Når blir åpenhet skadelig?

Transparens er i ferd med å bli så populært at vi risikerer å skape en problematisk ideologi.

Mer åpen­het, mer offent­lig­het, mer trans­pa­rens — det er en av de ide­ene det lik­som ikke går an å være imot. Mer åpen­het om poli­ti­ke­res og poli­tis­ke par­ti­ers bin­din­ger og nett­verk vil styr­ke til­li­ten til det poli­tis­ke sys­te­met. Når mer av offent­lig sek­tors data gjø­res til­gjen­ge­lig, vil vi både få økt verdi­ska­ping og poten­si­elt bed­re offent­li­ge tje­nes­ter.

Sli­ke fore­stil­lin­ger moti­ve­rer et sti­gen­de antall pro­sjek­ter i Nor­ge og inter­na­sjo­nalt. Den lig­ger også del­vis til grunn for pro­sjek­tet den­ne blog­gen rap­por­te­rer fra — om fri­gi­vel­se av offent­lig sek­tors data.

I vel­dig man­ge til­fel­ler er det også vans­ke­lig å se noe pro­ble­ma­tisk ved å gjø­re data­sett til­gjen­ge­lig for videre­bruk. Eksemp­ler: Meteoro­lo­gisk insti­tutt gjør vær­da­ta­ene sine til­gjen­ge­lig så alle kan få mer pre­si­se vær­vars­ler. SSB gir enhver sjan­sen til å bli klo­ke­re på sam­fun­net ved å pus­le sam­men tabel­ler i Sta­ti­stikk­ban­ken.

Men så var det mot­fore­stil­lin­ge­ne. Den sis­te uken har det rast en debatt i ame­ri­kans­ke New Repub­lic, etter at juss­pro­fes­sor Lawren­ce Les­sig pub­li­ser­te et essay med den pro­vo­se­ren­de tit­te­len «Against trans­pa­rency.» Her går Les­sig ut mot det han kal­ler den «nak­ne trans­pa­rens­be­ve­gel­sen»:

How could anyone be against trans­pa­rency? Its vir­tues and its uti­lities seem so crush­ing­ly obvious. But I have increas­ing­ly come to wor­ry that the­re is an error at the core of this unques­tio­ned good­ness. We are not thin­king cri­ti­cal­ly enough about whe­re and when trans­pa­rency works, and whe­re and when it may lead to con­fu­sion, or to wor­se. And I fear that the ine­vi­tab­le success of this movement–if pur­sued alo­ne, wit­hout any sen­si­ti­vity to the full com­plex­ity of the idea of perfect openness–will inspi­re not reform, but dis­gust. The «naked trans­pa­rency move­ment,» as I will call it here, is not going to inspi­re chan­ge. It will sim­ply push any fai­th in our poli­ti­cal sys­tem over the cliff.

Les­sig er redd for at en ukri­tisk åpen­hets­ide­o­lo­gi vil øke poli­ti­ker­for­akt, ikke mins­ke den. Han hen­ter eksemp­ler fra lis­te­ne over øko­no­mis­ke bidrags­yte­re til ame­ri­kans­ke poli­ti­ke­re og par­ti­er. Pro­ble­met er at det­te er en type data som er som skapt for for­enk­ling av kom­plek­se sam­men­hen­ger. Enk­le sam­men­stil­lin­ger av data kan fort bety at poli­ti­ker X urett­mes­sig mis­ten­ke­lig­gjø­res for å ha mot­tatt kam­panje­bi­drag fra fir­ma Y. Ja, det­te vil defi­ni­tivt skje, mener Les­sig. Der­for:

We need to see what compa­ri­sons the data will enab­le, and whether those compa­ri­sons reve­al somet­hing real. And it is this that the naked trans­pa­rency move­ment has not done. For the­re are over­whel­ming rea­sons why the data about influ­en­ce that this move­ment would pro­du­ce will not enab­le compa­ri­sons that are meaning­ful.

Her kan du lese Les­sigs til­svar til sine kri­ti­ke­re, og kri­ti­ker­nes inn­legg.

Sli­ke debat­ter som det­te er vi — jour­na­lis­ter, fors­ke­re, utvik­le­re og alle som er opp­tatt av åpen­het og offent­li­ge data — nødt til å ta paral­lelt med arbei­det for mer åpen­het. Data­til­sy­net vil åpen­bart ha noe å si, og bra er det, men pro­duk­sjo­nen av mot­fore­stil­lin­ger kan ikke over­la­tes til­sy­net ale­ne.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen