Svenske Radioleaks — trygg kanal for varslere

Sveriges Radio lanserer Radioleaks, en kryptert varslings- og opplastingstjeneste for kilder som ønsker å overlevere informasjon og dokumenter trygt. Stadig flere liknende tjenester ser dagens lys globalt.

Sve­ri­ges Radio kas­ter seg på lek­ka­sje­bøl­gen og til­byr fra i dag Radio­le­aks — en kryp­tert vars­lings- og opp­las­tings­tje­nes­te for kil­der som øns­ker å over­le­ve­re infor­ma­sjon og doku­men­ter til Sve­ri­ges Radio, og sam­ti­dig beskyt­te seg og sin iden­ti­tet. Iføl­ge Sve­ri­ges Radio er tje­nes­ten ment for alle, både de med tips og opp­lys­nin­ger av nasjo­nal og inter­na­sjo­nal betyd­ning, samt kil­der og vars­le­re i kom­mu­ner og lokalsamfunn.

Nett­si­den Radio­le­aks inne­hol­der gode tips og råd til per­soner som vur­de­rer å vars­le eller over­le­ve­re doku­men­ter , blant annet om kilde­vern og med­de­lar­skydd og

Når du las­ter opp doku­men­ter eller over­sen­der tip­se­ne så kom­mer det­te direk­te til redak­sjo­nen i Sve­ri­ges Radio, og bear­bei­des og sjek­kes av jour­na­lis­ter og redak­tø­rer og bru­kes som grunn­lag for all­menn­kring­kas­te­rens jour­na­lis­tikk lokalt og nasjonalt.

Pro­gram­er­klæ­ring for varslere

Sve­ri­ges Radio är ett pub­lic ser­vice före­tag, det inne­bär att vi är obe­ro­en­de och att vi job­bar för er, vi job­bar i all­män­he­tens tjänst. Att ta beslut om att över­läm­na mate­ri­al, att bli en käl­la, att vara en whist­le­blow­er, det är inte ett lätt beslut, det är ock­så före­nat med ris­ker och det har vi stor respekt för. Med ska­pan­det av Radio­le­aks vill vi dock säga att Sve­ri­ges Radio är redo att ta emot materialet.

Skjermbilde av Radioleaks

Sve­ri­ges Radios Radioleaks

And­re varsler-nettsteder

 • WikiLe­aks
 • Open­le­aks
 • Green­le­aks
 • Unile­aks
 • Brus­seLe­aks
 • Al Jaze­era Trans­pa­rency Unit
 • Der Wes­ten — research
 • Ryk­te­ne for­tel­ler også at The New York Times og der Spie­gel arbei­der med til­sva­ren­de løs­nin­ger som Al Jaze­era Trans­pa­rency Unit. Mye kan der­med tyde på at tra­di­sjo­nel­le medie­hus er i ferd med å opp­da­ge at sik­ker over­le­ve­ring av elekt­ro­nisk infor­ma­sjon fra i dag og frem­over vil dan­ne grunn­la­get for kri­tisk jour­na­lis­tikk. Og da må man alt­så ha et sys­tem for reelt kilde­vern byg­get for en digi­tal tidsalder.

  Tips gjer­ne om and­re «leaks»-nettsteder, der­som du kjen­ner til and­re enn de som er nevnt her.

  TEMA

  V

  arsling

  19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

  FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

  INGEN KOMMENTARER

  Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

  til toppen