Lenker

Hyppig oppdaterte lenker til relevante nettsider. Lenkene velges ut av redaksjonen og administreres ved hjelp av den sosiale bokmerketjenesten Delicious.

567 innlegg

links for 2011-08-12

Libya: Gaddafi-graf­­fi­ti i opprør­ernes byer zeit.de: Foto­gal­leri med libyske karika­tur­er av Gaddafi. (tags: libya karika­tur­er graf­fi­ti gaddafi) Chi­na Releas­es a Blog­ger, Ran Yun­fei, With Con­di­tions nytimes.com: Kri­tisk blog­ger løs­latt i Kina. (tags: blog­ging kina ytringsfrihet)

 

links for 2011-08-10

Tol­er­a­tion and the Future of Europe nybooks.com: Europas framtid avhenger av hvor­dan innvan­drere og deres barn opplever Europa i dag, skriv­er Tim­o­thy Sny­der. (tags: 22072011 his­to­rie mang­fold europa ekstrem­isme) Vi trenger en helt annen form for debatt digi.no: Fokus på det hen­sik­tsmes­sige og på diskusjon av alter­na­tive konkrete tiltak burde være et mantra for politikere […]

 

links for 2011-08-07

Gjør deg kjent med islam­o­fo­bi­en aftenposten.no: Vil det etter 22. juli fort­satt være mulig å kri­tis­ere innvan­dring eller islam, spør Cora Alexa Døv­ing. (tags: 22072011 islamisme ekstrem­isme islam reli­gion inte­grering konspirasjonsteorier)

 

links for 2011-08-05

Ide­olo­gien om meg morgenbladet.no: Det er heldigvis ikke mange som ugjern­ings­man­nen på Utøya. Likev­el føles det som om jeg har møtt ham før, skriv­er Ane Farsethås. (tags: 22072011 ekstrem­isme radikalisering)

 

links for 2011-08-04

– Dia­log vil ikke temme ekstrem­is­ter vl.no: Å gi ekstremt tankegods plass i det åpne rom, fun­ger­er som en legit­imer­ing, men­er Asb­jørn Dyren­dal. (tags: 22072011 ytrings­fri­het åpen­het ekstrem­isme debat­tkul­tur) Hvilke ideer dreper? aftenposten.no: Hin­sides høyre og ven­stre, islam og kris­ten­dom, lever hatet mot Vesten, skriv­er Aage Borch­grevink. (tags: 22072011 oksi­den­tal­isme ekstrem­isme radikalisering)

 

links for 2011-08-03

Rasjon­alitetens skrøpelige kår bt.no: Vi er mange som ønsker oss en mer opplyst debatt om innvan­dring etter Utøya. Vi vil neppe bli bønnhørt, skriv­er Sjur Holsen. (tags: 22072011 ytrings­fri­het innvan­drings­de­batt frp) Trage­di­ens ironi bt.no: Anders Behring Breivik har mer felles med islamske jihadis­ter enn med noen andre, skriv­er Kenan Malik (tags: kenan-malik 22072011 ter­ror­isme nihilisme islamisme)

 

links for 2011-08-02

22.07.2011 weekendavisen.dk: Anders Behring Breivik er fuld­kom­men enig med Osama bin Laden, skriv­er Anne Knud­sen. (tags: 22072011 ter­ror­isme) Kul­turkatas­tro­fen weekendavisen.dk: Tilbage sid­der vi med tanken om, at morderens had ikke primært ret­ter sig mod mus­limer og islam, men mod det etablerede Norge, skriv­er Håkon Har­ket. (tags: 22072011 ter­ror­isme radikalis­er­ing ekstrem­isme) Indi­videts fri­het aftenposten.no: Vi har […]

 

links for 2011-07-30

Virk­somme ord dagbladet.no: Det er et stort ans­var å omsette ordene om mer demokrati, åpen­het og human­itet til han­dling, skriv­er Kar­i­anne Bjel­lås Gilje. (tags: 22072011 human­isme demokrati ytrings­fri­het ung­dom ung­domsparti­er) Til ung­dom­men aftenposten.no: Felles appell fra led­erne for Norges ung­domsparti­er. (tags: 22072011 debat­tkul­tur val­gkamp ter­ror­isme ekstrem­isme ung­dom ungdomspartier)

 

links for 2011-07-29

Med ros­er mot vold morgenbladet.no: “I et demokrati må vi tåle anti­demokratiske meninger” — Veg­ard G. Wen­nes­land, AUF. (tags: 22072011 ytrings­fri­het ter­ror­isme auf) Dei korte dagane av skrekk dagogtid.no: Hendin­ga kjem til å fyl­g­ja oss for alltid, skriv Walid al-Kubaisi. (tags: 22072011 ter­ror­isme høyreek­strem­isme islamisme) En rap­port for fremti­den aftenposten.no: Vi gjen­nom­lever begiven­heter som er skjellset­tende i […]

 

links for 2011-07-28

- Ikke tro på ham forskning.no: Amerikan­sk ekspert: Behring Breivik samme per­son­lighet­stype som Tim­o­thy McVeigh og Mohamed Atta. (tags: 22072011 ekstrem­isme radikalis­er­ing vold) Noen foreløpige inntrykk fra “2083” skepsis.no: Patol­o­gisk og slett tenkn­ing av samme type vi som regel ser fra apoka­lyp­tisk kon­spir­asjon­stenkn­ing, skriv­er Asb­jørn Dyren­dal. (tags: kon­spir­asjon­ste­ori­er 22072011 ekstrem­isme høyreek­strem­isme ter­ror­isme) Det gir ingen ro aftenposten.no: […]

 
 
til toppen