Ukens medienyheter: NRK, sosiale medier og digital blotting

Nye tall viser at flere og flere leser nyheter på NRK.no. En rapport fra Medietilsynet viser at rundt 40% av norsk ungdom mottar nakenbilder over nett. Hos Dagens Næringsliv kan vi lese at korona fører til at sosiale medier må ta mer ansvar for sine egne plattformers innhold. Dette er noen av ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Hver fre­dag vil utvalg­te nyhets­sa­ker pub­li­se­res her på Vox Pub­li­ca.


Flere leser nyheter på NRK.no

At medie­bran­sjen er kri­tisk til NRKs nyhets­sat­sing på nett, er ikke en nyhet. Schib­sted-sje­fen omtal­te nylig NRKs «nett­avis» som en klar kon­kur­rent for nors­ke aviser, og angre­pe­ne fra en pres­set avis­bran­sje har kom­met jevn­lig de sis­te åre­ne. Nå har kri­tik­ken fått ny luft i sei­le­ne, for­di den sis­te utga­ven av Norsk medie­baro­me­ter viser at NRK.no har hatt en leser­vekst på 22 pro­sent i løpet av fem år. Sam­ti­dig har NRK hal­vert antall saker på nett­si­de­ne de to sis­te åre­ne, og offent­li­ge utred­nin­ger kon­klu­de­rer med at NRK ikke er en trus­sel mot medie­mang­fol­det. 

LES MER HOS KAMPANJE (20/05/2020)


Fire av ti norske ungdommer utsettes for digital blotting

42 pro­sent av nors­ke ten­årin­ger har mot­tatt naken­bil­der på nett, og 40 pro­sent av dis­se har fått til­sendt bil­der fra frem­me­de. Det viser den sis­te del­rap­por­ten i seri­en Barn og medi­er fra Medie­til­sy­net. Kun fem pro­sent av for­eld­re­ne sier bar­na deres har mot­tatt naken­bil­der, noe som viser at fleste­par­ten av bar­na ikke for­tel­ler om det­te til sine fore­sat­te. Alders­gren­sen på sen­ding av naken­bil­der er 16 år, og det er ikke lov å sen­de uten sam­tyk­ke.

LES MER HOS NRK (19/05/2020)


Korona kan føre til varige endringer for sosiale medier

Korona­kri­sen vil tro­lig føre til at sosia­le medi­er som Face­bo­ok og Yout­ube må ta stør­re kon­troll over inn­hol­det på platt­for­me­ne sine, og der­med kan de ende opp med å måt­te ta redak­tør­an­svar for all­tid, skri­ver Dagens Nærings­livs Inge­borg Volan (betalt sak). Kon­spi­ra­sjons­teori­er og fals­ke nyhe­ter har tatt av under koro­na­epi­de­mi­en, og helse­per­so­nell ber nå de sosia­le medie­ne ta kon­troll over strøm­men av des­in­for­ma­sjon. Det er ikke førs­te gan­gen uli­ke grup­per har krevd at de sosia­le medie­ne tar mer ansvar for inn­hol­det sitt, men falsk infor­ma­sjon i det­te til­fel­let kan i ver­ste fall føre til døds­fall. De sosia­le medie­ne har alle­re­de begynt å ta grep, og fjer­ner bl. a. ska­de­li­ge råd.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV + (18/05/2020)


Besøk Medie­nor­ge for å lese enda fle­re medie­ny­he­ter.

TEMA

N

RK

93 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

KOMMENTÉR

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

Abonner på kommentarer
til toppen