Apps4Norge: Vinnerne

Stortingspolitikk, slektsgranskning, kulturminner og giftinformasjon blant vinnerne av norske apper basert på offentlige data.

IKT-Nor­ge og Direk­to­ra­tet for for­valt­ning og IKT (Difi) fikk inn 38 apper og 50 ide­er til kon­kur­ran­sen Apps4Norge. Vin­ner­ne ble pre­sen­tert sist ons­dag, og jeg er tem­me­lig kry over at med­blog­ger her på Fak­ta først Eirik Sta­ve­lin stakk av med første­pri­sen i kate­go­ri­en apper laget av enkelt­per­soner. Eirik vil for­tel­le mer om sitt pro­sjekt Samstemmer.net i et eget blogg­inn­legg.

Vin­ne­ren av kate­go­ri­en apper laget av lag heter Geokul­tur. Bak den står Tedd Han­sen, Ing­rid Eli­sa­beth Moen, Erik Chris­an­der Gus­tav­sen og Odd­bjørn Und­seth Bak­ke. Den­ne appen bru­ker Nor­ve­gia­na til å hjel­pe bru­ke­ren å fin­ne fram til kul­tur­arv i Nor­ge via data fra arki­ver, muse­er m.m. I kate­go­ri­en Ide­er vant Hen­rik Skog­mo med «Snit­tet». Her er for­må­let å hjel­pe ele­ver på videre­gå­en­de sko­le med det vans­ke­li­ge val­get av høy­ere utdan­ning.

Et krav til del­ta­ker­ne var at data­sett fra offent­lig sek­tor skul­le inn­gå i appen eller ide­en. Blant bidra­ge­ne fin­nes bl.a. tra­fikk­data, vær­data, helse­data. Jeg har umid­del­bart sans for vin­ne­ren av andre­pre­mi­en for enkelt­per­soner, som har det strå­len­de nav­net «Ætte­fors­ker». Mar­tin Havn­øy har her klek­ket ut en mobil­app (for Iphone) som bru­ker data fra folke­tel­lin­gen i 1910, steds­navn­data, Open Stre­et Map og Digi­talt Muse­um. Målet er å hjel­pe deg til å dri­ve detek­tiv­ar­beid i egen (eller and­res?) slekt, godt for­klart i føl­gen­de video:

Det skal bli spen­nen­de å se hvil­ke av pro­sjek­te­ne som blir videre­ut­vik­let, og om noen av dem blir en sla­ger enten for avgren­se­de eller bre­de­re grup­per av bru­ke­re.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen