Kom og få en innvandrerklem

Med bunad og kebab i valgkampen.
Foto Lysbakken: SV Foto Sandberg: Helge Mikalsen, VG

I valg­kam­pen 2013 duk­ket plut­se­lig SV-ledel­sen opp på sosia­le medi­er ikledd bunad sam­men med teks­ten «La oss snak­ke om nors­ke ver­di­er». Kam­pan­jen bestod av fle­re bil­der, der­iblant et som vis­te en bunads­kledd Audun Lys­bak­ken foran en gam­mel seter med en kebab i han­da. Øverst i bil­det står teks­ten: «Bytu­ren blir ikke helt den sam­me uten mang­fold», i sterk kon­trast til de land­li­ge omgi­vel­se­ne og parti­le­de­rens påkledning.

Iføl­ge SV-ledel­sen var hen­sik­ten med kam­pan­jen å invi­te­re til en debatt om hva frem­ti­dens nors­ke ver­di­er skal være – en debatt de var lei av at Frem­skritts­par­ti­et had­de mono­pol på. Fle­re av kam­pan­jens bil­der var direk­te ret­tet til FrP. Et av dis­se var et bil­de av SV-med­lem Gulai Katal som står med åpne armer sam­men med teks­ten «Per Sand­berg kom og få en innvandrerklem».

Bunad og kebab. (foto: SV)

Bunad og kebab. (foto: SV)

Kam­pan­jen fikk hard med­fart på Twit­ter og ble kri­ti­sert av både jour­na­lis­ter og folk i kom­mu­ni­ka­sjons­bran­sjen for mang­len­de ori­gi­na­li­tet. I bil­de­ne blir buna­den brukt som meta­for for de nors­ke tra­di­sjo­ne­ne, mens keba­ben repre­sen­te­rer det multi­kul­tu­rel­le sam­fun­net. Ved å set­te dis­se sam­men, argu­men­te­rer kam­pan­jen for at beg­ge dis­se to utgjør «det nors­ke». Når det­te ble dår­lig mot­tatt, skyl­des det sann­syn­lig­vis meta­fo­renes over­ty­de­lig­het. Kam­pan­jens hen­sikt var å set­te alvor­li­ge verdi­spørs­mål på dags­or­den, og å gjø­re det­te «med et glimt i øyet», men bru­ken av for­slit­te meta­fo­rer bidro til å avspo­re debatten.

Klem og kebab. (foto: Helge Mikalsen, VG)

Klem og kebab. (foto: Hel­ge Mikal­sen, VG)

Man­ge kal­te kam­pan­jen en gave­pak­ke til Frem­skritts­par­ti­et. Ikke uven­tet kom sva­ret fra FrP noen dager sene­re. Det kom i form av et bil­de av Sand­berg som blir klemt av fire inn­vand­re­re, mens han hol­der en kebab. Grun­net kam­pan­jens over­ty­de­lig­het kun­ne Frem­skritts­par­ti­et vel­ge kun å for­hol­de seg til de åpen­ba­re ele­men­te­ne i SVs kri­tikk, og slik set­te en effek­tiv stop­per for debat­ten de ble invi­tert til.

I valg­kam­pen 2013 duk­ket plut­se­lig SV-ledel­sen opp på sosia­le medi­er ikledd bunad sam­men med teks­ten «La oss snak­ke om nors­ke ver­di­er». Kam­pan­jen bestod av fle­re bil­der, der­iblant et som vis­te en bunads­kledd Audun Lys­bak­ken foran en gam­mel seter med en kebab i han­da. Øverst i bil­det står teks­ten: «Bytu­ren blir ikke helt den sam­me uten mang­fold», i sterk kon­trast til de land­li­ge omgi­vel­se­ne og parti­le­de­rens påkledning.

Iføl­ge SV-ledel­sen var hen­sik­ten med kam­pan­jen å invi­te­re til en debatt om hva frem­ti­dens nors­ke ver­di­er skal være – en debatt de var lei av at Frem­skritts­par­ti­et had­de mono­pol på. Fle­re av kam­pan­jens bil­der var direk­te ret­tet til FrP. Et av dis­se var et bil­de av SV-med­lem Gulai Katal som står med åpne armer sam­men med teks­ten «Per Sand­berg kom og få en innvandrerklem».

Bunad og kebab. (foto: SV)

Bunad og kebab. (foto: SV)

Kam­pan­jen fikk hard med­fart på Twit­ter og ble kri­ti­sert av både jour­na­lis­ter og folk i kom­mu­ni­ka­sjons­bran­sjen for mang­len­de ori­gi­na­li­tet. I bil­de­ne blir buna­den brukt som meta­for for de nors­ke tra­di­sjo­ne­ne, mens keba­ben repre­sen­te­rer det multi­kul­tu­rel­le sam­fun­net. Ved å set­te dis­se sam­men, argu­men­te­rer kam­pan­jen for at beg­ge dis­se to utgjør «det nors­ke». Når det­te ble dår­lig mot­tatt, skyl­des det sann­syn­lig­vis meta­fo­renes over­ty­de­lig­het. Kam­pan­jens hen­sikt var å set­te alvor­li­ge verdi­spørs­mål på dags­or­den, og å gjø­re det­te «med et glimt i øyet», men bru­ken av for­slit­te meta­fo­rer bidro til å avspo­re debatten.

Klem og kebab. (foto: Helge Mikalsen, VG)

Klem og kebab. (foto: Hel­ge Mikal­sen, VG)

Man­ge kal­te kam­pan­jen en gave­pak­ke til Frem­skritts­par­ti­et. Ikke uven­tet kom sva­ret fra FrP noen dager sene­re. Det kom i form av et bil­de av Sand­berg som blir klemt av fire inn­vand­re­re, mens han hol­der en kebab. Grun­net kam­pan­jens over­ty­de­lig­het kun­ne Frem­skritts­par­ti­et vel­ge kun å for­hol­de seg til de åpen­ba­re ele­men­te­ne i SVs kri­tikk, og slik set­te en effek­tiv stop­per for debat­ten de ble invi­tert til.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen