EU vurderer lavmoms for digitale medier

Alt innhold bør skattlegges likt, mener EU-kommisjonen.

I det nors­ke medie­støtte­ut­val­gets inn­stil­ling var spørs­må­let om sat­se­ne for mer­verdi­av­gift det mest kon­tro­ver­si­el­le. Utval­get del­te seg og fore­slo uli­ke model­ler. Inn­stil­lin­gen er sendt på høring. I dag er papir­avi­ser unn­tatt mer­verdi­av­gift, mens 25 pro­sent moms kom­mer på top­pen av salgs­pri­sen for digi­ta­le medie­pro­duk­ter.

Spørs­må­let dis­ku­te­res også i EU-sam­men­heng. På en kon­fe­ran­se i Brus­sel den­ne uken gikk gene­ral­di­rek­tør for utdan­ning og kul­tur Jan Trusz­czyn­s­ki i EU-kom­mi­sjo­nen inn for én fel­les moms­sats: «We belie­ve con­tent should be taxed the same way, whether is printed or in tab­lets,» sa han iføl­ge Eurac­tiv. EU-kom­mi­sjo­nen utre­der nå en reform av reg­le­ne for mer­verdi­av­gift. Lan­de­ne kan ha ulik mva i dag, men den må lig­ge i en «kor­ri­dor» mel­lom 15 og 25 pro­sent (men kul­tur­pro­duk­ter kan ha lave­re sats — i Tysk­land har aviser og bøker en sats på 7 pro­sent). Trusz­czyn­s­ki anty­der at en skran­ten­de medie­bran­sje kan få indi­rek­te støt­te via lave­re mer­verdi­av­gift.

I de fles­te EU-land er det lave­re moms­sat­ser for papir­ba­sert enn for digi­talt dis­tri­bu­ert inn­hold, iføl­ge en over­sikt fra den euro­pe­is­ke avis­ut­gi­ver­or­ga­ni­sa­sjo­nen ENPA. Dif­fe­ran­sen er størst i Dan­mark, som har sam­me sat­ser som Nor­ge.

TEMA

M

ediestø
tte

55 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen