Skandinavisk innvandringsdebatt

Skandinavisk innvandringsdebatt

Det såkalte toppforskningsprosjektet SCANPUB, finansiert av Forskningsrådet og UiB i fellesskap, startet sommeren 2016. Akronymet sto opprinnelig for Immigration Discourse in Scandinavian Public Spheres 1970- 2016 – men perioden er utvidet med tida som har gått, til de femti årene 1970-2020. Nå forbereder vi noen avsluttende runder og ser for eksempel PhD-studentene våre stå klar til å forsvare avhandlingene sine i løpet av dette året.

Grunn-ideen i prosjektet er å stille to sammenhengende spørsmål: 1) Hvordan har den demokratiske offentligheten så langt håndtert de utfordringene de siste femti års innvandring har representert? 2) Hvordan kan det ha seg at tre så vidt like land som de skandinaviske har hatt så tydelig forskjellige måter å diskutere og politisk håndtere innvandringsspørsmålet? Prosjektet knytter seg slik til det mangeårige arbeidet med offentlighets- og demokratiteori som har foregått ved instituttet, samtidig som det har vært en første større satsing på innvandringsspørsmål ved instituttet. En kort beskrivelse av prosjektets emner og mål - https://scanpub.w.uib.no/about-the-project/ - og lett adkomst til resten av nettstedet vårt. Der får en også oversikt over tidligere publikasjoner etc.

I Vox Publica vil vi nå prøve å presentere noen bidrag fra våre yngre deltakende forskere.

Dette resulterer i en serie artikler, publisert i løpet av 2020.

4 innlegg

Den utskjelte debatten

Sosiale medi­er er en mye utskjelt debattare­na. Innvan­drings­de­bat­ten foregår ofte i form av utskjelling. Men hvor ille er egentlig innvan­drings­de­bat­ten i sosiale medi­er? I dok­toravhan­dlin­gen min ser jeg på hvor­dan debat­ten om den syriske fly­k­t­ningkrisen utspilte seg i kom­men­tar­fel­tene på skan­di­naviske avis­ers Face­book-sider. I de tre skan­di­naviske lan­dene, som ellers er så like og har så tette bånd, har innvan­dringssak­en blitt håndtert ulikt. Dette gjen­speiles både i de tre nabolan­denes innvan­drings- og inte­grasjon­spoli­tikk og i den offentlige sam­tal­en. I de nyhets-gener­erte sosiale medi­er debat­tene om fly­k­t­ningkrisen teg­n­er imi­dler­tid et annet bilde seg. I dette bildet er det likhetene på tvers av lan­de­grensene som dominer­er. Debat­tene i alle tre land preges av fremvis­ning, snarere enn utvek­sling av meninger. Snarere enn argu­men­tasjon og menings­bry­t­ning domineres utvek­slin­gene av sub­jek­tive uttrykk, still­ingskrig og fiendtlige angrep. 

 
 
til toppen