Anonym og ekstrem — kan de to forenes?

Argumentene og dilemmaene i debatten om ytringsfrihet og anonymitet på nett etter 22. juli.

22. juli fikk to vik­tige debat­ter til å fly­te sam­men. Tre offentlige utred­ninger har i løpet av de siste årene lev­ert mate­ri­ale til debat­ter om ytrings­fri­het, per­son­vern, redak­tørans­var og anonymitet: Ytrings­fri­het­skom­misjo­nen (1999), Per­son­vernkom­misjo­nen (2009) og Medieans­var­sut­val­get (2011). Men debat­tene har stort sett ful­gt ulike løp: Ret­ten til de ekstreme ytringer, selve ryg­graden i ytrings­fri­heten, ret­ten til ikke å bli overvåket som lov­ly­dig net­tbruk­er, og ret­ten til å delta anonymt i den offentlige samtalen.

Etter 22. juli ble dette én debatt: Kan vi tillate at det bygges opp et uovervåket hat­miljø på net­tet der anonyme debat­tan­ter sprer xeno­fo­biske for­dom­mer mot andre befolkn­ings­grup­per og opp­for­dr­er til kamp og korstog mot det de opp­fat­ter som fien­den i en sivil­isas­jon­skrig? Noen vil for­by menin­gene, andre vil slippe dem fram i dagslys. Noen forsvar­er ret­ten til anonymitet, andre vil rive masken av de ekstreme.

I. Anonym på nett: Argumenter for

Jeg skal forsøke å skissere de ulike posisjonene i denne debat­ten og forhåpentlig pre­sen­tere noen av dilem­maene lov­gi­vere, redak­tør­er, forskere og all­mennheten står over­for. Først noen argu­menter for ikke bare å akseptere, men også beskytte ret­ten til å være anonym på net­tet generelt, og i nettde­bat­ter spesielt.

1. I en debatt er det argu­mentenes tyn­gde som skal telle, ikke avsenderens status.
I amerikanske debat­ter om anonymitet vis­es det ofte til høyesteretts­dom­mer John Paul Stevens’ votum i en sak fra 1995, der han skrev: ”The inher­ent worth of…speech in terms of its capac­i­ty for inform­ing the pub­lic does not depend upon the iden­ti­ty of its source, whether cor­po­ra­tion, asso­ci­a­tion, union or individual.”

Dette er en ideell obser­vasjon, basert på at debat­ter og infor­masjon er preget av 100 pros­ent rasjon­alitet. De fleste av oss møter daglig meninger eller pås­tander hvor det er vik­tigere hvem som sier det, enn nøyak­tig hva de sier. Jeg har tenkt å legge dom­mer Stevens’ ideelle for­dring til side og heller forsøke å se hvilke dilem­maer som opp­står når kon­tek­sten er vik­tigere enn tek­sten. Det samme gjør jeg med argu­mentet om at anonymitet er demokra­tis­erende for­di deltak­erne i anonyme debat­ter er mer likeverdi­ge. Når ingen kjen­ner debat­tantenes bak­grunn og sta­tus, teller bare argu­mentenes tyn­gde. Dette er bare en vari­ant av John Paul Stevens-argu­mentet om argu­mentenes nakne egenverdi.

2. Det er en grunn­leggende rett å ha flere roller uten å risikere spillover fra den ene rollen til den andre.
Det er lov å være prest og sam­tidig være en liden­skapelig sam­ler av ero­tiske trykk, men det kan være vanske­lig å delta under fullt navn i debat­ter med andre samlere.

Et sidear­gu­ment her er ret­ten til å lage seg en egen net­ti­den­titet, å kon­struere seg selv, om man vil. Vam­pus var et begrep i del­er av den norske offent­ligheten lenge før Hei­di Nord­by Lunde sto fram og grad­vis skjøv Vam­pus-fig­uren til side. Dette argu­mentet blir først inter­es­sant når ytrin­gene er kon­tro­ver­sielle, det er få som argu­menter­er mot anonyme rosabloggere.

