FORFATTER

Silje Nygaard
Silje Nygaard

Stipendiat ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

http://www.uib.no/personer/Silje.Nygaard


6 bidrag

Alternative medier

Inn­vand­rings­kri­tis­ke alter­na­ti­ve medi­er er svært gode til å ska­pe bru­ker­en­ga­sje­ment rundt sake­ne de pub­li­se­rer i sosia­le medi­er. Men kla­rer de å set­te agen­da i tra­di­sjo­nel­le nyhets­me­di­er?

 

Moralens voktere: Fremskrittspartiet og kommentariatet

Den årli­ge medie­un­der­sø­kel­sen har gang på gang vist at jour­na­lis­ter svært sjel­den krys­ser av for Frp før de leg­ger stem­me­sed­de­len i valg­ur­nen. Betyr det­te at jour­na­lis­te­ne er sær­lig ute etter par­ti­et i for­bin­del­se med poli­tis­ke skan­da­ler?

 
 
til toppen