Svenske Radioleaks — trygg kanal for varslere

Sveriges Radio lanserer Radioleaks, en kryptert varslings- og opplastingstjeneste for kilder som ønsker å overlevere informasjon og dokumenter trygt. Stadig flere liknende tjenester ser dagens lys globalt.

Sveriges Radio kaster seg på lekkas­je­bøl­gen og tilbyr fra i dag Radi­oleaks — en kryptert varslings- og opplas­t­ingst­jen­este for kilder som ønsker å over­le­vere infor­masjon og doku­menter til Sveriges Radio, og sam­tidig beskytte seg og sin iden­titet. Ifølge Sveriges Radio er tjen­esten ment for alle, både de med tips og opplysninger av nasjon­al og inter­nasjon­al betyd­ning, samt kilder og varslere i kom­muner og lokalsamfunn.

Nettsi­den Radi­oleaks innehold­er gode tips og råd til per­son­er som vur­der­er å varsle eller over­le­vere doku­menter , blant annet om kilde­v­ern og med­de­larsky­dd og

Når du laster opp doku­menter eller over­sender tipsene så kom­mer dette direk­te til redak­sjo­nen i Sveriges Radio, og bear­bei­des og sjekkes av jour­nal­is­ter og redak­tør­er og brukes som grunnlag for all­mennkringkasterens jour­nal­is­tikk lokalt og nasjonalt.

Pro­gramerk­læring for varslere

Sveriges Radio är ett pub­lic ser­vice före­tag, det innebär att vi är oberoende och att vi job­bar för er, vi job­bar i allmän­hetens tjänst. Att ta beslut om att över­läm­na mate­r­i­al, att bli en käl­la, att vara en whistle­blow­er, det är inte ett lätt beslut, det är ock­så före­nat med risker och det har vi stor respekt för. Med ska­pan­det av Radi­oleaks vill vi dock säga att Sveriges Radio är redo att ta emot materialet.

Skjermbilde av Radioleaks

Sveriges Radios Radioleaks

Andre varsler-nettst­ed­er

 • Wik­iLeaks
 • Open­leaks
 • Green­leaks
 • Unileaks
 • Brus­se­Leaks
 • Al Jazeera Trans­paren­cy Unit
 • Der West­en — research
 • Ryk­tene forteller også at The New York Times og der Spiegel arbei­der med tilsvarende løs­ninger som Al Jazeera Trans­paren­cy Unit. Mye kan dermed tyde på at tradis­jonelle mediehus er i ferd med å oppdage at sikker over­lev­er­ing av elek­tro­n­isk infor­masjon fra i dag og fre­mover vil danne grunnlaget for kri­tisk jour­nal­is­tikk. Og da må man alt­så ha et sys­tem for reelt kilde­v­ern bygget for en dig­i­tal tidsalder.

  Tips gjerne om andre “leaks”-nettsteder, der­som du kjen­ner til andre enn de som er nevnt her.

  TEMA

  V

  arsling

  19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

  FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

  INGEN KOMMENTARER

  Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

  til toppen