3. Det er en grunn­leggende rett å kunne hevde ekstreme meninger uten fare for å miste jobben eller andre kar­ri­eremes­sige konsekvenser.
Dette er et legit­imt argu­ment for eksem­pel for per­son­er med sterke meninger på felt som ikke berør­er deres yrke eller still­ing. Peri­o­den med Berufsver­bot i Tysk­land vis­er at demokratiske sam­funn som er pres­set kan ty til midler som å stenge uønskede ele­menter ute fra arbei­d­slivet. En lær­er på en skole eller uni­ver­sitet med et lib­er­alt kol­legium, som men­er at kvin­ner fra naturens side er intellek­tuelt svakere utrustet enn man­nen eller men­er at det er aksept­abelt å drepe abortleger, vil vanske­lig kunne hevde dette uten å møte krav om avskjedi­gelse eller andre sanksjon­er, selv om menin­gene i seg selv er lovlige. Olav Torvund, pro­fes­sor ved Sen­ter for rettsin­for­matikk, UiO, skrev mens jak­ten på Fjord­mans iden­titet pågikk, at tenk hvis han er en dyk­tig og godt likt matem­atikklær­er på en eller annen videregående skole, som aldri har gitt uttrykk for noe poli­tisk synspunkt.

4. Alle har rett til å hevde ekstreme meninger uten fare for repre­salier mot tredjepart.
Forel­dre kan fryk­te at bar­na blir mob­bet der­som de selv gir uttrykk for meninger som bry­ter sterkt med de sosiale normene i lokalmiljøet.

5. Alle har rett til å hevde ikke-ekstreme meninger uten fare for ube­hagelige konsekvenser.
En rekke kom­pe­tente men­nesker er forhin­dret fra å delta i den offentlige debatt på felt hvor de har unik innsikt for­di de ikke fritt kan gi uttrykk for pri­vate meninger. Vil ikke debat­ten tjene på at de deltar under pseudonym?

Blog­geren bak Marias Metode er både lege og langtidssyk. Hun blogget anonymt om sine erfaringer med sin egen stand for ikke å bli stig­ma­tis­ert av sine kol­leger. Det er vanske­lig å påstå at hennes erfaringer fra begge sider av lege-pasient­forhold­et var uvesentlige.

6. Varsleres behov for beskyttelse.
Dette er et verdig for­mål, men lite rel­e­vant for diskusjo­nen om anonymitet i nettde­bat­ter. Det er ikke der varslerne pre­sen­ter­er sin doku­men­tasjon. Selv om de gjorde det, ville de kunne inngå en avtale med redak­tøren og vært omfat­tet av kildevernet.

7. Ret­ten til å diskutere per­son­lige spørsmål av intim natur.
Ung­dom som er usikre på sin sek­su­alitet og ikke tør diskutere med noen de kjen­ner, må ha en mulighet til å delta anonymt i nettde­bat­ter. Dette argu­mentet brukes ofte som et forsvar for anonymitet på net­tet, men er lite rel­e­vant i diskusjo­nen om anonymitet i argu­menterende mening­sutvek­slinger. Masse­me­dia har også lang tradis­jon for å fravike kravet om å opp­gi fullt navn i slike saker.

8. Vik­tige syn­spunkt kom­mer ikke fram på grunn av den sosiale kontrollen.
Dette argu­mentet forut­set­ter at argu­mentene ikke blir frem­met av noen som tør diskutere under eget navn, og er i slekt med John Paul Stevens-argu­mentet oven­for. Syn­spunkt som før­er til stig­ma­tis­er­ing kan selvføl­gelig være av både sterkt reak­sjonær og sterkt visjonær karak­ter. Kan det være en Galileo blant oss som ikke tør å hevde sine opp­fat­ninger, selv om de vil endre vårt ver­dens­bilde, for­di han eller hun er redd for å bli mar­gin­alis­ert eller lat­terlig­gjort? Vil i så fall argu­mentene alene ha noen som helst gjennomslagskraft?

9. For­bud i Norge legit­imer­er overvåk­ing i andre land.
Helge Øgrim, redak­tør av Jour­nal­is­ten, er blant dem som har hevdet at retorikken fra mot­standerne av ret­ten til anonyme ytringer i Norge og andre vestlige land, kan utnyttes av autoritære regimer til å slå ned på nettst­ed som slip­per til anonyme dissidenter.

