Kom og få en innvandrerklem

Med bunad og kebab i valgkampen.
Foto Lysbakken: SV Foto Sandberg: Helge Mikalsen, VG

I val­gkam­p­en 2013 dukket plut­selig SV-ledelsen opp på sosiale medi­er ikledd bunad sam­men med tek­sten «La oss snakke om norske verdier». Kam­pan­jen bestod av flere bilder, deri­blant et som viste en bunad­skledd Audun Lys­bakken foran en gam­mel seter med en kebab i han­da. Øverst i bildet står tek­sten: «Byturen blir ikke helt den samme uten mang­fold», i sterk kon­trast til de landlige omgivelsene og par­tiled­erens påkledning.

Ifølge SV-ledelsen var hen­sik­ten med kam­pan­jen å invitere til en debatt om hva fremti­dens norske verdier skal være – en debatt de var lei av at Frem­skrittspar­ti­et hadde monopol på. Flere av kam­pan­jens bilder var direk­te ret­tet til FrP. Et av disse var et bilde av SV-medlem Gulai Katal som står med åpne armer sam­men med tek­sten «Per Sand­berg kom og få en innvandrerklem».

Bunad og kebab. (foto: SV)

Bunad og kebab. (foto: SV)

Kam­pan­jen fikk hard med­fart på Twit­ter og ble kri­tis­ert av både jour­nal­is­ter og folk i kom­mu­nikasjons­bran­sjen for man­glende orig­i­nalitet. I bildene blir bunaden brukt som metafor for de norske tradis­jonene, mens kebaben rep­re­sen­ter­er det mul­ti­kul­turelle sam­fun­net. Ved å sette disse sam­men, argu­menter­er kam­pan­jen for at begge disse to utgjør «det norske». Når dette ble dårlig mot­tatt, skyldes det sannsyn­ligvis metaforenes over­ty­de­lighet. Kam­pan­jens hen­sikt var å sette alvorlige verdis­pørsmål på dag­sor­den, og å gjøre dette «med et glimt i øyet», men bruken av forslitte metafor­er bidro til å avs­pore debatten.

Klem og kebab. (foto: Helge Mikalsen, VG)

Klem og kebab. (foto: Helge Mikalsen, VG)

Mange kalte kam­pan­jen en gavepakke til Frem­skrittspar­ti­et. Ikke uven­tet kom svaret fra FrP noen dager senere. Det kom i form av et bilde av Sand­berg som blir klemt av fire innvan­drere, mens han hold­er en kebab. Grun­net kam­pan­jens over­ty­de­lighet kunne Frem­skrittspar­ti­et velge kun å forholde seg til de åpen­bare ele­mentene i SVs kri­tikk, og slik sette en effek­tiv stop­per for debat­ten de ble invitert til.

I val­gkam­p­en 2013 dukket plut­selig SV-ledelsen opp på sosiale medi­er ikledd bunad sam­men med tek­sten «La oss snakke om norske verdier». Kam­pan­jen bestod av flere bilder, deri­blant et som viste en bunad­skledd Audun Lys­bakken foran en gam­mel seter med en kebab i han­da. Øverst i bildet står tek­sten: «Byturen blir ikke helt den samme uten mang­fold», i sterk kon­trast til de landlige omgivelsene og par­tiled­erens påkledning.

Ifølge SV-ledelsen var hen­sik­ten med kam­pan­jen å invitere til en debatt om hva fremti­dens norske verdier skal være – en debatt de var lei av at Frem­skrittspar­ti­et hadde monopol på. Flere av kam­pan­jens bilder var direk­te ret­tet til FrP. Et av disse var et bilde av SV-medlem Gulai Katal som står med åpne armer sam­men med tek­sten «Per Sand­berg kom og få en innvandrerklem».

Bunad og kebab. (foto: SV)

Bunad og kebab. (foto: SV)

Kam­pan­jen fikk hard med­fart på Twit­ter og ble kri­tis­ert av både jour­nal­is­ter og folk i kom­mu­nikasjons­bran­sjen for man­glende orig­i­nalitet. I bildene blir bunaden brukt som metafor for de norske tradis­jonene, mens kebaben rep­re­sen­ter­er det mul­ti­kul­turelle sam­fun­net. Ved å sette disse sam­men, argu­menter­er kam­pan­jen for at begge disse to utgjør «det norske». Når dette ble dårlig mot­tatt, skyldes det sannsyn­ligvis metaforenes over­ty­de­lighet. Kam­pan­jens hen­sikt var å sette alvorlige verdis­pørsmål på dag­sor­den, og å gjøre dette «med et glimt i øyet», men bruken av forslitte metafor­er bidro til å avs­pore debatten.

Klem og kebab. (foto: Helge Mikalsen, VG)

Klem og kebab. (foto: Helge Mikalsen, VG)

Mange kalte kam­pan­jen en gavepakke til Frem­skrittspar­ti­et. Ikke uven­tet kom svaret fra FrP noen dager senere. Det kom i form av et bilde av Sand­berg som blir klemt av fire innvan­drere, mens han hold­er en kebab. Grun­net kam­pan­jens over­ty­de­lighet kunne Frem­skrittspar­ti­et velge kun å forholde seg til de åpen­bare ele­mentene i SVs kri­tikk, og slik sette en effek­tiv stop­per for debat­ten de ble invitert til.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen