Apps4Norge: Vinnerne

Stortingspolitikk, slektsgranskning, kulturminner og giftinformasjon blant vinnerne av norske apper basert på offentlige data.

IKT-Norge og Direk­toratet for for­valt­ning og IKT (Difi) fikk inn 38 apper og 50 ideer til konkur­ransen Apps4Norge. Vin­nerne ble pre­sen­tert sist ons­dag, og jeg er tem­melig kry over at med­blog­ger her på Fak­ta først Eirik Stavelin stakk av med førsteprisen i kat­e­gorien apper laget av enkelt­per­son­er. Eirik vil fortelle mer om sitt pros­jekt Samstemmer.net i et eget blogginnlegg.

Vin­neren av kat­e­gorien apper laget av lag het­er Geokul­tur. Bak den står Tedd Hansen, Ingrid Elis­a­beth Moen, Erik Chrisander Gus­tavsen og Odd­b­jørn Und­seth Bakke. Denne appen bruk­er Norve­g­iana til å hjelpe bruk­eren å finne fram til kul­tur­arv i Norge via data fra arkiv­er, museer m.m. I kat­e­gorien Ideer vant Hen­rik Skog­mo med “Snit­tet”. Her er for­målet å hjelpe elever på videregående skole med det vanske­lige val­get av høyere utdanning.

Et krav til deltak­erne var at datasett fra offentlig sek­tor skulle inngå i appen eller ideen. Blant bidra­gene finnes bl.a. trafikkda­ta, vær­da­ta, helse­da­ta. Jeg har umid­del­bart sans for vin­neren av andrepremien for enkelt­per­son­er, som har det strålende navnet “Ætte­forsker”. Mar­tin Havnøy har her klekket ut en mobi­lapp (for Iphone) som bruk­er data fra folketellin­gen i 1910, sted­snavn­da­ta, Open Street Map og Dig­i­talt Muse­um. Målet er å hjelpe deg til å dri­ve detek­ti­var­beid i egen (eller andres?) slekt, godt fork­lart i føl­gende video:

Det skal bli spen­nende å se hvilke av pros­jek­tene som blir videreutviklet, og om noen av dem blir en slager enten for avgrensede eller bredere grup­per av brukere.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen