Grøss og gru i Vatikanet

Awkward family photos møter horror-estetikk.
President Donald Trump møtte pave Frans i Vatikanet 24. mai 2017. Foto: Evan Vucci/Ap Pool

Man må ha vært til ste­de for å vir­ke­lig kjen­ne på stem­nin­gen da Donald møt­te Frans. Men om vi skal sto­le på den­ne foto­gra­fens visu­el­le kom­men­tar var den ikke kna­ken­de god.

Det er noe under­lig med bil­det av pre­si­den­tens møte med paven. Den smi­len­de Trump står i skarp kon­trast til paven, som for én gangs skyld ikke ser sær­lig for­nøyd ut. Mela­nia og Ivan­ka Trump ser hel­ler ikke bekvem­me ut der de står — side om side med pre­si­den­ten, med paven på god avstand. Selv om det ikke er mer enn én arm­bred­des mel­lom­rom mel­lom Donald Trump og paven, kan man få inn­trykk av at det er en avgrunn mel­lom dem. Pavens hvi­te drakt, og fami­li­en Trumps sorte bekled­ning frem­he­ver ytter­li­ge­re kon­tras­ten mel­lom de to par­te­ne.

Opp­stil­lin­gen sen­der tan­ke­ne til en krys­ning av klam­me ferie­bil­der og kjen­dis­fo­to­gra­fi. Det ser ut som pre­si­den­ten er glit­ren­de for­nøyd med å ha dratt med seg fami­li­en inn i Vati­ka­net for å bli avbil­det sam­men med paven — noe ver­ken paven eller res­ten av fami­li­en syns noe sær­lig om.

Foto­mon­ta­sje fra Twit­ter-bru­ker @janellefine

Bil­det ble raskt en inter­nett­sen­sa­sjon. Raskt etter pub­li­se­ring duk­ket redi­ger­te ver­sjo­ner opp på humorsi­der og i Twit­ter-mel­din­ger. Dis­se fun­ge­rer som en form for visu­ell kom­men­tar til det opp­rin­ne­li­ge bil­det. Det mest slå­en­de ved bil­det gjen­tas, over­dri­ves, og for­ster­kes.

I de redi­ger­te ver­sjo­ne­ne av pre­si­dent­fa­mi­li­ens pave­møte, er det ofte det arran­ger­te ved bil­det som løf­tes frem. I til­legg er det man­ge som spil­ler på det dra­ma­tis­ke og sym­bol­tun­ge i plas­se­ring og kles­drakt. Ikke få har tenkt på grøss og gru. Et popu­lært grep er å plas­se­re uli­ke karak­te­rer fra skrekk­fil­mer inn i bil­det. Blant annet ble gut­ten fra The Omen, jen­te­ne fra The Shi­ning, non­nen fra The Con­ju­ring 2 og jen­ta fra The Ring, limt inn i bil­det. Bil­de­ne ble så pos­tet på Twit­ter, sam­men med teks­ten «I pho­tos­hop­ped [this cha­rac­ter] into this pic and it isn’t even weird».

Man må ha vært til ste­de for å vir­ke­lig kjen­ne på stem­nin­gen da Donald møt­te Frans. Men om vi skal sto­le på den­ne foto­gra­fens visu­el­le kom­men­tar var den ikke kna­ken­de god.

Det er noe under­lig med bil­det av pre­si­den­tens møte med paven. Den smi­len­de Trump står i skarp kon­trast til paven, som for én gangs skyld ikke ser sær­lig for­nøyd ut. Mela­nia og Ivan­ka Trump ser hel­ler ikke bekvem­me ut der de står — side om side med pre­si­den­ten, med paven på god avstand. Selv om det ikke er mer enn én arm­bred­des mel­lom­rom mel­lom Donald Trump og paven, kan man få inn­trykk av at det er en avgrunn mel­lom dem. Pavens hvi­te drakt, og fami­li­en Trumps sorte bekled­ning frem­he­ver ytter­li­ge­re kon­tras­ten mel­lom de to par­te­ne.

Opp­stil­lin­gen sen­der tan­ke­ne til en krys­ning av klam­me ferie­bil­der og kjen­dis­fo­to­gra­fi. Det ser ut som pre­si­den­ten er glit­ren­de for­nøyd med å ha dratt med seg fami­li­en inn i Vati­ka­net for å bli avbil­det sam­men med paven — noe ver­ken paven eller res­ten av fami­li­en syns noe sær­lig om.

Foto­mon­ta­sje fra Twit­ter-bru­ker @janellefine

Bil­det ble raskt en inter­nett­sen­sa­sjon. Raskt etter pub­li­se­ring duk­ket redi­ger­te ver­sjo­ner opp på humorsi­der og i Twit­ter-mel­din­ger. Dis­se fun­ge­rer som en form for visu­ell kom­men­tar til det opp­rin­ne­li­ge bil­det. Det mest slå­en­de ved bil­det gjen­tas, over­dri­ves, og for­ster­kes.

I de redi­ger­te ver­sjo­ne­ne av pre­si­dent­fa­mi­li­ens pave­møte, er det ofte det arran­ger­te ved bil­det som løf­tes frem. I til­legg er det man­ge som spil­ler på det dra­ma­tis­ke og sym­bol­tun­ge i plas­se­ring og kles­drakt. Ikke få har tenkt på grøss og gru. Et popu­lært grep er å plas­se­re uli­ke karak­te­rer fra skrekk­fil­mer inn i bil­det. Blant annet ble gut­ten fra The Omen, jen­te­ne fra The Shi­ning, non­nen fra The Con­ju­ring 2 og jen­ta fra The Ring, limt inn i bil­det. Bil­de­ne ble så pos­tet på Twit­ter, sam­men med teks­ten «I pho­tos­hop­ped [this cha­rac­ter] into this pic and it isn’t even weird».

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen