Få tak i data med offentlighetsloven

Ønsker du tilgang til data fra et offentlig organ? Offentlighetsloven er et bedre verktøy enn mange er klar over.

Den revi­der­te offent­lig­hets­lo­ven som tråd­te i kraft 1. janu­ar 2009 har en egen para­graf om data­kil­der. Ord­ly­den er slik:

§ 9. Rett til å krev­je inn­syn i ei saman­stil­ling frå databasar
       Alle kan krev­je inn­syn i ei saman­stil­ling av opp­lys­nin­gar som er elekt­ro­nisk lag­ra i data­ba­sa­ne til orga­net der­som saman­stil­lin­ga kan gje­rast med enk­le framgangsmåtar. 

Para­gra­fen har anta­ke­lig vært lite brukt til nå, men det er grunn til å tro at det vil end­re seg. Inter­es­sen for offent­lig sek­tors data­kil­der som råma­te­ria­le for jour­na­lis­tikk er øken­de. Det jour­na­lis­tis­ke mil­jø­et har lang erfa­ring med å bru­ke offent­lig­hets­lo­ven til å få inn­syn i doku­men­ter, så jour­na­lis­te­ne kan bli «bjelle­sau­er» også på datakilde-området.

Alle and­re grup­per og enkelt­per­soner som øns­ker til­gang til data­kil­der kan selv­sagt også gjø­re bruk av loven.

Ikke godta data i pdf

Selv blant dem som har kjent til para­gra­fen om data­kil­der, er det tro­lig ikke man­ge som har vært klar over alt den kan bru­kes til. Et eksem­pel: Et van­lig hin­der de som vil ha til­gang til data­kil­der stø­ter på, er at data­ene pub­li­se­res i et ueg­net for­mat, for eksem­pel pdf. 

Poen­get med til­gang til data er som regel at man vil behand­le data­ene selv — enten det er for å bru­ke dem til egne ana­ly­ser og under­sø­kel­ser, som råma­te­ria­le i en web-tje­nes­te, for å sam­men­stil­le med and­re data, lage egne visu­ali­se­rin­ger, eller annet. Pdf-for­ma­tet inne­bæ­rer en unød­ven­dig og res­surs­kre­ven­de omvei, for­di man først må hen­te data­ene ut av pdf-en. 

Her kom­mer loven til unn­set­ning, viser en gjen­nom­gang gene­ral­sek­re­tær Nils E. Øy i Norsk Redak­tør­for­ening har gjort. 

— Når data­ene fin­nes elekt­ro­nisk lag­ret, kan man kre­ve både papir- og digi­tal kopi, og man har rett til kopi i ”alle eksis­te­ran­de for­mat og språk­ver­sjo­nar”, som det står i vei­led­nin­gen fra Jus­tis­de­par­te­men­tet, sier Øy.

Et pdf-doku­ment er typisk gene­rert ut fra et annet doku­ment­for­mat. Når det gjel­der data­kil­der, vil det­te ofte være regne­ark. Det kan ikke være tvil om at man i sli­ke til­fel­ler kan kre­ve data­ene utle­vert i regne­ark­for­mat eller annen elekt­ro­nisk les­bar form, iføl­ge Nils E. Øy.

Gene­relt gir loven adgang til å kre­ve data utle­vert i de for­ma­te­ne man øns­ker. Utgangs­punk­tet er at infor­ma­sjon som er elekt­ro­nisk til­gjen­ge­lig er enkelt å leg­ge over på annet format.

Begynn med samarbeidslinje

Å gi and­re til­gang til egne data er gans­ke nytt for man­ge virk­som­he­ter i offent­lig sek­tor. Få har fast prak­sis for pub­li­se­ring av data og behand­ling av inn­syns­krav. Det behø­ver ikke bero på vrang­vil­je, bare at de ikke er kom­met så langt ennå. 

Der­for bør førs­te skritt være å ta kon­takt med virk­som­he­ten og høre om de kan gjø­re data til­gjen­ge­lig i det for­ma­tet eller på den måten du øns­ker. Vis gjer­ne til den lil­le bruks­an­vis­nin­gen Vox Pub­li­ca har laget, og pla­ka­ten som illust­re­rer de uli­ke fase­ne i fri­gi­vel­se av data.

Hvis respon­sen er laber eller neg­a­tiv, har du offent­lig­hets­lo­ven i bakhånd.

På nett­ste­det offentlighet.no er det len­ker vide­re til fle­re nyt­ti­ge vei­led­nin­ger hvis man skal bru­ke offent­lig­hets­lo­ven eller and­re verk­tøy for innsyn.

Datakildeportal essensielt

Adgan­gen til å kre­ve data utle­vert i øns­ket for­mat aktua­li­se­rer et av punk­te­ne vi på Info­me­dia tok opp i vår rap­port om offent­lig sek­tors data: Hvor­dan vet man i det hele tatt hvil­ke data en offent­lig virk­som­het har? Ret­ten til å få ut data er til liten hjelp hvis selve data­kil­den er ukjent. 

Å gjø­re dis­se grunn­leg­gen­de opp­lys­nin­ge­ne om eksis­te­ren­de data­kil­der kjent må være et sat­sings­om­rå­de fram­over. Hel­dig­vis har For­ny­ings­de­par­te­men­tet kon­kre­te pla­ner om å opp­ret­te en norsk data­kilde­por­tal på adres­sen data.norge.no. Når den er oppe, må offent­li­ge virk­som­he­ter opp­ford­res til å regist­re­re sine data­kil­der der. 

Men paral­lelt med det­te bør det vok­sen­de fel­les­ska­pet som er inter­es­sert i videre­bruk av data opp­rett­hol­de pres­set ved å regist­re­re data­kil­der vi kjen­ner til. Por­ta­len no.ckan.net er alle­re­de opp­ret­tet, og alle inter­es­ser­te kan leg­ge inn infor­ma­sjon der. 

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. […] Olav Anders Øvre­bø, 18. mai 2010 (artik­ke­len er opp­rin­ne­lig pub­li­sert på Vox Pub­li­ca, men repro­du­sert her med artikkelforfatterens […]

til toppen