Verdens bokdag

Mandag 23. april arrangeres den årlige Verdens Bokdag på Torgallmenningen. Inntektene for bruktboksalget går denne gang til Raftohuset.

Pro­gram

Kl.1100 Åpning v/butikksjef Syl­via Gjer­vik

Raft­ohu­set infor­me­rer

Pre­sen­ta­sjon av dikt­kon­kur­ran­sen og pre­mie­ring.

Vin­ner­dik­te­ne frem­fø­res av skue­spil­ler­ne Sti­ne Var­vin og Anna Katha­ri­na Hauke­land.

Opp­les­ning Mary Ben­te Brings­lid

Kl.1300 Raft­ohu­set

Arild Van­ge

Chris Tvedt

Tomas Espe­dal

Kl.1430 Raft­ohu­set

Gun­nar Staa­le­sen

Marit Eike­mo

Pedro Car­mo­na-Alva­rez

Kl.1530 Raft­ohu­set

Johanne Hille

Maren Sek­king­stad

Kl.1600 Mini­kon­sert ved

Hei­di Marie Vestrheim

Gal­le­ri­et Tlf: 55 21 42 80

Torg­all­men­ning 7 Tlf: 55 30 24 50

 

Ver­dens bok­dag byg­ger på en gam­mel tra­di­sjon fra Bar­ce­lo­na, der man hvert år på sam­me dag set­ter byen i bokens tegn.

I 1995 bestem­te UNESCO at 23. april skal være Ver­dens bok- og opp­havs­rett­dag. En fest­dag for boken, men også en dag for etter­tan­ke og fel­les­skap. His­to­ri­en til Ver­dens bok­dag er man­ge århund­re lan­ge. I mid­del­al­de­ren fei­ret kata­lo­nier­ne i Bar­ce­lo­na sin skyts­en­gel Sankt Geor­ge 23. april med opp­le­sing og poe­si­ko­n­kur­ran­se. Bok­da­gen har siden vært en folke­fest i Bar­ce­lo­na, der tra­di­sjo­nen er at man den­ne dagen gir en bok og en rose til en man er glad i.

Ver­dens bok­dag kal­ler på inter­na­sjo­nal soli­da­ri­tet. FNs ver­dens­er­klæ­ring slår fast alle men­nes­kers rett til frie ytrin­ger, frie menin­ger og rett til fritt å skaf­fe seg infor­ma­sjon. Dis­se ret­tig­he­te­ne kren­kes i man­ge land der for­fat­te­re for­føl­ges, fengs­les og hen­ret­tes.

I Nor­ge har vi fei­ret Ver­dens bok­dag siden 1997. Bok­hand­ler, biblio­tek, sko­ler og for­enin­ger er med på fes­ten. Nor­lis bok­hand­le­re på Torg­all­men­nin­gen har de sis­te åre­ne mar­kert dagen ved å arran­ge­re et stort brukt­bok­salg og et lit­te­rært pro­gram til inn­tekt for en huma­ni­tær orga­ni­sa­sjon. I fjor gikk pen­ge­ne til Kir­kens Bymi­sjon, mens i år har vi valgt Stif­tel­sen Egil Raft­os Hus.

For mer infor­ma­sjon, se gjer­ne Raft­ohu­sets nett­si­der.

1 KOMMENTAR

  1. […] Her i Ber­gen skjer det mye til inn­tekt for Raft­ohu­set! […]

til toppen