FORFATTER

Trygve Svensson
Trygve Svensson

Stipendiat ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB. Har jobbet som fisker, bossmann, lærer, assistent i det psykiske helsevernet, kommunikasjonsrådgiver (Geelmuyden.Kiese) medietrener og politisk rådgiver i Arbeiderpartiet. Siste jobb utenfor akademia var som statssekretær i Nærings - og Handelsdepartementet. Forsker på retorikk, konfliktøsning og Ludvig Holberg. (Har ved siden av dette amerikansk politikk som faglig hobby.)Twitter: @trygvesvensson Født: 1978.

http://www.uib.no/personer/Trygve.Svensson


11 bidrag

Om «Til saken – etikk og retorikk i den offentlige debatten»

Det­te er basert på en bok­an­mel­del­se for det aka­de­mis­ke tids­skrif­tet Rhe­to­rica Scan­di­na­vi­ca og har føl­ge­lig ikke så sterkt «blogg­preg» som en del av de and­re teks­te­ne. Jeg tror like­vel den kan være inter­es­sant for fle­re av reto­rikk­blog­gens lese­re. Jeg ender uan­sett opp med å anbe­fa­le boken — også i år — som jule­gave.

 

En strategisk seier

Så har kon­fet­ti­en lagt seg på betong­gul­vet i McCor­mick Place i Chi­ca­go. La det være sagt. Det var en glim­ren­de sei­ers­tale. Nes­ten like bra som den sis­te kam­panje­ta­len i Iowa to dager tid­li­ge­re.

 

«Dere var forandringen»

Da er de sto­re ame­ri­kans­ke par­ti­enes lands­mø­ter fer­dig. Demo­kra­te­ne var bed­re koor­di­nert enn Repub­li­ka­ner­ne, men Repub­li­ka­ner­ne klar­te like­vel å stil­le spørs­må­let som fikk mot­par­ten på defen­si­ven: Hvor­for har folk ikke fått det bed­re siden 2008?

 

På tampen av Tampa

Så er repub­li­ka­ner­nes lands­møte over for den­ne gang og det er på tide med en opp­sum­me­ring: Hva gikk bra, hva gikk dår­lig – og gjor­de kon­ven­sjo­nen Mitt Rom­neys sjan­ser stør­re i kam­pen om Det Hvi­te Hus 6.november?

 
 
til toppen