Lenker

Hyppig oppdaterte lenker til relevante nettsider. Lenkene velges ut av redaksjonen og administreres ved hjelp av den sosiale bokmerketjenesten Delicious.

567 innlegg

links for 2011-08-12

Libya: Gad­dafi-graf­fiti i opp­rø­rer­nes byer zeit.de: Foto­gal­leri med libyske kari­ka­tu­rer av Gad­dafi. (tags: libya kari­ka­tu­rer graf­fiti gad­dafi) China Releases a Blog­ger, Ran Yun­fei, With Con­ditions nytimes.com: Kri­tisk blog­ger løs­latt i Kina. (tags: blog­ging kina ytrings­fri­het)

 

links for 2011-08-10

Tole­ra­tion and the Future of Europe nybooks.com: Euro­pas fram­tid avhen­ger av hvor­dan inn­vand­rere og deres barn opp­le­ver Europa i dag, skri­ver Timo­thy Sny­der. (tags: 22072011 his­to­rie mang­fold europa eks­tre­misme) Vi tren­ger en helt annen form for debatt digi.no: Fokus på det hen­sikts­mes­sige og på dis­ku­sjon av alter­na­tive kon­krete til­tak burde være et man­tra for poli­ti­kere og […]

 

links for 2011-08-07

Gjør deg kjent med isla­mo­fo­bien aftenposten.no: Vil det etter 22. juli fort­satt være mulig å kri­ti­sere inn­vand­ring eller islam, spør Cora Alexa Døving. (tags: 22072011 isla­misme eks­tre­misme islam reli­gion inte­gre­ring kon­spi­ra­sjons­teorier)

 

links for 2011-08-05

Ideo­lo­gien om meg morgenbladet.no: Det er hel­dig­vis ikke mange som ugjer­nings­man­nen på Utøya. Like­vel føles det som om jeg har møtt ham før, skri­ver Ane Far­set­hås. (tags: 22072011 eks­tre­misme radi­ka­li­se­ring)

 

links for 2011-08-04

– Dia­log vil ikke temme eks­tre­mis­ter vl.no: Å gi eks­tremt tanke­gods plass i det åpne rom, fun­ge­rer som en legi­ti­me­ring, mener Asbjørn Dyren­dal. (tags: 22072011 ytrings­fri­het åpen­het eks­tre­misme debatt­kul­tur) Hvilke ideer dre­per? aftenposten.no: Hin­si­des høyre og venstre, islam og kris­ten­dom, lever hatet mot Ves­ten, skri­ver Aage Bor­ch­gre­vink. (tags: 22072011 oksi­den­ta­lisme eks­tre­misme radi­ka­li­se­ring)

 

links for 2011-08-03

Rasjo­na­li­te­tens skrø­pe­lige kår bt.no: Vi er mange som øns­ker oss en mer opp­lyst debatt om inn­vand­ring etter Utøya. Vi vil neppe bli bønn­hørt, skri­ver Sjur Hol­sen. (tags: 22072011 ytrings­fri­het inn­vand­rings­de­batt frp) Tra­ge­di­ens ironi bt.no: Anders Behring Brei­vik har mer fel­les med islamske jiha­dis­ter enn med noen andre, skri­ver Kenan Malik (tags: kenan-malik 22072011 ter­ro­risme nihi­lisme isla­misme)

 

links for 2011-08-02

22.07.2011 weekendavisen.dk: Anders Behring Brei­vik er fuld­kom­men enig med Osama bin Laden, skri­ver Anne Knud­sen. (tags: 22072011 ter­ro­risme) Kul­tur­ka­ta­stro­fen weekendavisen.dk: Til­bage sid­der vi med tan­ken om, at mor­de­rens had ikke pri­mært ret­ter sig mod mus­li­mer og islam, men mod det etab­le­rede Norge, skri­ver Håkon Har­ket. (tags: 22072011 ter­ro­risme radi­ka­li­se­ring eks­tre­misme) Indi­vi­dets fri­het aftenposten.no: Vi har […]

 

links for 2011-07-30

Virk­somme ord dagbladet.no: Det er et stort ansvar å omsette ordene om mer demo­krati, åpen­het og huma­ni­tet til hand­ling, skri­ver Kari­anne Bjel­lås Gilje. (tags: 22072011 huma­nisme demo­krati ytrings­fri­het ung­dom ung­doms­par­tier) Til ung­dom­men aftenposten.no: Fel­les appell fra lederne for Nor­ges ung­doms­par­tier. (tags: 22072011 debatt­kul­tur valg­kamp ter­ro­risme eks­tre­misme ung­dom ung­doms­par­tier)

 

links for 2011-07-29

Med roser mot vold morgenbladet.no: «I et demo­krati må vi tåle anti­de­mo­kra­tiske menin­ger» – Vegard G. Wen­nesland, AUF. (tags: 22072011 ytrings­fri­het ter­ro­risme auf) Dei korte dagane av skrekk dagogtid.no: Hen­dinga kjem til å fyl­gja oss for all­tid, skriv Walid al-Kubaisi. (tags: 22072011 ter­ro­risme høyre­eks­tre­misme isla­misme) En rap­port for frem­ti­den aftenposten.no: Vi gjen­nom­le­ver begi­ven­he­ter som er skjell­set­tende i nasjo­nens […]

 

links for 2011-07-28

– Ikke tro på ham forskning.no: Ame­ri­kansk eks­pert: Behring Brei­vik samme per­son­lig­hets­type som Timo­thy McVeigh og Moha­med Atta. (tags: 22072011 eks­tre­misme radi­ka­li­se­ring vold) Noen fore­lø­pige inn­trykk fra “2083» skepsis.no: Pato­lo­gisk og slett tenk­ning av samme type vi som regel ser fra apo­ka­lyp­tisk kon­spi­ra­sjons­tenk­ning, skri­ver Asbjørn Dyren­dal. (tags: kon­spi­ra­sjons­teorier 22072011 eks­tre­misme høyre­eks­tre­misme ter­ro­risme) Det gir ingen ro aftenposten.no: 22. […]

 
Side 2 av 57123...5...SISTE
 
til toppen