Jeg lik­er å spørre de ivrig­ste EU-mot­standerne om de også er mot­standere av at Roma­nia er med i EU for å teste om argu­mentene deres er av ren nasjon­al art, eller har uni­versell validitet. På samme måte bør kan­skje vi som har forsøkt å begrense mulighetene for anonymitet, spørre oss selv om hvor­dan våre argu­ment vil virke i Burma.

10. De ekstreme menin­gene er ofte religiøse og poli­tiske, ikke hatefulle.
I debat­ten om ekstreme meninger er det en ten­dens til å side­s­tille ekstrem­itet med hate­fulle, gjerne xeno­fo­biske eller rasis­tiske meninger. Men i mange sam­funn, og i bestemte epok­er i våre egne sam­funn, vil meninger som ellers beskyttes, bli opp­fat­tet som ekstreme. Falun Gong opp­fattes som en ter­ror­beveg­else i Kina, men har legit­imitet i de fleste andre land. Det er ikke så lenge siden sodo­mi var for­budt også i vestlige land. Hva som er ekstremt defineres av fler­tal­let, grensene fly­t­ter seg med endringer i fler­tal­lets normer og opp­fat­ninger. Men det er ikke minst pres­set fra de ekstreme menin­gene som fly­t­ter fler­tal­let. Uten at normene utfor­dres, blir sam­fun­net statisk.

II. Anonym på nett: Argumenter mot

1. Man­gel på kon­tekst, kunnskap om kom­petanse og representativitet.
Begrepet ”den anonyme sam­tale” er nesten sur­re­al­is­tisk, og kunne vært tema for et av Ionescos dra­maer: To eller flere per­son­er som ikke vet hvem de andre er, og hvilken bak­grunn de har for å uttale seg, forsøk­er å over­be­vise hverandre.

Det er ikke usak­lig å vur­dere en pås­tands tyn­gde ut fra avsenderens kom­petanse og posisjon. Det er banalt enkelt å vise at en opp­for­dring om å boikotte Israel har en helt annen inter­esse om det er Jonas Gahr Støre som frem­mer den, enn om det er en Palesti­na-aktivist. Vi kan alle på noen sekun­der kon­struere utal­lige slike eksem­pler på at Stevens tar feil når han tror at argu­mentenes egen­ver­di er det eneste som dri­ver sam­funns­de­bat­ten, eller bør dri­ve den.

2. Den enes rett stop­per der den andres integritet trues.
Martha Nuss­baum, pro­fes­sor i jus og filosofi ved Uni­ver­si­ty of Chica­go, og medredak­tør av essaysam­lin­gen “The Offen­sive Inter­net”, har skrevet at ”anonymi­ty allows Inter­net blog­gers to cre­ate for them­selves a shame-free zone in which they can inflict shame on others”.

Kjer­nen i hele debat­ten om nettde­bat­ten lig­ger i siste del av dette sitatet: “in which they can inflict shame on oth­ers”. I den grad ytrere på nett utelukkende dri­ver med selvbesmit­telse, er det ingen grunn til å kreve at de skal demaskeres. Annerledes blir det i det øye­b­likk ytrin­gene skad­er andre. Da er sam­fun­net nødt til å veie partenes ret­tighete mot hveran­dre. Det er denne avveinin­gen debat­ten dreier seg om. I hvilken grad skal ret­ten til anonymitet trumfe ret­ten til ikke å bli angrepet, sjikan­ert, truet eller forsøkt stig­ma­tis­ert av andre, og i hvilken grad skal vi måtte akseptere at dette skjer uten at den andre har navn og ansikt?

3. Ekstreme meninger ini­tier­er ekstreme han­dlinger. Disse kan best avverges hvis vi kjen­ner dem som forkyn­ner hat. 
For å vur­dere dette argu­mentet, trenger vi mer forskn­ing om hvilken årsakssam­men­heng det eventuelt er mel­lom hate­fulle ytringer og hate­fulle han­dlinger. Jeg har ikke anled­ning til å gå i detalj om dette her, men vil vise til to inn­spill som kom i debat­ten etter 22. juli.

