Demokrati

Demo­kra­ti, også kalt folke­sty­re, er en beteg­nel­se på en styre­form hvor fol­ket del­tar i vik­ti­ge beslutninger. 

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

  1

 • Bilde: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

  1

 • Bilde: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

  1

 • Bilde: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

  1

  Fra SNL

 • demokrati

  Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform der folket, forstått som landets voksne innbyggere, velger representanter som utformer lovene og tar viktige politiske beslutninger. I et demokrati kan innbyggerne også selv delta i utformingen av de politiske vedtakene.Mer generelt betyr demokrati at innbyggerne deltar aktivt i viktige politiske beslutningsprosesser og har like rettigheter til å delta.I vår tid er demokratier som regel representative demokratier, der folket styrer, blant annet gjennom å avgi sin stemme i allmenne valg, og ved å stille opp som kandidater til ulike politiske verv i slike valg.

 • Robert A. Dahl

  Robert Alan Dahl var en norskættet statsviter. Han fikk sin doktorgrad ved Yale University i 1940 og var tilknyttet dette universitetet til han fikk emeritus-status i 1986.Dahl er særlig kjent for sine epokegjørende studier av makt- og innflytelsesforhold i demokratier. Han er av mange ansett som en av de mest betydningsfulle og innflytelsesrike samfunnsforskere i annen halvdel av det 20.

  Fra wikipedia

 • Demokrati

  Se også: Demokrati (teaterstykke), Kirkedemokrati Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform hvor folket har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes.

 • Liberalt demokrati

  Et liberalt demokrati eller konstitusjonelt demokrati er den dominerende form for demokrati i det 21.

 • Representativt demokrati

  Et representativt demokrati, også kalt indirekte demokrati, er et demokrati der folket velger representanter til å styre for seg.