Fristende å forbedre Wikipedia

Artikler om litteratur i Wikipedia er ofte ukritiske, ensidige og feirende -- det er fristende å gå inn og forbedre dem, sier professor i litteraturvitenskap Per Buvik.

Wikipedia er en fan­tastisk ressurs til lett tilgjen­gelig kunnskap, men­er Per Buvik, pro­fes­sor i all­menn lit­ter­aturviten­skap ved Uni­ver­sitetet i Bergen. Den åpne pub­lis­er­ingsmod­ellen der alle kan bidra, gir også til­fang av artik­ler om temaer som ikke dekkes i tradis­jonelle leksika.

Wikipedia og forskerne - vignett. Ill: Håvard Legreid

Men Buvik er kri­tisk til kvaliteten, og finner ofte man­gler ved Wikipedia-artik­ler på eget fagfelt. Han utelukker ikke at han selv vil bidra til net­tlek­sikonet i fremti­den, men tvil­er på at forskere flest vil bli wikipedi­anere — selv om de burde bli det. Det betyr at Wikipedia neppe kom­mer til å bli en kilde til nøyak­tig kunnskap i fremti­den, men­er Buvik.

I Vox Pub­li­cas serie om kvalitet i Wikipedia og forskeres rolle, har Buvik vur­dert artikke­len om real­isme i lit­ter­a­turen i bok­mål­sut­gaven av Wikipedia.

Hvor­dan ser du på selve Wikipedia-mod­ellen i forhold til tradis­jonelle redaksjonsmodeller?
“Jeg er pos­i­tiv til pub­lis­er­ingsmod­ellen som brukes i Wikipedia. Den åpne mod­ellen før­er til at man får mange opp­slag som man ikke finner i tradis­jonelle lek­si­ka. Men jeg synes at de norske artik­lene har en ten­dens til å skille seg neg­a­tivt ut i forhold til artik­lene som pub­lis­eres på for eksem­pel den engelske ver­sjo­nen. De er veldig korte og veldig ”norske”.

Jeg bruk­er selv Wikipedia som opp­slagsverk, men hvis jeg går inn på artik­ler som omhan­dler emn­er fra mitt eget fagfelt, finner jeg alt­for ofte man­gler. Artik­lene er som regel for ukri­tiske og feirende. Der­for er det vik­tig å bruke Wikipedia med varsomhet.”

Har du selv bidratt til Wikipedia?
“Nei.”

Hvis du oppdager noe som er feil, mis­visende eller dårlig i en Wikipedia-artikkel på ditt fagfelt, vil du da selv forbedre den eller ta ini­tia­tiv til at andre gjør det?
“Jeg har ikke gjort det til nå, men har ofte følt meg fris­tet. Jeg utelukker ikke at jeg kom­mer til å gjøre det i fremtiden.”

Bør forskere engas­jere seg i å høyne kvaliteten på Wikipedia? 
“Ja, det synes jeg abso­lutt. Dette er en type lek­sikon som blir mer og mer dominerende.”

Hva kan gjøres for at flere forskere skal engas­jere seg i Wikipedia?
“Jeg tror dessverre at det blir vanske­lig. Pub­lis­er­ing på Wikipedia er en helt indi­vidu­ell virk­somhet, som der­for er vanske­lig å styre. I til­legg er pub­lis­erin­gen anonym, noe som gjør det enda vanske­ligere å engas­jere forskere, for­di de ikke får noen form for uttelling. Slik det er nå, er det bare uegen­nyt­tig formidlingstrang eller pedan­tiske behov for å rette på feil som kan få forskere til å engas­jere seg.

Dette er leit, for net­topp forskere kan til­føre Wikipedia den kvalitetssikrin­gen som er nød­vendig for at det skal bli en nøyak­tig og etter­ret­telig kunnskap­skilde. Jeg synes for øvrig at man allerede på ung­domsskolen og i den videregående skolen burde gi elevene mer opplæring i kildekri­tikk, ikke minst med tanke på for­nuftig bruk av Wikipedia som oppslagsverk.”

Hvor­dan vil du karak­teris­ere Wikipedia som kanal for forskn­ings­formidling og som kunnskapsressurs?
“Jeg synes det er fan­tastisk at det finnes så mye lett tilgjen­gelig kunnskap. Men jeg tror likev­el ikke at Wikipedia vil erstat­te tradis­jonelle lek­si­ka, selv om kan­skje Wikipedia allerede nå vin­ner i en trav­el hverdag, og først og fremst blant de unge.”

“Diskutable påstander”

Per Buviks vur­der­ing av artikke­len om real­isme i lit­ter­a­turen i bok­mål­sut­gaven av Wikipedia.
(Skala: 1–5, der 1 er best).

 • Rik­tighet: 3
 • Aktu­alitet: 3
 • Full­s­tendighet: 3
 • Forståe­lighet: 2
 • Sam­let karak­ter: 2,75

Utdypende kom­mentar­er:
“Artikke­len er skrevet på en slik måte at man får inntrykk av at for­fat­teren er en flink elev i videregående skole. Den kan kan­skje kalles lære­bok­tro, men er sam­tidig preget av unøyak­tigheter og ikke så få klos­sete og naive for­mu­leringer. Den innehold­er også diskutable pås­tander, som at real­is­men ønsker å frem­stille sam­fun­net objek­tivt. De korte for­fat­ter­p­re­sen­tasjonene er mildt sagt man­gel­fulle, særlig pre­sen­tasjo­nen av Bjørn­son, som er direk­te mis­visende, og Amalie Skram. Søren Kierkegaard har lite med den lit­terære real­is­men å gjøre.

Jeg synes også at artikke­len man­gler et videre, europeisk og et litt mer teo­retisk per­spek­tiv på real­is­men. Nå har den i alt­for stor grad preg av først og fremst å hen­vende seg til en norskklasse i videregående skole.”

(Artikke­len ble vur­dert i midten av juni 2008).

TEMA

W

ikipedi
a

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

3 KOMMENTARER

 1. Jeg får vel bare oppl­yse det her ogå, og kan­skje også inter­vjuob­jek­tene bør gjøres opp­merk­somme på det i framti­den: man ikke være anonym på Wikipedia. Jeg pub­lis­er­er under fullt navn, for eksem­pel. Kan­skje norske forskere som opp­tr­er med eget navn vil lokke flere til å gjøre det samme?

 2. Buvik skriv­er at «net­topp forskere kan til­føre Wikipedia den kvalitetssikrin­gen som er nød­vendig for at det skal bli en nøyak­tig og etter­ret­telig kunnskap­skilde». Er det rett? Må en virke­lig ha forskerkom­petanse for å bidra til at artik­ler i Wikipedia blir nøyak­tige og etter­ret­telige? Jeg tror det er å skyte spurv med kanon, Wikipedia er et lek­sikon, det er et start­punkt for å søke kunnskap, ikke endestasjon.

  Om en forsker ønsker å støtte Wikipedia tror jeg det beste hun/han kan gjøre er å opp­muntre eventuelle stu­den­ter de under­vis­er til å bidra, sannsyn­ligvis har de mer enn nok kunnskap om fel­tet til at de kan bidra til kvalitet­sløft på artik­ler på Wikipedia. Dette er også noe som allerede skjer, både i Norge, USA og andre land. 

  De beste/viktigste grunnene for å skrive på Wikipedia er at det er gøy og at det blir lest! Selv en avdan­ket her­re­mann på 50+ får raskt kult­sta­tus hvis det i sam­tal­ens gang kom­mer frem at en skriv­er for Wikipedia.

  Ulf Larsen, bidragsyter Wikipedia/Wikimedia

 3. […] Klam­mean­førs­lene er mine, og styrk­er inntrykket av at Wikipedia muli­gens ikke bestandig er så etter­ret­telig i ett og alt. […]

til toppen