Pro­fes­sor Torkel Brekke skrev i august en artikkel på Civita.no der han tok utgangspunkt i Gor­don All­ports klas­siske studie fra 1954 av for­dommenes natur. All­ports hov­ed­funn var at troll ikke sprekker i lyset, de for­mer­er seg. Hate­fulle ytringer før­er til flere hate­fulle ytringer, og noen ganger til vold.

Brekke hevder at nyere forskn­ing vis­er at hat avler hat, at forekom­sten av hate­fulle ytringer i det offentlige rom øker forekom­sten av hatvold, og at hate­fulle ytringer også i de til­fel­lene hvor de ikke følges av han­dling, reduser­er livskvaliteten for dem som rammes av dem.

Pet­ter Bae Brandtzæg, forsker ved SINTEF, skrev en kro­nikk i Aften­posten, også det i august, hvor han viste til en rekke forskn­ings­funn som tyder på at anonyme brukere er mer tilbøyelige til å spre dårlige råd i nettsam­funn enn iden­ti­fis­erte, og at de fleste studi­er vis­er klare ten­denser til at anonym net­tkom­mu­nikasjon har en tøf­fere og hard­ere form, med lavere terskel for fornærmelser og sjikane.

Brandtzæg skrev også at forskn­ingslit­ter­a­turen vis­er en klar sam­men­heng mel­lom anonymitet og mob­bing, og at den anonyme debat­ten reduser­er andre men­neskers ytringsfrihet.

Avs­lørin­gen av Fjordman
Det var særde­les inter­es­sant å følge hvor­dan medi­er som i den interne pressede­bat­ten har forsvart ret­ten til å være anonym, aktivt del­tok i demaskerin­gen av Fjord­man. Hvis det var så vik­tig å beskytte Ped­er Jensens iden­titet før 22. juli, hvor­for var det ikke like vik­tig etter 22. juli? Eller kan­skje mot­satt: Hvis det hjelper vår forståelse av ter­rorens bak­grunn å vite hvem Fjord­man er, hvor­for var ikke den kunnskapen enda vik­tigere før ter­roren ble begått?

Olav Torvund men­er at så lenge Fjord­mans meninger ikke er ulovlige, er det ingen grunn til at noen skal kunne kreve å få vite hvem som skjuler seg bak pseu­do­nymet. Men er dette argu­mentet like sterkt hvis det kan føres over­be­visende doku­men­tasjon for at hans i og for seg lovlige meninger inspir­er til ulovlige, og drama­tiske han­dlinger? Hvis Brekke og Bae Brandtzæg har rett, kan Fjord­man med større tyn­gde beskyldes for å være sen­tral i et sys­tem som øker forekom­sten av hat og styrk­er sannsyn­ligheten for vold.

På den annen side: Var Baad­er Mein­hof-grup­pens han­dlinger en god nok begrun­nelse til å kreve demasker­ing av alle andre som hevdet meninger som liknet på deres, ut fra argu­mentet om at disse menin­gene inspir­erer til vold? Ped­er ”Fjord­man” Jensen og de andre av Breiviks angivelige inspi­rasjon­skilder, hevder jo alle at de befinner seg trygt innen­for lovens grenser, og utfør­er en vik­tig poli­tisk funksjon ved å advare opin­io­nen om den fare som etter deres mening truer Europa og den kristne sivilisasjon.

III. Redaktøransvar: Forskjell på den regulerte og uregulerte delen av nettet

Organ­er som dri­ver nyhets­formidling og jour­nal­is­tisk pro­duk­sjon skal ha redak­tør etter lov om redak­sjonell fridom. Noen fall­er klart uten­for, men det er store grå­son­er. Det er ennå uavk­lart om blog­g­farmer med flere deltakere hvor enkelte formi­dler nyheter, fall­er innen­for lovens definisjon.

Redak­tørstyrte medi­er kan velge å gjen­gi anonyme pås­tander, enten som inn­legg eller ved å la en kilde være anonym. I begge til­feller blir redak­tøren tillagt ans­varet for ytrin­gen. Dette prin­sip­pet ble sist slått fast av Høyesterett i sak­en mel­lom Tøns­bergs Blad og Tom Vidar Rygh i 2003. Selv om avisen senere fikk med­hold i Den europeiske men­neskerettighets­dom­stolen i Stras­bourg, aksepterte også EMD prin­sip­pet om ans­var for bruk av anonyme kilder.

En tjen­este som Blog­ger har der­i­mot ikke ans­var for Fjord­mans meninger, og har verken redak­tørans­var eller lovbestemt rett til kilde­v­ern. Den er bare teknisk tilret­te­leg­ger for en anonym tjen­este. Etter­som tjen­esten er gratis, trenger virk­somheten som dri­ver den ikke engang bruk­ernes iden­titet for å kreve inn penger.

Medieans­var­sut­val­get: Delt innstill­ing i vik­tige spørsmål
Medieans­var­sut­val­get har for­mulert et forslag til lovtekst som innebær­er at det kilde­v­er­net som gjelder for trykt skrift utvides til også å omfat­te dig­i­tale pub­likasjon­er ved at defin­isjo­nen av massemedi­um gjøres plat­tform­nøy­tral. Fler­tal­let i utval­get ville ikke ha særskilte bestem­melser som ytterligere utvikler kildens indi­vidu­elle rett til anonymitet.

Et min­dretall bestående av Svein Brurås, Guri Hjeltnes og Gun­nar Flikke vil ha et abso­lutt og ubetinget kilde­v­ern for jour­nal­is­ter og redak­tør­er, men argu­menter­er for at dette bør begrens­es til redak­tørstyrte medi­er som fall­er inn under en ny medieans­varslov. Begrun­nelsen er at kilde­v­er­net og redak­tørin­sti­tut­tet his­torisk har vært knyt­tet sam­men, kilde­v­ern har forut­satt en redak­tør som var vil­lig til å ta på seg ytringsans­varet for anonyme for­fat­tere. Dette har også vært et hov­ed­po­eng i mye av det Redak­tør­forenin­gens gen­er­alsekretær Nils E. Øy har skrevet om temaet. Han hevder blant annet at ”Anonymitet­sret­ten er på mange måter far til det redak­tørans­varet vi har i dag” (sitert i utval­gets utred­ning).

Utval­get delte seg også i synet på om ethvert nettst­ed skal være plik­tig til å utpeke en særskilt redak­tør, eller et prin­si­palt ans­varssub­jekt, slik Per­son­vernkom­misjo­nen for­mulerte det når den fores­lo net­topp dette. Fler­tal­let men­er at det er uhen­sik­tsmes­sig å kreve at alle nettst­ed som åpn­er for bruk­er­gener­ert innhold, skal være for­p­lik­tet til å utpeke en bestemt redak­tør. Etter­som en slik redak­tør i mange til­feller ikke vil ha noen prak­tisk mulighet til å føre effek­tiv kon­troll med innhold­et, vil ved­k­om­mende lett kunne bli straf­fer­ettslig ans­varlig for noe ved­k­om­mende ikke hadde kjennskap til. Fler­tal­let fores­lår der­for å bruke fore­taksstraff i de til­fel­lene hvor det foregår anonyme lovbrudd på et nettsted.

Et min­dretall, bestående av Magne Lerø og Rune Fløis­bonn, går der­i­mot inn for at ethvert nettst­ed skal for­p­lik­tes til å opp­gi – på godt syn­lig sted – hvem som er ans­varlig for nettst­edets innhold. Lerø er redak­tør, Fløis­bonn er avdel­ings­di­rek­tør i Kri­pos. Man kan godt forestille seg at de har hatt ulike motiv­er for forslaget.

Etter 22. juli ved­tok kul­tur­min­is­teren å for­lenge hørings­fris­ten for innstill­in­gen med to måned­er, til 1. jan­u­ar 2012. Hun sier selv at det er for å hin­dre at lovde­bat­ten blir for preget av ter­rorhen­delsene, men det kan jo også tenkes at net­topp debat­ten om Anders Behring Breiviks anonyme inspi­ra­tor­er, og den generelle høyreek­streme aktiviteten på net­tet tilsi­er at vi bruk­er ekstra tid på å vur­dere om dette er en rettstil­stand som bør vernes eller endres.

