Verdens bokdag

Mandag 23. april arrangeres den årlige Verdens Bokdag på Torgallmenningen. Inntektene for bruktboksalget går denne gang til Raftohuset.

Pro­gram

Kl.1100 Åpn­ing v/butikksjef Sylvia Gjervik

Rafto­huset informerer

Pre­sen­tasjon av dik­tkonkur­ransen og premiering.

Vin­nerdik­tene frem­føres av skue­spillerne Stine Varvin og Anna Katha­ri­na Haukeland.

Opplesning Mary Bente Bringslid

Kl.1300 Raftohuset

Arild Vange

Chris Tvedt

Tomas Espedal

Kl.1430 Raftohuset

Gun­nar Staalesen

Mar­it Eikemo

Pedro Car­mona-Alvarez

Kl.1530 Raftohuset

Johanne Hille

Maren Sekkingstad

Kl.1600 Minikon­sert ved

Hei­di Marie Vestrheim

Gal­leri­et Tlf: 55 21 42 80

Tor­gall­men­ning 7 Tlf: 55 30 24 50

 

Ver­dens bokdag byg­ger på en gam­mel tradis­jon fra Barcelona, der man hvert år på samme dag set­ter byen i bokens tegn.

I 1995 bestemte UNESCO at 23. april skal være Ver­dens bok- og opphavs­rettdag. En festdag for boken, men også en dag for etter­tanke og fel­lesskap. His­to­rien til Ver­dens bokdag er mange århun­dre lange. I mid­de­lalderen feiret kat­alonierne i Barcelona sin skyt­sen­gel Sankt George 23. april med opplesing og poe­sikonkur­ranse. Bokda­gen har siden vært en folke­fest i Barcelona, der tradis­jo­nen er at man denne dagen gir en bok og en rose til en man er glad i.

Ver­dens bokdag kaller på inter­nasjon­al sol­i­daritet. FNs ver­denserk­læring slår fast alle men­neskers rett til frie ytringer, frie meninger og rett til fritt å skaffe seg infor­masjon. Disse ret­tighetene krenkes i mange land der for­fat­tere for­følges, fengsles og henrettes.

I Norge har vi feiret Ver­dens bokdag siden 1997. Bokhan­dler, bib­liotek, skol­er og foreninger er med på fes­ten. Norlis bokhan­dlere på Tor­gall­men­nin­gen har de siste årene mark­ert dagen ved å arran­gere et stort bruk­t­bok­salg og et lit­terært pro­gram til inntekt for en human­itær organ­isas­jon. I fjor gikk pen­gene til Kirkens Bymisjon, mens i år har vi val­gt Stif­telsen Egil Raftos Hus.

For mer infor­masjon, se gjerne Rafto­husets nettsider.

1 KOMMENTAR

  1. […] Her i Bergen skjer det mye til inntekt for Raftohuset! […]

til toppen