Ukens medienyheter: NRK, sosiale medier og digital blotting

Nye tall viser at flere og flere leser nyheter på NRK.no. En rapport fra Medietilsynet viser at rundt 40% av norsk ungdom mottar nakenbilder over nett. Hos Dagens Næringsliv kan vi lese at korona fører til at sosiale medier må ta mer ansvar for sine egne plattformers innhold. Dette er noen av ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Hver fredag vil utval­gte nyhetssak­er pub­lis­eres her på Vox Publica.


Flere leser nyheter på NRK.no

At mediebran­sjen er kri­tisk til NRKs nyhetssats­ing på nett, er ikke en nyhet. Schib­st­ed-sje­fen omtalte nylig NRKs «net­tavis» som en klar konkur­rent for norske avis­er, og angrepene fra en pres­set avis­bran­sje har kom­met jevn­lig de siste årene. Nå har kri­tikken fått ny luft i sei­lene, for­di den siste utgaven av Norsk mediebarom­e­ter vis­er at NRK.no har hatt en leservekst på 22 pros­ent i løpet av fem år. Sam­tidig har NRK halvert antall sak­er på nettsi­dene de to siste årene, og offentlige utred­ninger kon­klud­er­er med at NRK ikke er en trussel mot mediemangfoldet. 

LES MER HOS KAMPANJE (20/05/2020)


Fire av ti norske ungdommer utsettes for digital blotting

42 pros­ent av norske tenåringer har mot­tatt naken­bilder på nett, og 40 pros­ent av disse har fått tilsendt bilder fra fremmede. Det vis­er den siste del­rap­porten i serien Barn og medi­er fra Medi­etil­synet. Kun fem pros­ent av forel­drene sier bar­na deres har mot­tatt naken­bilder, noe som vis­er at flesteparten av bar­na ikke forteller om dette til sine fore­sat­te. Alder­s­grensen på send­ing av naken­bilder er 16 år, og det er ikke lov å sende uten samtykke.

LES MER HOS NRK (19/05/2020)


Korona kan føre til varige endringer for sosiale medier

Koron­akrisen vil trolig føre til at sosiale medi­er som Face­book og Youtube må ta større kon­troll over innhold­et på plat­tformene sine, og dermed kan de ende opp med å måtte ta redak­tørans­var for alltid, skriv­er Dagens Næringslivs Inge­borg Volan (betalt sak). Kon­spir­asjon­ste­ori­er og falske nyheter har tatt av under koron­aepi­demien, og helseper­son­ell ber nå de sosiale medi­ene ta kon­troll over strøm­men av desin­for­masjon. Det er ikke første gan­gen ulike grup­per har krevd at de sosiale medi­ene tar mer ans­var for innhold­et sitt, men fal­sk infor­masjon i dette til­fel­let kan i ver­ste fall føre til døds­fall. De sosiale medi­ene har allerede beg­y­nt å ta grep, og fjern­er bl. a. skadelige råd.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV + (18/05/2020)


Besøk Medienorge for å lese enda flere medienyheter.

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

 1. Steinar Larssen says:

  Mari Vel­sand skriv­er blant annet dette i sak­en om dig­i­tal blot­ting 27. mai 2020 hos Medietilsynet:
  “Alle vi som er forel­dre har et stort ans­var, Der­for er det alarmerende at kun fem pros­ent med barn i alderen 13 – 17 år tror at deres barn har mot­tatt naken­bilder, når hele 42 pros­ent av de unge selv forteller at de har mot­tatt slike bilder. Medi­etil­synet har laget en sam­taleguide med konkrete råd til forel­dre og barn om hvor­dan uønskede hen­delser bør håndteres.” 

  Mediekon­sumet og mediepåvirkn­ing har sam­men­heng med sosiale klass­er. I mitt ved­lagte debat­tinn­legg som har stått på trykk i flere avis­er, påpeker jeg at forel­dre slettes ikke er istand til å sette grenser for bar­na sine. I inn­legget tar jeg utgangspunkt i begått krim­i­nalitet og bek­jem­pelse av krim­i­nalitet og påpeker at forel­dre ikke kan utfor­dres for­di de blant annet man­gler ressurs­er. Enten skriv­er Vel­sand bevisst mot bedre vitende eller så vet hun ikke nok om de bak­en­forliggende årsakene: 

