Kilder på nett har krav på beskyttelse

Høyesterett slår i dag fast at det journalistiske kildevernet gjelder for nett som for papir, såfremt mediet kilden uttaler seg i er underlagt redaktøransvar.

Høyesterett har slått fast at anonyme kilder på nett har krav på kilde­v­er­nets beskyt­telse, såfremt mediet/nettstedet er under­lagt redak­tørans­var. Poli­ti­ets krav om å få utlev­ert iden­ti­fis­erende bruk­er­da­ta fra www.dinside.no og Aller Inter­nett i forbindelse med etter­forskn­ing av en anonym nettde­bat­tant ble forkastet. En beslut­ning som vil få betyd­ning for varslere også, feks. i forbindelse med offentlig­gjøring av doku­menter og opplysninger til nettst­ed­er som Wik­ileaks eller mediene.

Gen­er­alsekretær Nils E. Øy i Norsk Redak­tør­foren­ing under­strek­er over­for E24 betyd­nin­gen dom­men har:

Det er vesentlig for hele mediesek­toren, og helt grunn­leggende for demokrati­et og ytrings­fri­heten at kilde­v­er­net kom­mer til anven­delse i alle pub­lis­er­ings­former som er under­lagt redak­tørans­varet. Vi er svært glad for denne enstem­mige og enty­di­ge kjen­nelsen fra Høyesterett om at vern av anonym for­fat­ter og kilde også omfat­ter slikt innhold i nettmediene.

Nettst­edet Din Side pub­lis­erte ifjor en artikkel om ret­tigheter og plik­ter i forbindelse med funn av kul­tur­min­ner. I artikke­lens debat­tfelt pås­tod en av debat­tan­tene om at han hadde fun­net en runestein som han ikke hadde rap­portert til kul­tur­min­nemyn­digheter, men tvert imot sol­gt den på eBay — og alt­så gjort seg skyldig i en straff­bar han­dling. Poli­ti­et øns­ket der­for brukerop­plysnin­gene om ved­k­om­mende fra Din Side, slik at ved­k­om­mende kunne iden­ti­fis­eres og etter­forkes. Din Side nek­tet, med refer­anse til at ved­k­om­mende var beskyt­tet av kilde­v­er­net.

Nå har Din Side fått Høyesteretts med­hold i at kilde­v­er­net gjelder på nett også, i medi­er under­lagt redak­tørans­var. Du kan lese hele dom­men på Norsk Redak­tør­foren­ings nettsider (pdf) eller et sam­men­drag på domstol.no.

Les mer om saken:

TEMA

N

ettdeba
tt

18 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

5 KOMMENTARER

 1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Olav A. Øvre­bø, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Ad:varsel: Kilder på nett har krav på beskyt­telse http://bit.ly/c7qKv6 […]

 2. HILDE HAALAND says:

  SELVSAGT SKAL MAN KUNNE DELTA I DEBATTER ANONYMT.

  HILDE

 3. Dette er en rel­a­tivt “uskyldig” sak i forhold til hva en slik prak­sis kan åpne for.

  Neste sak ka være en morder som tilstår. Skal det da også avhenge av en redak­tørs vurdering?

  Vi har en 3‑deling av mak­ten i Norge. Den 4. stats­mak­ten (media) er ikke under­lagt demokratisk kon­troll i slike saker.

  Redak­tør­er står ikke til valg, har ikke mak­ten sin med utgangspunkt i demokratiske spillere­gler og en slik makt de her tilriv­er seg er en bas­tardløs­ning og en avskalling og nok en spik­er i kisten for demokratiet.

 4. @Anonym: Jeg innbiller meg at utfor­drin­gene knyt­tet til mordere som står fram anonymt i net­tfo­ra er og blir mar­gin­alt små. Mak­ten til redak­tørene kan godt diskuteres, det fort­jen­er den saktens.

  Men pressens priv­i­legi­er i lovver­ket (kilde­v­ern, trykke­fri­het, ytrings­fri­het mv) er da høyeste grad under­lagt demokratisk behan­dling gjen­nom lov­fast­set­telsen i lan­det. Og de fleste vil nok hevde at net­topp pressens frie rolle er en av forut­set­nin­gene for et demokrati, og slett ikke “spik­eren i kisten”.

 5. Prin­sip­pet!

  Det er alt for få mord (heldigvis) til at prob­lem­still­inger omkring denslags alltid vil være mar­ginale. Men vi har 5. kolonis­ter her i lan­det. Og mange av dem er redak­tør­er. Og flere vil nok bli det. Alt som trengs er en hjemmeside.

  Vi smil­er over­bærende over hel­lige kyr i India. Men fremelsker tilsvarende ord­ninger her på berget.

til toppen