Tre nye kvalitetskilder rullet ut

Nytt på temasidene: Digitale bøker i fulltekst, alle norske universitets- og høyskolebiblioteker, og NRKs historiske radioarkiv.

I fjor lan­ser­te vi Vox Pub­li­cas tema­si­der, der artik­ler fra vårt eget arkiv kob­les med mate­ria­le fra eks­ter­ne kil­der. Tan­ken er å ska­pe et nyt­tig verk­tøy for dem som vil fin­ne fram til inter­es­sant og under­hol­den­de infor­ma­sjon på net­tet. Sam­ti­dig gir vi et leng­re liv til artik­le­ne vi og våre skri­ben­ter har lagt mye arbeid i.

Vi har nå over 1000 tema­si­der. Et godt sted å star­te er tema­por­ta­len, hvor vi har valgt ut noen av de vik­tigs­te.

Tema­side­kon­sep­tet utvik­les vide­re, og nå har vi føyd til tre nye og vik­ti­ge eks­ter­ne kil­der.

  • NRKs radio­ar­kiv: Over 40000 klipp fra NRKs sto­re radio­ar­kiv er nå åpent til­gjen­ge­lig via Nasjo­nal­bi­blio­te­kets nett­sted. Les egen sak om den­ne kil­den.
  • Bib­sys: Treff fra kata­lo­ge­ne til alle nors­ke uni­ver­si­tets- og høy­skole­bi­blio­te­ker.
  • Bokhylla.no: Direk­te til­gang (for nors­ke IP-adres­ser) til digi­ta­li­ser­te bøker i full­tekst via Nasjo­nal­bi­blio­te­kets pro­sjekt Bokhylla.no.

Kil­de­ne vi bru­ker må ha et åpent pro­gram­me­rings­grense­snitt (API), siden kob­lin­gen med tema­si­de­ne (som er van­li­ge tag-sider i Word­Press) skjer auto­ma­tisk. Vi øns­ker mest mulig rele­van­te treff, men det­te er natur­lig­vis avhen­gig av hvor­dan de eks­ter­ne kil­de­ne er struk­tu­rert.

Eksemp­ler på sider med man­ge inter­es­san­te treff fra uli­ke kil­der: Stor­tin­get, valg­kamp, kilde­vern.

Vi tar gjer­ne imot tips og inn­spill om hvor­dan vi kan utvik­le tema­si­de­ne vide­re.

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen