Valgomat – et vanskelig puslespill

Å lage en valgomat er som å legge et enormt puslespill. Og når man har fått alle brikkene på plass der man tror de skal være, vet man likevel ikke om resultatet ser riktig ut for velgerne.

Jeg plei­er ikke å ha pro­ble­mer med natte­søv­nen, men når jeg er i slutt­spur­ten med valg­omat­job­bin­gen foran et valg, mer­ker jeg at tan­ke­ne sur­rer omkring valg­o­ma­ten også når hjer­nen egent­lig skal være kob­let av. Det er nem­lig kre­ven­de å lage en treff­sik­ker valg­omat. Og vi som lager dem, har et stort ansvar. Vi kan påvir­ke folks stem­me­giv­ning. Det påfø­rer job­ben en eks­tra dimen­sjon.

I Aften­pos­ten har jeg stått for inn­hol­det, mens svært dyk­ti­ge data­kyn­di­ge utvik­le­re står for den gra­fis­ke utfor­min­gen og den mate­ma­tis­ke kodin­gen som bidrar til at valg­o­ma­ten blir så treff­sik­ker som mulig.

Same procedure as every year?

Når vi i Aften­pos­ten går i gang med valg­omat­job­bin­gen, drøf­ter vi først om vi skal leg­ge den opp etter sam­me lest som for­ri­ge gang. I år vur­der­te vi å pre­sen­te­re alle spørs­må­le­ne først og der­et­ter la vel­ger­ne pluk­ke ut et knip­pe tema­er som er vik­tig for dem. I så fall måt­te vi ha grup­pert alle spørs­må­le­ne ut i fra tema. Bak­grun­nen for den­ne vur­de­rin­gen var at vi vet det tar lang tid både å sva­re på spørs­må­le­ne og der­et­ter vek­te hvert enes­te ut i fra hvor vik­tig det er for dem. Hvor seriøst tar folk da vek­tin­gen?

Aften­pos­tens utgangs­punkt er at valg­o­ma­ten skal for­tel­le vel­ger­ne hvil­ket par­ti de er mest enig med når de tar stil­ling til et knip­pe aktu­el­le pro­blem­stil­lin­ger, skri­ver artik­kel­for­fat­te­ren. Aften­pos­tens valg­omat er plas­sert bak beta­lings­mur, alt­så for­be­holdt avi­sens abon­nen­ter.

Vi utar­bei­det et nytt digi­talt verk­tøy i 2015, og det gjor­de det litt vans­ke­lig å leg­ge om. Dess­uten fant vi en ny og ras­ke­re måte å få leser­ne til å vek­te hvert spørs­mål på. Der­for valg­te vi å lage valg­o­ma­ten etter sam­me lest som ved for­ri­ge valg.

Man­ge vil kan­skje ikke tro det, men jeg kik­ket fak­tisk ikke på spørs­må­le­ne hver­ken fra 2013 eller fra 2015 da jeg skul­le lage årets vari­ant. Det er man­ge grun­ner til at det er lurt å begyn­ne med blan­ke ark.

Strids­spørs­må­le­ne fra for­ri­ge stor­tings­valg er and­re enn dagens. Bruk av olje­pen­ger, kutt i fedre­kvo­te, fjer­ning av arve­av­gift og karak­te­rer i barne­sko­len var aktu­el­le spørs­mål før for­ri­ge stor­tings­valg. Nå står både ulv, jern­bane­re­form og arbeids­miljø­lov høy­ere på dags­or­de­nen.

Partier som blir stadig mer like

Det førs­te jeg gjør når jeg skal lage en valg­omat, er å lete etter sær­stand­punk­ter for hvert av par­ti­ene som skal med. Et sær­stand­punkt er for eksem­pel Frps for­slag om å avvik­le Vin­mono­po­let. Ingen and­re par­ti­er er enig i det.

Utgangs­punk­tet er alt­så ikke å lage noen menings­må­ling om et bestemt antall saker fra flest mulig tema­er. Det er å fin­ne saker som skil­ler par­ti­er, og ikke minst stand­punk­ter som split­ter par­ti­er som er enig om mye. Og dem er det man­ge av.

Det er bevisst ingen spørs­mål hver­ken om hvil­ken stats­mi­nis­ter man vil ha, eller hva man stem­te sist

Når ni par­ti­er skal med i en valg­omat, og fle­re av dem har nær­met seg hver­and­re, kan det være vans­ke­lig å pluk­ke ut de ret­te spørs­må­le­ne. Etter for­ri­ge valg har SV og Rødt nær­met seg hver­and­re — og det sam­me fak­tisk kan sies om både SV og MDG, Ap og Høy­re, KrF og Sp og Venst­re og Høy­re, Høy­re og Frp og ikke minst Ap og Sp. Da blir det vans­ke­lig å pluk­ke ut de ret­te spørs­må­le­ne. De sis­te fire åre­ne har f.eks. SV og til dels Venst­re nær­mest seg MDG i synet på utfa­sing av olje­næ­rin­gen. «Alle» stor­tings­par­ti­ene vil sky­te mer ulv – men unn­tak av MDG, SV og Venst­re, og både Ap og KrF er nå blitt enig med Sp og SV om at de er imot å slå kom­mu­ner sam­men med tvang.

