Vox Publica gir noe tilbake til WordPress

Vox Publica bidrar til WordPress-samfunnet: Vi har laget en programutvidelse som matcher temasidene våre med Wikipedia-artikler.

Vox Pub­li­ca benyt­ter seg som de fleste har fått meg seg av Word­Press som pub­lis­er­ingsløs­ning (CMS). En av grunnene til dette er at Word­Press har en stor kat­a­log med utvidelser som et stort sam­funn av friv­il­lige utviklere står for. Disse utvidelsene brukes til å forbedre funksjon­aliteten til siden, for eksem­pel i form av å gi støtte for flere for­fat­tere av inn­legg, vis­ning av Twit­ter-feeds i side­pan­e­lene, bedre søke­funksjon­alitet osv.

Utdrag av koden til utvidelsen Wikipedia for tag pages

Utdrag av koden til utvidelsen Wikipedia for tag pages

Siste skudd på dette treet er utvidelsen Wikipedia for tag pages. Som webans­varlig i Vox Pub­li­ca job­ber jeg mye med å utvide funksjon­aliteten til nettma­gasinet. Mye av denne funksjon­aliteten er spe­sialkodet for VP, men noen ganger kom­mer man over ideer som er så generelle at flere kan få nytte av dem. Dette var til­fel­let da jeg hadde lyst til å imple­mentere utdrag av rel­e­vante wikipedi­aar­tik­ler på temasi­dene våre.

Temasi­dene opprettes når redak­sjo­nen forsyn­er artik­lene med stikko­rd. Ved å koble tema med rel­e­vant Wikipedia-artikkel håper vi å gjøre temasi­dene nyt­tigere for alle som bruk­er Vox Pub­li­ca til å finne fram til infor­masjon. Eksem­pler: Se temasi­den om val­gkamp eller om Camil­la Col­lett.

Denne Wikipedia-koblin­gen er garan­tert noe flere enn Vox Pub­li­ca kan ha nytte av, så jeg har pub­lis­ert koden som en utvidelse på wordpress.org/plugins.

Wikipedia-utvidelsen i aksjon på temasiden til "democratization".

Wikipedia-utvidelsen i aksjon på temasi­den til “democ­ra­ti­za­tion”.

Utvidelsen tar i bruk Wikipedias pro­gram­mer­ings­grens­es­nitt (API) for å finne artik­lene og har støtte for flere språk. For å vise artik­lene fra det språket som pass­er til temaet sam­men­lign­er utvidelsen det gjeldende temaet med tit­te­len på artik­lene Wikipedia-API’et tilbyr. Det språket som har en artikkel med tit­tel som skiller seg minst fra navnet på temaet får artikke­len sin vist.

Et API slik som jeg benyt­ter meg av mot Wikipedia er et grens­es­nitt mot innhold­et på nettsi­den som er tilret­te­lagt for data­mask­in­er. Man kan tenke på det som en egen nett­side som er spe­sial­laget for data­mask­in­er. Dette gjør det mye enklere å lage kode som kan hente ned denne informasjonen.

Det er selvsagt flere kilder som kunne vært inter­es­sant for oss å knytte til temasi­dene på samme måte. Under utviklin­gen av denne utvidelsen så jeg etter en mulighet for å hente ned infor­masjon fra snl.no også, men her finnes det ikke noe API. Kan­skje Store Norske Lek­sikon kan gjøre noe med det?

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

 1. Hei Håvar,

  Det stem­mer at snl fort­satt man­gler et ful­lverdig API. Vi har hatt plan­er om å lage et i lengre tid nå, men det har vært så mange andre ting vi har måt­tet pri­or­itere på utviklingssiden. 

  Det vi har tilgjen­gelig i dag er et API tar imot en søkestreng og returner­er korte utdrag fra artik­lene våre, samt infor­masjon om tit­tel, pre­sis­er­ing og verk (som tilsam­men utgjør artik­lenes adresse). Se for eksem­pel http://snl.no/.search/links?query=edvard+munch

  Vi vil veldig gjerne lage et mer full­s­tendig API, og vi gjør gjerne den utviklin­gen i dia­log med dere, slik at det blir enklere å utvide det du allerede har laget til å også hente resul­tater fra oss.

  Vennlig hilsen,

  Erik Dyrhaug
  Redak­tør, Store norske leksikon

  • Hei Erik,
   Så flott at dere allerede har en API! Denne fant jeg ikke i mine søk, men jeg kan selvsagt ha over­sett noe. Jeg skal se om jeg får brukt den foreløpige API-en til å lage en lig­nende plu­g­in, så kan jeg gi tilbakemeldinger under­veis i utviklingen.

   - Håvar Skau­gen, Webans­varlig i Vox Publica

til toppen