Tre nye kvalitetskilder rullet ut

Nytt på temasidene: Digitale bøker i fulltekst, alle norske universitets- og høyskolebiblioteker, og NRKs historiske radioarkiv.

I fjor lanserte vi Vox Pub­li­cas temasider, der artik­ler fra vårt eget arkiv kobles med mate­ri­ale fra eksterne kilder. Tanken er å skape et nyt­tig verk­tøy for dem som vil finne fram til inter­es­sant og under­hold­ende infor­masjon på net­tet. Sam­tidig gir vi et lengre liv til artik­lene vi og våre skriben­ter har lagt mye arbeid i.

Vi har nå over 1000 temasider. Et godt sted å starte er temapor­tal­en, hvor vi har val­gt ut noen av de viktigste.

Temasidekon­septet utvikles videre, og nå har vi føyd til tre nye og vik­tige eksterne kilder. 

  • NRKs radioarkiv: Over 40000 klipp fra NRKs store radioarkiv er nå åpent tilgjen­gelig via Nasjon­al­bib­liotekets nettst­ed. Les egen sak om denne kilden.
  • Bib­sys: Tre­ff fra kat­a­lo­gene til alle norske uni­ver­sitets- og høyskolebiblioteker.
  • Bokhylla.no: Direk­te til­gang (for norske IP-adress­er) til dig­i­talis­erte bøk­er i full­tekst via Nasjon­al­bib­liotekets pros­jekt Bokhylla.no.

Kildene vi bruk­er må ha et åpent pro­gram­mer­ings­grens­es­nitt (API), siden koblin­gen med temasi­dene (som er van­lige tag-sider i Word­Press) skjer automa­tisk. Vi ønsker mest mulig rel­e­vante tre­ff, men dette er naturligvis avhengig av hvor­dan de eksterne kildene er strukturert.

Eksem­pler på sider med mange inter­es­sante tre­ff fra ulike kilder: Stortinget, val­gkamp, kilde­v­ern.

Vi tar gjerne imot tips og inn­spill om hvor­dan vi kan utvikle temasi­dene videre.

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen