Kilder på nett har krav på beskyttelse

Høyesterett slår i dag fast at det journalistiske kildevernet gjelder for nett som for papir, såfremt mediet kilden uttaler seg i er underlagt redaktøransvar.

Høy­este­rett har slått fast at ano­ny­me kil­der på nett har krav på kilde­ver­nets beskyt­tel­se, såfremt mediet/nettstedet er under­lagt redak­tør­an­svar. Poli­ti­ets krav om å få utle­vert iden­ti­fi­se­ren­de bru­ker­data fra www.dinside.no og Aller Inter­nett i for­bin­del­se med etter­forsk­ning av en ano­nym nett­de­bat­tant ble for­kas­tet. En beslut­ning som vil få betyd­ning for vars­le­re også, feks. i for­bin­del­se med offent­lig­gjø­ring av doku­men­ter og opp­lys­nin­ger til nett­ste­der som Wikile­aks eller medie­ne.

Gene­ral­sek­re­tær Nils E. Øy i Norsk Redak­tør­for­ening under­stre­ker over­for E24 betyd­nin­gen dom­men har:

Det er vesent­lig for hele medie­sek­to­ren, og helt grunn­leg­gen­de for demo­kra­ti­et og ytrings­fri­he­ten at kilde­ver­net kom­mer til anven­del­se i alle pub­li­se­rings­for­mer som er under­lagt redak­tør­an­sva­ret. Vi er svært glad for den­ne enstem­mi­ge og enty­di­ge kjen­nel­sen fra Høy­este­rett om at vern av ano­nym for­fat­ter og kil­de også omfat­ter slikt inn­hold i nett­me­die­ne.

Nett­ste­det Din Side pub­li­ser­te ifjor en artik­kel om ret­tig­he­ter og plik­ter i for­bin­del­se med funn av kul­tur­min­ner. I artik­ke­lens debatt­felt påstod en av debat­tan­te­ne om at han had­de fun­net en rune­stein som han ikke had­de rap­por­tert til kul­tur­minne­myn­dig­he­ter, men tvert imot solgt den på eBay — og alt­så gjort seg skyl­dig i en straff­bar hand­ling. Poli­ti­et øns­ket der­for bru­ker­opp­lys­nin­ge­ne om ved­kom­men­de fra Din Side, slik at ved­kom­men­de kun­ne iden­ti­fi­se­res og etter­f­or­kes. Din Side nek­tet, med refe­ran­se til at ved­kom­men­de var beskyt­tet av kilde­ver­net.

Nå har Din Side fått Høy­este­retts med­hold i at kilde­ver­net gjel­der på nett også, i medi­er under­lagt redak­tør­an­svar. Du kan lese hele dom­men på Norsk Redak­tør­for­enings nett­si­der (pdf) eller et sam­men­drag på domstol.no.

Les mer om saken:

TEMA

N

ettdeba
tt

18 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

5 KOMMENTARER

 1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Olav A. Øvre­bø, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Ad:varsel: Kil­der på nett har krav på beskyt­tel­se http://bit.ly/c7qKv6 […]

 2. HILDE HAALAND says:

  SELVSAGT SKAL MAN KUNNE DELTA I DEBATTER ANONYMT.

  HILDE

 3. Det­te er en rela­tivt «uskyl­dig» sak i for­hold til hva en slik prak­sis kan åpne for.

  Nes­te sak ka være en mor­der som til­står. Skal det da også avhen­ge av en redak­tørs vur­de­ring?

  Vi har en 3‑deling av mak­ten i Nor­ge. Den 4. stats­mak­ten (media) er ikke under­lagt demo­kra­tisk kon­troll i sli­ke saker.

  Redak­tø­rer står ikke til valg, har ikke mak­ten sin med utgangs­punkt i demo­kra­tis­ke spille­reg­ler og en slik makt de her til­ri­ver seg er en bas­tard­løs­ning og en avskal­ling og nok en spi­ker i kis­ten for demo­kra­ti­et.

 4. @Anonym: Jeg inn­bil­ler meg at utford­rin­ge­ne knyt­tet til mor­de­re som står fram ano­nymt i nett­fora er og blir mar­gi­nalt små. Mak­ten til redak­tø­re­ne kan godt dis­ku­te­res, det for­tje­ner den sak­tens.

  Men pres­sens pri­vi­le­gi­er i lov­ver­ket (kilde­vern, trykke­fri­het, ytrings­fri­het mv) er da høy­es­te grad under­lagt demo­kra­tisk behand­ling gjen­nom lov­fast­set­tel­sen i lan­det. Og de fles­te vil nok hev­de at nett­opp pres­sens frie rol­le er en av for­ut­set­nin­ge­ne for et demo­kra­ti, og slett ikke «spi­ke­ren i kis­ten».

 5. Prin­sip­pet!

  Det er alt for få mord (hel­dig­vis) til at pro­blem­stil­lin­ger omkring den­slags all­tid vil være mar­gi­na­le. Men vi har 5. kolo­nis­ter her i lan­det. Og man­ge av dem er redak­tø­rer. Og fle­re vil nok bli det. Alt som trengs er en hjem­me­side.

  Vi smi­ler over­bæ­ren­de over hel­li­ge kyr i India. Men frem­els­ker til­sva­ren­de ord­nin­ger her på ber­get.

til toppen