Kampklar

Siv Jensen er tøff, kampklar, og kjemper for sitt.
Siv Jensen er kampklar (Foto: Erna Solberg).

Nyhe­ter blir van­lig­vis skre­vet på grunn av hen­del­ser. Noe skal helst skje ute i ver­den. En pseu­do-hen­del­se er en lik­som­hen­del­se, en situa­sjon man ska­per slik at den kan bli nyhe­ter. Den van­ligs­te vari­an­ten er kan­skje den gode gam­le presse­kon­fe­ran­sen, men det fin­nes en rek­ke mer opp­finn­som­me typer.

Når stats­mi­nis­te­ren gjør noe, er sann­syn­lig­he­ten stor for at medie­ne skri­ver om det. Når stats­mi­nis­te­ren fil­mer finans­mi­nis­te­ren i utra­di­sjo­nell bekled­ning, øker sann­syn­lig­he­ten ytter­li­ge­re. Siv Jen­sen i ishockey­ut­styr? Ja, nå begyn­ner det nes­ten å bli dumt å ikke dek­ke saken.

Sosia­le medi­er kan, hvis de bru­kes på rik­tig måte, være en vel­dig effek­tiv måte å få en sak på, og et bud­skap ut i redak­sjo­nel­le medi­er:

«Regje­rin­gen har nå bud­sjett­kon­fe­ran­se, og som dere ser har jeg nå ikledd meg litt verne­ut­styr. Det hand­ler om at kam­pen nå er i gang om hva vi skal sat­se på i bud­sjet­tet for 2017. Da kom­mer alle til å ha man­ge ster­ke syns­punk­ter. Da er det vik­tig for finans­mi­nis­te­ren å beskyt­te seg»

Slik kan en ultra­kort video­snutt raskt nå frem til par­ti­ets støtte­spil­le­re, som kan­skje bekym­rer seg litt for at Jen­sens tid­li­ge­re ster­ke stem­me for­svin­ner litt i myl­de­ret av ansvar, Finans­de­par­te­ment og for­hand­lin­ger.

Par­ti­et hen­nes er i mindre­talls­re­gje­ring og er omkran­set av støtte­par­ti­er som står i kø for å avly­se poli­tik­ken deres. Både nyhets­sa­ken og ishockey­ko­sty­met som rekvi­sitt kom­mu­ni­se­rer en enkel og grei beskjed: Siv Jen­sen er tøff, kamp­klar, og kjem­per for sitt.

Nyhe­ter blir van­lig­vis skre­vet på grunn av hen­del­ser. Noe skal helst skje ute i ver­den. En pseu­do-hen­del­se er en lik­som­hen­del­se, en situa­sjon man ska­per slik at den kan bli nyhe­ter. Den van­ligs­te vari­an­ten er kan­skje den gode gam­le presse­kon­fe­ran­sen, men det fin­nes en rek­ke mer opp­finn­som­me typer.

Når stats­mi­nis­te­ren gjør noe, er sann­syn­lig­he­ten stor for at medie­ne skri­ver om det. Når stats­mi­nis­te­ren fil­mer finans­mi­nis­te­ren i utra­di­sjo­nell bekled­ning, øker sann­syn­lig­he­ten ytter­li­ge­re. Siv Jen­sen i ishockey­ut­styr? Ja, nå begyn­ner det nes­ten å bli dumt å ikke dek­ke saken.

Sosia­le medi­er kan, hvis de bru­kes på rik­tig måte, være en vel­dig effek­tiv måte å få en sak på, og et bud­skap ut i redak­sjo­nel­le medi­er:

«Regje­rin­gen har nå bud­sjett­kon­fe­ran­se, og som dere ser har jeg nå ikledd meg litt verne­ut­styr. Det hand­ler om at kam­pen nå er i gang om hva vi skal sat­se på i bud­sjet­tet for 2017. Da kom­mer alle til å ha man­ge ster­ke syns­punk­ter. Da er det vik­tig for finans­mi­nis­te­ren å beskyt­te seg»

Slik kan en ultra­kort video­snutt raskt nå frem til par­ti­ets støtte­spil­le­re, som kan­skje bekym­rer seg litt for at Jen­sens tid­li­ge­re ster­ke stem­me for­svin­ner litt i myl­de­ret av ansvar, Finans­de­par­te­ment og for­hand­lin­ger.

Par­ti­et hen­nes er i mindre­talls­re­gje­ring og er omkran­set av støtte­par­ti­er som står i kø for å avly­se poli­tik­ken deres. Både nyhets­sa­ken og ishockey­ko­sty­met som rekvi­sitt kom­mu­ni­se­rer en enkel og grei beskjed: Siv Jen­sen er tøff, kamp­klar, og kjem­per for sitt.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen