SISTE UNDER Aktuelt

Vox Pub­li­ca sen­der ut et nyhets­brev på e‑post ca. en gang i måne­den. Her fin­ner du alle nyhets­bre­ve­ne vi har publisert. 


95 nyhetsbrev

Teknologi og medier: «Kampen om metaverset»

Siden ver­densve­vens begyn­nel­se for nær­me­re 30 år siden har meng­den kul­tu­rell og sosi­al akti­vi­tet på net­tet eska­lert eks­po­nen­si­elt. Aksel­le­rert av den pågå­en­de pan­de­mi­en har vi nå vide­re fått en smake­bit av hvor mye som kan gjø­res virtuelt—men kan­skje også hvor util­freds­stil­len­de det kan føles. Det sistnevnte—vår opp­le­vel­se av grense­snit­tet som gir til­gang til det virtuelle—kan rik­tig­nok end­re seg vel­dig raskt. Ny tek­no­lo­gi er under utvik­ling, og bak sce­nen fore­går det en drag­kamp om eier­skap og domi­nans over hva som vil bli det nye metaverset.

 

Essayføljetong 6:9 — Framskritt er opium for folket

Vi likar vår høg­tek­no­lo­gis­ke kvar­dag og synest den gjev oss man­ge goder. Vi kan kom­mu­ni­se­re effek­tivt, rei­se kom­for­ta­belt og under­hal­de oss med all­ver­das mat og drik­ke, for­tel­jin­gar og opp­le­vin­gar. Kvi­for skul­le vi vel end­re på det­te? Vi bur­de hel­ler ynskje at alle men­nes­ke fekk ta del i des­se gode­ne. Men så enkelt slepp vi ikkje unna i Hans Jonas sitt morals­ke univers.

 

Ukens medienyheter: Kroppsfokusert reklame, boikotting og TV-titting

Barn og unge møter på mye kropps­fo­ku­sert rekla­me, viser en ny stu­die gjort av Medie­til­sy­net. I 24 timer boi­kot­tet uli­ke kjen­di­s­er Face­bo­ok og Insta­gram i en pro­test mot hatyt­rin­ger og falsk infor­ma­sjon. Når koro­na­si­tua­sjo­nen sto på i Nor­ge i peri­oden mars-juni, så unge mye mer på direkte­sendt fjern­syn enn ellers, viser en stu­die gjort av Kan­tar. Det­te er noen av ukens medienyheter. 

 

Essayføljetong 5:9 — Vår farlege skaparkraft

«Men­nes­kets kapa­si­tet er vår skjeb­ne», sei­er Hans Jonas (s. 129). Vår kunn­skaps­tørst og evne til å ska­pe nye ting vert sta­dig far­le­ga­re for natur­mil­jø­et og men­nes­kas vil­kår i fram­ti­da. Homo Faber — det ska­pan­de men­nes­ket — har tatt over for Homo Sapi­ens, og det­te vil ver­te vår under­gang, sei­er Hans Jonas med karak­te­ris­tisk alvor. 

 

Den utskjelte debatten

Sosia­le medi­er er en mye utskjelt debatt­arena. Inn­vand­rings­de­bat­ten fore­går ofte i form av utskjel­ling. Men hvor ille er egent­lig inn­vand­rings­de­bat­ten i sosia­le medi­er? I dok­tor­av­hand­lin­gen min ser jeg på hvor­dan debat­ten om den syris­ke flykt­ning­kri­sen utspil­te seg i kom­men­tar­fel­te­ne på skan­di­na­vis­ke avi­sers Face­bo­ok-sider. I de tre skan­di­na­vis­ke lan­de­ne, som ellers er så like og har så tet­te bånd, har inn­vand­rings­sa­ken blitt hånd­tert ulikt. Det­te gjen­spei­les både i de tre nabo­lan­de­nes inn­vand­rings- og inte­gra­sjons­po­li­tikk og i den offent­li­ge sam­ta­len. I de nyhets-gene­rer­te sosia­le medi­er debat­te­ne om flykt­ning­kri­sen teg­ner imid­ler­tid et annet bil­de seg. I det­te bil­det er det lik­he­te­ne på tvers av lande­gren­se­ne som domi­ne­rer. Debat­te­ne i alle tre land pre­ges av frem­vis­ning, sna­re­re enn utveks­ling av menin­ger. Sna­re­re enn argu­men­ta­sjon og menings­bryt­ning domi­ne­res utveks­lin­ge­ne av sub­jek­ti­ve uttrykk, stil­lings­krig og fiendt­li­ge angrep. 

 

Anders Johansen: Fornuft og forakt

Anders Johan­sen har nylig mar­kert seg med boken Kom­me til orde. Poli­tisk kom­mu­ni­ka­sjon 1814–1913. Her drei­er det seg om utvik­ling av «reto­risk med­bor­ger­skap» som betin­gel­se for rea­li­se­ring av den for­mel­le ytrings­fri­het i en leven­de demo­kra­tisk kul­tur. «Folke­sty­ret ble til etter hvert som fle­re og fle­re ble i stand til å hand­le med ord», heter det her. «I den­ne his­to­ri­en drei­er det seg om for­hol­det mel­lom taus­het og tale, skam og for­akt, kren­kel­se og kamp om aner­kjen­nel­se». For det­te ver­ket er Johan­sen blitt til­delt Kri­ti­ker­pri­sen for bes­te sak­prosa­bok. Vin­te­ren 2020 pre­sen­ter­te han det selv med et fes­ti­val­fore­drag og med en serie radio­snut­ter som Vox Pub­li­ca har fått til­la­tel­se til å gjen­gi her.

 
 
til toppen