Vox Publica gir noe tilbake til WordPress

Vox Publica bidrar til WordPress-samfunnet: Vi har laget en programutvidelse som matcher temasidene våre med Wikipedia-artikler.

Vox Pub­li­ca benyt­ter seg som de fles­te har fått meg seg av Word­Press som pub­li­se­rings­løs­ning (CMS). En av grun­ne­ne til det­te er at Word­Press har en stor kata­log med utvi­del­ser som et stort sam­funn av fri­vil­li­ge utvik­le­re står for. Dis­se utvi­del­se­ne bru­kes til å for­bed­re funk­sjo­na­li­te­ten til siden, for eksem­pel i form av å gi støt­te for fle­re for­fat­te­re av inn­legg, vis­ning av Twit­ter-feeds i side­pa­ne­le­ne, bed­re søke­funk­sjo­na­li­tet osv.

Utdrag av koden til utvidelsen Wikipedia for tag pages

Utdrag av koden til utvi­del­sen Wiki­pe­dia for tag pages

Sis­te skudd på det­te tre­et er utvi­del­sen Wiki­pe­dia for tag pages. Som weban­svar­lig i Vox Pub­li­ca job­ber jeg mye med å utvi­de funk­sjo­na­li­te­ten til nett­ma­ga­si­net. Mye av den­ne funk­sjo­na­li­te­ten er spe­sial­ko­det for VP, men noen gan­ger kom­mer man over ide­er som er så gene­rel­le at fle­re kan få nyt­te av dem. Det­te var til­fel­let da jeg had­de lyst til å imple­men­te­re utdrag av rele­van­te wiki­pe­diaar­tik­ler på tema­si­de­ne våre.

Tema­si­de­ne opp­ret­tes når redak­sjo­nen for­sy­ner artik­le­ne med stikk­ord. Ved å kob­le tema med rele­vant Wiki­pe­dia-artik­kel håper vi å gjø­re tema­si­de­ne nyt­ti­ge­re for alle som bru­ker Vox Pub­li­ca til å fin­ne fram til infor­ma­sjon. Eksemp­ler: Se tema­si­den om valg­kamp eller om Camil­la Col­lett.

Den­ne Wiki­pe­dia-kob­lin­gen er garan­tert noe fle­re enn Vox Pub­li­ca kan ha nyt­te av, så jeg har pub­li­sert koden som en utvi­del­se på wordpress.org/plugins.

Wikipedia-utvidelsen i aksjon på temasiden til "democratization".

Wiki­pe­dia-utvi­del­sen i aksjon på tema­si­den til «democra­tiza­tion».

Utvi­del­sen tar i bruk Wiki­pe­dias pro­gram­me­rings­grense­snitt (API) for å fin­ne artik­le­ne og har støt­te for fle­re språk. For å vise artik­le­ne fra det språ­ket som pas­ser til tema­et sam­men­lig­ner utvi­del­sen det gjel­den­de tema­et med tit­te­len på artik­le­ne Wiki­pe­dia-API’et til­byr. Det språ­ket som har en artik­kel med tit­tel som skil­ler seg minst fra nav­net på tema­et får artik­ke­len sin vist.

Et API slik som jeg benyt­ter meg av mot Wiki­pe­dia er et grense­snitt mot inn­hol­det på nett­si­den som er til­rette­lagt for data­ma­ski­ner. Man kan ten­ke på det som en egen nett­side som er spe­sial­la­get for data­ma­ski­ner. Det­te gjør det mye enk­le­re å lage kode som kan hen­te ned den­ne infor­ma­sjo­nen.

Det er selv­sagt fle­re kil­der som kun­ne vært inter­es­sant for oss å knyt­te til tema­si­de­ne på sam­me måte. Under utvik­lin­gen av den­ne utvi­del­sen så jeg etter en mulig­het for å hen­te ned infor­ma­sjon fra snl.no også, men her fin­nes det ikke noe API. Kan­skje Sto­re Nors­ke Lek­si­kon kan gjø­re noe med det?

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

 1. Hei Håvar,

  Det stem­mer at snl fort­satt mang­ler et full­ver­dig API. Vi har hatt pla­ner om å lage et i leng­re tid nå, men det har vært så man­ge and­re ting vi har måt­tet prio­ri­te­re på utvik­lings­si­den.

  Det vi har til­gjen­ge­lig i dag er et API tar imot en søke­streng og retur­ne­rer kor­te utdrag fra artik­le­ne våre, samt infor­ma­sjon om tit­tel, pre­si­se­ring og verk (som til­sam­men utgjør artik­le­nes adres­se). Se for eksem­pel http://snl.no/.search/links?query=edvard+munch

  Vi vil vel­dig gjer­ne lage et mer full­sten­dig API, og vi gjør gjer­ne den utvik­lin­gen i dia­log med dere, slik at det blir enk­le­re å utvi­de det du alle­re­de har laget til å også hen­te resul­ta­ter fra oss.

  Venn­lig hil­sen,

  Erik Dyr­haug
  Redak­tør, Sto­re nors­ke lek­si­kon

  • Hei Erik,
   Så flott at dere alle­re­de har en API! Den­ne fant jeg ikke i mine søk, men jeg kan selv­sagt ha over­sett noe. Jeg skal se om jeg får brukt den fore­lø­pi­ge API-en til å lage en lig­nen­de plu­gin, så kan jeg gi til­bake­mel­din­ger under­veis i utvik­lin­gen.

   - Håvar Skau­gen, Weban­svar­lig i Vox Pub­li­ca

til toppen