I departe­mentets begrun­nelse for utset­telsen, het­er det blant annet: “Dette gjelder for eksem­pel spørsmålet om ans­varet for bruk­er­skapt innhold (inkl. nettde­bat­ter) både i redi­gerte medi­er og i medi­er uten en sen­tral redak­tør­funksjon. Et særlig spørsmål i denne sam­men­heng er plasser­ing av ans­var for anonyme ytringer.”

Andres syn
Olav Torvund skriv­er at han ikke ser noen større grunn til full­s­tendig anonymitet på nett enn til å tillate anonyme bankkon­ti. Det bør være et iden­ti­fis­er­bart ans­varssub­jekt, men navnet trenger ikke alltid være syn­lig for all­mennheten. Han støt­ter imi­dler­tid ideen om å inn­føre redak­tørans­var for alle nettsider.

IV. Norsk presses diskusjon gjennom 15 år

Diskusjo­nen om redi­ger­ing av debat­tene på nettst­e­dene til medi­er som er under­lagt Vær Var­som-plakat­en og PFU-sys­temet har gått i bøl­ger siden sent på 1990-tal­let, da net­tavisene etter hvert slapp til bruk­erne ure­di­gert og anonymt, i strid med den prak­sis avisene hadde for sine papirutgaver.

Den første skikke­lige run­den kom i forbindelse med en revisjon av VV-plakat­en i 2001, og vi fikk en repetisjon i 2005. Jeg satt i begge utval­gene, som fores­lo samme prin­sipp: Alt bruk­er­gener­ert innhold er under­lagt det samme redak­tørans­var som resten av medi­ets innhold. Alt innhold skal, så langt det er teknisk mulig, under­legges redak­sjonell vur­der­ing før pub­lis­er­ing. Forslaget tok høyde for at noen debat­ter har en umid­del­barhet som tilsvar­er direk­te send­ing i kringkast­ing, og der­for ikke kan forhånd­sredi­geres. I slike til­feller skal debat­ten kon­tin­uerlig overvåkes og krenk­ende innhold fjernes så raskt som mulig.

Forsla­gene omhan­dlet ikke anonyme inn­legg spe­si­fikt, men under­streket redak­tørens ans­var også der hvor han eller hun aksepter­er anonym debatt. I hvilken grad dette skal aksepteres, er uansett en redak­sjonell avgjørelse.

Utviklin­gen fram til 22. juli
I løpet av de siste årene er kon­trollen med debat­ten blitt stram­mere, også i de største medi­ene. VG Nett og Dag­bladet har prøvd ulike mod­eller, blant annet out­sourc­ing til et sven­sk sel­skap som overvåket debattsi­dene, tekniske fil­tre, reg­istrering og en slags VIP-behan­dling av reg­istr­erte deltakere.

To av avisene i Men­tor Medi­er-kon­ser­net, Dagsavisen (Nye meninger) og Vårt Land (Ver­dide­batt), har gått mer offen­sivt til verks, og skapt nye debattare­naer hvor redak­sjo­nen er syn­lig til stede, sam­tidig som det kreves fullt navn av deltak­erne. I en mas­teropp­gave ved UiO har Ingvild Berg fun­net at det er en klar sam­men­heng mel­lom krav til debat­tan­tene og kvalitet på debat­ten, kvalitet her målt som fravær av sjikane, rasis­tiske utsagn og respek­tløse ytringer.

Om lag 25 pros­ent av norske net­tavis­er har et sys­tem med forhåndsmod­erering. Jeg har ikke sett noen tall på hvor stor andel som aksepterte anonymitet eller pseudonymitet.

