Samfunnet er en stor frase!

Anders Langes tale, 1973: Et over to timer langt show fylt av digresjoner, impulsivitet, humor, frekkhet og folkelighet.

En over­fylt sal i Saga Kino rom­met mer enn 1400 men­nes­ker den­ne søn­dags etter­mid­da­gen. De opp­møt­te var blitt lovet «en tale som ikke lett glem­mes» — og lov­na­den holdt stand. Det er 8. april 1973 og Anders Lan­ges par­ti til sterk ned­set­tel­se av skat­ter, avgif­ter og offent­li­ge inn­grep (ALP) blir (med hånds­opp­rek­ning og akkla­ma­sjon) skapt.

I boka som er opp­ha­vet til hele Virk­som­me Ord-pro­sjek­tet, Virk­som­me Ord. Poli­tis­ke taler 1814–2005, skri­ver Jens Kjeld­sen om «tordentalen»/«vekkelsesmøtet»/«maratontalen» som mar­ker­te førs­te kapit­tel i his­to­ri­en om ALP — og sene­re FrP (fra 1977). Talen er skre­vet av etter lyd­opp­tak, men som Kjeld­sen påpe­ker er ikke det hoved­grun­nen til dens påfal­len­de uryd­dig­het — det er hel­ler Lan­ges stil. Talen er et over to timer langt show fylt av digre­sjo­ner, impul­si­vi­tet, humor, frekk­het og fol­ke­lig­het. Og den slår til de gra­der an i salen; begeist­rin­gen måles i 110 avbry­ten­de klapp- og lat­ter­sal­ver, oftest med en varig­het på over 20 sekun­der (den nes­ten lov­mes­si­ge nor­ma­li­te­ten ved sli­ke avbrudd er ellers ca. 8 sekun­der).

Anders Lange (1904-74).

Anders Lan­ge (1904–74).

De av dere i salen som mener at vi er født for sta­tens, vi kan i alle til­fel­ler i våre dager si bare parti­sta­tens skyld, de må gå, for de opp­tar plass (applaus).

For hvis dere mener at vi er født for sam­fun­nets skyld… det vil si det er ikke noe som heter sam­fun­net. Det er sta­ten som i lovs for­stand er sam­fun­net. Der er lover som sta­ten gir, men sam­fun­net er en stor fra­se. For de som mener at de er født for sta­tens skyld, de må ikke kla­ge, og de har sine sik­re par­ti­er å gå til, og må ende­lig ikke svik­te dem.

Og res­ten er his­to­rie. Anders Lan­ge døde året etter talen ble holdt, men par­ti­et videre­ut­vik­let seg – og ble, som vi alle vet, tyde­lig til­stede­væ­ren­de i det poli­tis­ke bil­det.

(Du kan også lyt­te til et lyd­opp­tak av talen via FrPs sider.)

TEMA

F

remskri
ttspart
iet

25 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen