Kulturarv

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • kulturarv

  Kulturarv betegner historisk forankret kultur med verdi for enkeltpersoner, fellesskap, en folkegruppe eller en nasjon. Det kan omfatte steder, bygninger og gjenstander, eller levende kulturuttrykk som håndverk, seterdrift, musikk, eventyrfortelling, mattradisjoner og dans. Kulturarv forstås som noe vi har arvet, og som bør ivaretas og videreføres til kommende generasjoner.

 • immateriell kulturarv

  Immateriell kulturarv er levende tradisjoner og praksiser som blir overført mellom mennesker og til nye generasjoner. Begrepet immateriell kulturarv ble for alvor tatt i bruk internasjonalt etter at UNESCO i 2003 vedtok konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven, og i Norge etter at Stortinget ratifiserte konvensjonen i 2007. I konvensjonen er immateriell kulturarv definert som: «praksis, fremstillinger, uttrykk, kunnskap, ferdigheter – samt tilhørende instrumenter, gjenstander, kulturgjenstander og kulturelle rom – som samfunn, grupper og, i noen tilfeller, enkeltpersoner anerkjenner som en del av sin kulturarv.» Immateriell kulturarv kommer til uttrykk særlig innenfor disse fem områdene: muntlige tradisjoner og uttrykk, herunder språk som et uttrykksmiddel for immateriell kulturarv utøvende kunst sosiale skikker, ritualer og festiviteter kunnskap og praksis som gjelder naturen og universet tradisjonelt håndverk Den immaterielle kulturarven, som er overført fra generasjon til generasjon, blir stadig gjenskapt av samfunn og grupper i relasjon til deres miljø, i samspill med naturen og med deres historie.

  Fra wikipedia

 • Kulturarv

  Kulturarv kan sies å være hele den historiske plattformen samfunnet står på.

 • Representativ liste over menneskehetens immaterielle kulturarv

  Representativ liste over menneskehetens immaterielle kulturarv er en UNESCO-liste som skal bidra til synliggjøring og verdsettelse av immateriell kultur, og stimulere til respekt for kulturelt mangfold.

 • Verdensarven

  «Verdensarven», eller Verdens kultur- og naturarvsteder, er et program i regi av UNESCO for bevaring av et utvalg natur- og kultursteder på jorden.

Mer om Kulturarv fra Vox Publicas arkiv