Mad Hox: The Sea Warrior

Iblant blir politikken til ei filmplakat.
Bård Hoksrud køyrer vannscooter frå Drøbak til Oslo. Foto: NRK

Det er ikkje alle poli­ti­ka­rar som del­tek i pro­test­ak­sjo­nar. Bård Hoks­rud er ein slik poli­ti­kar. Med utro­pet «Det­ta blir gøy!» gjekk han i juli 2016 ombord i ein vann­scoo­ter for å køy­re frå Drø­bak til Oslo, saman med fem­ti and­re frå Nor­ges Vann­scoo­ter­for­bund. Målet var å like­stil­le fri­tids­bå­tar og vann­scoo­te­rar — fram til no har det ikkje vore lov å køy­re vann­scoo­ter nær­ma­re enn 400 meter frå land.

NRK dek­te saka, og lag­de ein video av Hoks­rud duran­de inn gjen­nom Oslo­fjor­den. Når ein ser video­en, ser ein tyde­leg det Hoks­rud sjølv uttal­te: At han er ner­vøs for­di han ikkje har køyrd vann­scoo­ter før.

Bile­tet har ingen slik ner­vøs stem­ning. Jour­na­lis­ten har klart å fan­ge det per­fek­te still­bi­le­tet: Hoks­rud midt i for­grun­nen, plas­sert nes­ten i det gyld­ne snitt, med res­ten av vann­scoo­ter­gjen­gen bak seg i ein tri­an­gel­kom­po­si­sjon. Vann­scoo­te­ren hans er dels i ljo­set, dels i skug­gen, og den er svart med­an dei and­re scoo­te­ra­ne er rau­de eller gule. Det er også mykje rørs­le bak han: Nokon aksjo­nis­tar sit, and­re står på vann­scoo­te­ra­ne, og dei ser i uli­ke ret­nin­gar. Sjø­en er skum­man­de kvit, him­me­len og land­ska­pet bak mørkt. Bile­tet oser dyna­mikk og kraft.

Det min­ner litt om ei film­pla­kat — ein biker­gjeng til sjøs — ein gjeng pira­tar fra Water­world, som skal til å utford­re Kevin Cost­ner. Eller ein mari­tim Mad Max. Mad Hox: The Sea War­rior.

Det inter­es­san­te med eit slikt bile­te, med så åpen­bart film­a­tis­ke kva­li­te­tar, er at de mest tru­leg kan slå beg­ge vegar hjå pub­li­kum. Som eit prov på handle­kraft for Hoks­rud-til­hen­ge­rar — her er ein poli­ti­kar me ser gjer noko! Og som ein paro­di for dei som ikkje har poli­tisk sym­pa­ti for han — Hoks­rud som ein teikne­se­rie­fi­gur.

Det er ikkje alle poli­ti­ka­rar som del­tek i pro­test­ak­sjo­nar. Bård Hoks­rud er ein slik poli­ti­kar. Med utro­pet «Det­ta blir gøy!» gjekk han i juli 2016 ombord i ein vann­scoo­ter for å køy­re frå Drø­bak til Oslo, saman med fem­ti and­re frå Nor­ges Vann­scoo­ter­for­bund. Målet var å like­stil­le fri­tids­bå­tar og vann­scoo­te­rar — fram til no har det ikkje vore lov å køy­re vann­scoo­ter nær­ma­re enn 400 meter frå land.

NRK dek­te saka, og lag­de ein video av Hoks­rud duran­de inn gjen­nom Oslo­fjor­den. Når ein ser video­en, ser ein tyde­leg det Hoks­rud sjølv uttal­te: At han er ner­vøs for­di han ikkje har køyrd vann­scoo­ter før.

Bile­tet har ingen slik ner­vøs stem­ning. Jour­na­lis­ten har klart å fan­ge det per­fek­te still­bi­le­tet: Hoks­rud midt i for­grun­nen, plas­sert nes­ten i det gyld­ne snitt, med res­ten av vann­scoo­ter­gjen­gen bak seg i ein tri­an­gel­kom­po­si­sjon. Vann­scoo­te­ren hans er dels i ljo­set, dels i skug­gen, og den er svart med­an dei and­re scoo­te­ra­ne er rau­de eller gule. Det er også mykje rørs­le bak han: Nokon aksjo­nis­tar sit, and­re står på vann­scoo­te­ra­ne, og dei ser i uli­ke ret­nin­gar. Sjø­en er skum­man­de kvit, him­me­len og land­ska­pet bak mørkt. Bile­tet oser dyna­mikk og kraft.

Det min­ner litt om ei film­pla­kat — ein biker­gjeng til sjøs — ein gjeng pira­tar fra Water­world, som skal til å utford­re Kevin Cost­ner. Eller ein mari­tim Mad Max. Mad Hox: The Sea War­rior.

Det inter­es­san­te med eit slikt bile­te, med så åpen­bart film­a­tis­ke kva­li­te­tar, er at de mest tru­leg kan slå beg­ge vegar hjå pub­li­kum. Som eit prov på handle­kraft for Hoks­rud-til­hen­ge­rar — her er ein poli­ti­kar me ser gjer noko! Og som ein paro­di for dei som ikkje har poli­tisk sym­pa­ti for han — Hoks­rud som ein teikne­se­rie­fi­gur.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen