Skandinavisk innvandringsdebatt

Skandinavisk innvandringsdebatt

Det såkalte toppforskningsprosjektet SCANPUB, finansiert av Forskningsrådet og UiB i fellesskap, startet sommeren 2016. Akronymet sto opprinnelig for Immigration Discourse in Scandinavian Public Spheres 1970- 2016 – men perioden er utvidet med tida som har gått, til de femti årene 1970-2020. Nå forbereder vi noen avsluttende runder og ser for eksempel PhD-studentene våre stå klar til å forsvare avhandlingene sine i løpet av dette året.

Grunn-ideen i prosjektet er å stille to sammenhengende spørsmål: 1) Hvordan har den demokratiske offentligheten så langt håndtert de utfordringene de siste femti års innvandring har representert? 2) Hvordan kan det ha seg at tre så vidt like land som de skandinaviske har hatt så tydelig forskjellige måter å diskutere og politisk håndtere innvandringsspørsmålet? Prosjektet knytter seg slik til det mangeårige arbeidet med offentlighets- og demokratiteori som har foregått ved instituttet, samtidig som det har vært en første større satsing på innvandringsspørsmål ved instituttet. En kort beskrivelse av prosjektets emner og mål - https://scanpub.w.uib.no/about-the-project/ - og lett adkomst til resten av nettstedet vårt. Der får en også oversikt over tidligere publikasjoner etc.

I Vox Publica vil vi nå prøve å presentere noen bidrag fra våre yngre deltakende forskere.

Dette resulterer i en serie artikler, publisert i løpet av 2020.

2 innlegg

Den utskjelte debatten

Sosia­le medi­er er en mye utskjelt debatt­arena. Inn­vand­rings­de­bat­ten fore­går ofte i form av utskjel­ling. Men hvor ille er egent­lig inn­vand­rings­de­bat­ten i sosia­le medi­er? I dok­tor­av­hand­lin­gen min ser jeg på hvor­dan debat­ten om den syris­ke flykt­ning­kri­sen utspil­te seg i kom­men­tar­fel­te­ne på skan­di­na­vis­ke avi­sers Face­bo­ok-sider. I de tre skan­di­na­vis­ke lan­de­ne, som ellers er så like og har så tet­te bånd, har inn­vand­rings­sa­ken blitt hånd­tert ulikt. Det­te gjen­spei­les både i de tre nabo­lan­de­nes inn­vand­rings- og inte­gra­sjons­po­li­tikk og i den offent­li­ge sam­ta­len. I de nyhets-gene­rer­te sosia­le medi­er debat­te­ne om flykt­ning­kri­sen teg­ner imid­ler­tid et annet bil­de seg. I det­te bil­det er det lik­he­te­ne på tvers av lande­gren­se­ne som domi­ne­rer. Debat­te­ne i alle tre land pre­ges av frem­vis­ning, sna­re­re enn utveks­ling av menin­ger. Sna­re­re enn argu­men­ta­sjon og menings­bryt­ning domi­ne­res utveks­lin­ge­ne av sub­jek­ti­ve uttrykk, stil­lings­krig og fiendt­li­ge angrep. 

 
 
til toppen