Vi får der­for håpe Høy­este­rett ser mulig­he­ten til å styr­ke kilde­ver­net, fram­for å svek­ke det.

TEMA

K

ildever
n

17 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Thor Bjar­ne Bore, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Ad:varsel: Kilde­ver­nets gren­ser http://bit.ly/brB5IL […]

til toppen