  Meningsløst krav til dem som ikke kan og ikke vet
  I mange fam­i­li­er er ikke forel­dre i stand til å opp­tre med autoritet. De har ikke ressurs­er til grens­eset­ting og kon­sekvente reak­sjon­er når bar­na bry­ter fam­i­liens regler.
  NRK brak­te 9. novem­ber i 2019 en sak om ung­domsvold i de største Øst­fold-byene der yngre barn og unge deltar i grove slåsskam­per. Poli­ti­et men­er barn helt ned i niår­salderen skal ha vært involvert. Tre navn­gitte poli­tikere, statssekretær i Justis­de­parte­mentet, Kristof­fer Sivert­sen, Frp, og stort­ingsrep­re­sen­tan­tene Erlend Wiborg fra FrP og Fred­dy André Øvstegård fra SV ble intervjuet.
  Hov­ed­po­enget i sak­en hos NRK er kravet om at forel­drene må gripe inn. Som også Aps byråd­sled­er i Oslo, Ray­mond Johansen, har uttalt, er det forel­drene som har ans­varet for sine barn. Jeg har også notert meg at poli­tit­jen­este­menn, nå sist ved Majorstua poli­tis­tasjon og Inn­lan­det poli­tidis­trik­ts drift­sen­het Vest, har kom­met med utspill om at forel­drene må være sitt ans­var bevisst i bek­jem­pelse av krim­i­nalitet og stoffmisbruk.
  Min yrke­ser­far­ing omfat­ter også 20 år som lek­tor i den videregående skolen og mange år som kon­tak­tlær­er. I opp­slaget hos nrk.no etterl­yser alt­så sen­trale poli­tikere reak­sjon­er fra “forel­dre”. Hva skyldes det?
  De poli­tik­erne som er omtalt hos NRK, går trolig ut fra tre føl­gende forutsetninger:
  1. Forel­dre er vok­sne med opp­dragelse som gjør at de er kjent med “nor­mal oppførsel” og krav til høflighet.
  2. Forel­dre gjen­nom­før­er en opp­dragelse – også kalt sosialis­er­ing – av sine barn der grens­eset­ting er en vik­tig del. Med grens­eset­ting menes her at forel­dre klargjør hva som er tillatt og ikke tillatt for bar­na sine.
  3. Forel­dre er ressurssterke og har autoritet over­for sine barn slik at bar­na adly­der dem.
  Gjen­nom mine år i den videregående skolen har jeg erfart at disse tre nevnte forut­set­nin­gene ofte er delvis eller totalt fraværende. I mange til­feller er det meningsløst å hen­stille til forel­drene om at de skal rea­gere for å dempe vold og uøns­ket adferd blant unge.
  Hva skyldes det?
  I mange fam­i­li­er er ikke forel­dre i stand til å opp­tre med autoritet eller har ressurs­er til grens­eset­ting og kon­sekvente reak­sjon­er når bar­na bry­ter fam­i­liens regler. Dette fordi:
  1. Forel­dre er ikke vok­sne med opp­dragelse som gjør at de er kjent med “nor­mal oppførsel” og krav til høflighet eller de gir blaf­fen i dette.
  2. Forel­dre gjen­nom­før­er ikke opp­dragelse – også kalt sosialis­er­ing – av sine barn der grens­eset­ting er en vik­tig del. Forel­dre klargjør ikke hva som er tillatt og ikke tillatt for bar­na sine.
  3. Forel­dre er ikke så ressurssterke at de har autoritet over­for sine barn slik at bar­na adly­der dem.
  Pas­siv stat
  Krim­i­nalpoli­tikk og utdan­ningspoli­tikk er ide­ol­o­gisk basert. Den rådende lib­er­al­is­tiske ide­olo­gien og virke­lighets­beskriv­elsen tar utgangspunkt i at den enkeltes fri­het skal gå foran andre. Stat­en skal forholde seg mest mulig pas­siv. Ut fra denne ide­olo­gien skal ini­tia­tiv og ans­var over­føres til hvert enkelt­men­neske uansett dets forut­set­ninger. Ret­tled­ning og veiled­ning skal reduseres. Bevil­gnin­gene til offentlig sek­tor der vi finner skolev­er­ket og poli­ti­et, skal holdes på et min­i­mum. Der­for kom også opp­slaget hos nrk.no til å dreie seg om poli­tik­eres hen­still­ing til at forel­dre skal gripe inn. Ide­ol­o­gisk og i forhold til lib­er­al­is­tisk poli­tikk hos Høyre og FrP skal stat­en pas­sivis­eres og forholde seg pas­siv. Men som jeg har påpekt oven­for, er mange mødre og fedre ikke i stand til å opp­tre som sosialis­erende forel­dre. Der­for trenger vi en sosialis­er­ing­spros­ess i offentlig regi som fore­byg­ger svik­ten i familiene.
  Oblig­a­torisk under­vis­ning i ung­domsskolen og i videregående
  Fra og med 10. skoleåret i ung­domsskolen og i den videregående skolen bør det der­for inn­føres oblig­a­torisk under­vis­ning i tema «Sam­liv». Denne under­vis­nin­gen må for­berede ung­dommene på rollen som unge vok­sne, fedre og mødre. Under­vis­nin­gen bør blant annet ta for seg hvor­dan man sosialis­er­er sine barn, hvor­dan det etableres grenser for dem, hvor­dan man bidrar til kon­flik­tløs­ning – og opplæring i hva som er høflig, akseptert oppførsel. Målet med en slik sko­ler­ing er å gjøre kom­mende fedre og mødre i stand til å sosialis­ere bar­na sine på basis av grunn­leggende fellesnormer i sam­fun­net. Og i hvert fall ikke slik at per­son­lig fri­het koples med ego­isme uten grenser.

til toppen