Få tak i data med offentlighetsloven

Ønsker du tilgang til data fra et offentlig organ? Offentlighetsloven er et bedre verktøy enn mange er klar over.

Den rev­iderte offent­lighet­sloven som trådte i kraft 1. jan­u­ar 2009 har en egen para­graf om datak­ilder. Ord­ly­den er slik:

§ 9. Rett til å krevje innsyn i ei samanstill­ing frå databasar
       Alle kan krevje innsyn i ei samanstill­ing av opplysningar som er elek­tro­n­isk lagra i data­basane til organet der­som samanstill­inga kan gjerast med enkle framgangsmåtar. 

Para­grafen har antake­lig vært lite brukt til nå, men det er grunn til å tro at det vil endre seg. Inter­essen for offentlig sek­tors datak­ilder som råma­te­ri­ale for jour­nal­is­tikk er økende. Det jour­nal­is­tiske miljøet har lang erfar­ing med å bruke offent­lighet­sloven til å få innsyn i doku­menter, så jour­nal­is­tene kan bli “bjelle­sauer” også på datakilde-området.

Alle andre grup­per og enkelt­per­son­er som ønsker til­gang til datak­ilder kan selvsagt også gjøre bruk av loven.

Ikke godta data i pdf

Selv blant dem som har kjent til para­grafen om datak­ilder, er det trolig ikke mange som har vært klar over alt den kan brukes til. Et eksem­pel: Et van­lig hin­der de som vil ha til­gang til datak­ilder støter på, er at dataene pub­lis­eres i et ueg­net for­mat, for eksem­pel pdf. 

Poenget med til­gang til data er som regel at man vil behan­dle dataene selv — enten det er for å bruke dem til egne analyser og under­søkelser, som råma­te­ri­ale i en web-tjen­este, for å sam­men­stille med andre data, lage egne visu­alis­eringer, eller annet. Pdf-for­matet innebær­er en unød­vendig og ressurskrevende omvei, for­di man først må hente dataene ut av pdf-en. 

Her kom­mer loven til unnset­ning, vis­er en gjen­nom­gang gen­er­alsekretær Nils E. Øy i Norsk Redak­tør­foren­ing har gjort. 

— Når dataene finnes elek­tro­n­isk lagret, kan man kreve både papir- og dig­i­tal kopi, og man har rett til kopi i ”alle eksis­terande for­mat og språkver­sjonar”, som det står i veiled­nin­gen fra Justis­de­parte­mentet, sier Øy.

Et pdf-doku­ment er typisk gener­ert ut fra et annet doku­ment­for­mat. Når det gjelder datak­ilder, vil dette ofte være reg­n­eark. Det kan ikke være tvil om at man i slike til­feller kan kreve dataene utlev­ert i reg­n­ear­k­for­mat eller annen elek­tro­n­isk les­bar form, ifølge Nils E. Øy.

Generelt gir loven adgang til å kreve data utlev­ert i de for­matene man ønsker. Utgangspunk­tet er at infor­masjon som er elek­tro­n­isk tilgjen­gelig er enkelt å legge over på annet format.

Begynn med samarbeidslinje

Å gi andre til­gang til egne data er ganske nytt for mange virk­somheter i offentlig sek­tor. Få har fast prak­sis for pub­lis­er­ing av data og behan­dling av innsyn­skrav. Det behøver ikke bero på vrangvil­je, bare at de ikke er kom­met så langt ennå. 

Der­for bør første skritt være å ta kon­takt med virk­somheten og høre om de kan gjøre data tilgjen­gelig i det for­matet eller på den måten du ønsker. Vis gjerne til den lille bruk­san­vis­nin­gen Vox Pub­li­ca har laget, og plakat­en som illus­tr­erer de ulike fasene i fri­givelse av data.

Hvis respon­sen er laber eller neg­a­tiv, har du offent­lighet­sloven i bakhånd.

På nettst­edet offentlighet.no er det lenker videre til flere nyt­tige veiled­ninger hvis man skal bruke offent­lighet­sloven eller andre verk­tøy for innsyn.

Datakildeportal essensielt

Adgan­gen til å kreve data utlev­ert i øns­ket for­mat aktu­alis­er­er et av punk­tene vi på Info­me­dia tok opp i vår rap­port om offentlig sek­tors data: Hvor­dan vet man i det hele tatt hvilke data en offentlig virk­somhet har? Ret­ten til å få ut data er til liten hjelp hvis selve datak­ilden er ukjent. 

Å gjøre disse grunn­leggende opplysnin­gene om eksis­terende datak­ilder kjent må være et sats­ing­som­råde framover. Heldigvis har Forny­ings­de­parte­mentet konkrete plan­er om å opprette en norsk datak­ilde­por­tal på adressen data.norge.no. Når den er oppe, må offentlige virk­somheter opp­for­dres til å reg­istrere sine datak­ilder der. 

Men par­al­lelt med dette bør det vok­sende fel­lesskapet som er inter­essert i videre­bruk av data oppret­tholde pres­set ved å reg­istrere datak­ilder vi kjen­ner til. Por­tal­en no.ckan.net er allerede oppret­tet, og alle inter­esserte kan legge inn infor­masjon der. 

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. […] Olav Anders Øvre­bø, 18. mai 2010 (artikke­len er opprin­nelig pub­lis­ert på Vox Pub­li­ca, men repro­dusert her med artikkelforfatterens […]

til toppen