Situ­asjo­nen etter 22. juli
Så godt som alle de store redak­sjonene inn­førte restrik­sjon­er på nettde­bat­ten etter 22. juli. Dag­bladet stengte kom­men­tar­fel­tet, og åpnet grad­vis igjen. Aften­posten stengte Debattsen­tralen “midler­tidig” (den er i skrivende stund fort­satt stengt). VG hadde allerede for­bud mot kom­mentar­er på krim­sak­er, ulykker og katas­tro­fer, og stengte for anonym debatt 16. august. Etter denne datoen ba de debat­tan­tene logge inn med Face­book-pro­fil. De stengte også debattmu­ligheten helt mel­lom 24.00 og 07.00, men gjorde ingen endring for leser­fo­rumet, hvor deltak­erne oppret­ter egne debatt-tråder.

Heg­nar Online stop­pet debat­ten de første dagene og inn­førte bruk­er­reg­istrering, Document.no stengte kom­men­tar­fel­tet midler­tidig, og åpnet det igjen etter en drøy uke. Fredriksstad Blad stengte for anonyme inn­legg 15. august, og inn­førte innlog­ging via Face­book-pro­fil. Sje­fredak­tør Erling Omvik begrun­net innstram­min­gen med at avisen ville ”få slutt på drittslengin­gen og heller få en bedre og mer sak­lig debatt. Når du må si hvem du er, vis­er erfar­ing at det blir min­dre sjikane og færre personangrep”.

Side­b­likk på Sverige
Expressen inn­førte forhåndsmod­erering i august, Dagens Nyheter stengte sam­tidig all debatt midler­tidig. Dagen etter lukket Afton­bladet for anonyme inn­legg og inn­førte Face­book-innlog­ging. Sje­fredak­tør Jan Helin skrev 30. august: ”Jag tänker som ans­varig utgi­vare av Afton­bladet fort­sät­ta att utveck­la läsarmed­verkan. Men jag tänker snarast möjligt slu­ta att vara en dis­trib­utör av anonymt hat og intolerans.”

Medievärlden gjen­nom­førte tidligere i høst en under­søkelse blant 35 svenske utgi­vere, med 50 ulike titler som kom­mer ut minst fem dager i uken med tilhørende net­tut­gaver. Over halv­parten innskjer­pet kom­men­tar­reg­lene allerede i vår, før 22. juli, ytterligere en fjerd­edel plan­leg­ger å gjøre det i høst. Flere angir en råere tone mot innvan­drere som årsak.

Mei­de­världen reg­istr­erte fire for­mer for innstram­ming: Innlog­ging, begren­sning i antall artik­ler som kan debat­teres, hard­ere mod­erering og emn­er som ikke tillates debattert.

40 pros­ent av de under­søk­te redak­sjonene krev­er nå reg­istrering og innlog­ging. Av de største avisene er det nå bare GP som ikke har inn­ført eller plan­lagt innstramninger i mulighetene for anonym debatt, men avisen vel­ger ut hvilke artik­ler som kan diskuteres. Omtrent 25 pros­ent har forhåndsmod­erering. Nesten alle stenger debat­ten på ømtålige emner.

V. Mulige løsninger: Registrert pseudonym, anonymitetsnivåer

Staffan Hag­nell, forskn­ings- og utviklingss­jef ved stif­telsen .SE har i en artikkel i Medievärlden tatt til orde for et felles sys­tem for pseu­do­nymitet innen­for medi­ene. Han fores­lår en “iden­titets­føderasjon” der brukere som av ulike grun­ner ønsker å være anonyme over­for offent­ligheten reg­istr­erer seg i en base med et pseu­do­nym. Dette pseu­do­nymet respek­teres på tvers av medi­ene, iden­titeten kjennes bare av data­ba­sev­erten og oppgis bare ved brudd på forut­set­nin­gene, for eksem­pel ved ulovlige ytringer.

Nivåer av anonymitet
Basert på den diskusjo­nen som jeg har ref­er­ert innled­ningsvis, burde det være overkom­melig for dem som men­er at anonym debatt har en ver­di, å lage en verdipyra­mide for når kravet om å stå fram med full iden­titet inntr­e­f­fer. Det er rel­a­tivt uprob­lema­tisk å akseptere anonymitet i diskusjo­nen om lak­seelver og hva som er den beste stasjonsvog­nen, det kan være gode grun­ner for å tillate anonym kri­tikk av kom­mer­siell og poli­tisk makt, mens alarmk­lokkene slår inn i det øye­b­likk tonen blir skarp over­for andre men­nesker eller etniske, sosiale, religiøse eller sek­suelle grupper.

(Artikke­len ble 11. novem­ber 2011 også pub­lis­ert på Aftenposten.no).

TEMA

O

ffentli
ghet

91 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

4 KOMMENTARER

 1. Takk for ana­lytisk og pre­sis drøft­ing, til noen av dine num­mer­erte punkter

  I. Anonymitet er prob­lema­tisk. Har man et stand­punkt bør man kunne stå for det offentlig, i alle fall i et fritt land som Norge, men:

  1. Dette argu­mentet har innen­for viten­skapen ført til at man bruk­er såkalte «blind reviews», der både den som vur­der­er og den som blir vur­dert er anonyme for hveran­dre (i midten sit­ter en admin­is­tra­tor). Dette er ekstremt disi­plinerende (den man kri­tis­er­er kan være alt fra en fer­sk stu­dent til en nobel­prisvin­ner) og debat­ten blir veldig saksorientert.

  2. Der­for er jeg selv anonym, jeg ønsker å skille rollene.

  3 til 5. Litt det samme som (2) ovenfor.

  II. Men på den annen side:

  1. Kom­petanse og annen type autoritet kan mis­brukes, men når en diskusjon han­dler om fak­ta og sakkunnskap er per­so­n­en bak avgjørende for å vur­dere pålite­lighet og tro­verdighet. Selv dri­ver jeg aldri med repor­tas­jer, jeg bare kom­menter­er annet pub­lis­ert stoff. Løfter jeg frem sakkunnskap, er det alltid fra en pålitelig kilde.

  2. Jeg selv kan rett som det er være ganske slem. Men jeg forsøk­er å forholde meg til det offentlige per­son­er sier og gjør i det offentlige, alt­så ikke ryk­te­spred­ning og pri­vate forhold.

  3. På den ene siden «trykkok­er­te­orien» og på den annen side «for­mer­ing­ste­orien», den siste ser ut til å ha mest empirisk støtte.

  Som du skriv­er: Da Fjord­mans virke­lige iden­titet ble kjent, ble han også min­dre farlig. 

  Selv er jeg anonym, men kan alltid kon­tak­tes via min blogg. Og jeg har et pseu­do­nym akku­rat som Vampus.

 2. Dette gjelder ikke bare spørsmålet anonymitet/offentlig i media-rommet…i VGs kom­men­tar kan man og bli utestengt fra forumet om man bry­ter mot “etiketten”…etter at jeg skriv­et et kri­tisk inn­legg om den jour­nal­is­tiske vin­klin­gen i et repor­tas­je, mista jeg muligheten att kommentere(det var hverken snakk om obskøne ord eller hatsk for­mulert) …da VG er et vik­tig demokratisk forum at få mulighet at kom­mentere, da man når så mange, men­er jeg det et brudd på ytringsfriheten…man kan spørre seg om 22 juli er en årsak eller kon­sekvens av at de styrende vill kon­trollere folkets meninger og spred­ning av meninger som ikke ans­es “legitime”…dette er ikke en heldig utvikling…

  VG fraskriv­er seg og skyldigheten att fork­lare hvor­for man ute-stenger en profil…da har man heller ikke noen ingen mulighet at overk­lage dette…snart stenges vel Inter­nett ned med da det er før”skummelt” med andre san­ninger en den av staten/media formulerte…Storebror kontrollerer…

 3. […] Nor­we­gen jedoch passierte in dieser Sache recht wenig. Zwar kocht das The­ma Klar­na­men immer wieder hoch, eine Ein­führung der Klar­na­menpflicht bleibt aber weit­er­hin äußerst unwahrschein­lich. Lediglich […]

 4. […] ekstreme meninger anonymt – selv om de er i sin fulle rett til det under ytrings­fri­heten. Da hevdet pro­fes­sor Torkel Brekke at: «Hat avler hat, at fore­koms­ten av hate­fulle ytrin­ger i det offent­lige rom øker […]

til toppen