Geografi og verdisyn forkludrer

Det gjør ikke arbei­det med valg­o­ma­ten let­te­re at en del av de vir­ke­lig sto­re strids­spørs­må­le­ne par­ti­ene imel­lom også pre­get av intern uenig­het, både knyt­tet til verdi­syn og til geo­gra­fi. Det er del­te menin­ger om egg­do­na­sjon i Høy­re, om ulv i Ap, og om politire­for­men og om dif­fe­ren­si­ert barne­trygd i fle­re par­ti­er. Hvor treff­sik­re er da sli­ke tema­er i en valg­omat? Det er det sik­kert del­te menin­ger om.

Valg­o­ma­ter: Auto­ma­ti­sert valg­hjelp

Etter å ha satt opp nok spørs­mål til å skil­le par­ti­ene – og for­søkt å kode dem med hvor vik­ti­ge de er for de uli­ke par­ti­ene, tar jeg en run­de med godt infor­mer­te all­round­e­re i alle par­ti­ene. Jeg sjek­ker om de mener min utfyl­ling er kor­rekt for deres par­ti. Jeg lyt­ter og end­rer ofte noe etter en slik gjen­nom­gang, men føl­ger ikke det par­ti­ene sier i ett og alt, spe­si­elt ikke om vek­ting. Det er ikke alle som vil inn­røm­me at en sak er lite vik­tig.

Ønsker ikke å lede velgerne

Aften­pos­tens valg­omat gjør ikke noe for­søk på å lede vel­ger­ne til «deres» par­ti. Det er bevisst ingen spørs­mål hver­ken om hvil­ken stats­mi­nis­ter man vil ha, eller hva man stem­te sist.

Å se hvil­ke par­ti­er man står nær­mest under­veis, kan også være leden­de. Der­for har vi valgt å la være å vise frem det. I tid­li­ge­re år har vi noen gan­ger vist noen søy­ler som går opp og ned etter hvert som man sva­rer, men da uten å avdek­ke hvil­ket par­ti som repre­sen­te­rer de uli­ke søy­le­ne. Men noen tok valg­o­ma­ten så man­ge gan­ger at de opp­da­get det.

En av påstan­de­ne Aften­pos­tens valg­omat ber lese­ren ta stil­ling til.

Aften­pos­tens utgangs­punkt er at valg­o­ma­ten skal for­tel­le vel­ger­ne hvil­ket par­ti de er mest enig med når de tar stil­ling til et knip­pe aktu­el­le pro­blem­stil­lin­ger. De bør helst være lett å ta stil­ling til. For noen kan resul­ta­tet bli feil sam­men­lig­net med hvem de trod­de de var mest enig med – eller sam­men­lig­net med hvem de kan ten­ke seg å stem­me på.

En valg­omat er et pus­le­spill av påstan­der og kom­pli­ser­te utreg­nin­ger. Men parti­valg er ofte et resul­tat av følel­ser, både for enkelt­sa­ker og per­soner. Og sist, men ikke minst: Parti­valg tas også med bak­grunn i aver­sjo­ner og anti­pa­ti­er som over­skyg­ger mye annet – enten de er mot bøn­der, fag­for­enings­makt, kris­ten­dom og moral eller natur­ver­ne­re.

Målgrupper og redaksjonelle mål

Bak­grun­nen for at Aften­pos­ten lager en valg­omat, er selv­sagt at vi tror den kan være til nyt­te for leser­ne i en valg­kamp som kan være uover­sikt­lig og kao­tisk. Valg­o­ma­ten skal jo, sam­men med res­ten av vår jour­na­lis­tikk, set­te våre lese­re i stand til å ta et best mulig infor­mert valg i stem­me­lo­ka­let. Siden vi ofte hører at resul­ta­tet i valg­o­ma­ten har stor påvirk­nings­kraft, pålig­ger det oss der­for et stort ansvar for å gjø­re den så reell og kor­rekt som mulig.

Hen­sik­ten er at de som har tatt den, skal bli litt mer opp­lyst om hva par­ti­ene står for. Der­for viser vi dem i år hva de har svart og hvor­dan det sam­sva­rer med det alle de ni par­ti­ene mener.

Mål­grup­pen er i utgangs­punk­tet alle vel­ge­re. Men Aften­pos­ten er et abon­ne­ments­pro­dukt, og våre beta­len­de abon­nen­ter skal få det mest omfat­ten­de til­bu­det og alt vi pro­du­se­rer.

Å lage en kva­li­tets­sik­ret og best mulig valg­omat er også et vel­dig tid- og res­surs­kre­ven­de arbeid. Det er også et argu­ment for å leg­ge valg­o­ma­ten bak beta­lings­mu­ren. Et dilem­ma med å leg­ge den bak mur, er at den vil nå ut til fær­re, ikke minst til fær­re unge vel­ge­re. Vårt øns­ke er at fle­re vil beta­le for kva­li­tets­jour­na­lis­tikk. Kan­skje valg­o­ma­ten kan være en inn­gangs­port for unge lese­re. I til­fel­le yng­re eller eld­re vel­ge­re lurer på om vi lag­rer den enkel­tes svar fra valg­o­ma­ten og bru­ker det for å kart­leg­ge abon­nen­te­ne, kan jeg for­sik­re alle om at det gjør vi ikke.

TEMA

S

torting
svalget
2017

13 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen