EU vurderer lavmoms for digitale medier

Alt innhold bør skattlegges likt, mener EU-kommisjonen.

I det norske medi­estøt­teut­val­gets innstill­ing var spørsmålet om sat­sene for merver­diavgift det mest kon­tro­ver­sielle. Utval­get delte seg og fores­lo ulike mod­eller. Innstill­in­gen er sendt på høring. I dag er papi­ravis­er unntatt merver­diavgift, mens 25 pros­ent moms kom­mer på top­pen av sal­gsprisen for dig­i­tale medieprodukter.

Spørsmålet diskuteres også i EU-sam­men­heng. På en kon­fer­anse i Brus­sel denne uken gikk gen­eraldirek­tør for utdan­ning og kul­tur Jan Truszczyn­s­ki i EU-kom­misjo­nen inn for én felles momssats: “We believe con­tent should be taxed the same way, whether is print­ed or in tablets,” sa han ifølge Eurac­tiv. EU-kom­misjo­nen utred­er nå en reform av reg­lene for merver­diavgift. Lan­dene kan ha ulik mva i dag, men den må ligge i en “kor­ri­dor” mel­lom 15 og 25 pros­ent (men kul­tur­pro­duk­ter kan ha lavere sats — i Tysk­land har avis­er og bøk­er en sats på 7 pros­ent). Truszczyn­s­ki anty­der at en skran­tende mediebran­sje kan få indi­rek­te støtte via lavere merverdiavgift.

I de fleste EU-land er det lavere momssatser for papir­basert enn for dig­i­talt dis­tribuert innhold, ifølge en over­sikt fra den europeiske avi­sut­giveror­gan­isas­jo­nen ENPA. Dif­fer­ansen er størst i Dan­mark, som har samme satser som Norge. 

TEMA

M

ediestø
tte

56 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen