Jo høyere en flyr, jo Støre blir fallet

Arbeiderpartilederens tur i vindtunnelen er et øyeblikksbilde av en turbulent valgkamp.
Svevende Støre. Foto: Christian Belgaux/Morgenbladet

En sve­ven­de Jonas Gahr Stø­re fyl­ler for­si­den til Mor­gen­bla­det 18. august. Om han er på vei opp og frem eller i fritt fall er vans­ke­lig å slå fast. Blik­ket er kon­sen­trert. En anel­se ner­vøst?

Bil­det er tatt 25. juni, som del av et presse­stunt under Eks­trem­s­portveko på Voss, men bru­kes først to måne­der sene­re.

Meta­fo­ren er påfal­len­de. Arbei­der­par­ti­et, og Stø­re, er i fritt fall på menings­må­lin­ge­ne. I bilde­teks­ten for­kla­res ned­tu­ren med at parti­le­de­ren har for stor avstand til fol­ket. Mang­ler han bakke­kon­takt?

Menin­gen med stun­tet var nok å frem­stå som spor­ty og handle­kraf­tig. Men når avi­sen bru­ker bil­det på den­ne måten, gir det en annen effekt. Stø­re blir som en tegne­se­rie­fi­gur.

Det­te for­ster­kes av ingres­sen: «Jonas Gahr Stø­re må ned­kjem­pe man­ge fien­der på vei til regje­rings­makt. Den størs­te er ham selv».

Repor­ta­sjen føl­ger en klas­sisk opp­byg­ging. Den åpner med frem­gang for den usann­syn­li­ge hel­ten, som med sin over­klasse­bak­grunn skal bli arbei­der­be­ve­gel­sens red­ning.

Stats­mi­nis­ter­tit­te­len er så godt som hans, men så blir det tur­bu­lent. Arbei­der­par­ti­et daler på menings­må­lin­ge­ne.

Bil­det fan­ger noe av spen­nin­gen og ner­vø­si­te­ten som nok fin­nes både hos parti­ap­pa­rat og leder før val­get.

Nå er Stø­re avhen­gig av opp­drift for å lan­de sei­e­ren.

En sve­ven­de Jonas Gahr Stø­re fyl­ler for­si­den til Mor­gen­bla­det 18. august. Om han er på vei opp og frem eller i fritt fall er vans­ke­lig å slå fast. Blik­ket er kon­sen­trert. En anel­se ner­vøst?

Bil­det er tatt 25. juni, som del av et presse­stunt under Eks­trem­s­portveko på Voss, men bru­kes først to måne­der sene­re.

Meta­fo­ren er påfal­len­de. Arbei­der­par­ti­et, og Stø­re, er i fritt fall på menings­må­lin­ge­ne. I bilde­teks­ten for­kla­res ned­tu­ren med at parti­le­de­ren har for stor avstand til fol­ket. Mang­ler han bakke­kon­takt?

Menin­gen med stun­tet var nok å frem­stå som spor­ty og handle­kraf­tig. Men når avi­sen bru­ker bil­det på den­ne måten, gir det en annen effekt. Stø­re blir som en tegne­se­rie­fi­gur.

Det­te for­ster­kes av ingres­sen: «Jonas Gahr Stø­re må ned­kjem­pe man­ge fien­der på vei til regje­rings­makt. Den størs­te er ham selv».

Repor­ta­sjen føl­ger en klas­sisk opp­byg­ging. Den åpner med frem­gang for den usann­syn­li­ge hel­ten, som med sin over­klasse­bak­grunn skal bli arbei­der­be­ve­gel­sens red­ning.

Stats­mi­nis­ter­tit­te­len er så godt som hans, men så blir det tur­bu­lent. Arbei­der­par­ti­et daler på menings­må­lin­ge­ne.

Bil­det fan­ger noe av spen­nin­gen og ner­vø­si­te­ten som nok fin­nes både hos parti­ap­pa­rat og leder før val­get.

Nå er Stø­re avhen­gig av opp­drift for å lan­de sei­e­ren.

1 KOMMENTAR

  1. Ika­ros med hjelm og bril­ler

til toppen